Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 37/1992 Sb.

Vydána dne: 16.04.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
171/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 16.04.1992
172/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 16.04.1992
173/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách 16.04.1992
174/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 16.04.1992
175/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 16.04.1992
176/1992 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 16.04.1992
177/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu 11.09.1991
178/1992 Sb. Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
o1/c37/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992 16.04.1992
r1/c37/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 20.12.1991
o2/c37/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991 01.04.1992
o3/c37/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu 01.04.1992
o4/c37/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992