Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Částka 10/2021
Platnost od 20.01.2021
Účinnost od 01.02.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6c zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U objektu uvedeného v příloze č. 6 a za podmínek stanovených touto přílohou se provádí kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za 20 měsíců, pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší.“.

2. Doplňuje se příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

Seznam objektů, u kterých se kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provádí nejméně jednou za 20 měsíců

1. EDU SO 800/1-01,02Reaktorovna HVB I a II
2. EDU SO 490/1-01,02Strojovna HVB I a II
3. EDU SO 805/1-01,02Podélná etažerka I a II
4. EDU SO 806/1-01-04Příčná etažerka I - IV
5. EDU SO 530/1-01,02Dieselgenerátorová stanice
6. EDU SO 522/1-01,02Blokové transformátory a transformátory vlastní spotřeby
7. EDU SO 350/1-01,02Kabelové kanály mezi důležitými objekty
8. ETE SO 800/01-03,04-06Budova reaktoru HVB
9. ETE SO 490/01,02Strojovna HVB
10. ETE SO 500/01,02Rozvodna HVB
11. ETE SO 510/01,02Transformátory vyvedení výkonu a transformátory vlastní spotřeby
12. ETE SO 522/01,02Rozvodny rezervního napájení (včetně transformátorů rezervního napájení)
13. ETE SO 442/01,02,03Dieselgenerátorová, kompresorová a čerpací stanice
14. ETE SO 350/02Kabelové kanály mezi důležitými objekty

Výjimku podle § 7 odst. 4 věty druhé lze uplatnit za splnění těchto podmínek:

a) výjimka se vztahuje na požárně bezpečnostní zařízení, které je nepřístupné z provozních nebo bezpečnostních důvodů a fyzickou kontrolu provozuschopnosti nelze provést jiným způsobem,

b) výjimku lze uplatnit na požárně bezpečnostní zařízení nebo jeho část, u něhož je provedení kontroly provozuschopnosti fyzicky proveditelné, a

c) provozovatel jaderného zařízení vede evidenci zařízení podle písmene b), u nichž je tato výjimka uplatněna; součástí evidence je souhlas výrobce požárně bezpečnostního zařízení s provozem zařízení za podmínek uplatněné výjimky.

Vysvětlivky zkratek:

EDU Elektrárna Dukovany

ETE Elektrárna Temelín

HVB hlavní výrobní blok

SO stavební objekt“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.


Ministr:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru