Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/2021
Platnost od 08.04.2021
Účinnost od 15.04.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 17 písm. l) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. a vyhlášky č. 3/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dílčím vzorkem dávka osiva nebo sadby odebraná z partie osiva nebo sadby při jednotlivém vzorkovacím úkonu,

b) souhrnným vzorkem vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků odebraných z jedné partie,

c) laboratorním vzorkem vzorek o předepsané minimální hmotnosti uvedené v příloze č. 5, určený k zaslání do zkušební laboratoře, tvořený buď celým souhrnným vzorkem, nebo vytvořený dělením ze souhrnného vzorku,

d) rezervním vzorkem vzorek určený k uložení pro případné další zkoušky, připravený ze stejného souhrnného vzorku a stejným způsobem jako laboratorní vzorek; každý rezervní vzorek musí mít označení „Rezervní vzorek“ se symbolem „R“,

e) revizním vzorkem vzorek pro opětovné posouzení zdravotního stavu sadby brambor,

f) adjustací úkony zahrnující balení, uzavírání a označování vzorku nebo partie osiva,

g) vzorkovatelem zaměstnanec Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“) nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona,

h) úředním vzorkem vzorek odebraný a adjustovaný vzorkovatelem,

i) vzorkem na vegetační zkoušku vzorek určený pro vegetační zkoušku ke stanovení druhové a odrůdové čistoty a pravosti, zdravotního stavu nebo hybridnosti,

j) společným vzorkem vzorek společně odebraný a adjustovaný dodavatelem a odběratelem,

k) soukromým vzorkem vzorek, který neodpovídá požadavkům na úřední nebo společný vzorek,

l) standardním vzorkem vzorek odrůdy, který je ve vegetačních zkouškách a laboratorních zkouškách odrůdové pravosti určen k porovnání,

m) kontrolním vzorkem vzorek odebraný vzorkovatelem, který je zaměstnancem Ústavu, za účelem kontroly kvality rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu nebo pro účely úředního dozoru podle § 17 odst. 14 zákona,

n) zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení příměsí jiných rostlinných druhů v kusech,

o) základním zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení čistoty osiva v procentech,

p) homogenitou osiva jednotnost partie osiva v rámci přirozené variability,

q) heterogenitou osiva nejednotnost partie osiva, ve které jednotlivé složky charakterizující jakost nejsou rozloženy rovnoměrně,

r) vzorkem pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor počet hlíz odebraný po ukončení vegetace uvedený v příloze č. 1,

s) vzorkovnicí obal úředního nebo rezervního vzorku,

t) vzorkováním odběr vzorků,

u) přehlížitelem zaměstnanec Ústavu nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k provádění přehlídek množitelských porostů podle § 17 odst. 2 zákona.“.

2. Pod nadpisem § 2 se text „§ 19 odst. 15“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 17“.

3. V § 2 písm. b) se slova „a odhad sklizně“ zrušují.

4. V § 2 se na konci textu písmene d) vkládají slova „ ; evidenci použitých návěsek lze předložit elektronicky“.

5. V § 2 písmeno f) zní:

f) u sadby brambor vyplněnou návěsku vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor, jejíž vzor je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.“.

6. V textu pod skupinovým nadpisem nad § 3 se text „§ 6 odst. 10“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 8“.

7. V § 3 odst. 1 se slova „odběru vzorků (dále jen „vzorkování“)“ nahrazují slovem „vzorkování“.

8. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vzorkování za účelem vystavení mezinárodních certifikátů je oprávněn vykonávat jen vzorkovatel, který je zaměstnancem Ústavu.“.

9. V § 3 odst. 4 se číslo „12“ nahrazuje číslem „14“.

10. V § 4 odst. 1 se slova „ve směsi nejvyšší hmotnostní procentické zastoupení“ nahrazují slovy „stanovenu nejvyšší hmotnost laboratorního vzorku“.

11. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Minimální velikosti vzorků osiva a vzorků sadby brambor pro zkoušení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty elektroforeticky jsou uvedeny v příloze č. 5. Vzor žádosti o elektroforézu je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

(7) Pro kontrolu příměsi geneticky modifikované odrůdy v osivu se odebírají 3 vzorky, z nichž jeden je určen pro zkoušku v laboratoři, druhý je uchováván dodavatelem jako rezervní vzorek a třetí je uložen u Ústavu pro případ opakované zkoušky. Vzorky se ukládají tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Minimální velikosti vzorků pro zjišťování výskytu genetických modifikací v osivu jsou uvedeny v příloze č. 5.“.

12. V § 7 odst. 1 se ve větě poslední slovo „vzorkovatel“ nahrazuje slovem „dodavatel“.

13. V § 9 odst. 2 se za slovo „vzorku“ vkládají slova „sadby brambor“ a slova „stanoví příloha č. 2“ se nahrazují slovy „je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu“.

14. V § 9 odst. 3 se slova „stanoví příloha č. 2“ nahrazují slovy „jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu“.

15. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pověřená laboratoř může předčasně zlikvidovat vzorek pouze na základě povolení mimořádné likvidace vydaného Ústavem.“.

16. V textu pod skupinovým nadpisem nad § 11 se slova „[K § 5 odst. 9 písm. h), § 6 odst. 10 písm. f) a e) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona]“ nahrazují slovy „[K § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. e) a f) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona]“.

17. V § 11 odst. 4 se slova „a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou uvedeny v příloze č. 2“ nahrazují slovy „je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu“.

18. V § 12 odst. 1 se za slova „a vzorky ke stanovení“ vkládají slova „výskytu skladištních“.

19. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

20. V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Požadavky na odběr vzorků osiva pro účely zjišťování výskytu genetických modifikací jsou uvedeny v § 5 odst. 7 a v příloze č. 5. Postupy a metody zjišťování výskytu genetických modifikací ve vzorcích osiva a sadby jsou uvedeny a zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

21. V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Pokusy a zkoušky podle odstavce 1 jsou určeny ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí vyhovovat osivo a sadba uváděné do oběhu, a k harmonizaci metod používaných při uznávání osiva a sadby.“.

22. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Technologické postupy a způsoby odběru vzorků osiva a sadby a postup při zjištění heterogenity partie osiva

1. Technické pomůcky

(1) vzorkovací nástroj nebo zařízení (bodcové vzorkovadlo, dvouplášťové vzorkovadlo, automatické vzorkovadlo),

(2) dělidlo,

(3) kbelík a lopatka na promíchání vzorku,

(4) váhy,

(5) prošívací jehla, motouz,

(6) vzorkovnice (vícevrstvý papírový sáček),

(7) neprodyšný obal (např. PE, či PP lahvička) pro odběr osiva na stanovení vlhkosti, popřípadě zjištění výskytu skladištních škůdců,

(8) plátěný nebo jiný prodyšný sáček,

(9) pracovní plocha (stůl) pro adjustaci vzorku a administrativní činnost při vzorkování.

(10) nový prodyšný obal pro odběr vzorků sadby brambor.

2. Odběr dílčích vzorků

(1) Počet anebo velikost odebraných dílčích vzorků musí vzorkovatel zvolit tak, aby byl splněn požadavek minimální intenzity vzorkování podle části 3 a zároveň aby bylo možno do laboratoře zaslat minimální množství osiva potřebné pro požadované zkoušky a vytvoření rezervního vzorku.

(2) Při vzorkování se odebírají jednotlivé dílčí vzorky přibližně stejné velikosti bez ohledu na to, z kterého místa partie nebo obalu jsou vzorky odebírány.

(3) Je-li partie osiva v obalech, vybírají se obaly ke vzorkování z celé partie, a to náhodně nebo podle předem určeného plánu. Dílčí vzorky se odebírají z horní, střední a dolní části obalů, ale nikoli nutně z více než jednoho místa jednoho obalu, pokud to není nezbytné pro splnění minimální intenzity vzorkování podle části 3.

(4) Je-li partie osiva ve velkoobjemových obalech nebo volně ložená, odebírají se dílčí vzorky z náhodně vybraných míst.

(5) Obaly se při odběru dílčích vzorků otevírají nebo propichují. Obaly, ze kterých byl odebrán dílčí vzorek, se poté uzavřou nebo je jejich obsah převeden do nových obalů.

(6) Má-li být partie osiva balena do zvláštních typů obalů (například malá balení, vlhkovzdorné obaly, neprostupné obaly), odebírají se dílčí vzorky, je-li to možné, před nebo během plnění obalů.

(7) Při vzorkování partie osiva v podobě osivových pásků nebo rohoží se odebírají celé balíčky nebo části pásků nebo rohoží.

(8) Nástroje používané při vzorkování nesmí semena poškozovat ani je nesmí vybírat na základě jejich velikosti, tvaru, objemové hmotnosti, osinatosti nebo jakékoli jiné vlastnosti. Všechny vzorkovací nástroje musí být před vzorkováním čisté, aby se zabránilo možným kontaminacím. Vzorkovadla musí být dlouhá natolik, aby jejich otvor blízko špičatého konce dosáhl alespoň do středu obalu. Není-li obal přístupný z obou protilehlých stran, musí být vzorkovadlo dlouhé natolik, aby dosáhlo protilehlé strany obalu. Při vzorkování partie osiva se použije jedna z níže uvedených metod.

2.1 Metody odběru dílčích vzorků

2.1.1. Bodcové (Nobbeho) vzorkovadlo

(1) Je tvořeno trubicí s otvorem u špičatého konce. Osivo prochází trubkou a sbírá se do vhodné nádoby. Minimální vnitřní průměr Nobbeho vzorkovadla musí být dostatečně široký na to, aby umožňoval volný a hladký tok osiva a nečistot vzorkovadlem.

(2) Při použití se vzorkovadlo s otvorem otočeným směrem dolů zasune do osiva pod úhlem asi 30° vzhledem k horizontální rovině. Vzorkovadlem zasunutým do požadované hloubky se otočí kolem podélné osy o 180° a poté se vytahuje z obalu stále se snižující rychlostí, přitom se jím jemně potřásá, aby se udržel rovnoměrný tok osiva. Osivo se sbírá do vhodné nádoby.

2.1.2. Dvouplášťové vzorkovadlo

(1) Skládá se z vnitřní trubky, která volně zapadá do vnitřku vnější trubky, ale přitom natolik těsně, že do mezery mezi nimi nemohou vklouznout semena ani nečistoty. Vnější trubka má pevný zašpičatělý konec. Do stěn obou trubek jsou vyřezány otvory, a to tak, že dutina vnitřní trubky se dá otvírat a zavírat otáčením obou trubek proti sobě navzájem. Doporučené rozměry vzorkovadla jsou: délka vzorkovadla taková, aby vzorkovadlo dosáhlo protější stěny obalu, v případě vertikálního vzorkování obalů musí dvouplášťové vzorkovadlo dosáhnout na dno obalů, šířka otvoru je minimálně dvojnásobek maximálního průměru vzorkovaných semen nebo nečistot, které se mohou v partii vyskytovat, délka otvoru je minimálně dvojnásobek šířky otvoru, maximální délka otvoru není stanovena, otvor může být stejně dlouhý jako celé vzorkovadlo. Minimální vnitřní průměr dvouplášťového vzorkovadla musí být dostatečně široký na to, aby umožňoval volný a hladký tok osiva a nečistot do vzorkovadla.

(2) Dvouplášťové vzorkovadlo lze používat v poloze horizontální, vertikální nebo šikmé. Dvouplášťové vzorkovadlo s otvory uspořádanými do spirály, které se otevírají postupně od špičky po rukojeť, lze použít pouze pro semena menší než je semeno druhu Triticum aestivum.

(3) Je-li dvouplášťové vzorkovadlo používáno vertikálně nebo v šikmé poloze, musí mít buď přihrádky rozdělující vnitřní prostor vzorkovadla na několik komor, nebo musí mít otvory uspořádány do spirály.

(4) Vzorkovadlo se v uzavřeném stavu zasune do osiva, trubice se navzájem pootočí tak, aby se štěrbiny vnitřní trubky otevřely, a mírně se jím zatřese, aby se zcela naplnilo osivem. Pak se opět uzavře, vytáhne a vyprázdní do vhodné násypky nebo na vhodnou podložku. Při uzavírání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození osiva. Za jeden dílčí vzorek se považuje celý obsah takového typu vzorkovadla, nikoli obsah jedné z jeho komor.

2.1.3. Vzorkovadlo pro velké náklady a volně ložené osivo

(1) Skládá se ze zvláštní komůrky připevněné k násadě. Spodní část komory je konického tvaru se zašpičatělým koncem. Pro dosažení větší hloubky může být násada postupně prodloužena našroubováním dalších nástavců. V komůrce je zavírací systém, který může být tvořen buď prstencem na vnější straně nástroje, nebo křidélkem spojeným s dvířky nebo klapkou přitlačovanou pružinou. Některá tato vzorkovadla se dají uzavřít před vytažením z místa vzorkování, jiná se nedají uzavřít, takže se naplněná komůrka vytahuje ven v otevřeném stavu. Pro všechny druhy může být minimální vnitřní průměr komůrky okolo 35 mm a výška 75 mm.

(2) Vzorkovadlo se v uzavřeném stavu zasune do osiva, jemně se svisle zatlačí tak, aby špička dosáhla požadované polohy, vytáhne se přibližně o 10 cm zpět nebo se jím otočí (podle uzavíracího systému), mírně se jím zatřese, aby se zcela naplnilo osivem, opatrně se uzavře, pokud to je možné, vytáhne se a vyprázdní do vhodné nádoby. Při uzavírání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození osiva.

2.1.4. Odběr dílčích vzorků rukou

(1) Odebírání dílčích vzorků rukou je nejvhodnější metoda vzorkování v případě následujících rodů: Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Bromus, Cynodon, Cynosurus, Dactylis, Deschampsia, Elytrigia, Festuca, Holcus, Lolium, Panicum, Poa a Trisetum. Tato metoda je rovněž nejvhodnější pro vzorkování semen, která by mohla být poškozena použitím vzorkovadel, například velkosemenné luskoviny, semena s křidélky nebo semena s nízkou vlhkostí, a zároveň pro osivové pásy a osivové rohože.

(2) Pro odebírání dílčích vzorků rukou z osiva v obalech musí být přístupná všechna místa uvnitř obalů. Za tímto účelem mohou být obaly při vzorkování částečně nebo úplně vyprazdňovány. Obaly, v nichž nejsou všechny vrstvy osiva přístupné při normálním otevření obalu, může být nutné rozříznout, odebrat z nich vzorek a poté osivo znovu zabalit.

(3) Odběr vzorků rukou probíhá tak, že se čistá otevřená ruka zasune do požadované hloubky osiva, sevře se dlaň a ruka se vytáhne ven, přičemž je nutno dbát na to, aby byly prsty okolo zachyceného osiva pevně sevřeny tak, aby žádná semena nemohla z dlaně unikat.

2.1.5. Odběr vzorků pomocí automatického vzorkovadla

2.1.5.1. Použití automatického vzorkovadla

(1) Dílčí vzorky se odebírají z proudu osiva při plnění do obalů.

(2) Požadavky na provoz automatického vzorkovadla

a) dílčí vzorky jsou odebírány z proudu osiva rovnoměrně v celém jeho průřezu a četnost jejich odběru je řízena časovým spínačem, přičemž intervaly mezi odběry dílčích vzorků jsou stejnoměrné,

b) dílčí vzorky jsou vedeny potrubím od vzorkovadla do nádoby ve sběrné skříni,

c) semena z tohoto zařízení nesmí odrazem nebo jinak samovolně vypadnout mimo sběrné nádoby,

d) obsah jedné nádoby musí odpovídat velikosti souhrnného vzorku,

e) sběrná skříň musí být uzamykatelná,

f) skříň vzorkovadla, časového spínače a všechny spoje na vedení osiva od vzorkovadla do sběrné skříně musí být zaplombovány,

g) vzorkovadlo nesmí osivo poškozovat ani vybírat mezi jednotlivými semeny na základě jejich velikosti, vznášivosti nebo pluchatosti.

(3) Automatické vzorkovadlo se instaluje podle technologických podmínek výrobce a jeho provoz pro účely odběru úředních vzorků musí být schválen Ústavem.

(4) Při používání automatického vzorkovadla pro účely úředního odběru vzorků je toto vzorkovadlo uzamčené a přístupné pouze vzorkovateli.

(5) Další požadavky na provoz a zabezpečení automatického vzorkovadla

a) mechanizmus vzorkovadla včetně časového spínače se umístí v uzavíratelné skřínce,

b) potrubí mezi vzorkovadlem a sběrnou skříní je vedeno tak a v takové délce, aby pád osiva do sběrné nádoby nemohl být příčinou případného poškození vzorkovaného osiva,

c) je-li nad sběrnou skříní potrubí rozděleno a zdvojeno, shromažďuje se vzorek pro laboratoř čistící stanice do nádoby mimo sběrnou skříň,

d) sběrná skříň je pevně spojená s podkladem a zabezpečena proti jakémukoliv posunu, samovolnému otevření a dále musí splňovat tyto podmínky:

1. v plášti nesmí být jiné otvory než otvor pro přívod osiva, štěrbina na vhození lístku označujícího číslo partie, otvor pro vývod vnějšího ovládacího mechanizmu otočného zařízení se sběrnými nádobami a dostatečně prostorný manipulační otvor na vyjímání sběrných nádob se vzorky,

2. uvnitř obsahuje otočné zařízení s jednotlivými sběrnými nádobami. Ovládání tohoto zařízení musí být konstruováno tak, aby vně skříně bylo možno ovládat točnu pouze jedním směrem v rozmezí 360°, bez možnosti zpětného pohybu; zpětný pohyb točny, nebo přetočení do výchozí polohy, je možné pouze při otevřené skříni,

3. jednotlivé nádoby musí být rovnoměrně rozmístěny tak, aby i při případném větším množství osiva nemohlo dojít ke znehodnocení vzorku smícháním osiva z více nádob,

4. klíče od skříně má vzorkovatel, druhý klíč je uložený ve vzorkovatelem zapečetěné obálce u odpovědného pracovníka čistící stanice,

e) časové intervaly spínače musí být nastaveny tak, aby v čase potřebném na vyčištění partie osiva bylo odebráno vzorkovadlem tolik dílčích vzorků, které svojí hmotností odpovídají přibližně čtyřnásobku laboratorního vzorku,

f) odběr dílčích vzorků automatickým vzorkovadlem musí probíhat po celou dobu procesu čištění vzorkované partie.

(6) Pokud nastavení časových impulsů neodpovídá kapacitě sběrné nádoby, je možné použít na vzorek z jedné partie dvě sběrné nádoby s předepsaným označením.

(7) O provozu automatického vzorkovadla se vede evidence v knize automatického vzorkovadla s údaji shodnými na lístcích vhazovaných do sběrných nádob doplněnými o druh, odrůdu a hmotnost vzorkované partie. Tuto evidenci kontroluje pracovník Ústavu.

2.1.5.2 Postup práce obsluhy automatického vzorkovadla

(1) Před začátkem čistění partie osiva obsluha vhodí štěrbinou do sběrné nádoby lístek s číslem partie, datem a hodinou začátku čistění partie a provede záznam do knihy automatického vzorkovadla.

(2) Po ukončení čistění partie obsluha opět vhodí štěrbinou do sběrné nádoby lístek s číslem partie, datem a hodinou ukončení čistění partie a provede záznam do knihy automatického vzorkovadla.

(3) Dále pootočí točnou o jedno místo tak, aby pod přívodem osiva byla prázdná nádoba, a vhodí lístek pro další partii.

(4) Postup opakuje tolikrát, kolik partií je připravováno mezi jednotlivými úředními odběry vzorků vzorkovatelem, nebo pokud stačí kapacita sběrné skříně.

2.1.5.3 Postup práce vzorkovatele

(1) Vzorkovatel odebírá souhrnné vzorky ze skříně automatického vzorkovadla a připravuje laboratorní, rezervní a případně další úřední vzorek, přičemž kontroluje shodnost údajů na obou lístcích vhozených do nádoby s údaji v předložené evidenci.

(2) Po odebrání všech vzorků vloží sběrné nádoby zpět na otočné zařízení, které nastaví do výchozí polohy a sběrnou skříň uzavře a uzamkne.

(3) Pokud vzorek ve sběrné nádobě nemá potřebnou hmotnost, provede se celé nové vzorkování ručně.

2.1.5.4 Schválení a kontrola automatického vzorkovadla

(1) Výměna, oprava většího rozsahu nebo instalace nového automatického vzorkovadla a jeho uvedení do provozu, ve smyslu odběru vzorků pro uznávací řízení, podléhá schválení Ústavem. Ve schvalovacím procesu se kontrolují výše uvedené požadavky na nastavení, zabezpečení a správný provoz automatického vzorkovadla. Součástí schvalovacího procesuje i souběh ručního vzorkování a vzorkování daným automatickým vzorkovadlem z každé partie a porovnání laboratorních hodnot těchto vzorků v laboratoři Ústavu proti sobě. Vzorkem pro uznávací řízení je v tomto případě ručně odebraný vzorek, vzorek odebraný automatickým vzorkovadlem je kontrolní vzorek. Počet takto odebíraných partií určí Ústav z průběhu výsledků.

(2) Správnost odběru vzorků a spolehlivost práce každého automatického vzorkovadla jsou na počátku sezóny minimálně dvakrát kontrolovány pomocí vzorku z téže partie odebraného ručně vzorkovatelem, který je zaměstnancem Ústavu, a to jednou při vzorkování jarních typů plodin a jednou při vzorkování ozimých typů plodin. Vzorek odebraný automatickým vzorkovadlem a vzorek odebraný ručně se porovnávají v laboratoři Ústavu proti sobě. Vzorkem pro uznávací řízení je v tomto případě vzorek odebraný automatickým vzorkovadlem a ručně odebraný vzorek je kontrolní vzorek. Pokud je při porovnání laboratorních hodnot obou vzorků zjištěn rozdíl přesahující toleranci, Ústav nařídí četnější kontroly, případně i odstavení daného automatického vzorkovadla.

2.1.6 Ruční odběr vzorků z proudu osiva

Dílčí vzorky lze pomocí ručních nástrojů odebírat z proudu osiva při plnění obalů, a to za předpokladu, že dílčí vzorky jsou odebírány z proudu osiva rovnoměrně v celém jeho průřezu a semena z nástroje odrazem nebo jinak samovolně nevypadávají.

3. Počet dílčích vzorků ve vztahu k typu a počtu obalů

(1) Z partie osiva v pytlích nebo jiných obalech stejné velikosti a jednoho typu s hmotností až 100 kg se odebírají dílčí vzorky v tomto minimálním počtu:

a) Pro obaly obsahující 15 až 100 kg osiva platí minimální počet dílčích vzorků uvedený v tabulce 1:

Tabulka 1 - Minimální počet odebraných dílčích vzorků pro partie osiva v obalech obsahujících do 100 kg osiva včetně

Počet obalů v partiiMinimální počet dílčích vzorků
15 dílčích vzorků
2 - 43 dílčí vzorky z každého obalu
5 - 82 dílčí vzorky z každého obalu
9 -151 dílčí vzorek z každého obalu
16 - 3015 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
31 - 5920 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
60 - 15430 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
155 - 4001 dílčí vzorek z každých 5 obalů, každý vzorek z jiného obalu
401 - 56680 dílčích vzorků, každý z jiného obalu
567 a více1 dílčí vzorek z každých 7 obalů, každý vzorek z jiného obalu

b) V případě obalů obsahujících méně než 15 kg osiva jsou obaly sloučeny do vzorkovacích jednotek nepřesahujících 100 kg, například 20 obalů o 5 kg, 33 obalů o 3 kg nebo 100 obalů o 1 kg. Vzorkovací jednotky se pak považují za obaly a vzorkování probíhá podle tabulky 1.

c) V případě osiva v peletách, granulích, osivových pásech a osivových rohožích, musí být obaly obsahující méně než 300000 semen sloučeny do vzorkovacích jednotek nepřesahujících 2000000 semen. Vzorkovací jednotky se pak považují za obaly a vzorkování probíhá podle tabulky 1.

(2) Při vzorkování osiva v obalech obsahujících více než 100 kg osiva (včetně volně loženého osiva) nebo z proudu osiva při plnění obalů, musí být dodržen minimální počet odebraných dílčích vzorků uvedený v tabulce 2:

Tabulka 2 - Minimální počet odebraných dílčích vzorků pro partie osiva v obalech obsahujících více než 100 kg osiva nebo z proudu osiva

Hmotnost partieMinimální počet dílčích vzorků
do 500 kgnejméně 5 dílčích vzorků
501 až 3000 kgjeden dílčí vzorek z každých 300 kg, nejméně však 5 dílčích vzorků
3001 až 20000 kgjeden dílčí vzorek z každých 500 kg, nejméně však 10 dílčích vzorků
20001 a více kgjeden dílčí vzorek z každých 700 kg, nejméně však 40 dílčích vzorků

(3) Při vzorkování partie o počtu obalů 15 nebo nižším se z každého obalu bez ohledu na jejich velikost odebere stejný počet dílčích vzorků. Minimální počet odebraných dílčích vzorků pro obalované osivo (osivo peletované, inkrustované, granulované, osivové pásy a rohože) uvádí tabulky 1 a 2.

4. Odběr vzorků ke stanovení skladištních škůdců

(1) Ke stanovení skladištních škůdců se dílčí vzorky odebírají přímo do neprodyšného obalu a takto získaný souhrnný vzorek se odesílá přímo k rozboru. Vzorky se odebírají střídavě

a) z dolní části obalu (do výšky 200 mm),

b) z části obalu nad 200 mm z obvodové vrstvy,

c) z části obalu nad 200 mm z vnitřní vrstvy.

(2) Počet dílčích vzorků je stanoven v tabulce 1.

(3) Z osiva ve velkoobjemových obalech a z osiva volně loženého se odebírají dílčí vzorky v místech, kde lze předpokládat výskyt skladištních škůdců (zavlhlá místa, místa u podlahy, stěn apod.).

(4) Velikost vzorků ke zjišťování skladištních škůdců je shodná s předepsanou hmotností pro laboratorní vzorek s výjimkou olejnin a přadných rostlin, u nichž se předepisuje hmotnost 250 g.

5. Příprava souhrnného a laboratorního vzorku

(1) Souhrnný vzorek vznikne sloučením dílčích vzorků, pokud se jeví jako homogenní. Pokud se dílčí vzorky nejeví jako homogenní, vzorkování dané partie musí být zastaveno. Jsou-li dílčí vzorky sbírány přímo do jedné nádoby, lze obsah této nádoby považovat za souhrnný vzorek pouze v případě, že se osivo v nádobě zdá být homogenní. V opačném případě nelze obsah nádoby použít pro získání laboratorního vzorku. Při promíchávání souhrnného vzorku opakovaným použitím některého z mechanických dělidel nesmí být vzorek mezi jednotlivými použitími dělidla promícháván ručně.

(2) Je-li obtížné souhrnný vzorek v podmínkách skladu promíchat a redukovat, doručí se celý do laboratoře k redukci. Souhrnný vzorek musí velikostně odpovídat počtu připravovaných vzorků. Vzorkovatel odebere vzorek na zkoušku vlhkosti do neprodyšného obalu a souhrnný vzorek zaplombuje. Společně se vzorkem na zkoušku vlhkosti a vzorkovnicemi označenými dodavatelem odešle souhrnný vzorek do laboratoře Ústavu.

(3) Laboratorní vzorek, rezervní vzorek a popřípadě jiný vzorek na žádost dodavatele se připravuje promícháním a redukcí souhrnného vzorku na odpovídající velikost, a to jednou z následujících metod, v případě velkého souhrnného vzorku může být použita i některá z metod odběru dílčích vzorků.

a) Mechanické dělení - je vhodné pro všechny druhy osiva s výjimkou některých velmi obtížně sypatelných druhů, kterými jsou druhy rodů Anthoxanthum, Arrhenatherum a Trisetum. Provádí se různými druhy mechanických dělidel, která musí splňovat tyto požadavky:

1. poskytnout alespoň jednu reprezentativní část z celkového množství děleného vzorku,

2. správně dělit i heterogenní materiál nebo směs osiva druhů s různou velikostí a s různými fyzikálními vlastnostmi semen a příměsí,

3. nesmí docházet ke změnám složení děleného materiálu a ke změně funkce dělidla v průběhu dělení (elektrostatický náboj, zachycování a dodatečné uvolňování některých složek),

4. udržovat rovnoměrnou pracovní rychlost pohyblivých částí přesahující 1 m/s a průměr cest, jimiž materiál prochází, musí být nejméně 2,5krát větší než je maximální velikost semen,

5. zachovávat konstantní dělicí poměr s povolenou odchylkou ± 3%.

b) Metoda dělení rukou - její použití je omezeno na rody Anthoxanthum, Arrhenatherum a Trisetum a rody křehkých semen, náchylných na poškození, kterými jsou rody Arachis, Glycine a Phaseolus. U všech ostatních druhů může být použita pouze pro získání zkušebních vzorků v laboratoři zkoušení zdravotního stavu. Osivo se rovnoměrně nasype na hladký čistý povrch, důkladně se promíchá špachtlí s rovným okrajem a vytvoří se z něho kupa, která se poté dělí na poloviny, a to celkem třikrát za sebou, takže vznikne osm částí. Ty se uspořádají do dvou řad po čtyřech a následně se smíchají všechny liché části dohromady a všechny sudé části dohromady, čímž vzniknou dvě poloviny původního množství osiva.

c) Metoda dělení lžičkou - doporučena pro přípravu vzorku pro zkoušení zdravotního stavu, u ostatních zkoušek je omezena pro druhy se semeny menšími než semena pšenice. Po předběžném promíchání se osivo rovnoměrně nasype na podnos, kterým se poté už nijak netřese, a pomocí lžičky a špachtle se odebírá osivo alespoň z pěti náhodně vybraných míst.

d) Modifikovaná metoda půlení - nástroj se skládá z podnosu a mřížky, které u poloviny krychlových buněk chybí dno. Po předběžném promíchání se osivo rovnoměrně nasype na mřížku. Po zvednutí mřížky zůstane na podnosu přibližně polovina vzorku.

(4) Po získání jednoho zkušebního vzorku nebo polovičního zkušebního vzorku se zbytek laboratorního vzorku znovu promíchá před přípravou dalšího zkušebního vzorku nebo polovičního zkušebního vzorku.

(5) Při přípravě vzorku na zkoušku vlhkosti je nutné postupovat tak, aby byly minimalizovány změny ve vlhkosti vzorku. Vzorky musí být odebrány ze souhrnného vzorku tak, že nejdříve je souhrnný vzorek promíchán nebo se rozdělí přes mechanické dělidlo a znovu smíchá, nejvíce třikrát, poté se do neprodyšného obalu odebere vzorek o požadované velikosti ze tří různých míst, která zahrnují horní, střední a dolní části souhrnného vzorku.

(6) V případě osivových pásů a osivových rohoží se náhodně odebírají části pásů nebo rohoží.

(7) Používá-li se některé z uvedených dělidel při přípravě vzorku peletovaného osiva, nesmí výška pádu přesáhnout 250 mm.

6. Odběr vzorků sadby brambor

(1) Odběr vzorků pro stanovení zdravotního stavu

Vzorkování sadby brambor pro účely stanovení napadení chorobami se provádí buď přímo z množitelských porostů, nebo ze skladů. Ze skladů odebírá vzorkovatel vzorky kontrolní, revizní a případně vzorky z partií sadby, u které nebylo provedeno vzorkování z porostu.

a) Postup vzorkování sadby brambor z množitelských porostů:

1. souhrnný vzorek se získá sloučením pěti dílčích vzorků, které se odebírají z pěti různých míst šachovnicovitě rozložených po pozemku, a to vždy ze dvou sousedních řádků, v každém z nich z 11 trsů jdoucích za sebou,

2. z každého trsu se odebírá jedna nebo dvě hlízy sadbové velikosti. Při odběru dvou hlíz se jedna hlíza vloží do vzorku pro laboratorní zkoušku a druhá do vzorku pro polní vegetační zkoušku,

3. jeden vzorek obsahuje 110 hlíz.

b) Pokud nebyl vzorek odebrán z porostu, odeberou se namátkově z uskladněné sadby hlízy průměrné velikosti, přičemž jeden vzorek obsahuje 110 hlíz.

(2) Odběr vzorků sadby na mechanický rozbor

a) dílčí vzorky sadby brambor po vytřídění se odebírají náhodně sevřením obou rukou, včetně hrubých nečistot tak, aby vzorek reprezentoval průměrný stav sadby,

b) pokud se rozbor vzorku neprovede na místě, zasílá se k rozboru v obalech, které musí být suché, čisté a dobře prodyšné a označeny podle vzoru návěsky vzorku pro mechanický rozbor sadby brambor zveřejněného na internetových stránkách Ústavu. Obaly zajišťuje dodavatel.

7. Odběr vzorků sazečky cibule a česneku

(1) Z partie sadby sazečky cibule a česneku v obalech s hmotností nad 30 kg se odebírají jednotlivé dílčí vzorky střídavě z horní, střední a spodní části v množství potřebném pro sestavení souhrnného vzorku takto:

Tabulka 5

Počet obalů v partiiPočet dílčích vzorků
1 - 10dílčí vzorek z každého obalu
11 - 30dílčí vzorky z každého třetího obalu, nejméně však z 10 obalů
nad 31dílčí vzorky z každého pátého obalu, nejméně však z 10 obalů

(2) Z partie sadby v obalech s hmotností 30 kg a méně se obaly sestaví tak, aby vytvořily vzorkovací jednotky přibližně po 100 kg. Každá vzorkovací jednotka se považuje za jeden obal, přičemž se postupuje podle odstavce 1.

(3) Z volně ložené sadby se odebírají dílčí vzorky z různých hloubek, a to podle hmotnosti partie.

Tabulka 6

Hmotnost partiePočet dílčích vzorků
do 1 tuny5 dílčích vzorků
nad 1 tunu10 dílčích vzorků

(4) Dílčí vzorky se odebírají rukou, popřípadě lopatkou do velké nádoby, kde se důkladně promíchají.

(5) U sadby česneku se průměrný vzorek sestavuje přímo z dílčích vzorků.

(6) U sazečky cibule se z dílčích vzorků vytvoří souhrnný vzorek, jehož hmotnost je čtyřikrát větší než hmotnost laboratorního vzorku stanovená v příloze č. 5. Tento souhrnný vzorek se rozprostře do čtverce a rozdělí dvěma úhlopříčkami na čtyři trojúhelníky, z nichž jeden se použije jako laboratorní vzorek.

(7) Rezervní vzorky se připravují jen na žádost dodavatele.

8. Odběr vzorků sazenic zeleniny

(1) Kontrola sazenic zeleniny se provádí u dodavatele v období, kdy jsou zřetelně patrné růstové vlastnosti jednotlivých druhů a je možné posoudit jejich zdravotní stav. Vzorky se odebírají před expedicí.

(2) Minimální velikost vzorku stanoví vzorkovatel na základě celkového množství sazenic; kontroluje se 1 % vypěstovaných sazenic.

(3) Sazenice se z obalů - sadbovačů nevyjímají jednotlivě, ale odebírají se celé sadbovače šachovnicovitě v pořadí a počtu stanoveném vzorkovatelem podle velikosti partie.

(4) V případě podezření na druhovou příměs nebo zhoršený zdravotní stav se odebere a posuzuje vzorek dvojnásobné velikosti.

(5) Na vegetační zkoušku se odebírají vzorky o stanoveném počtu sazenic dle jednotlivých druhů. Vzorkovatel zajistí dodání vzorku na příslušnou zkušební stanici Ústavu.

(6) Rostliny s příznaky napadení chorobami nebo škůdci doručuje vzorkovatel do laboratoře Ústavu.

9. Postup při zjištění heterogenity partie osiva

9.1 Test hodnoty H

9.1.1 Definice pojmů a symbolů

Testování heterogenity uvnitř partie (in-range), za pomoci vlastnosti (např. čistota, klíčivost, HTS), brané jako indikátor, je založeno na porovnání zjištěného rozptylu (variance) a akceptovatelného rozptylu této vlastnosti. Jednotlivé vzorky z určité partie osiva jsou vzorky odebrané nezávisle na sobě z různých obalů. Zkoušení vzorků z jednotlivých obalů na konkrétní vlastnost musí být rovněž vzájemně nezávislé. Jelikož je k dispozici pro každý obal pouze jeden zdroj informací, není přímo zahrnuta do zkoumání heterogenita uvnitř jednotlivých obalů. Přípustný rozptyl se vypočítá vynásobením teoretického rozptylu daného náhodným rozdělením hodnotou f pro dodatečnou odchylku, přičemž se bere v úvahu úroveň heterogenity, která je dosažitelná v podmínkách dobré osivářské výrobní praxe. Teoretický rozptyl lze vypočítat z příslušných rozdělení pravděpodobnosti, což je binomické rozdělení v případě čistoty a klíčivosti, a Poissonovo rozdělení v případě počtu jiných semen.

No počet obalů v partii

N počet nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalů

n počet semen zkoušených z každého jednotlivého vzorku (1000 pro čistotu, 100 pro klíčivost a 2500 pro počet semen jiných rostlinných druhů)

X hodnota zkoušené vlastnosti jednotlivého vzorku z obalu

∑ suma všech hodnot

f hodnota pro vynásobení teoretického rozptylu za účelem získání přípustného rozptylu (viz tabulka 7)

∑ X
X̅=————
N

průměr sumy všech hodnot X sledované vlastnosti, stanovený pro danou partii

X̅ ∙ (100 - X̅)
W =————————∙ ƒ
n

přípustný rozptyl nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalů pro zkoušku čistoty nebo klíčivosti

W = X̅ ∙ ƒ

přípustný rozptyl nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalů pro počet semen jiných rostlinných druhů

N ∑ X2 - ( ∑ X )2
V =————————
N ( N - 1 )

zjištěný rozptyl nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalů, založený na všech hodnotách X sledované vlastnosti

Hodnota H:

V
H =——- ƒ
W

Záporné hodnoty H se uvádějí jako nula.

Hodnoty f pro dodatečnou odchylku v partiích osiv pro výpočet W a hodnoty H:

Tabulka 7

ZnakySemena, která se nevyznačují obtížnou sypatelnostíObtížně sypatelná semena
Čistota1,11,2
Počet jiných semen1,42,2
Klíčivost1,11,2

Poznámky:

- Pro čistotu a klíčivost počítejte výsledek na dvě desetinná místa, jestliže je N menší než 10, a na tři desetinná místa, jestliže N je 10 nebo více.

- Pro počet semen jiných rostlinných druhů počítejte výsledek na jedno desetinné místo, jestliže je N menší než 10, a na dvě desetinná místa, jestliže N je 10 nebo více.

- Za obtížně sypatelná se považují semena následujících rodů nebo druhů: Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anethum, Anthoxanthum, Anthriscus, Apium, Arrhenatherum, Avena, Beta, Bromus, Cichorium, Cynodon, Cynosurus, Dactylis, Daucus, Deschampsia, Elytrigia, Fagopyrum, Festuca, xFestulolium, Foeniculum, Holcus, Lactuca, Lolium, Lycopersicon, Onobrychis, Panicum, Pastinaca, Petroselinum, Phacelia, Phalaris, Phleum, Pimpinella, Poa, Rheum, Scorzonera, Setaria, Sorghum, Spinacia, Trisetum, Triticum spelta, Triticum dicoccon, Valerianella.

9.1.2 Odběr vzorků z partie

Počet nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalů nesmí být nižší, než je uvedeno v tabulce 8. Intenzita vzorkování je stanovena tak, že u partií obsahujících asi 10 % obalů s nehomogenním obsahem je s pravděpodobností 90 % vybrán alespoň jeden obal s nehomogenním obsahem. Obaly, z nichž se mají odebírat vzorky, se vybírají přísně náhodně. Vzorek odebraný z obalu musí adekvátně reprezentovat celý jeho obsah, např. horní, střední a spodní část. Hmotnost každého dílčího vzorku nesmí být menší než polovina minimální hmotnosti laboratorního vzorku stanovená pro daný druh v příloze č. 5 této vyhlášky.

Intenzita vzorkování a kritické hodnoty H. Počet nezávislých dílčích vzorků, které je třeba odebrat v závislosti na počtu obalů v partii, a kritické hodnoty H pro heterogenitu partie osiva na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti:

Tabulka 8

Počet obalů v partiiPočet nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalůKritická hodnota H pro znaky čistota a klíčivostKritická hodnota H pro znak počet semen jiných rostlinných druhů
dobře sypatelná semenaobtížně sypatelná semenadobře sypatelná semenaobtížně sypatelná semena
552,552,783,255,10
662,222,422,834,44
771,982,172,523,98
881,801,972,303,61
991,661,812,113,32
10101,551,691,973,10
11 - 15111,451,581,852,90
16 - 25151,191,311,512,40
26 - 35171,101,201,402,20
36 - 49181,071,161,362,13
50 nebo více200,991,091,262,00

9.1.3 Postup testování

Vlastností hodnocenou za účelem zjišťování heterogenity může být:

a) hmotnostní procentické zastoupení kterékoli složky čistoty,

b) procentické zastoupení kterékoli složky zkoušky klíčivosti,

c) celkový počet semen jiných rostlinných druhů nebo počet semen kteréhokoli jednotlivého druhu při stanovení počtu semen jiných rostlinných druhů.

V laboratoři se z každého dílčího vzorku z jednotlivého obalu odebere jeden vzorek a provede se u něj zkouška na vybranou vlastnost, nezávisle na kterémkoli jiném vzorku.

Ad a) Lze použít hmotnostní procentické zastoupení kterékoli složky za předpokladu, že je možné ji oddělit při rozboru čistoty, např. čistá semena, semena jiných rostlinných druhů, nebo u trav hluchá semena. Vzorek by měl mít takovou hmotnost, aby podle předběžného odhadu obsahoval 1000 semen, počítáno z každého dílčího vzorku. Každý vzorek je rozdělen do dvou frakcí: vybraná složka a zbytek.

Ad b) Lze použít kterýkoli druh semen nebo klíčenců, které je možné stanovit ve standardní zkoušce klíčivosti, např. normální klíčence, abnormální klíčence nebo tvrdá semena. Z každého dílčího vzorkuje souběžně nasazena jedna zkouška klíčivosti po 100 semenech.

Ad c) Lze použít počet kterékoli složky, která se dá počítat, např. počet semen určitého druhu nebo počet semen všech jiných rostlinných druhů dohromady. Každý vzorek musí mít hmotnost odhadnutou tak, aby obsahoval přibližně 2500 semen, a spočítá se v něm vybraná složka.

9.1.4 Použití tabulky 8 a uvádění výsledků

Tabulka 8 uvádí kritické hodnoty H, odpovídající 1 % testů partií osiv s přípustným rozdělením hodnocené vlastnosti. Jestliže vypočtená hodnota H překročí kritickou hodnotu H, která náleží vzorku číslo N, příslušné vlastnosti a sypatelnosti v tabulce 8, pak se daná partie považuje za takovou, která vykazuje statisticky významnou heterogenitu ve smyslu in-range (v rámci souboru), anebo případně také off-range (mimo soubor). Jestliže je ovšem vypočtená hodnota H nižší nebo rovna kritické hodnotě H v tabulce, pak se daná partie považuje za takovou, která nevykazuje heterogenitu ve smyslu in-range (v rámci souboru), ani případně ve smyslu off-range (mimo soubor), pokud se týká vlastnosti, která je právě testována.

Výsledky testu hodnoty H se interpretují takto:

X̅, N, No., vypočtená hodnota H a prohlášení, že „Tato hodnota H je důkazem / není důkazem statisticky významné heterogenity“.

Jestliže je X̅ mimo níže uvedené limity, hodnota H se nevypočítává ani neuvádí ve zprávě:

- složky zjišťované při zkoušce čistoty: více než 99,8 % nebo méně než 0,2 %,

- klíčivost: více než 99,0 % nebo méně než 1,0 %,

- počet určitých semen: méně než dvě na vzorek.

9.2 Test hodnoty R

Cílem tohoto testu je odhalit přítomnost heterogenity partie osiva off-range (mimo soubor) za pomoci vlastnosti brané jako indikátor. Zkouška heterogenity off-range (mimo soubor) zahrnuje porovnávání největšího rozdílu, nalezeného mezi vzorky podobné velikosti, odebranými z partie s tolerovaným rozsahem hodnot. Tento tolerovaný rozsah je založen na přípustné směrodatné odchylce, která je dosažitelná v podmínkách dobré osivářské výrobní praxe.

Každý nezávislý dílčí vzorek se odebírá z jiného obalu, takže heterogenita v rámci obalů není přímo zahrnuta do zkoumání. Informace o heterogenitě v rámci obalů je nicméně obsažena v přípustné směrodatné odchylce, která je ve skutečnosti vtělena do tabulek rozsahů tolerance. Přípustná směrodatná odchylka byla vypočtena ze standardní odchylky, ovlivněné náhodným rozdělením, podle binomického rozdělení v případě čistoty a klíčivosti, a podle Poissonova rozdělení v případě počtu semen jiných rostlinných druhů, násobeno druhou odmocninou hodnoty f, uvedené v tabulce 7. Vzájemná proměnlivost mezi obaly je charakterizována vypočteným rozsahem, který je třeba porovnat s odpovídajícím tolerovaným rozsahem.

9.2.1 Definice pojmů a symbolů

No počet obalů v partii

N počet nezávislých dílčích vzorků z jednotlivých obalů

n počet semen zkoušených z každého jednotlivého vzorku (1000 pro čistotu, 100 pro klíčivost a 2500 pro počet semen jiných rostlinných druhů)

X hodnota zkoušené vlastnosti jednotlivého vzorku z obalu

∑ suma všech hodnot

∑ X
X̅ =————
N

průměr sumy všech hodnot X sledované vlastnosti, stanovený pro danou partii

R = Xmax - Xmin

rozsah zjištěný jako maximální rozdíl mezi nezávislými dílčími vzorky z jednotlivých obalů partie pro sledovanou vlastnost

Poznámky:

- Pro čistotu a klíčivost počítejte výsledek na dvě desetinná místa, jestliže je N menší než 10, a na tři desetinná místa, jestliže N je 10 nebo více.

- Pro počet semen jiných rostlinných druhů počítejte výsledek na jedno desetinné místo, jestliže je N menší než 10, a na dvě desetinná místa, jestliže N je 10 nebo více.

9.2.2 Odběr vzorků z partie

Odběr vzorků pro test hodnoty R je stejný jako pro test hodnoty H; musejí se používat tytéž vzorky.

9.2.3 Postup testování

Pro test hodnoty R se používají tytéž postupy zkoušení čistoty, klíčivosti a počtu semen jiných rostlinných druhů, jako se používají pro test hodnoty H. Pro výpočty se musí použít tentýž soubor dat.

9.2.4 Použití tabulek a uvádění výsledků

Off-range heterogenita partie osiva je testována pomocí příslušných tabulek s tolerovaným, tj. kritickým rozsahem:

Tabulka 9 pro složky zjišťované zkouškou čistoty,

Tabulka 10 pro zkoušení klíčivosti, a

Tabulka 11 pro počty semen jiných rostlinných druhů.

Nalezne se hodnota X ve sloupci označeném „Průměr“ příslušné tabulky. Průměrná hodnota se obvyklým způsobem zaokrouhlí. Vyčte se tolerovaný rozsah, který by byl překročen pouze v 1 % testů partií osiv s přijatelným rozdělením znaku:

ve sloupci 5-9 pro případy, kdy N = 5 až 9,

ve sloupci 10-19 pro případy, kdy N = 10 až 19, nebo

ve sloupci 20 pro případy, kdy N = 20.

Pokud vypočtená hodnota R překročí tento tolerovaný rozsah, pak se daná partie považuje za partii vykazující statisticky významnou heterogenitu ve smyslu off-range. Pokud vypočtená hodnota R je méně než nebo rovna tolerovanému rozsahu obsaženému v tabulkách, pak se partie považuje za partii nevykazující žádnou heterogenitu ve smyslu off-range, pokud se týče vlastnosti, která je právě testována.

Výsledky testu hodnoty R se interpretují takto:

X, N, No, vypočtená hodnota R a prohlášení, že „Tato hodnota R je důkazem / není důkazem statisticky významné heterogenity“.

Při používání tabulek se průměry zaokrouhlují na úroveň další tabulkové hodnoty, pokud je průměr přesně uprostřed mezi dvěma tabulkovými hodnotami, zaokrouhluje se dolů.

9.3 Interpretace výsledků

Kdykoli dojde k tomu, že kterýkoli z obou testů, test hodnoty H nebo test hodnoty R, prokáže přítomnost statisticky významné heterogenity, musí být daná partie prohlášena za heterogenní. Když ovšem žádný z obou testů neprokáže statisticky významnou heterogenitu, pak musí být daná partie považována za partii, která není heterogenní, tedy za partii, která má statisticky nevýznamnou hladinu heterogenity.

K bodu 9.2.4

Maximální tolerované rozsahy pro test hodnoty R na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti za použití složek analýzy čistoty, jakožto hodnocené vlastnosti u dobře sypatelných semen:

Tabulka 9 Část 1.

Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)
5-910-19205-910-1920
99,90,10,50,50,688,012,05,05,66,1
99,80,20,70,80,887,013,05,15,86,3
99,70,30,80,91,086,014,05,35,96,5
99,60,41,01,11,285,015,05,46,16,7
99,50,51,11,21,384,016,05,66,36,9
99,40,61,21,31,483,017,05,76,47,0
99,30,71,31,41,682,018,05,96,67,2
99.20,81,41,51,781,019,06,06,77,4
99,10,91,41,61,880,020,06,16,87,5
99,01,01,51,71,978,022,06,37,17,8
98,51,51,92,12,376,024,06,57,38,0
98,02,02,12,42,674,026,06,77,58,2
97,52,52,42,72,972,028,06,97,78,4
97,03,02,62,93,270,030,07,07,88,6
96,53,52,83,13,468,032,07,18,08,7
96,04,03,03,43,766,034,07,28,18,9
95,54,53,23,53,964,036,07,38,29,0
95,05,03,33,74,162,038,07,48,39,1
94,06,03,64,14,560,040,07,58,49,2
93,07,03,94,44,858,042,07,58,49,2
92,08,04,14,65,156,044,07,68,59,3
91,09,04,44,95,454,046,07,68,59,3
90,010,04,65,15,652,048,07,68,69,4
89,011,04,85,45,950,050,07,68,69,4

K bodu 9.2.4

Maximální tolerované rozsahy pro test hodnoty R na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti za použití složek analýzy čistoty jakožto hodnocené vlastnosti u obtížně sypatelných semen:

Tabulka 9 Část 2.

Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)
5-910-19905-910-1920
99,90,10,50,60,688,012,05,25,86,4
99,80,20,70,80,987,013,05,46,06,6
99,70,30,91,01,186,014,05,56,26,8
99,60,41,01,11,285,015,05,76,47,0
99,50,51,11,31,484,016,05,86,67,2
99,40,61,21,41,583,017,06,06,77,4
99,30,71,31,51,682,018,06,16,97,5
99.20,81,41,61,781,019,06,37,07,7
99,10,91,51,71,880,020,06,47,17,8
99,01,01,61,81,978,022,06,67,48,1
98,51,51,92,22,476,024,06,87,68,4
98,02,02,22,52,774,026,07,07,88,6
97,52,52,52,83,172,028,07,28,08,8
97,03,02,73,03,370,030,07,38,29,0
96,53,52,93,33,668,032,07,48,39,1
96,04,03,13,53,866,034,07,58,59,3
95,54,53,33,74,164,036,07,68,69,4
95,05,03,53,94,362,038,07,78,79,5
94,06,03,84,24,660,040,07,88,89,6
93,07,04,14,65,058,042,07,98,89,7
92,08,04,34,85,356,044,07,98,99,7
91,09,04,65,15,654,046,07,98,99,8
90,010,04,85,45,952,048,08,08,99,8
89,011,05,05,66,150,050,08,08,99,8

K bodu 9.2.4

Maximální tolerované rozsahy pro test hodnoty R na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti za použití složek zkoušky klíčivosti jakožto hodnocené vlastnosti u dobře sypatelných semen:

Tabulka 10 Část 1.

Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)
5-910-19905-910-1920
9915667426222426
9827897327222527
973910117228222527
9641011127129222527
9551112137030232528
9461213156931232628
9371314166832232628
9281415176733232628
9191416176634232629
90101517186535242629
89111617196436242629
88121618206337242729
87131719206238242729
86141719216139242729
85151820226040242730
84161820225941242730
83171921235842242730
82181921235743242730
81191922245644242730
80202022245545252730
79212023255446252730
78222023255347252830
77232123255248252830
76242124265149252830
75252124265050252830

K bodu 9.2.4

Maximální tolerované rozsahy pro test hodnoty R na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti za použití složek zkoušky klíčivosti jakožto hodnocené vlastnosti u obtížně sypatelných semen:

Tabulka 10 Část 2.

Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrné procentické zastoupení dané složky a jejího doplňkuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)
5-910-19905-910-1920
9916677426232528
9828897327232628
973910117228232628
9641012137129232629
9551113147030242629
9461214156931242729
9371315166832242729
9281416176733242730
9191517186634242730
90101617196535252730
89111618206436252830
88121719216337252830
87131720216238252831
86141820226139252831
85151821236040252831
84161921235941252831
83171922245842252831
82182022245743252831
81192023255644262931
80202123255545262931
79212124265446262931
78222124265347262931
77232224275248262931
76242225275149262931
75252225275050262931

K bodu 9.2.4

Maximální tolerované rozsahy pro test hodnoty R na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti za použití počtu semen jiných rostlinných druhů jakožto hodnocené vlastnosti u dobře sypatelných semen:

Tabulka 11 Část 1.

Průměrný počet semen jiného rostlinného druhuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrný počet semen jiného rostlinného druhuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrný počet semen jiného rostlinného druhuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)
5-910-19205-910-19205-910-1920
16774738424693535965
289104838434794536065
31011124939434795546066
41113145039444896546066
51314155139444897546166
61415175240454998546167
71517185340454999556167
816181954404550100556267
917192155414650101556268
101822256414651102556268
1119212357424751103566268
1219222458424751104566369
1320232559424752105566369
142232660434852106576369
1522242661434853107576470
1622252762434953108576470
1723262863444954109576470
1824262964444954110586571
1924273065445054111586571
2025283066455055112586571
2125283167455055113586572
2226293268455156114596672
2327303369465156115596672
2427303370465256116596673
2528313471465257117596773
262832372475257118606773
2729323573475358119606773
2829333674475358120606774
2930333775485358121606874
3030343776485459122616874
3131343877485459123616875
3231353878495460124616875
3332363979495560125616975
3432363980495560126626976
3533374081495561127626976
3633374182505661128627076
3734384183505661129627076
3834384284505662130637077
3934394285515762131637077
4035394386515762132637177
4135404387515763133637178
4236404488525863134647178
4336414489525864135647178
4437414590525864136647278
4537414591525964137647279
4637424692535965138647279

Pro průměrné počty semen jiného rostlinného druhu (JRD) vyšší než 138, se tolerovaný rozsah vypočítá podle následujícího vzorce a zaokrouhlí směrem nahoru na další celé číslo:

Pro N = 5 - 9: R = √(průměrný počet semen JRD) x 5,44

Pro N= 10-19: R = √(průměrný počet semen JRD) x 6,11

Pro N = 20: R = √(průměrný počet semen JRD) x 6,69

K bodu 9.2.4

Maximální tolerované rozsahy pro test hodnoty R na hladině významnosti s 1 % pravděpodobnosti za použití počtu semen jiných rostlinných druhů jakožto hodnocené vlastnosti u obtížně sypatelných semen:

Tabulka 11 Část 2.

Průměrný počet semen jiného rostlinného druhuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrný počet semen jiného rostlinného druhuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)Průměrný počet semen jiného rostlinného druhuTolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N)
5-910-19205-910-19205-910-1920
17894747535893667481
21011124848545994677582
31214154948545995677582
41416175049556096677583
51618195149556097687683
61719215250566198687683
71921235350566299687784
820222454515762100697784
921232655515763101697785
1022252756525863102697885
1123262857525864103707886
1224273058525964104707986
1325283159535965105707986
1426293260536065106717987
1527303361546066107718087
1628313462546166108718088
1729323563556167109728088
1829333664556268110728188
1930343765566268111728189
2031353866566369112738189
2132363967566369113738290
2233364068576470114738290
2333374169576470115748390
2434384270586571116748391
2535394271586571117748391
2635404372586572118758492
2736404473596672119758492
2837414574596673120758492
2937424675606773121768593
3038424676606774122768593
3138434777606874123768593
3239444878616875124768694
3340444979616975125778694
3440454980626975126778695
3541465081626976127778795
3641465182627076128788795
3742475183637077129788796
3843485284637177130788896
3943485385637178131798896
4044495486647178132798897
4144505487647279133798997
4245505588657279134798998
4345515589657380135808998
4446515690657380136809098
4546525791667480137809099
4647525792667481138819099

Pro průměrné počty semen jiného rostlinného druhu (JRD) vyšší než 138, se tolerovaný rozsah vypočítá podle následujícího vzorce a zaokrouhlí směrem nahoru na další celé číslo:

Pro N = 5 - 9: R = √(průměrný počet semen JRD) x 6,82

Pro N = 10 - 19: R = √(průměrný počet semen JRD) x 7,65

Pro N = 20: R = √(průměrný počet semen JRD) x 8,38

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Vzory formulářů

Vzory formulářů:

a) potisku vzorkovnice,

b) pro vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu (partiový štítek),

c) pro vedení evidence návěsek u dodavatele; formulář je možné vést i v elektronické podobě,

d) protokolu o likvidaci návěsek; formulář je možné vést i v elektronické podobě.

a) Vzorkovnice - vzor

1. Dodavatel.............................................................................

2. Číslo partie...........................................................................

3. Druh....................................................................................

4. Odrůda................................................................................

5. Kategorie a generace osiva...................................................

6. Rok sklizně..........................................................................

7. Země původu.......................................................................

8. Hmotnost partie....................................................................

9. Počet obalů v partii...............................................................

10. Čísla návěsek.....................................................................

11. Místo a datum vzorkování...................................................

12. Razítko a podpis vzorkovatele.............................................

13. Účel vzorkování:

a) uznání osiva

b) nové uznání po přeskladnění

c) povolení obchodního osiva

d) vývoz - dovoz osiva

e) kontrolní

f) informační

14. Razítko a podpis dodavatele:

b)

Partiový štítek
Zvláštní označení:*
Rok sklizně:
Druh:
Odrůda:
Kategorie / generace:
Číslo porostu / partie:
Množitel:
(u osiva s neukončenou certifikací)
Celková hmotnost:
Počet obalů:

* Zvláštní označení:

1) podle § 8 zákona - „Uvádění do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti“

2) podle § 13 zákona - „Určeno pro ekologické zemědělství“

3) podle § 14 zákona - „Pochází z geneticky modifikovaných odrůd“

4) U osiva trav, jetelovin, luskovin a jiných krmných plodin případně - „Využití nižší izolační vzdálenosti - osivo nelze použít do množení“

5) Množení podle schémat OECD

6) U odrůd v registračním řízení označení „Předstihové množení“

7) Egalizace osiv

8) Osivo s neukončenou certifikací

c)

EVIDENCE NÁVĚSEK U DODAVATELE
(podle kategorií a generací)

EVIDENCE NÁVĚSEK U DODAVATELE

d)

PROTOKOL O LIKVIDACI NÁVĚSEK

PROTOKOL O LIKVIDACI NÁVĚSEK

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Postup pro hodnocení množitelských porostů

1. Všeobecné podmínky

(1) Množitelské porosty se hodnotí v době, kdy je vývoj rostlin nejvhodnější pro posouzení jejich rozhodujících vlastností. Každý množitelský porost se přehlíží nejméně jedenkrát. Jiný právní předpis1) stanoví počet přehlídek pro každý druh.

(2) Při přehlídce množitelského porostu je přítomen zástupce dodavatele.

(3) Při hodnocení množitelských porostů se provádí kontrola

a) dodržení sledu předplodin - dodavatel je povinen uvést v žádosti o uznání porostu jaké předplodiny byly ve sledovaném období na pozemku pěstovány. Kontrola sledu předplodin se provádí

1. při podání žádosti, s využitím identifikace dílu půdního bloku podle zákona o zemědělství2),

2. před provedením přehlídky množitelského porostu v písemných záznamech množitele (kniha, případně karta honů),

3. při vlastní přehlídce množitelského porostu,

b) dodržení stanovené minimální vzdálenosti k zamezení

1. vzniku nežádoucí příměsi během vegetace nebo při sklizni ze sousedního porostu (dále jen „mechanická izolace“); nedodržení mechanické izolace se posuzuje jako tzv. odstranitelná závada; po jejím odstranění může dodavatel požádat o kontrolní přehlídku,

2. možného přenosu pylu u cizosprašných druhů nebo k přenosu původců chorob (dále jen „prostorová izolace“); prostorová izolace se kontroluje z předložené katastrální nebo jiné vhodné mapy a v terénu při přehlídce množitelského porostu; nedodržení prostorové izolace se posuzuje jako neodstranitelná závada; porost se v tomto případě neuzná a nebude dále přehlížen; u množitelských porostů, které to svojí rozlohou umožňují, je možné vytvořit dostatečnou prostorovou izolaci oddělením části množitelského porostu a pak povolit kontrolní přehlídku,

c) množitelského porostu formou přehlídky, při které se hodnotí tyto vlastnosti:

1. celkový stav porostu,

2. příměs jiných rostlinných druhů,

3. čistota a pravost odrůdy,

4. výskyt škodlivých organismů.

(4) Pokud přehlížitel při hodnocení množitelského porostu zjistí závadu, kterou je možné vhodným opatřením odstranit, porost při přehlídce neuzná, ale v záznamu uvede do poznámky, že množitel závadu odstraní dohodnutým způsobem. Po jejím odstranění může dodavatel požádat o kontrolní přehlídku, při které může být porost uznán. Odstranitelné závady jsou:

a) příměsi jiných rostlinných druhů a odrůd,

b) nedodržení mechanické izolace,

c) nedodržení prostorové izolace za předpokladu dostatečné rozlohy porostu,

d) rostliny napadené původcem virového nebo bakteriálního onemocnění v množitelských porostech sadby brambor, pokud nejde o škodlivé organismy, které se nesmí vyskytovat.

(5) Neodpovídá-li porost svými parametry hodnotám kategorie, na kterou byla podána žádost o uznání, ale odpovídá hodnotám kategorie nižší, lze porost uznat v nižší kategorii jen na základě nové žádosti dodavatele s uvedením odpovídající kategorie a generace. Hodnocení se pak vztahuje k nově uvedené kategorii.

(6) Dodavatel může podat žádost o zastavení řízení o uznání množitelského porostu (dále jen „odhlášení množitelského porostu“). Pro odhlášení množitelského porostu platí tyto zásady:

a) odhlášení je možné před vykonáním přehlídky nebo mezi první a další přehlídkou na pracovišti Ústavu, kde podal žádost o uznání množitelského porostu,

b) v době již probíhajících přehlídek oznámí dodavatel tuto skutečnost současně i přehlížiteli,

c) není-li množitelský porost odhlášen a nesplňuje-li podmínky pro provedení přehlídky, ke které se přehlížitel dostavil zbytečně, bude vystaveno rozhodnutí o neuznání množitelského porostu a z hlediska účtování náhrad nákladů se taková přehlídka, ke které se přehlížitel dostavil zbytečně, považuje za uskutečněnou přehlídku porostu.

(7) Při podezření, že se změnil stav množitelského porostu, po odstranění závady množitelského porostu nebo v případě nesouhlasu dodavatele s výsledkem přehlídky množitelského porostu, je možné provést kontrolní přehlídku. Postupy jsou následující:

a) po celou dobu vegetace, zejména pak při důvodném podezření, že se stav množitelského porostu od doby přehlídky změnil, může přehlížitel provést kontrolní přehlídku a změnit původní hodnocení; o této skutečnosti neprodleně uvědomí dodavatele,

b) dodavatel může požádat o kontrolní přehlídku u porostů neuznaných pro odstranitelné závady; po odstranění závad písemně požádá Ústav o provedení kontrolní přehlídky za předpokladu, že množitelský porost je ještě ve vegetační fázi, která je vhodná k provedení kontrolní přehlídky. Ústav může rozhodnout, že kontrolní přehlídka bude provedena komisionálně,

c) nesouhlasí-li dodavatel s výsledkem přehlídky množitelského porostu, může písemně nebo v elektronické podobě požádat Ústav o kontrolní-komisionální přehlídku; kontrolní přehlídka bude provedena za účasti odpovědných pracovníků Ústavu, zástupců dodavatele a případně přizvaných odborníků; termín kontrolní přehlídky stanoví Ústav a pozve účastníky kontrolní přehlídky; přehlídka bude provedena za těchto předpokladů:

1. porost bude ještě ve vegetační fázi vhodné pro hodnocení,

2. bude přítomen přehlížitel, který prováděl předchozí přehlídku porostu,

3. v porostu nebyly prováděny zásahy, které by měly vliv na stav porostu.

(8) U druhů, popřípadě kategorií, u kterých je předepsáno více přehlídek množitelského porostu, se v jednotlivých přehlídkách hodnotí vlastnosti množitelského porostu stanovené pro danou přehlídku. O každé přehlídce se vyhotoví záznam.

(9) Hodnocení množitelských porostů podle certifikačních schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj probíhá současně s jejich hodnocením podle naší právní úpravy. Nedílnou součástí certifikace podle těchto schémat je provedení vstupní a výstupní vegetační zkoušky podle přílohy č. 4.

2. Hodnocení množitelského porostu při přehlídce

(1) Přehlížitel provede přehlídku množitelského porostu a na základě dílčích hodnocení vyplní záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu, rozhodne o závěrečném hodnocení. Výsledek přehlídky množitelského porostu je součástí konečného dokladu vydaného Ústavem. Dodavatel má možnost nahlédnout do elektronického záznamu, který vyhotoví přehlížitel prostřectvím informačního systému Ústavu nebo informačního portálu Ministerstva zemědělství eAgri.

(2) Přehlížitel prochází porost tak, aby získal ucelenou představu o jeho celkovém stavu. Porosty o velikosti do 1 ha se prochází po celé ploše, větší porosty podle tvaru pozemku, po úhlopříčkách (obr. 1), popřípadě ve směru delší osy (obr. 2).

obr. 1

obr. 1

obr. 2

obr. 2

(3) Během přehlídky provede přehlížitel na náhodně zvolených místech porostu hodnocení. Jedno dílčí hodnocení se provádí vždy na ploše 100 m2, přičemž se směr chůze nemění. Počet dílčích hodnocení vychází z výměry pozemku podle následující tabulky.

Tab. 1

Výměra množitelského porostuminimální počet hodnocení
1 - 20 ha5
nad 20 ha5 a na každé další započaté 4 ha - 1 hodnocení

(4) U brambor a jiných řádkových kultur (např. sazeček) se výskyt chorob a příměsí hodnotí u 100 po sobě jdoucích rostlin a počet hodnocení vychází z následující tabulky:

Tab. 2

Výměra množitelského porostuminimální počet hodnocení
1 - 3 ha5
nad 3 - do 20 ha10
více než 20 hana každé 3 ha 1 hodnocení

(5) Při dílčích hodnoceních se postupuje následujícím způsobem:

a) v případě zjištěných mezních hodnot se počet hodnocení zdvojnásobí,

b) u rostlinných příměsí se počítá vždy celá fertilní rostlina, nikoliv jednotlivé odnože,

c) aritmetický průměr počítaných vlastností se vypočítá jako součet hodnot vlastností zjištěných během jednotlivých dílčích hodnocení, dělený počtem dílčích hodnocení; u vlastností, jejichž limit je stanoven jako číslo s desetinnými místy, se výsledek zaokrouhluje na celá čísla; čísla menší nebo rovna 0,5 se zaokrouhlují na 0, čísla větší než 0,5 se zaokrouhlují na 1.

(6) Hodnocení množitelského porostu se provádí slovním popisem jednotlivých sledovaných vlastností, které přehlížitel zapíše do elektronického záznamu o přehlídce.

(7) Za uznané se považují porosty s kladným hodnocením všech sledovaných vlastností.

(8) Za neuznané se považují porosty s negativním hodnocením u jedné nebo více sledovaných vlastností. Porost se dále neuzná, je-li

a) hodnocen u jedné z vlastností jako nevyhovující bez možnosti závadu odstranit; ostatní vlastnosti se již nehodnotí,

b) u některé z vlastností vyhláškou stanoveno „nesmí se vyskytovat“ při zjištění jednoho nebo více jedinců škodlivého organismu nebojím napadené rostliny.

(9) Pokud je u některé z vlastností vyhláškou stanoven „nulový“ výskyt, je možno tolerovat výskyt ojedinělý (do průměru zjištěných hodnot z jednotlivých počítání 0,5 % včetně) nebo mimo počítání (náhodně nalezená, ojedinělá závada). Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na posuzování výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů.

(10) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

a) k vyplnění obdrží přehlížitel jakožto podklad k provedení přehlídky pouze elektronicky; povinností přehlížitele je pravidelně kontrolovat v informačním systému nově přidělené záznamy,

b) musí být nejdéle do 7 dnů od provedení přehlídky zapsán a zkontrolován v informačním systému Ústavu nebo prostřednictvím informačního portálu Ministerstva zemědělství eAgri a přehlídka musí být ukončena,

c) je po splnění písmene b) uvolněn k nahlížení dodavateli, který podal žádost o uznání daného množitelského porostu, a to prostřednictvím dálkového přístupu,

d) je součástí konečného dokladu na množitelský porost, který vydá Ústav.

3. Technologický postup při hodnocení množitelského porostu

3.1 Celkový stav porostu

(1) Hodnocení vychází z posouzení celkového stavu porostu zjištěného během celé přehlídky, nejen v rámci dílčích počítání; nejedná se pouze o hodnocení semenářské a posouzení druhové a odrůdové čistoty, ale o kompletní pohled s aspektem vegetační vyrovnanosti, zapojení, polehlosti, příměsí jiných rostlinných druhů, celkového zdravotního stavu, a to zejména ve vztahu k výnosu a kvalitě předpokládané sklizně.

(2) Hodnocení celkového stavu množitelského porostu se provádí slovním popisem sledované vlastnosti. Do záznamu o přehlídce se zapíše zásadní informace vztahující se k hodnocení porostu.

(3) Hodnocení celkového stavu se považuje za vyhovující, pokud je množitelský porost

a) dobře zapojený až středně prořídlý,

b) nepolehlý, popřípadě polehlý, avšak ne více než z jedné poloviny jeho výměry; ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na množitelské porosty trav,

c) složen z rostlin ve stejném vývojovém stupni a bez zjevných známek dosévání apod., a

d) v takovém stavu, že umožňuje spolehlivé hodnocení druhové a odrůdové pravosti a čistoty.

(4) Hodnocení celkového stavu se považuje za nevyhovující, pokud je množitelský porost

a) mezerovitý, řídký až prakticky nehodnotitelný,

b) silně polehlý na ploše větší než na polovině jeho výměry; ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na množitelské porosty trav,

c) se silným výskytem jiných rostlinných druhů nebo ve špatném zdravotním stavu, nebo

d) v takovém stavu, že jeho ostatní vlastnosti neumožňují spolehlivé hodnocení druhové a odrůdové pravosti a čistoty.

(5) K hodnocení celkového stavu porostu patří i odhad celkové sklizně, přehlížitel jej uvede při poslední předepsané přehlídce (případně kontrolní přehlídce) porostu, je uváděn odhad celkové čisté sklizně z přehlížené plochy.

3.2. Hodnocení příměsi jiných rostlinných druhů

(1) Hodnotí se příměsi jiného rostlinného druhu téže skupiny plodin, případně druhů příbuzných, a dále ostatních jiných rostlinných druhů. Při hodnocení této vlastnosti se postupuje takto:

a) druhy, u kterých je stanoven maximální výskyt v množitelském porostu početně nebo procenticky, se zapisují v záznamu o přehlídce jako první, a to včetně zjištěné nebo počítané hodnoty, a uvede se celý název druhu,

b) druhy, jejichž výskyt není v množitelském porostu stanoven, budou do záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu zapisovány sestupně podle síly pokryvnosti a uvede se alespoň název rodu.

(2) Hodnocení příměsi jiných rostlinných druhů se považuje za vyhovující, pokud je množitelský porost

a) zcela bez příměsí rostlinného druhu nebo druhů nebo s jejich výskytem, a to maximálně do výše limitu stanoveného jiným právním předpisem1), a

b) bez výskytu příměsí nelimitovaných jiných rostlinných druhů nebo s takovým množstvím, že je možné hodnotit čistotu a pravost druhu a odrůdy.

(3) Hodnocení příměsi jiných rostlinných druhů se považuje za nevyhovující, pokud

a) výskyt limitovaných rostlinných druhů přesahuje stanovené limitované hodnoty, nebo

b) výskyt nelimitovaných jiných rostlinných druhů je tak silný, že nelze hodnotit pravost a čistotu druhu a odrůdy.

3.3 Čistota odrůdy

(1) Hodnotí se výskyt odchylných rostlin u posuzovaného druhu. Hodnocení se provádí podle úředního popisu odrůdy.

(2) Přehlížitel uvede popis jednotlivých odchylných rostlin a jejich počet u porostů kategorií rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál. Celkový součet odchylných rostlin bude uveden číselně na záznamu a za lomítkem počet a popis jednotlivých odchylných rostlin. U kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál se uvede pouze celkový počet odchylných rostlin.

(3) Množitelský porost bude uznaný, pokud je porost zcela prostý příměsí odchylných rostlin nebo je obsahuje maximálně do výše limitovaného počtu podle jiného právního předpisu1).

(4) Množitelský porost se neuzná, pokud výskyt odchylných rostlin přesahuje limitované hodnoty podle jiného právního předpisu1).

3.4 Zdravotní stav

(1) Hodnotí se výskyt škodlivých organismů (původců chorob a škůdců) v množitelském porostu. Jedná se o škodlivé organismy,

a) u kterých je stanoven maximální výskyt v množitelském porostu početně nebo procenticky,

b) jejichž výskyt není v množitelském porostu stanoven, ale je součástí hodnocení množitelského porostu a uvádí se v záznamu o výsledku množitelského porostu.

(2) Hodnocení zdravotního stavu se považuje za vyhovující, pokud je množitelský porost

a) bez výskytu rostlin napadených regulovaným škodlivým organismem, popřípadě s výskytem nepřesahujícím nejvýše stanovené hodnoty pro výskyt tohoto organismu, a

b) bez výskytu rostlin napadených ostatními škodlivými organismy, popřípadě s výskytem, při kterém je ještě možné spolehlivě hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

(3) Hodnocení zdravotního stavu se považuje za nevyhovující, pokud je v množitelském porostu zjištěn výskyt

a) karanténních škodlivých organismů,

b) rostlin napadených škodlivými organismy jinými než uvedenými pod písmenem a) nad hranici nejvýše stanovené hodnoty jejich výskytu, nebo

c) škodlivých organismů tak silný, že nelze hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

3.5 Celkové hodnocení přehlídky množitelského porostu a závěrečné hodnocení množitelského porostu

(1) Přehlídka množitelského porostu se uzavře takto:

a) pokud jsou všechny vlastnosti množitelského porostu hodnocené jako vyhovující, uzavře se výsledek přehlídky s hodnocením „porost uznán“, nebo

b) pokud je jedna nebo více vlastností hodnocena jako nevyhovující, uzavře se výsledek přehlídky s hodnocením „porost neuznán“ a uvede se důvod neuznání.

(2) Závěrečné hodnocení množitelského porostu se provádí po ukončení všech přehlídek. Porost je uznán, pokud jsou všechny přehlídky kladně hodnocené. Porost se neuzná, pokud je jedna z provedených přehlídek neuznaná. V případě neuznání se opět v celkovém hodnocení uvede důvod neuznání množitelského porostu.

1) Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek

1. Účel a princip vegetační zkoušky

(1) Vegetační zkouška umožňuje posoudit vlastnosti rozmnožovacího materiálu ve znacích, které jsou jinými metodami obtížně stanovitelné, nebo je jejich stanovení jinými metodami málo průkazné nebo příliš nákladné.

(2) Vegetační zkouškou se kontroluje druhová a odrůdová čistota a pravost, procento hybridnosti, popřípadě zdravotní stav. Rovněž se sleduje, zda během procesu množení osiva nedochází ke změnám znaků odrůd.

(3) Pravost odrůdy se posuzuje na základě vizuálního porovnávání rostlin vzešlých na kontrolní parcele oseté reprezentativním vzorkem posuzované partie a rostlin vzešlých na parcele oseté standardním vzorkem dané odrůdy. Tím se zjišťuje, zda rostliny posuzovaného vzorku odpovídají úřednímu popisu dané odrůdy.

(4) Úroveň čistoty odrůdy se posuzuje zjištěním počtu takových rostlin vzešlých na kontrolní parcele, které neodpovídají přesně popisu odrůdy. Tím se zjišťuje, zda posuzovaný vzorek vyhovuje stanoveným normám pro čistotu odrůdy.

2. Typy vegetačních zkoušek

2.1 Vegetační zkoušky podle schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

(1) Ústav certifikuje osivo podle schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro odrůdovou certifikaci osiv pohybujících se na mezinárodním trhu. Certifikáty, které potvrzují odrůdovou pravost a čistotu osiva, jsou vydávány za předpokladu vyhovujícího výsledku vstupní vegetační zkoušky, odebrání vzorku na výstupní vegetační zkoušku a vyhovujícího výsledku polní přehlídky nebo přehlídek.

a) vstupní vegetační zkouška:

1. zkouška probíhá ve stejném, případně předchozím vegetačním období, ve kterém je hodnocen množitelský porost,

2. hodnocení vstupní vegetační zkoušky vstupního rozmnožovacího materiálu může být využito při hodnocení množitelského porostu,

3. hodnocení vegetační zkoušky by se mělo shodovat s hodnocením množitelského porostu,

4. v případě zjištění závad se zjistí jejich příčina a posoudí se závažnost; pokud se nejedná o vnější vlivy, jsou tyto závady důvodem k nevydání certifikátu,

b) výstupní vegetační zkouška:

1. zkouška probíhá ve vegetačním období, kdy je daná partie již uznána a je uváděna do oběhu, případně i vyseta na plochy běžného pěstování, tudíž v případě zjištění závad lze provést jakékoli opatření pouze u těch partií nebo jejich částí, které ještě nebyly uvedeny do oběhu,

2. porovnávají se rostliny vypěstované z uznané partie osiva s rostlinami vypěstovanými ze standardního vzorku, proto výsledky výstupní vegetační zkoušky slouží ke kontrole, zda v průběhu množení osiva nedochází k nežádoucím změnám v odrůdové čistotě,

3. výstupní vegetační zkouška může být současně vstupní vegetační zkouškou pro osivo další generace,

4. výstupní vegetační zkoušku je nezbytné založit u hybridních odrůd, protože v těchto případech nelze posoudit pravost ani čistotu odrůdy v množitelském porostu osiva.

2.2 Polní vegetační zkouška jako následná kontrola a kontrola osiva uvedeného do oběhu

Provádí se v následujících případech:

a) šlechtitelský rozmnožovací materiál, který je uváděn do oběhu,

b) rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál takových odrůd, které se v předchozím uznávacím řízení množitelských porostů jevily jako problematické nebo u kterých dodavatel poprvé podal žádost o uznání,

c) při kontrole výroby a uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu,

d) při kontrole standardního osiva a sazenic zeleniny,

e) při kontrole vybraných partií osiva a sadby dovážených ze třetích zemí,

f) při kontrole pověřených osob,

g) při kontrole úředně nezapsaných odrůd,

h) reklamace dodávky osiva,

i) u partií osiv, u kterých je pochybnost o pravosti nebo čistotě odrůdy,

j) při následné kontrole hybridnosti,

k) při kontrole osiva uchovávaných odrůd,

l) při kontrole osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek,

m) při kontrole automatického vzorkovadla.

2.3 Kontrola procenta hybridnosti

Zkouška se provádí formou následné kontroly osiva hybridních odrůd. Způsob provedení zkoušek u jednotlivých druhů je uveden v tabulce 1.

Tabulka č. 1

DruhPostupy a způsoby hodnocení
řepka ozimáHybridnost se kontroluje ve fázi kvetení rostlin, přičemž se hodnotí každá rostlina samostatně. Rodičovské komponenty se kontrolují obdobně.
žitoKontroluje se obnovitel a technická směs. Je třeba přihlížet k obsahu 5 - 8 % obnovitele v technické směsi V případě, že se nejedná o odrůdu pěstovanou v technické směsi, přihlíží se při zakládání a hodnocení vegetační zkoušky k metodice šlechtitele.
Pšenice, ječmenPři zakládání a hodnocení vegetační zkoušky se přihlíží k metodice šlechtitele.
rajčeOsivo se vysévá do sadbovačů, hodnocení se provádí ve fázi prvního pravého listu. Hodnotí se tvar pravého listu.
paprikaOsivo se vysévá do sadbovačů, sadba se vysází do skleníku; hodnotí se jednotlivé rostliny s plně vyvinutými plody. Podle popisu odrůdy se hodnotí rostlina, tvar, postavení a barva plodu.
okurkyRostliny se hodnotí jednotlivě. Podle popisu odrůdy se hodnotí rostlina, typ kvetení a plody.
kedluben, zelíZjišťuje se výskyt rodičovských komponentů.
ostatníZjišťuje se výskyt rodičovských komponentů a výskyt nehybridních rostlin.

2.4 Následná kontrola sadby brambor

Kontrole podléhá sadba brambor v uznávacím řízení v kategoriích rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál. Další případy, ve kterých se provádí následná kontrola sadby brambor, stanoví Ústav metodickým pokynem.

2.5 Stanovení procenta výskytu plevelných řep v osivu cukrovky a krmné řepy

Při stanovení výskytu semen plevelné řepy v osivu cukrovky a krmné řepy je vegetační zkouška zakládána ve dvou opakováních o celkové ploše 45 m2, kde je bez jednocení vypěstováno cca 2000 rostlin.

3. Technologický postup

(1) Při vegetační zkoušce se zjišťuje, zda rostliny vyrostlé na kontrolní parcele ze zkušebního vzorku odpovídají svými vlastnostmi

a) úřednímu popisu odrůdy,

b) rostlinám standardního vzorku,

c) hodnotám stanoveným pro posuzování množitelských porostů.

(2) U většiny rostlinných druhů jsou vegetační zkoušky založeny na vybraných odrůdových znacích uvedených ve směrnicích UPOV (Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin) pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti, podle kterých byly odrůdy registrovány.

3.1 Zkušební vzorky

Minimální hmotnosti vzorků pro vegetační zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 5. Konečné termíny dodání vzorků pro vegetační zkoušky na zkušební stanice jsou uvedeny v tabulce 2. Vzorek, který je dodán na zkušební stanici po termínu uvedeném v tabulce 2, nebude zařazen v daném vegetačním období do zkoušek; vzorek může být zařazen do zkoušek v následujícím vegetačním období.

Tabulka č. 2

DruhTermín
POLNÍ PLODINY
Obiloviny
- jarní15.3.
- kukuřice15.4.
- ozimý ječmen15.9.
- ostatní ozimé obiloviny30.9.
Luskoviny
- ozimé (vč. vikev panonská a vikev huňatá)15.9.
- jarní15.3.
Olejniny jarní15.3.
Olejniny ozimé20.8.
- řepka na zkoušku hybridnosti15.8.
Jeteloviny30.7.
- jetel nachový20.8.
Trávy
- jílek mnohokvětý jednoletý31.3.
- jílek mnohokvětý italský31.8.
- víceleté trávy15.4.
svazenka15.3.
tuřín31.1.
cukrovka, cukrovka - hodnocení plevelných řep15.3.
krmná řepa15.3.
brambory - sadba15.3.
ZELENINY
cibule a česnek jarní, čekanka, hrách dřeňový, středně rané až velmi pozdní odrůdy kapusty, květáku a zelí, mrkev, paprika, pažitka, petržel, pór, rajče, ředkev, řepa salátová, salát letní a podzimní, zelí pekingské, vodnice31.1.
fazol, kukuřice, meloun cukrový a vodní, tykev28.2.
okurka polní31.3.
cibule ozimá30.7.
česnek ozimý30.9.
brokolice, celer, kadeřávek, velmi rané až polorané odrůdy kapusty, květáku a zelí, kedluben, okurka rychlená, ředkvička, salát k rychlení a jarní, špenát31.12.

3.2 Standardní vzorek

(1) Standardní vzorek je vzorek osiva odrůdy, se kterým je zkušební vzorek srovnáván za účelem prověření odrůdové pravosti a čistoty. Je vždy vysetý v bezprostřední blízkosti zkoušeného vzorku.

(2) Jako standardní vzorek se používá

a) vzorek dodaný Ústavu šlechtitelem při registraci odrůdy,

b) vzorek, který si Ústav vyžádá od šlechtitele nebo udržovatele dané odrůdy,

c) u odrůdy registrované v zahraničí vzorek dodaný na žádost Ústavu úřední autoritou příslušné země.

(3) Jako standardní vzorek je možné použít

a) úředně odebraný vzorek osiva rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu,

b) certifikovaný rozmnožovací materiál první generace u syntetických odrůd, allogamních druhů a všech hybridních odrůd,

c) inbrední linie a rodičovské komponenty v kategoriích rozmnožovací materiál předstupňů nebo základní rozmnožovací materiál, které jsou používány k výrobě hybridních odrůd.

Tyto vzorky je možné použít za předpokladu, že u osiva byla porovnána uniformita a stálost se vzorkem dodaným Ústavu šlechtitelem při registraci odrůdy.

(4) V případě ztráty klíčivosti nebo spotřebování zásoby osiva si Ústav vyžádá nový standardní vzorek, a to v předstihu alespoň jednoho vegetačního období.

3.3 Parcely pro vegetační zkoušky

(1) Vegetační zkoušky se zakládají na zkušebních stanicích Ústavu v podmínkách polních maloparcelních zkoušek nebo v chráněných prostorách skleníků nebo fóliovníků.

(2) Vegetační zkouška se zakládá v klimaticky teplejší oblasti, s možností závlahy pro rychlejší vzejití, které zaručí možnost dřívějšího hodnocení rostlin než v oblasti s množitelskými porosty.

(3) Pozemek, na kterém jsou parcely s vegetačními zkouškami umístěny, nesmí být zaplevelen volně rostoucími rostlinami téhož nebo blízce příbuzného druhu a sled plodin musí zaručovat, že osivo z půdní zásoby neovlivní hodnocení zkoušky.

(4) Zkoušené druhy se pěstují na kontrolních parcelách v souladu s agrotechnickými zásadami pro daný rostlinný druh.

(5) Na kontrolních parcelách se omezuje použití herbicidů, hnojiv a regulátorů růstu, aby nebyla ovlivněna morfologie rostlin a nedošlo k poléhání porostu.

(6) Zkušební parcely se rozmisťují na pozemku podle rostlinného druhu, odrůdy a typu vegetační zkoušky podle následujících kriterií:

a) zkušební parcela je umístěna co nejblíže k parcele standardního vzorku dané odrůdy,

b) vzorky příbuzných partií, stejné odrůdy a podobné odrůdy jsou vysévány vedle sebe,

c) je-li vzorek vyséván ve více variantách, musí být opakování umístěno na jiné části pozemku, zvláště u druhů, kde se při hodnocení provádí měření.

(7) Minimální výměry kontrolních parcel, popřípadě nejnižší počet rostlin pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v tabulce 3

Tabulka č. 3

DruhKategorieVýměra
m2*
obiloviny, kukuřice, luskoviny, olejniny, jeteloviny, jiné krmné plodiny, trávy (kromě lipnice luční a jílků)SE, E
C
30
10
lipnice lučníSE, E
C
20
10
jílkySE, E
C
50
10
cukrovka, krmná řepa
- klasická vegetační zkouška
- plevelné řepy
E, C
C
20
45
brambory - sadba

SE, E, A, B

100 hlíz
brokolice, celer, fazol obecný pnoucí, kadeřávek, kapusta, kedluben, květák, kukuřice cukrová (populace), okurka polní, pažitka, saláty, zelí hlávkové, čínské a pekingskéSE, E, C, S60 rostlin
cibule, mrkev, pastinák, petržel (kořenová a naťová), pór, ředkvička, řepa salátová, špenátSE, E, C, S200 rostlin
čekanka, česnek, hráchSE, E, C, S100 rostlin
černý kořenSE, E, C, S300 rostlin
fazol obecný (keříčkový)SE, E, C, S150 rostlin
kukuřice cukrová (hybridní)E, C40 rostlin
paprika a rajče (na poli)SE, E, C, S40 rostlin
meloun cukrový, meloun vodní, okurka rychlená, paprika a rajče (v rychlíme), ředkev, tykevSE, E, C, S20 rostlin
rajče (hybridnost)C200 rostlin
vodniceSE, E, C, S80 rostlin
sazenice zeleniny (podle druhů)SE, E, C, Sod 20 do 100 rostlin

*) pokud to plodina vyžaduje, jsou místo výměry uváděny počty rostlin potřebné k hodnocení.

4. Postup hodnocení vegetačních zkoušek

Průběžné hodnocení odrůdové čistoty se provádí po celé období růstu a vývoje rostlin, kdy jsou zjevné znaky dané odrůdy. Hodnotí se rostliny odlišné a netypické. Tyto se podrobně popíší a viditelně označí, aby nebyly hodnoceny opakovaně. Provede se odhad počtu jedinců na parcele a počítají se odchylné typy. Zjištěné hodnoty se porovnají s tabulkami. Pokud počet odchylných rostlin neodpovídá hodnotám v tabulce, vegetační zkouška nevyhovuje.

4.1 Hodnocení odrůdové pravosti a čistoty zemědělských druhů s výjimkou kukuřice ve vegetačních zkouškách

Tabulka č. 4 - Hraniční hodnoty odrůdové čistoty u jednotlivých druhů plodin

DruhSE, EC1C2
LUSKOVINY A JETELOVINY
Hrách, peluška, bob99,7 %99,0 %98,0 %
Sója99,5 %99,0 %99,0 %
Všechny ostatní druhy luskovin a jetelovin, kromě hrachu, pelušky, bobu a sóji1 na 30 m21 na 10 m2
Hybridní odrůdy: hrách, peluška, bob99,7 %99,0 %98,0 %
KRMNÉ PLODINY A OLEJNINY
Řepka a řepice - kromě striktně krmných typů99,9 %99,7 %99,7 %
Řepka a řepice - striktně krmné typy99,7 %99,0 %98,0 %
Krmná kapusta, turín, hořčice bílá, slunečnice99,7 %99,0 %98,0 %
Len99,7 %98,0 %97,5 %
Mák99,0 %98,0 %98,0 %
Ostatní druhy (stejný druh a jiná odrůda)1 na 30 m21 na 10 m2
Ostatní druhy (jiný druh)1 na 30 m21 na 10 m2
Rodiče k hybridům
Řepice - odrůdová čistota99,9 %
Řepice - sterilita98,0 %
Řepka - sterilita - ozimá forma99,0 %
Řepka - sterilita -jarní forma98,0 %
Linie s pylem a samoopylené linie99,9 %
Osivo linií hybridních odrůd (certifikované)
Linie - odrůdová čistota99,0 %
Linie - sterilita98,0 %
Řepice - linie s pylem99,5 %
Řepka - linie s pylem99,7 %
Linie samoopylené99,5 %
Vegetační zkouška hybridů90,0 %
OBILNINY
Pšenice, ječmen, oves99,9 %99,7 %99,0 %
Převážně samoopylené odrůdy tritikale99,7 %99,0 %98,0 %
Opylení kříženci odrůd žita a tritikale1 na 30 m21 na 10 m2
Všechny ostatní druhy obilovin kromě pšenice, ječmene, ovsa, žita, tritikale a kukuřice1 na 30 m21 na 10 m2
Hybridní odrůdy:
Pšenice, ječmen, oves - rodiče99,9 %
Pšenice, ječmen, oves - hybridy99,7 %
Vegetační zkouška hybridů90,0 %
TRÁVY
Lipnice luční (kromě apomiktických jednoklonových odrůd)1 na 20 m24 na 10 m2
Lipnice luční (apomiktické jednoklonové odrůdy)1 na 20 m26 na 10 m2
Všechny druhy lipnic, kromě Lipnice luční1 na 30 m21 na 10 m2
Všechny druhy, kromě jílků1 na 30 m21 na 10 m2
Pouze jílky1 na 50 m21 na 10 m2

4.2 Hodnocení odrůdové pravosti a čistoty u kukuřice

Hodnocení odrůdové čistoty u kukuřice se provádí podle tabulek č. 5-7. Hodnocení se liší v závislosti na typu odrůdy.

Tab. č. 5 - Hraniční hodnoty odrůdové čistoty - dvouliniový hybrid při standardu odrůdové čistoty 97 %

Velikost vzorku - počet rostlinUznanéNeuznané
10034
67 - 9923
33 - 6612
méně než 3301

Tab. č. 6 - Hraniční hodnoty odrůdové čistoty - tříliniový hybrid při standardu odrůdové čistoty 95 %

Velikost vzorku - počet rostlinUznanéNeuznané
10056
80 - 9945
60 - 7934
40 - 5923
20 - 3912
méně než 2001

Tab. č. 7 - Hraniční hodnoty odrůdové čistoty - při standardu odrůdové čistoty 99,0 %, 99,5 %, 99,9 %

Velikost vzorku - počet rostlinZákladní osivoZákladní osivoCertifikované osivo
linievolně opylovaná odrůdavolně opylovaná odrůda
99,9 %99,5 %99,0 %
uznanéneuznanéuznanéneuznanéuznanéneuznané
Méně než 100001--
200011223
100010112
75010101
50010101

4.3 Hodnocení kontroly procenta hybridnosti

Procento hybridnosti se vypočítá jako poměr počtu neodpovídajících rostlin k celkovému počtu hodnocených rostlin. Při posuzování pylově sterilního komponentu hybridu se kromě stanovení úrovně hybridnosti zjišťuje, zda rostliny daného komponentu neprodukují životaschopný pyl.

4.4 Hodnocení následné kontroly sadby brambor

Při zkoušce se vysazuje 100 hlíz (4 x 25 ks) na zkušební parcelu. Během vegetace se každá zkušební parcela kontroluje dvakrát, a to komisionální přehlídkou. Vegetační zkoušky se hodnotí podle požadavků na množitelské porosty.

4.5 Hodnocení následné kontroly standardního osiva zeleniny

Podle druhu se hodnotí určený počet rostlin nebo množství rostlin na porostu na ploše o výměře uvedené v tabulce 3.

U kořenové zeleniny se navíc hodnotí odlišná barva kořenů, u řepy salátové bulvy s bílými kruhy a bulvy s výraznými světlými kruhy. U plodových zelenin se obvykle ponechávají vybrané plody do plné zralosti pro kontrolu odrůdových znaků.

4.6 Hodnocení kontroly sazenic zelenin

Zkouška a její hodnocení je obdobné jako u bodu 4.5.

4.7 Hodnocení stanovení procenta výskytu plevelných řep v osivu cukrovky a krmné řepy

(1) Hodnocení provádějí pracovníci Ústavu komisionálně za přítomnosti dodavatelů. U každé kvetoucí rostliny se kontrolují tyto znaky plevelné řepy:

a) vegetativní ranost,

b) výskyt antokyanu na stonku,

c) počet květů,

d) počet cévních svazků na kořeni,

e) pevnost kořene.

5. Vedení záznamů o vegetačních zkouškách

(1) O výsledku vegetační zkoušky vydá Ústav protokol z hodnocení vegetační zkoušky.

(2) Výsledek vegetační zkoušky je dodavateli zasílán prostřednictvím datové schránky Ústavu, elektronické pošty či pošty.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Maximální hmotnost partie, minimální velikost laboratorních vzorků, zkušebních vzorků a vzorků na vegetační zkoušky

Zemědělské druhy a zeleniny

Tabulka 1

Druh - českyDruh - latinskyMaximální hmotnost partie 1)
(kg)
Minimální hmotnost laboratorního vzorku2)
(g)
Minimální hmotnost základního zkušebního vzorku
(g)
Minimální hmotnost zkušebního vzorku
(g)
Minimální hmotnost vzorku na vegetační zkoušku
(g/ks)
1234567
Anýz vonnýPimpinella anisum100007077050
ArtyčokCynara cardunculus100009009090050
Bér italský
(čumíza, mohár)
Setaria italica1000090990150
Bob polníViciafaba300001000100010002000
Bob zahradníViciafaba300001000100010002000
Bojínek hlíznatý3)Phleum nodosum100005011075
Bojínek luční3)Phleum pratense100005011075
BrokoliceBrassica oleracea100001001010020
Celer bulvový
Celer řapíkatý
Apium graveolens10000101105
CibuleAllium cepa100008088070
Cibule sečkaA llium fistulosum100005055070
Cizrna beranídcer arietinum300001000100010001000
Cukrovka
(víceklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050050500200
Cukrovka
(jednoklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050030300200
Čekanka hlávková
Čekanka pro puky
Cichorium intybus100005055025
Čekanka kořenováCichorium intybus1000050550100
Černý kořenScorzonera hispanica100003003030030
ČesnekAllium sativum100002022020
Čičorka pestráSecurigera varia1000010010100100
ČirokSorghum bicolor3000090090900200
Čirok x čirok
súdánská tráva
Sorghum bicolor x S. sudanense3000030030300200
Čirok súdánská trávaSorghum sudanense1000025025250200
Čočka jedláLens culinaris3000060060600500
Čtyřboč
(špenát novozélandský)
Tetragonia tetragonoides2000010002001000150
EchalionAllium cepa100008088070
EndivieCichorium endivia100004044010
Fazol obecný keříčkový
Fazol obecný pnoucí
Phaseolus vulgaris3000010007001000500
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus30000100010001000500
FenyklFoeniculum vulgare100001801818070
Festulolium3)X Festulolium10000100660200
Hořčice bíláSinapis alba1000040020200250
Hořčice černáBrassica nigra10000100440250
Hořčice sareptskáBrassica juncea10000100440250
Hrách polní
(včetně pelušky)
Pisum sativum30000100090010001000
Hrách cukrový
Hrách dřeňový Hrách kulatosemenný
Pisum sativum30000100090010001000
ChilliCapsicum annuum100001501515010
ChřestAsparagus officinalis2000010001001000100
JečmenHordeum vulgare30000100012010001000
Jestřabina východníGalega orientalis1000025020200200
Jetel alexandrijskýTrifolium alexandrinum10000400660300/1504)
Jetel lučníTrifolium pratense10000300550300/1504)
Jetel nachovýTrifolium incarnatum10000500880300/1504)
Jetel plazivýTrifolium repens10000200220200/1004)
Jetel prostředníTrifolium medium10000300550300/1504)
Jetel zvrácený (perský)Trifolium resupinatum10000200220300/1504)
Jetel zvrhlý (švédský)Trifolium hybridům10000200220300/1504)
Jílek hybridní3)Lolium x hybridům10000200660350/2004)
Jílek mnoho květy3)Lolium multiflorum10000200660350/2004)
Jílek vytrvalý3)Lolium perenne10000200660350/2004)
KadeřávekBrassica oleracea100001001010020
Kapusta hlávkováBrassica oleracea100001001010020
Kapusta krmnáBrassica oleracea1000020010100250
Kapusta listováBrassica oleracea100001001010020
Kapusta růžičkováBrassica oleracea100001001010020
KardaCynara cardunculus100009009090050
KedlubenBrassica oleracea100001001010020
KerblíkAnthriscus cerefolium100006066020
KmínCarům carvi10000200880200
Komonice bíláMelilotus albus1000050550300/1504)
Konopí setéCannabis sativa1000060060600500
Kopr vonnýAnethum graveolens100004044040
Kopyšník (plod)Hedysarum coronarium100001000303001000
Kopyšník (semeno)Hedysarum coronarium1000040012120400
Koriandr setýCoriandrum sativum100004004040040
Kostřava červená3)Festuca rubra10000100330200
Kostřava drsnolistá3)Festuca trachyphylla100001002,530200
Kostřava luční3)Festuca pratensis10000100550200
Kostřava ovčí3)Festuca ovina100001002,530200
Kostřava rákosovitá3)Festuca arundinacea10000100550200
Kostřava vláskovitá3)Festuca filiformis100001002,530200
Kozlíček polničekValerianella locusta100007077025
Kukuřice (mimo cukrové a pukancové)Zea mays40000100090010001000
Kukuřice cukrová Kukuřice pukancováZea mays20000 (40000)100090010001000
KvětákBrassica oleracea100001001010020
LenLinum usitatissimum1000030015150150
Lesknice kanárskáPhalaris canariensis1000040020200200
Lesknice menšíPhalaris minor1000020020200200
Lesknice rákosovitáPhalaris arundinacea1000030330200
Lesknice vodní3)Phalaris aquatica10000100450200
Lilek vejcoplodýSolanum melongena100001501515010
Lipnice bahenní3)Poa palustris10000500,55150
Lipnice hajní3)Poa nemoralis10000500,55150
Lipnice luční3)Poa pratensis100005015150
Lipnice obecná3)Poa trivialis100005015150
Lipnice roční3)Poa annua1000050110150
Lipnice smáčknutáPoa compressa1000050,55150
Lnička setáCamelina sativa1000040440100
Lupina bíláLupinus albus30000100045010001000
Lupina úzkolistáLupinus angustifolius30000100045010001000
Lupina žlutáLupinus luteus30000100045010001000
Majoránka zahradníOriganum majorána1000050,550,5
Mák setýPapaver somniferum1000050110100
Mangold
(víceklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050050500300
Mangold
(jednoklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050030300300
Medyněk vlnatýHolcus lanatus100001011075
Meloun cukrovýCucumis melo1000015070-100 ks
Meloun vodníCitrullus lanatus2000010002501000100 ks
Metlice trsnatáDeschampsia cespitosa1000010110150
Mrkev a mrkev krmnáDaucus carota100003033080
Okurka nakládačka Okurka salátováCucumis sativus1000015070-400 ks
Oves hřebílkatýAvena strigosa300001000505001000
Oves nahýAvena nuda30000100012010001000
Oves setýAvena sativa30000100012010001000
Ovsík vyvýšenýArrhenatherum elatius1000020088075
PaprikaCapsicum annuum100001501515010
Pastinák setýPastinaca sativa100001001010010
PažitkaAllium schoenoprasum100003033020
PetrželPetroselinum crispum100004044060
Pískavice řecké senoTrigonella foenum-graecum1000050045450300/1504)
Pohánka hřebenitáCynosurus cristatus1000020220150
Pohanka obecnáFagopyrum esculentum1000060060600500
Portugalské zelíBrassica oleracea100001001010020
PórAllium porrum100007077080
Proso setéPanicům miliaceum1000015015150500
Psárka luční3)Alopecurus pratensis10000100330150
Psineček psí3)Agrostis canina10000500,255150
Psineček tenký3)Agrostis capillaris10000500,255150
Psineček veliký3)Agrostis gigantea10000500,255150
Psineček výběžkatý3)Agrostis stolonifera10000500,255150
Pšenice setáTriticum aestivum30000100012010001000
Pšenice špaldaTriticum spelta30000100027010001000
Pšenice tvrdáTriticum durum30000100012010001000
Pýr hřebenitýAgropyron cristatum1000040440200
Pýr prostředníElytrigia intermedia1000015015150150
RajčeSolanum lycopersicum10000207-5
ReveňRheum rhabarbarum1000045045450135
Ředkev olejnaRaphanus sativus var. oleiformis1000030030300250
Ředkvička
Ředkev
Raphanus sativus100003003030050
Řepa krmná
(víceklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050050500200
Řepa krmná
(jednoklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050030300200
Řepa salátová
(víceklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050050500300
Řepa salátová
(jednoklíčkové odrůdy)
Beta vulgaris2000050030300300
ŘepiceBrassica rapa10000200770250
ŘepkaBrassica napus1000020010100250
Řeřicha setáLepidium sativum100006066010
SalátLactuca sativa100003033015
Sléz přeslenitýMalva verticillata10000505505
SlunečniceHelianthus annuus25 00010002001000250
SójaGlycine max30000100050010001000
Srha hajníDactylis póly gama10000100330200
Srha laločnatá3)Dactylis glomerata10000100330200
SvazenkaPhacelia tanacetifolia10000300550100
Sveřep bezbrannýBromus inermis100009099075
Sveřep horskýBromus marginatus1000020020200200
Sveřep samužníkovitýBromus catharticus1000020020200200
Sveřep sitecký3)Bromus sitchensis1000020020200200
Světlice barvířskáCarthamus tinctorius2500090090900100
ŠalotkaAllium cepa100008088070
ŠpenátSpinacia oleracea1000025025250150
Štírovník jednoletýLotus ornithopodioides1000030330300/1504)
Štírovník růžkatýLotus corniculatus10000200330300/1504)
Tolice dětelováMedicago lupulina10000300550300/1504)
Tomka vonnáAnthoxanthum odoratum1000020220150
Tritikalex Triticosecale30000100012010001000
Trojštět žlutavý 3)Tri setům flavescens10000500,5550
Troskut prstnatý 3)Cynodon dactylon100005011050
TuřínBrassica napus var. napobrassica100002001010010
Tykev fíkolistáCucurbita ficifolia10000350180350100 ks
Tykev obecná včetně cukety a patizonuCucurbita pepo2000010007001000100 ks
Tykev velkoplodáCucurbita maxima2000010007001000100 ks
Úročník bolhojAnthyllis vulneraria1000060660300/1504)
Vičenec ligrus (plod)Onobrychis viciifolia1000060060600300/1504)
Vičenec ligrus(semeno)Onobrychis viciifolia1000040040400300/1504)
Vikev huňatáVicia villosa3000010001001000500
Vikev panonskáVicia pannonica3000010001201000500
Vikev setáVicia sativa3000010001401000500
VodniceBrassica rapa100007077050
Vojtěška proměnliváMedicago x varia10000300550300/1504)
Vojtěška setáMedicago sativa10000300550300/1504)
Zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červenéBrassica oleracea100001001010020
Zelí čínskéBrassica rapa100007077020
Zelí pekingskéBrassica rapa100007077050
ŽitoSecale cereale30000100012010001000

1) V závorkách jsou uvedeny hmotnosti podle pravidel ISTA, jsou-li odlišné od hmotností podle předpisů EU.

2) Platí i pro minimální hmotnost rezervního vzorku.

3) Maximální hmotnost partie lze zvýšit na 25000 kg, pokud dodavatel obdržel povolení od Ústavu.

4) Minimální hmotnost vzorku pro vstupní / výstupní vegetační zkoušku.

Maximální hmotnost partie, minimální hmotnost nebo velikost laboratorních vzorků a vzorků na vegetační zkoušky sadby

Tabulka 2

Druh latinskyDruh sadbyMaximální hmotnost partieMinimální hmotnost nebo velikost laboratorního vzorkuMinimální hmotnost vzorku na vegetační zkoušku
kgkg nebo kusykusy
Solanum tuberosumSadba brambor -mechanický rozbor5000025 kg110 hlíz
Allium cepaSazečka cibule, šalotky50001 kg80 cibulí
Allium sativumČesnek2 500100 cibulí120 cibulí

Minimální velikosti vzorků pro peletované, inkrustované a granulované osivo

Tabulka 3

Typ stanoveníLaboratorní vzorek nejméně (počet jednotek)Zkušební vzorek nejméně (počet jednotek)
Zkoušení čistoty (včetně zkoušení pravosti druhu)2 5002 500
Stanovení hmotnosti tisíce semen2 500podíl čistých pelet
Zkoušení klíčivosti2 500400
Početní stanovení semen jiných rostlinných druhů a choroboplodných útvarů100007 500
Početní stanovení semen jiných rostlinných druhů a choroboplodných útvarů (inkrustované a granulované osivo)2500025000
Velikostní třídění50001000

Minimální velikosti vzorků pro osivové pásy a rohože

Tabulka 4

Typ stanoveníLaboratorní vzorek nejméně (počet semen)Zkušební vzorek nejméně (počet semen)
Zkoušení pravosti druhu300100
Zkoušení klíčivosti2000400
Zkoušení čistoty (pokud je vyžadováno)25002500
Početní stanovení semen jiných rostlinných druhů a choroboplodných útvarů100007500

Nejvyšší povolená velikost partie pro peletované a granulované osivo, osivové pásy a rohože:

Maximální počet semen, který může obsahovat partie peletovaného nebo granulovaného osiva, osivových pásů nebo rohoží, je 1000000000 (10000 jednotek po 100000 kusech), kromě toho, že hmotnost takové partie včetně obalovacího materiálu nesmí přesáhnout 40000 kg s tolerancí 5 % (42000 kg).

Nejvyšší povolená hmotnost partie pro inkrustované a ošetřené osivo:

Hodnoty uvedené v tabulce 1 platí pro hmotnost osiva bez obalovacích látek.

Minimální velikosti vzorků pro zkoušení odrůdové pravosti a čistoty elektroforézou

Tabulka č. 5

Typ zkouškyMinimální velikost vzorku
Vzorky odebírané ze sklizeného osiva nebo sadby brambor:
odrůdová pravost osiva - určení odrůdy (záměna)100 g
odrůdová čistota partie osivahmotnost laboratorního vzorku uvedená v tabulce č. 1 sloupci 4 v příloze č. 5
odrůdová pravost u sadby brambor - určení odrůdy (záměna)10 hlíz
odrůdová čistota partie u sadby brambor100 hlíz
Vzorky odebírané z porostů osiva obilnin nebo sadby brambor:
odrůdová pravost osiva - určení odrůdy (záměna)20 klasů (vždy 1 klas / 1 rostlina) z 20 míst v porostu
odrůdová čistota partie osiva - odchylné typy100 klasů (vždy 1 klas / 1 rostlina) ze 100 míst v porostu
porovnání vzorků osiva obilnin vůči sobě -jisté odchylné typyvzorek č. 1-20 klasů odchylného typu (vždy 1 klas /l rostlina) z 20 míst v porostu
vzorek č. 2-20 klasů typu odrůdy (vždy 1 klas / 1 rostlina) z 20 míst v porostu
odrůdová pravost u sadby brambor - určení odrůdy (záměna)10 hlíz
odrůdová čistota partie u sadby brambor100 hlíz

Minimální velikosti vzorků pro zjišťování výskytu genetických modifikací

Tabulka č. 6

DruhMinimální velikost vzorku
osivo všech druhůhmotnost laboratorního vzorku uvedená v tabulce č. 1 sloupci 4 v příloze č. 5

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2021.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r

Přesunout nahoru