Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 163/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Částka 66/2021
Platnost od 14.04.2021
Účinnost od 01.07.2021 (za 2 měsíce)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

VYHLÁŠKA

ze dne 6. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 4 a § 8 odst. 5 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění zákona č. 527/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení

a) informace o vzniku, změně nebo opravě údaje předávané k zápisu do centrální evidence účtů podle § 5 odst. 1 zákona o centrální evidenci účtů (dále jen „zákon“) a

b) oznámení identifikátorů datových schránek a jejich změn.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Datový soubor

(1) Pro účely této vyhlášky se datovým souborem rozumí elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami.

(2) Formát a struktura datového souboru jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.“.

3. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

4. Nadpis § 4 zní:

„Informace o vzniku, změně nebo opravě údajů v centrální evidenci účtů“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Instituce předává České národní bance každý pracovní den informaci o vzniku, změně nebo opravě údajů v rozsahu podle § 4 zákona sestavením výkazu CEU (ČNB) 10-99 „Denní přehled změn“.“.

6. V § 4 odst. 2 se slovo „změny“ nahrazuje slovy „údaje o vzniku, změně nebo opravě“, slovo „úvěrovou“ se zrušuje, za slovo „institucí“ se vkládají slova „nebo k bezpečnostním schránkám pronajímaným úvěrovou institucí“ a slova „klienta podle § 4 písm. d)“ se nahrazují slovy „klienta nebo skutečného majitele klienta podle § 4 písm. d) a e)“.

7. V § 4 odst. 4 se za slovo „účtu“ vkládají slova „nebo u jedné bezpečnostní schránky“ a za slovo „klienta“ se vkládají slova „nebo skutečného majitele klienta“.

8. V § 4 odst. 5 se slovo „úvěrové“ zrušuje, slova „k žádné změně vztahující se“ se nahrazují slovy „k žádnému vzniku, změně nebo opravě údaje vztahujícího se“ a za slovo „účtům“ se vkládají slova „nebo k pronajímaným bezpečnostním schránkám“.

9. V § 4 odst. 6 se slova „úvěrová“ a „úvěrové“ zrušují.

10. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Formát a způsob předávání údajů

(1) Instituce předává České národní bance výkaz podle § 4 v elektronické podobě jako datovou zprávu ve formátu a struktuře datového souboru.

(2) Datová zpráva podle odstavce 1 je předávána prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše instituce uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby nebo zapečetí uznávanou elektronickou pečetí instituce.

(4) Instituce sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje instituce Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

11. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

12. V § 8 odst. 1 se za slovo „účet“ vkládají slova „ , jednu bezpečnostní schránku“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

První předání údajů v rozsahu podle čl. XXXVI bodů 2 a 3 zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterým instituce začne plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 527/2020 Sb., instituce provede podle § 4 odst. 1 a § 5 vyhlášky č. 30/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Přesunout nahoru