Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 67/2021
Platnost od 20.04.2021
Účinnost od 21.04.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky č. 17/2008 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky, § 1, 2, 4, § 6 odst. 2 a v § 6a odst. 1 a 4 se slovo „závodní“ zrušuje.

2. V nadpisech nad § 2, 4 a nadpisu pod § 6 se slova „Závodní stravování“ nahrazují slovem „Stravování“.

3. V § 2 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1 a v § 6a odst. 1 se slova „zařízení závodního stravování“ nahrazují slovy „stravovacím zařízení“.

4. V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Zaměstnanci v pracovním poměru a žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo praktickou přípravou3), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí

a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být zaměstnancům v pracovním poměru snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen „snížená úhrada“),

b) u doplňkového jídla pořizovací cenu surovin.“.

5. V § 3 odst. 4, 5 a v § 5 odst. 2 se slovo „strávníkům“ nahrazuje slovem „zaměstnancům“.

6. V § 3 odst. 4, 5 a v § 5 odst. 2 se slovo „strávník“ nahrazuje slovem „zaměstnanec“.

7. V § 3 odst. 4, 5 a v § 5 odst. 2 se za slova „sjednaném v pracovní smlouvě3a)“ vkládají slova „nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmenování5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

5) § 33 odst. 3 zákoníku práce.“.

8. V § 3 odst. 6 se slovo „důchodcům“ nahrazuje slovy „bývalým zaměstnancům“, za slovo „do“ se vkládá slovo „starobního“ a za slovo „důchodu“ se vkládají slova „ , nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

9. V § 3 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

10. V § 3 odst. 8 se slovo „závodním“ zrušuje.

11. V § 5 odst. 1 se slovo „strávníci“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“.

12. V § 6a odst. 1 se za slova „podle § 6“ vkládají slova „odst. 1“.

13. V § 6a odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(2) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení, je možné zabezpečit stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pouze zaměstnanci uvedenému v § 3 odst. 3,

a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporučeným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,

b) který na základě rozhodnutí organizace vykonává v pracovní době práci pro organizaci mimo pracoviště organizace na jiném dohodnutém místě6),

c) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy je vlastní stravovací zařízení uzavřeno, nebo

d) pokud jde o období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.

6) § 2 odst. 2 zákoníku práce.“.

14. V § 6a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V případech uvedených v odstavci 2 může organizace zaměstnancům místo zabezpečení stravování podle § 4 a 5 poskytovat peněžitý příspěvek na stravování podle § 33b odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pokud organizace rozhodne, že v případech uvedených v odstavci 2 bude zabezpečovat zaměstnancům stravování podle § 4 a 5, nebo rozhodne, že bude v těchto případech zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek na stravování, musí ke všem dotčeným zaměstnancům přistupovat stejně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

15. V § 6a odst. 4 se text „1 a 2“ nahrazuje textem „1 až 3“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru