Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 47/2021
Platnost od 17.03.2021
Účinnost od 01.01.2022 (za 8 měsíců)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. a vyhlášky č. 302/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až y) se označují jako písmena e) až x).

2. V § 2 písm. q), § 18 odst. 4, § 23 odst. 6, nadpisu § 25, § 26 odst. 5, § 41 odst. 2, § 42 odst. 3, § 54 odst. 6 a § 56 odst. 4 se slovo „spotřeby“ nahrazuje slovem „odběru“.

3. V § 15 odst. 1 se za slovo „Dodavatel“ vkládá čárka.

4. V § 15 odst. 3 se text „§ 16 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 16a“.

5. § 16 včetně nadpisu nad označením § 16 zní:

„Registrace předávacích míst a odběrných míst, výroben, přenosové soustavy a distribučních soustav

§ 16

(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách nezbytné k identifikaci jednotlivých odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým provozovatelům přenosové nebo distribuční soustavy číselné řady z číselníků odběrných a předávacích míst.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiděluje osmnáctimístný identifikační číselný kód a registruje u operátora trhu jednotlivá

a) odběrná místa a předávací místa odběrného místa,

b) předávací místa výroben, s výjimkou výroben připojených do odběrných míst zákazníků podle § 28 energetického zákona,

c) předávací místa mezi soustavami,

d) místa měření mezi regiony typových diagramů dodávek a

e) souhrnná odběrná místa podle § 16a odst. 5.

(3) Místo nebo místa připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, které nelze využívat soudobě s hlavním vedením a které je ve smlouvě o připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako samostatné předávací místo.

(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy sděluje zákazníkovi na základě jeho žádosti identifikační číselné kódy jeho odběrných a předávacích míst.

(5) V případě zániku odběrného nebo předávacího místa zruší provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu. V případě zániku odběrného místa s více předávacími místy zruší provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy i registraci všech předávacích míst tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu.“.

6. Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

㤠16a

Postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa

(1) Pokud má odběrné místo jedno předávací místo, je identifikační číselný kód předávacího místa shodný s identifikačním číselným kódem odběrného místa.

(2) Pokud má odběrné místo více předávacích míst, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst tohoto odběrného místa a stanoví osmnáctimístný identifikační číselný kód jednoho z těchto předávacích míst, kterým bude identifikováno odběrné místo. Má-li odběrné místo více předávacích míst, operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu na vyžádání výčet předávacích míst odběrného místa.

(3) Je-li odběrné místo připojeno prostřednictvím společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace, za předávací místo se považuje místo, kde je umístěno měřicí zařízení.

(4) Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu7). Pokud se zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční soustavy následně registruje předávací místo výrobny způsobem podle § 16b.

(5) Pokud zákazník v odběrném místě je stejná osoba jako dodavatel elektřiny a provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční soustavy do tohoto odběrného místa a současně za toto odběrné místo odpovídá za odchylku osoba odpovědná za odchylku v místě určeném pro krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy může registrovat všechna taková odběrná místa a jejich předávací místa jako souhrnné odběrné místo dané distribuční soustavy, a to podle typu měření.

(6) Odběrné místo, pro které byla sjednána sazba pro neměřený odběr podle cenového rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému operátora trhu neregistruje.

§ 16b

Postup registrace předávacího místa výrobny

(1) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro dodávku elektřiny, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst této výrobny.

(2) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro odběr z přenosové nebo distribuční soustavy, které slouží pouze pro odběr pro technologickou vlastní spotřebu (dále jen „předávací místo výrobny pro TVS“), příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst této výrobny.

(3) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro odběr z elektrizační soustavy, který neslouží pouze pro technologickou vlastní spotřebu, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód pro odběrné místo podle § 16a.

§ 16c

Postup registrace soustavy a předávacího místa mezi soustavami

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje u operátora trhu každou jím provozovanou elektrizační soustavu. Při registraci přenosové soustavy nebo distribuční soustavy je v informačním systému operátora trhu této soustavě přidělen operátorem trhu i osmnáctimístný číselný kód pro místo určené k evidenci ztrát této soustavy.

(2) Provozovatel přenosové soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující přenosovou soustavu se zahraniční přenosovou soustavou a všechna předávací místa spojující přenosovou soustavu s distribuční soustavou k ní připojenou, a to jako jednotlivá předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách.

(3) Provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující distribuční soustavu s jinou distribuční soustavou k ní připojenou, a to jako jednotlivá předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách, a všechna místa měření spojující regiony typových diagramů dodávek.

(4) Pokud provozovatel distribuční soustavy provozuje část distribuční soustavy nepřipojenou k elektrizační soustavě České republiky, zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující tuto část distribuční soustavy se zahraniční elektrizační soustavou. Pro účely registrace v systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B.

(5) Pokud je k distribuční soustavě připojena zahraniční distribuční soustava, která není připojena k elektrizační soustavě státu, na jehož území se nachází, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující distribuční soustavu se zahraniční distribuční soustavou. Pro účely registrace v systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B.

7) Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.

8) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).“.

7. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17

Status

(1) Registrované předávací místo má status aktivní, pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nezmění status aktivní na status přerušeno, neaktivní nebo bez elektroměru v souladu s odstavcem 2, 3 nebo 4.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa odběrného místa status aktivní na status

a) přerušeno v případě přerušení dodávky podle § 24 odst. 3 písm. c) bodů 3 a 5, podle § 25 odst. 3 písm. c) bodů 3 a 4 nebo podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona,

b) neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo

c) bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa výrobny pro dodávku do soustavy status aktivní na status

a) přerušeno v případě přerušení dodávky podle § 24 odst. 3 písm. d) bodů 3 a 4 a § 25 odst. 3 písm. d) bodů 3 a 5 energetického zákona, nebo

b) bez elektroměru v případě neosazení předávacího místa elektroměrem.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa mezi soustavami status aktivní na status bez elektroměru v případě neosazení předávacího místa mezi soustavami elektroměrem. Změna statusu předávacího místa mezi soustavami nemá vliv na odběrná místa a jejich předávací místa a předávací místa výroben v těchto soustavách.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazeného statusu předávacího místa. Předávací místo, u něhož je přiřazen status aktivní, zahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. Změnu statusu předávacího místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu této změny. Operátor trhu o této skutečnosti informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny statusu podle odstavce 2, 3 nebo 4 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nepředává data o odběru a dodávkách elektřiny k předávacímu místu a operátor trhu odstraní ve svém informačním systému veškeré údaje předané podle § 19 až 22 k předávacímu místu a neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2.“.

8. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému odběrnému místu, předávacímu místu výrobny elektřiny, místu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určenému k evidenci ztrát této soustavy nebo souhrnnému odběrnému místu podle § 16a odst. 5.

(2) Odpovědnost za odchylku v odběrném místě a v místě určeném k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy má vždy pouze jeden subjekt zúčtování. Odpovědnost za odchylku u výrobny mohou mít dva různé subjekty zúčtování s tím, že jeden subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v odběrném místě výrobny a předávacím místě výrobny pro TVS a druhý subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v předávacích místech výrobny pro dodávky elektřiny do soustavy. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona, nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.“.

9. V § 18 odstavec 5 zní:

(5) Pokud v odběrném místě, předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy s přenesenou odpovědností za odchylku končí dodávka elektřiny a nenavazuje nová dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo pokud končí přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa, předávacího místa výrobny nebo místa určeného k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu dále informuje o této skutečnosti dodavatele dodávajícího elektřinu do odběrného místa, předávacího místa výrobny pro TVS nebo místa určeného k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy nebo odebírajícího elektřinu z daného předávacího místa výrobny na základě smlouvy podle § 50 odst. 1 energetického zákona, a to nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku. Dodavatel informuje zákazníka, výrobce nebo provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku v tomto odběrném místě, předávacím místě výrobny nebo místě určeném k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, a to nejpozději 25 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku.“.

10. V § 18 odst. 6 se slova „a registrovaný účastník trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „příslušní dodavatelé a subjekt zúčtování“ a slova „nebo předávací místa“ se nahrazují slovy „místa, předávací místa výrobny nebo místo určené k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy“.

11. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

㤠18a

(1) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k odběrnému místu není k tomuto místu přiřazen nový subjekt zúčtování a dodavatel u tohoto odběrného místa nemá uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek, nesplňuje dodavatel jako subjekt zúčtování finanční podmínky zúčtování odchylek a operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu. Od tohoto dne v tomto odběrném místě dodavatel poslední instance zahájí dodávku podle § 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování.

(2) Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k předávacímu místu výrobny není k tomuto místu přiřazen nový subjekt zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u tohoto předávacího místa výrobny v informačním systému operátora trhu. Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování.“.

12. V § 19 odst. 1 písm. a) až c), § 20 odst. 4, § 21, § 24 odst. 1, 3 a 4, § 26 odst. 5, § 28 odst. 2 a § 56 odst. 4 se slovo „vybavených“ nahrazuje slovem „s“.

13. V § 20 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každou obchodní hodinu předcházejícího dne a za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a) skutečné hodnoty

1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu A,

2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu A,

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s měřením typu A,

4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu A,

5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 s měřením typu A a

b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s měřením typu B.“.

14. V § 20 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každou obchodní hodinu předcházejícího dne a za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a) skutečné hodnoty

1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu A,

2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu A,

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu A,

4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu A,

5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu A a

b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B.“.

15. V § 20 odst. 3 a 4 se slovo „předávacích“ zrušuje a za slovo „místech“ se vkládá slovo „měření“.

16. V § 20 odst. 3 a 4 se za slova „diagramů nebo“ vkládají slova „předávacích místech mezi“.

17. V § 20 odstavec 5 zní:

(5) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce a za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a) skutečné hodnoty

1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu B,

2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu B,

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s měřením typu B,

4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B,

5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 s měřením typu B a

b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc

1. v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu C a

2. v předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C.“.

18. V § 20 odst. 5 písmeno a) zní:

a) skutečné hodnoty

1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu B,

2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu B,

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B,

4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B,

5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu B a“.

19. V § 20 odst. 6 se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „v předávacích místech“ a slova „souhrnných odběrných míst vybavených“ se nahrazují slovy „souhrnného odběrného místa s“.

20. V § 21 odst. 1, § 23 odst. 3 a § 28 odst. 2 písm. b) se text „nebo M“ zrušuje.

21. V § 21 odst. 1 se za slovo „jednotlivých“ vkládají slova „předávacích místech odběrných míst, předávacích místech výrobny pro TVS a“ a za slova „výroben elektřiny“ se vkládají slova „pro dodávku do soustavy“.

22. V § 21 odst. 2 se za slovo „jednotlivých“ vkládají slova „předávacích místech výroben pro TVS a“ a za slova „výroben elektřiny“ se vkládají slova „pro dodávku do soustavy“.

23. V § 21 odst. 3 se za slovo „odběru“ vkládají slova „v předávacích místech výroben pro TVS“ a za slovo „místech“ se vkládají slova „pro dodávku do soustavy“.

24. V § 22 odstavec 1 zní:

(1) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje

a) k předávacímu místu odběrného místa,

b) k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny,

c) k předávacímu místu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nebo

d) k místům měření mezi regiony typových diagramů dodávek.“.

25. V § 22 odst. 2, § 54 odst. 5, § 56 odst. 4 a § 60 odst. 2 se text „A, B nebo M“ nahrazuje textem „A nebo B“.

26. V § 22 odst. 2 písm. c) se za text „§ 21 odst. 1“ vkládá text „a 2“.

27. V § 23 odst. 3 a § 26 odst. 1 písm. a) se text „ , M“ zrušuje.

28. V § 23 odst. 3 a § 26 odst. 1 písm. b) se text „A, B a M“ nahrazuje textem „A a B“.

29. V § 23 odst. 3 ve větě druhé se slovo „regionu“ nahrazuje slovy „do příslušného regionu“ a ve větě třetí se za slova „vstupujícího do“ vkládá slovo „příslušného“.

30. V § 24 odst. 1 se slova „plánovanou roční spotřebu“ nahrazují slovy „plánovaný roční odběr“.

31. V § 24 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 5 a 6 a § 30 odst. 5 a 6 se slova „plánované roční spotřeby“ nahrazují slovy „plánovaného ročního odběru“.

32. V § 25 odst. 1 se slova „skutečné spotřeby“ nahrazují slovy „skutečného odběru“.

33. V § 25 odst. 3 se slovo „spotřeb“ nahrazuje slovem „odběrů“ a slovo „spotřeby“ se nahrazuje slovem „odběrů“.

34. V § 26 odst. 1 písm. a) a b) se slova „z odběrných míst“ nahrazují slovy „v odběrných místech“.

35. V § 26 odst. 1 písm. a) se text „a M“ zrušuje.

36. V § 26 odst. 5 se slovo „pro“ nahrazuje slovem „za“ a slova „souhrnných odběrných míst“ se nahrazují slovy „souhrnného odběrného místa“.

37. V § 27 odstavec 2 zní:

(2) V každé obchodní hodině stanoví operátor trhu každému subjektu zúčtování sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy (dále jen „celková sjednaná dodávka elektřiny“) a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen „celkový sjednaný odběr elektřiny“) v MWh se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a to jako souhrn

a) sjednaných dodávek elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,

b) sjednaného množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů,

c) sjednaných odběrů elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a

d) sjednaného množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů,

zjištěný na základě údajů podle § 4 až 9.“.

38. V § 27 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

39. V § 30 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

40. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.“.

41. V § 33 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost o změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází ke změně dodavatele v každém předávacím místě výrobny pro TVS.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

42. V § 33 odst. 4 písm. f) se slova „číselné kódy odběrných nebo předávacích míst“ nahrazují slovy „číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS“.

43. V § 33 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

44. V § 33 odstavec 5 zní:

(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o změnu dodavatele pro odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo s jeho předávacími místy nebo předávací místo výrobny pro TVS registrováno.“.

45. V § 33 odst. 6 a § 35 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

46. V § 34 odst. 1 se za slovo „odběrná“ vkládá slovo „místa“, za slova „předávací místa“ se vkládají slova „výrobny pro TVS“ a za větu první se vkládá věta „Žádost o uzavření nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS obsahuje výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS.“.

47. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě odběrného místa.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

48. V § 34 odst. 5 písm. b) se za slovo „místo“ vkládají slova „nebo předávací místo výrobny pro TVS“ a slova „odběrných nebo předávacích míst“ se nahrazují slovy „odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS“.

49. V § 34 odst. 5 písm. d) se za slovo „připojení“ vkládají slova „se zákazníkem“.

50. V § 34 odst. 6 a 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

51. V § 35 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Je-li žádost o změnu typu smlouvy podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den.“.

52. V § 35 odst. 1 písmeno e) zní:

e) identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS a“.

53. V § 35 odstavec 2 zní:

(2) Žádostí o změnu typu smlouvy v odběrném místě se rozumí žádost o změnu typu smlouvy v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o změnu typu smlouvy v předávacím místě výrobny pro TVS se rozumí žádost o změnu typu smlouvy v každém předávacím místě výrobny pro TVS.“.

54. V § 35 odst. 3, 4 a 5 se text „nebo 2“ zrušuje.

55. V § 35 odst. 5 se za slova „žádosti o změnu typu smlouvy“ vkládá slovo „podané“.

56. V § 35 odstavec 6 zní:

(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto změnu u předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS od požadovaného data účinnosti po dobu registrace dodavatele u odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS v informačním systému operátora trhu. Jedná-li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podle stávající smlouvy.“.

57. V § 36 odst. 3 se text „3 až 5“ nahrazuje textem „5 až 7“.

58. V § 37 odst. 1 se za slovo „odběrném“ vkládá slovo „místě“ a za slova „předávacím místě“ se vkládají slova „výrobny pro TVS“.

59. V § 37 odstavec 5 zní:

(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel smlouvu nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy zahrnující odběrné místo s jeho předávacími místy nebo předávací místo výrobny pro TVS, kterých se změna týká. Dotčený provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí k datu účinnosti změny dodavatele přenos nebo distribuci elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele. V případě, že do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS byla přerušena dodávka elektřiny podle § 56 odst. 1, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy do 2 pracovních dní po datu účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele ke dni účinnosti změny dodavatele.“.

60. V § 38 odstavec 1 zní:

(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS těm dodavatelům, jejichž dodávky jsou přiřazením předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.“.

61. V § 38 odst. 2 se za slovem „odečet“ čárka nahrazuje tečkou a slova „v případě odběrných nebo předávacích míst“ se nahrazují slovy „V případě odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS“.

62. V § 38 odst. 3 se slova „plánované roční spotřebě“ nahrazují slovy „plánovaném ročním odběru“.

63. V § 38 odst. 3 se za slovo „nebo“ vkládají slova „předávacích místech výrobny pro TVS“.

64. V § 38 odst. 4 se slova „odběrných nebo předávacích míst“ nahrazují slovy „odběrného místa nebo předávacího místa výrobny“.

65. V § 38 odst. 4 se slova „poslední aktuální předpokládané roční spotřeby“ nahrazují slovy „posledního aktuálního předpokládaného ročního odběru“.

66. V § 38 odst. 6 se za slovo „odběrné“ vkládá slovo „místo“ a za slova „předávací místo“ se vkládá slovo „výrobny“.

67. Nadpis nad označením § 39 zní:

„Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky a žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku“.

68. V § 39 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro TVS z rámcové smlouvy.“.

69. V § 39 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

70. V § 39 odst. 3 se za slovo „místa“ vkládají slova „nebo předávacího místa výrobny pro TVS“, věta čtvrtá se nahrazuje větou „Pro odsouhlasení v případě nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se použije § 34 odst. 4 věta druhá obdobně.“ a za slova „místě“ se vkládají slova „nebo předávacím místě výrobny pro TVS“.

71. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Žádostí o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádostí o prodloužení dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS se rozumí žádost o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádost o prodloužení dodávky elektřiny v každém předávacím místě odběrného místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

72. V § 39 odst. 5 se slova „odběrná nebo předávací místa“ nahrazují slovy „odběrné místo“.

73. V § 39 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

74. V § 39 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“ a za slovo „přiřazení“ se vkládají slova „předávacího místa“.

75. V § 40 odst. 2 se slova „za jiného“ nahrazují slovy „v odběrném místě nebo v místě určeném k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy na jiného“ a slova „změně počtu dodavatelů, změně dodavatele v předávacím místě výrobny, změně dodavatele v místě určeném k evidenci ztrát přenosové nebo distribuční soustavy,“ se zrušují.

76. V § 40 odst. 4 se za text „3 písm. a)“ vkládají slova „ , nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky,“ a číslo „10.00“ se nahrazuje číslem „15.00“.

77. V § 41 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky v odběrných místech s měřením typu A nebo B, s výjimkou odběrných míst se statusem neaktivní, bez elektroměru a odběrných míst s měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž odběrné místo s měřením typu B je připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě s měřením typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.“.

78. V § 41 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb k předávacím místům odběrného místa s měřením typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, která měla v měsíci, za který jsou data předávána, status neaktivní nebo bez elektroměru, a s výjimkou předávacích míst odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu B jsou připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě nebo za předávací místo výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.“.

79. V § 41 odst. 2 se slova „odběrných místech zákazníků“ nahrazují slovy „předávacích místech odběrných míst zákazníků a v předávacích místech výrobny pro TVS“.

80. V § 41 odst. 3 se za slova „odběrném místě“ vkládají slova „nebo předávacím místě výrobny pro TVS“.

81. V § 42 odst. 3 se slovo „spotřebě“ nahrazuje slovem „odběru“.

82. V § 42 odst. 5 větě první se text „§ 17 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 46 odst. 6“ a ve větě druhé se text „§ 17 odst. 7“ nahrazuje slovy „§ 46 odst. 6 a předávací místo výrobny podle § 16b odst. 1 a 2“.

83. V § 42 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) V případě odběru elektřiny zákazníka s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let, se hodnota tohoto odběru rozdělí pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb do příslušných let podle přepočteného přiřazeného typového diagramu dodávky podle § 23 odst. 2, který poskytne operátor trhu.“.

84. V § 43 odstavec 1 zní:

(1) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se uzavírá na základě písemné žádosti. Žádost předkládá žadatel provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy s výjimkou případů, kde vyhláška stanoví jinak nebo se žadatel a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dohodnou jinak. Žádost se předkládá zvlášť pro každé odběrné místo, předávací místo výrobny pro TVS nebo pro jedno nebo více předávacích míst distribuční soustavy. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce, jedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c).“.

85. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě výrobny pro TVS.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

86. V § 43 odst. 3 písm. b) se slova „výrobce nebo“ nahrazují slovy „výrobny pro TVS,“.

87. V § 43 odst. 3 písmena c) a d) znějí:

c) pro jedno nebo více předávacích míst provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, nebo

d) pro souhrn odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS, pro která obchodník sjednává zajištění služby distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona.“.

88. V § 43 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

89. § 44 včetně nadpisu nad označením § 44 zní:

„Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS

§ 44

(1) Nejpozději v termínu podle § 43 odst. 1 podá u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny

a) dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle 50 odst. 2 energetického zákona, nebo

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.

(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy a žádostí o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa v každém předávacím místě odběrného místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS. Podmínkou podání žádosti je uzavřená smlouva o připojení s dotčeným účastníkem trhu, pro jehož odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS se sjednává služba přenosové nebo distribuční soustavy.

(3) Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.

(4) Nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny podává dodavatel u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do nového odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS (dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje tyto údaje:

a) registrační číslo dodavatele,

b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,

d) dobu trvání smluvního vztahu,

e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna, a

f) identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS.

(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o zahájení dodávky do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS registrováno.

(6) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS odpovědnost za odchylku, a dotčenému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 4.

(7) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení dodávky.“.

90. V § 45 odst. 1 se za text „§ 44“ vkládá text „odst. 4“.

91. V § 45 odstavec 5 zní:

(5) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky i po termínu uvedeném v § 44 odst. 4, nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, přijetí nebo odmítnutí žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10.15 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky dohodne operátor trhu, dodavatel, subjekt zúčtování a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy.“.

92. V § 46 se na konci nadpisu doplňují slova „určeného pro dodávku do elektrizační soustavy“.

93. V § 46 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti podle odstavce 1 informaci o způsobu výkupu elektřiny podle jiného právního předpisu9).

9) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

94. V § 46 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Výrobce elektřiny registruje výrobnu elektřiny a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byla podána žádost podle odstavce 1, do 12.00 hodin posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny.“.

95. V § 46 odstavec 8 zní:

(8) Při změně dodavatele, změně subjektu zúčtování, změně typu smlouvy, v případě zkrácení a prodloužení dodávky nebo v případě zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy se postupuje podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele, změny typu smlouvy, zkrácení a prodloužení dodávky nebo zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku obdobně. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy dochází ke změně dodavatele ve všech předávacích místech výrobny určených pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy.“.

96. V § 46a odstavec 3 zní:

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, registruje u operátora trhu podle § 16c předávací místo mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo předávací místo mezi distribučními soustavami nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.“.

97. § 47 včetně nadpisu zní:

㤠47

Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních korporací a převodu závodu nebo jeho části

(1) V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace nebo převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně subjektu zúčtování nebo ke změně dodavatele na odběrných místech, předávacích místech výrobny pro TVS, předávacích místech výrobny elektřiny určených pro dodávku do soustavy nebo místech určených k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen „hromadný převod míst“), podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná místa, předávací místa výrobny elektřiny nebo místa určená k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy převedena, žádost o hromadný převod míst operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(2) Žádost o hromadný převod míst obsahuje:

a) den účinnosti požadovaného hromadného převodu míst účastníků trhu s elektřinou,

b) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, ze kterého má být hromadný převod míst proveden,

c) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, na kterého má být hromadný převod míst proveden,

d) určení, zda je předmětem hromadného převodu míst změna subjektu zúčtování nebo změna dodavatele nebo obojí,

e) seznam odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst výrobny pro TVS, předávacích míst výrobny elektřiny určených pro dodávku do soustavy nebo míst určených k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určených k hromadnému převodu,

f) písemný doklad o přeměně obchodní korporace a

g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a přebírajícím subjektem k převáděným odběrným místům s jejich předávacími místy, předávacím místům výroben pro TVS nebo místům určeným k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi dotčeným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni účinnosti hromadného převodu míst.

(3) Žádost podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož má být hromadný převod míst proveden, nejpozději 10 pracovních dní před termínem podle odstavce 2 písm. a).

(4) O obdržení žádosti o hromadný převod míst operátor trhu informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přenosové soustavy.

(5) V případě, že subjekt zúčtování nebo dodavatel, ze kterého má být hromadný převod míst proveden, vyjádří v informačním systému operátora trhu souhlas s požadovaným hromadným převodem odběrných a předávacích míst na základě údajů uvedených v požadavku podle odstavce 1, operátor trhu provede v informačním systému operátora trhu změnu dodavatele nebo subjektu zúčtování na základě požadavku podle odstavce 2 písm. d) u všech jednotlivých odběrných míst, předávacích míst výrobny elektřiny nebo míst určených k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy registrovaných v informačním systému operátora trhu, kterých se hromadný převod míst dotýká. Operátor trhu provede tuto změnu s účinností od termínu uvedeného v odstavci 2 písm. a).

(6) O provedené změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené subjekty zúčtování a dodavatele, v případě provedené změny dodavatele rovněž i provozovatele dotčené distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné místo, předávací místo výrobny pro TVS, předávací místo výrobny elektřiny určené pro dodávku do soustavy nebo místo určené k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele.

(7) Při hromadném převodu míst se ustanovení o změně dodavatele podle § 33 až 38 nepoužijí.“.

98. V § 48 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc“.

99. V § 48 odst. 2 písm. a) bodu 1 se za slova „nebo v Kč/měsíc“ vkládají slova „nebo cena za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc“.

100. V § 48 odst. 3 písm. i) se slova „skutečné spotřeby získané“ nahrazují slovy „skutečného odběru získanými“.

101. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud během lhůty podle věty první připadne svátek10) na pracovní den, může provozovatel regionální distribuční soustavy po dohodě s operátorem trhu předat data pro vyúčtování v pozdějším termínu, nejpozději však čtrnáctý kalendářní den.“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

10) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.“.

102. V § 53 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Pro účely této vyhlášky se za výrobce první kategorie považuje výrobce elektřiny, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy; do technologické vlastní spotřeby se nepočítá odběr elektřiny pro čerpání vody pro úschovu energie a následnou výrobu elektřiny. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.

(2) Výrobce elektřiny sjednává rezervovanou kapacitu zvlášť pro každé předávací místo odběrného místa a předávací místo distribuční soustavy pro napětí od 1 kV a vyšší.“.

103. V § 53 odst. 5 větě první se slova „v daném odběrném nebo předávacím místě“ nahrazují slovy „dané výrobny“, ve větě druhé se slova „rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě“ nahrazují slovy „součtem rezervovaných příkonů v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS v dané výrobně“, ve větě třetí se slova „přehodnotí zařazení“ nahrazují slovem „zařadí“ a slova „na základě údajů z měření zajištěných v předcházejícím kalendářním roce“ se nahrazují slovy „podle odstavce 4“.

104. V § 54 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Výrobce první kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místo odběrného místa a předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce první kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a předávací místo výrobny pro TVS. Věty první a druhá se neuplatní v případě, že výrobce elektřiny odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny, která je delší než 30 dnů (dále jen „dlouhodobá odstávka“).“.

105. V § 54 odstavec 4 zní:

(4) Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pouze pro předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, nehradí platbu za rezervovaný příkon pouze pro předávací místo výrobny pro TVS.“.

106. V § 54 odst. 6 se slovo „celkové“ nahrazuje slovem „celkového“.

107. V § 55 odst. 1 písm. e) se slovo „odběratele“ zrušuje.

108. V § 55 odst. 2 písm. b) se slova „ , pokud bylo přiděleno“ zrušují.

109. V § 56 se odstavec 7 zrušuje.

110. V § 57 odst. 1 se text „§ 17 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 2“.

111. V § 58 odst. 2 se za slovo „míst“ vkládají slova „s jejich předávacími místy“.

112. V § 58 odst. 4 se slova „nebo předávacích míst“ nahrazují slovy „míst s jejich předávacími místy“.

113. V § 59 odst. 4 se za slovo „zákazníků“ vkládají slova „s jejich předávacími místy“, za slova „dotčenému odběrnému místu“ se vkládají slova „s jeho předávacími místy“, za slovo „přiřazení“ se vkládají slova „předávacích míst“ a za slova „u odběrného místa“ se vkládají slova „s jeho předávacími místy“.

114. V § 60 odst. 3 se slova „poslední aktuální předpokládané roční spotřeby“ nahrazují slovy „posledního aktuálního předpokládaného ročního odběru“.

115. V § 62 odst. 3 se slova „nebo odběrné místo zvlášť“ nahrazují slovy „místo odběrného místa“.

116. V § 62 odst. 7 se za slovo „žádost“ vkládají slova „provozovatele lokální distribuční soustavy“.

117. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 5

Postup stanovení plánovaného ročního odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C

(1) Stanovení plánovaného ročního odběru elektřiny pro odběrné místo s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující v součtu období nejméně 100 předcházejících dnů a u kterého nebyla v tomto období provedena změna přiřazení třídy typových diagramů:

a) vypočte se suma relativních hodnot Kf příslušného přepočteného typového diagramu platného pro dané kalendářní období v trvání ode dne počátečního odečtu do dne konečného odečtu podle vztahu

Kf =

d=dkoh=24

ktpTDDn,d,h

d=dpo+¨1h=1

kde

Kf sumární objem relativních hodnot za fakturační období,

dpo den počátku odečtového období,

dko den konce odečtového období,

ktpTDDn,d,h relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d, v hodině h,

b) vypočte se suma relativních hodnot Kr příslušného normalizovaného typového diagramu pro kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, podle vztahu

Kr =

d=31.12.akrh=24

KnormTDDn,d,h

d=1.1.akrh=1

kde

Kr sumární objem relativních hodnot za ucelený kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek,

akr aktuální kalendářní rok,

KnormTDDn,d,h relativní hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodině h,

c) pro dané odběrné místo se použije hodnota odběru elektřiny z posledního odečtového období, označená jako Efak Plánovaný roční odběr elektřiny platný pro dané odběrné místo Eplan je pak úměrný poslední hodnotě mezi odečty v poměru příslušných sum relativních hodnot typových diagramů podle vztahu

Kr
Kplan =——× Kfak
Kf

(2) Plánovaný roční odběr elektřiny pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C, pro jehož stanovení se nepoužije postupu podle odstavce 1, je rovna průměrné hodnotě odběru elektřiny se stejným typovým diagramem a stejnou velikostí jističe jako u daného odběru elektřiny. Průměrná hodnota odběru elektřiny je určena na základě tarifní statistiky zpracované Úřadem na základě podkladů předaných provozovateli distribučních soustav. Hodnoty průměrných odběrů elektřiny poskytnuté Úřadem, které platí po celý kalendářní rok, operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky daného kalendářního roku.

(3) V případě, že odběrné místo je osazeno měřicím zařízením s více číselníky (vícetarifní měření), je pro odhad odběru elektřiny použit součet naměřených odběrů elektřiny ze všech číselníků.

(4) Plánovaný roční odběr elektřiny jednotlivých zákazníků určený a přepočtený na normální klimatické podmínky je stanovený provozovatelem distribuční soustavy jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Operátorovi trhu jsou předávány tyto informace jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, která jsou jednotlivě registrována v informačním systému operátora trhu se statusem aktivní podle § 17 odst. 1, a agregované za ostatní zákazníky s měřením typu C po třídách typových diagramů. Plánovaný roční odběr elektřiny je uveden v kWh.“.

118. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 6

Třídy typových diagramů dodávek

TřídaTyp zákazníkaCharakter odběruPevné ceny distribuce podle rozhodnutí Úřadu cenového
1Odběratel kategorie C- odběr bez tepelného využití elektřiny- C01d; C02d; C03d
2Odběratel kategorie C- odběr s akumulačním spotřebičem- C25d; C26d; C27d
- odběr s hybridním vytápěním- C35d
3Odběratel kategorie C- odběr s přímotopným systémem vytápění- C45d; C46d; C55d,
- odběr s tepelným čerpadlem- C56d
4Odběratel kategorie D- odběr bez tepelného využití elektřiny- D01d; D02d; D61d
5Odběratel kategorie D- odběr s akumulačním spotřebičem- D25d; D26d, D27d
6Odběratel kategorie D- odběr s hybridním vytápěním- D35d
7Odběratel kategorie D- odběr s přímotopným systémem vytápění- D45d; D57d
- odběr s tepelným čerpadlem- D56d
8Odběratel kategorie C- odběr pro veřejné osvětlení- C62d

Přiřazení třídy typového diagramu ke stávajícím odběrným místům provede provozovatel distribuční soustavy podle stávajícího tarifu a této přílohy.“.

119. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 8

Způsob zúčtování regulační energie

(1) Cena za dodanou regulační energii je

a) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. a) a rovna nabídkové ceně regulační energie v příslušném směru nebo v případě regulační energie podle odstavce 2 věty první rovna ceně stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu,

b) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. b) stanovena postupem uvedeným v cenovém rozhodnutí Úřadu.

(2) Cena regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy se do doby připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu. Cena kladné i záporné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací se po připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví postupem uvedeným v cenovém rozhodnutí Úřadu.

(3) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu odchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší cena regulační energie podle § 10 odst. 2 dodané v této obchodní hodině pro vyrovnání záporné systémové odchylky, která je zúčtována a následně vypořádána mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší cena regulační energie podle § 10 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky, která je zúčtována a následně vypořádána mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy; je-li takto stanovená cena nižší, než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.

(4) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu protiodchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná kladná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná záporná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.

(5) Při stanovení zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky se nepřihlíží k cenám podle § 10 odst. 3.“

120. Přílohy č. 9 až 15 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 9

VZOR

Měsíční výkaz o výrobě, odběru a spotřebě elektřiny výrobny elektřiny

VZOR - Měsíční výkaz o výrobě, odběru a spotřebě elektřiny výrobny elektřiny

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 10

VZOR

Měsíční výkaz o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie výrobny elektřiny

VZOR - Měsíční výkaz o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie výrobny elektřiny

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 11

VZOR

Měsíční výkaz o odběru a spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě

VZOR - Měsíční výkaz o odběru a spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 12

VZOR

Měsíční výkaz o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v lokální distribuční soustavě

VZOR - Měsíční výkaz o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v lokální distribuční soustavě

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 13

VZOR

Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny za činnosti operátora trhu

VZOR - Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny za činnosti operátora trhu

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 14

VZOR

Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování složky ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny

VZOR - Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování složky ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 15

VZOR

Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny na úhradu systémových služeb

VZOR - Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny na úhradu systémových služeb“.

121. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 17

VZOR

Rozsah a struktura údajů o odběrových místech a jejich předávacích místech nebo předávacích místech nebo předávacích místech výrobny pro TVS připojených na vn a vvn

VZOR - Rozsah a struktura údajů o odběrových místech a jejich předávacích místech nebo předávacích místech nebo předávacích místech výrobny pro TVS připojených na vn a vvn

VZOR

Rozsah a struktura údajů o odběrových místech a jejich předávacích místech nebo předávacích místech výrobny TVS připojencýh na nn

VZOR - Rozsah a struktura údajů o odběrových místech a jejich předávacích místech nebo předávacích místech výrobny TVS připojencýh na nn“.

122. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 20

Struktura dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny

A. Identifikační údaje

1. Číselný kód provozovatele regionální nebo lokální distribuční soustavy EAN(13),

2. Číselný kód předávacího místa odběrného místa EAN(18),

3. Fakturační období,

4. Typ fakturace (podle číselníku Operátora trhu),

5. Identifikátor faktury,

6. Typ smlouvy.

B. Údaje z měření a platby celkem

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny nn*

i. Celkový odběr z DS (kWh),

ii. Naměřené čtvrthodinové maximum (kW),

iii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

iv. Celkový odběr z DS VT (kWh); (volitelná položka),

v. Celkový odběr z DS NT (kWh); (volitelná položka),

vi. Naměřené čtvrthodinové maximum v NT (kW); (volitelná položka),

vii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima v NT (kW); (volitelná položka),

viii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh),

ix. Tg_FI,

x. Částka faktury za regulované služby v Kč bez DPH.

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nn**

i. Celkový odběr z DS VT (kWh),

ii. Celkový odběr z DS NT (kWh),

iii. VT celkem Kč,

iv. NT celkem Kč,

v. Hl. jistič platba celkem za příkon Kč,

vi. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie platba celkem Kč,

vii. Systémové služby platba celkem Kč,

viii. Činnosti OTE platba celkem Kč,

ix. Distribuční služby celkem Kč,

x. Poplatek za odečet celkem Kč (pokud je účtován).

C. Údaje z přístroje

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny nn***

i. Identifikace měřicího místa,

ii. Název měřicího místa,

iii. Naměřené čtvrthodinové maximum vztažené k měřicímu místu (kW),

iv. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

v. Celkový odběr z DS naměřený v měřicím místě (kWh),

vi. Tg_fi,

vii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nn

i. Počátek období,

ii. Konec období,

iii. Důvod odečtu,

iv. Číslo elektroměru,

v. Násobitel,

vi. Počáteční stav VT,

vii. Konečný stav VT,

viii. Celkový odběr z DS VT za dané období (kWh),

ix. Počáteční stav NT (v případě 2T měření),

x. Konečný stav NT (v případě 2T měření),

xi. Celkový odběr z DS NT za dané období (kWh); (v případě 2T měření),

xii. Doúčtování práce VT (kWh); (pokud bylo provedeno),

xiii. Doúčtování práce NT (kWh); (pokud bylo provedeno).

D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách****

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny nn

i. Jednosložková cena za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč).

ii. Roční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná roční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané roční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou roční rezervovanou kapacitu (Kč).

iii. Měsíční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná měsíční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané měsíční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou měsíční rezervovanou kapacitu (Kč).

iv. Platba za překročení rezervované kapacity

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervované kapacity (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervované kapacity (Kč/MWh),

5. Celková cena za překročení rezervované kapacity (Kč).

v. Platba za nevyžádanou dodávku jalové energie

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek nevyžádané dodávky jalové energie (MVArh),

4. Jednotková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč/MVArh),

5. Celková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč).

vi. Platba za nedodržení účiníku

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Tg_fi,

4. Přirážka za nedodržení účiníku (-),

5. Celková cena za nedodržení účiníku (Kč).

vii. Platba za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí (Kč).

viii. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWH),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

ix. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle odběru z DS)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

x. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle rezervovaného příkonu)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaný rezervovaný příkon (MW),

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MW),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xi. Platba za překročení rezervovaného příkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného příkonu (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu (Kč/MW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu (Kč).

xii. Platba za činnosti OTE do 31. 12. 2015

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/MWh),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiii. Platba za činnosti OTE od 1. 1. 2016

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet odběrných míst pro určení platby OTE (ks),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/OM/měsíc),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiv. Ostatní platby PDS/LDS

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xv. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počáteční období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nn*****

i. Distribuční sazba podle ceníku ERÚ

ii. Velikost hlavního jističe (A)

iii. Počet fází

iv. Počátek období

v. Konec období

vi. Platba za použití sítí VT

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. VT odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za VT (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí VT (Kč).

vii. Platba za použití sítí NT (v případě 2T měření)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. NT odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za NT (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí NT (Kč).

viii. Paušální platba za hlavní jistič

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za paušál (Kč/velikost hl. jistič/měsíc),

5. Celková cena za hl. jistič (Kč).

ix. Platba za hl. jistič podle velikosti (A)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za A (Kč),

5. Celková cena za jistič (Kč).

x. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

xi. Platba za činnosti OTE do 31. 12. 2015

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/MWh),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xii. Platba za činnosti OTE od 01. 01. 2016

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/OM/měsíc),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z DS)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena na na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xiv. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle hlavního jističe)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/vel. hl. jističe/měsíc),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xv. Ostatní platby PDS/LDS

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xvi. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

Pravidla pro vyplňování

1. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb jsou výsledky výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z odběru z distribuční soustavy a z hodnoty hlavního jističe nebo rezervovaného příkonu. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z hodnoty hlavního jističe bude vypočítána součinem počtu fází, jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe v A a ceny podle platného cenového rozhodnutí.

2. Podklad pro fakturaci distribučních služeb obsahuje účtované položky. V rámci fakturace vypočítané, ale neúčtované položky jsou označeny jako účetně nerelevantní. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb nemusí být položky, které nejsou součástí výpočtu pro fakturaci.

3. Pokud dojde k doúčtování práce, pak do podkladu pro fakturaci distribučních služeb na úrovni bloku obsahujícího celkový odběr z distribuční soustavy, distributor vyplní do položky odběr z distribuční soustavy vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce a na úrovni bloku elektroměr distributor vyplní také do položky vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce, přičemž údaje o doúčtování práce v položkách doúčtování práce VT a doúčtování práce NT jsou informativní.

4. V podkladu pro fakturaci distribučních služeb u zákazníků s měřením typu C nebo B připojeného na napěťové hladině nízkého napětí je provedeno členění v relevantních částech do samostatných intervalů podle toho, kdy dochází ke změně jednotkové ceny, fakturovaného jističe, počtu fází, distribuční sazby nebo odečtu.

5. Podklad pro fakturaci distribučních služeb za spotřební část výrobny má snížený celkový odběr z distribuční soustavy o výrobcem udanou technologickou vlastní spotřebu v položkách za systémové služby a v složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v případě, že snížení je součástí vyúčtování.

6. V případě samostatné smlouvy na dodávku, neposkytuje provozovatel distribuční soustavy v podkladu pro fakturaci distribučních služeb údaje týkající se distribučních plateb a sjednaných údajů.

7. Technické detaily podkladu pro fakturaci distribučních služeb stanoví Operátor trhu s elektřinou ve své dokumentaci ve standardu používaném pro komunikaci prostřednictvím jeho systému.

* položky ii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

** položky iii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

*** je uváděno pouze v případě více míst připojení

**** položky nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

***** položky vi. až xv. nebudou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Výrobce, který v roce 2020 poskytl v posuzované výrobně elektřiny na základě uzavřené smlouvy o poskytování podpůrných služeb podpůrnou službu provozovateli přenosové soustavy, se do 31. prosince 2025 považuje ve vztahu k této výrobně za výrobce první kategorie, pokud v každém následujícím kalendářním roce poskytuje v posuzované výrobně elektřiny na základě smlouvy o poskytování podpůrných služeb podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy v rozsahu alespoň 120 hodin. Tento výrobce oznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy zařazení posuzované výrobny jako výrobce první kategorie a prokáže splnění rozsahu poskytovaných podpůrných služeb provozovateli distribuční soustavy do 31. ledna kalendářního roku. V opačném případě je tento výrobce provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy zařazen jako výrobce druhé kategorie.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 17, 20, 25 až 28, 35, 49, 76, 77, 91, 98 až 102, 118, 119 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru