Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 191/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 80/2021
Platnost od 12.05.2021
Účinnost od 01.07.2021 (za 11 dní)
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 19 písm. a) se text „§ 39 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 39 odst. 6“.

2. V § 27 odst. 2 písmeno b) zní:

b) výcvik v řízení vozidla netrval déle než 4 vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele; v případě výcviku žadatele o získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2, A, B1 nebo B nesmí v první a druhé etapě výcviku podle přílohy č. 3 trvat výcvik v řízení vozidla déle než 2 vyučovací hodiny denně,“.

3. V § 27 odst. 2 písm. c) se za slova „kteří se podrobují výcviku,“ vkládají slova „osoba, která se účastní základního školení pro získání profesního osvědčení,“.

4. Na konci textu § 29a se doplňují slova „ ; takto smí učitel výcviku doprovázet pouze 1 žadatele o řidičské oprávnění a doprovodné vozidlo nesmí řídit jiný žadatel o řidičské oprávnění“.

5. V § 32 odst. 2 se za text „§ 39 odst. 2“ doplňuje text „nebo 3“.

6. V § 38 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy“.

7. V § 39 odstavec 2 zní:

(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit

a) nové výuce podle § 20 odst. 2, jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. a),

b) nové výuce podle § 20 odst. 2 písm. b), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. b),

c) novému výcviku podle § 20 odst. 3 písm. a), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. c).“.

8. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Po absolvování výuky nebo výcviku podle odstavce 2 smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Další zkouška se provede podle odstavce 1.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

9. V § 39 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“ a za slovo „zkoušky“ se vkládají slova „navazující na absolvování výuky a výcviku v plném rozsahu“.

10. V § 39 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

11. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Neprokáže-li žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A základní znalosti v první části zkoušky, je hodnocen stupněm „neprospěl“ a nesmí pokračovat ve druhé části zkoušky. Neprokáže-li žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A základní znalosti ve druhé části zkoušky, je hodnocen stupněm neprospěl“ a opakovaná zkouška se provede pouze v rozsahu druhé části zkoušky.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

12. V § 42 odst. 5 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 4“.

13. § 45 včetně nadpisu zní:

㤠45

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Na přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona2a) se použijí obdobně ustanovení o zkoušce z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění. Náklady zkoušky hradí žadatel.“.

14. V § 62 se text „§ 42 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 42 odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

2. Na opakování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při kterých byl žadatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona hodnocen stupněm „neprospěl“, se použije zákon č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru