Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Částka 84/2021
Platnost od 21.05.2021
Účinnost od 01.09.2021 (za 2 měsíce)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

200

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2021,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5, § 26 odst. 4, § 28 odst. 7, § 64 a 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 145/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(8) Žák, který je žákem oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou12), se započítává jako žák příslušného oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou; do celkového počtu žáků školy se započítává pouze jednou.

12) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“.

2. V § 2b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pro účely víceoborových tříd se obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou12) považují za obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.“.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Žák oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou12) pokračuje ve vzdělávání, i když nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně. Náhradní a opravné zkoušky závěrečné zkoušky se konají podle § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb.“.

4. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

㤠17a

Školní vzdělávací program oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou12) obsahuje povinný obsah vzdělávání obou příslušných rámcových vzdělávacích programů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o organizaci školního roku

Čl. II

V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 111/2012 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žákům třetího ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky.“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání

Čl. III

V § 1 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 300/2018 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(5) Na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou5) uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem.

5) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Čl. IV

V § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 233/2020 Sb., se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou3), uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem.“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru