Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 610/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Částka 247/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

610

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2020,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, podle § 54 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Čl. I

Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) místo značení lihu,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

2. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.“.

3. V § 11 se částka „0,44 Kč“ nahrazuje částkou „0,46 Kč“.

4. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12d, které včetně nadpisů znějí:

㤠12a

Vzory formulářových podání

(1) Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro právnické osoby je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5) Vzor oznámení o změně registračních údajů distributora lihu, oznámení o změně registračních údajů osoby povinné značit líh a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(6) Vzory podle odstavců 1 až 5 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 12b

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 12a, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 12c

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 12a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 12d

Společná ustanovení pro formulářová podání

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 12a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 12b také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.“.

5. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

Vzor objednávky kontrolní pásky

VZOR OBJEDNÁVKY KONTROLNÍ PÁSKY

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

VZOR FORMULÁŘE PRO EVIDENCI KONTROLNÍCH PÁSEK“.

6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 10, které znějí:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH PRO FYZICKÉ OSOBY

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI DISTRIBUTORA LIHU PRO FYZICKÉ OSOBY

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI DISTRIBUTORA LIHU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI DISTRIBUTORA LIHU

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ DISTRIBUTORA LIHU, OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Čl. II

Přílohy č. 1 a 3 k vyhlášce č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.

Vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

VZOR ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ OPATŘENÍ NA VNITROSTÁTNÍM TRHU

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.

Vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh

VZOR ŽÁDOSTI O ZMĚNU ROZHODNUTÍ PRO VNITROSTÁTNÍ TRH“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona

Čl. III

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. a vyhlášky č. 324/2019 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 4 zní:

„Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou“.

2. V § 4 odst. 1 a 2 se slova „celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení,“ nahrazují slovy „jinou osobou“.

3. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7d, které včetně nadpisů znějí:

㤠7a

Vzory formulářových podání

(1) Vzor přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor zjednodušené varianty přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Vzor oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Vzory podle odstavců 1 až 3 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 7b

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 7a, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 7c

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 7a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 7d

Společná ustanovení pro formulářová podání

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 7a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 7b také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.“.

4. Přílohy č. 5 a 6 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou

ZÁRUČNÍ LISTINA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ CLA JEDNOTLIVOU JISTOTOU S POUŽITÍM ZÁRUČNÍ LISTINY JINOU OSOBOU

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou

ZÁRUČNÍ LISTINA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ CLA SOUBORNOU JISTOTOU JINOU OSOBOU“.

5. V příloze č. 9 názvu kolonky se slovo „Kod“ nahrazuje slovem „Kód“ a v kódu SOP D02011 se slova „dle ČSN EN 12856“ zrušují.

6. Za přílohu č. 9 se vkládají nové přílohy č. 10 až 12, které znějí:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY K VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM SE ZEMĚMI UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY K VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM SE ZEMĚMI UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE - zjednodušená varianta pro zpravodajské jednotky, které statistické údaje již vykazují v jednom směru a došlo ke vzniku povinnosti ve druhém směru

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY K VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM SE ZEMĚMI UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE

“.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru