Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 152/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2021
Platnost od 31.03.2021
Účinnost od 13.06.2021
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

ZÁKON

ze dne 17. března 2021,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(2) Základními měřicími jednotkami7) jsou

a) jednotka času - sekunda (s),

b) jednotka délky - metr (m),

c) jednotka hmotnosti - kilogram (kg),

d) jednotka elektrického proudu - ampér (A),

e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),

f) jednotka látkového množství - mol (mol),

g) jednotka svítivosti - kandela (cd).

7) Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Základní měřicí jednotky7) jsou definovány takto:

a) sekunda je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence ∆νCs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9192631770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s-1;

b) metr je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299792458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím ∆νCs;

c) kilogram je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,62607015 × 10-34, je-li vyjádřena v jednotce J s, která je rovna kg m2 s-1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a ∆νCs;

d) ampér je definován stanovením pevné číselné hodnoty elementárního náboje e, která je rovna 1,602176634 × 10-19, je-li vyjádřena v jednotce C, která je rovna A s, kde sekunda je definována prostřednictvím ∆νCs;

e) kelvin je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380649 × 10-23, je-li vyjádřena v jednotce J K-1, která je rovna kg m2 s-2 K-1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ∆νCs;

f) jeden mol obsahuje přesně 6,02214076 × 1023 elementárních entit; toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty (NA), je-li vyjádřena v jednotce mol-1, a nazývá se Avogadrovo číslo; látkové množství (n) systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit; elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic;

g) kandela je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 1012 Hz (Kcd), která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm W-1, která je rovna cd sr W-1 nebo cd sr kg-1 m-2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ∆νCs.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. června 2020.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru