Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Částka 27/2021
Platnost od 16.02.2021
Účinnost od 17.02.2021
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se vypočte pomocí tohoto vzorce:

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

kde

N ...... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1 ...... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS1 ...... sazba daně ve výši 3380 Kč/1000 I, která odpovídá

a) hodnotě 9950 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,3397 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b) hodnotě 9950 Kč/1000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,3652 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,

SS2 ...... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 8500 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2 ...... sazba daně ve výši 8500 Kč/1000 l, která odpovídá

a) hodnotě 9950 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,8543 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b) hodnotě 9950 Kč/1000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,9186 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.“.

4. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021 se vypočte pomocí tohoto vzorce:

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

kde

N ...... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1 ...... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 4380 Kč/1000 I, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS1 ...... sazba daně ve výši 4380 Kč/1000 I, která odpovídá

a) hodnotě 10950 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,4 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b) hodnotě 10950 Kč/1000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 767 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,

SS2 ...... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 9500 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2 ...... sazba daně ve výši 9500 Kč/1000 I, která odpovídá

a) hodnotě 10950 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,8675 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b) hodnotě 10950 Kč/1000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 767 Kč/1000 l vynásobené koeficientem 0,9329 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.“.

5. Příloha č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. ledna 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 5 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru