Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 606/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Částka 245/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

606

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb., se mění takto:

1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Pedagogická intervence

(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.

(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.

(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně.

(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.“.

2. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.7. se slova „v zajištění pedagogické intervence,“ nahrazují slovem „ve“.

3. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.11. se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

4. V příloze č. 1 oddílu 2 části I se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky v mateřské škole:

P5 = PTp1 x 12 x 1,Proc“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

5. V příloze č. 1 oddílu 2 části I pravé části tabulky se za řádek první na samostatný řádek vkládá řádek, který zní:

„PTp1 je platový tarif v 5. platovém stupni v 9. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),“.

6. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření prvního stupně, PŘÍKLADY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUPNI“ v bodě 5 „Intervence školy“ se na konci podbodu 5.1 na samostatný řádek doplňuje věta „Poskytování pedagogické intervence.“.

7. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY“ se slova „nebo pedagogické intervenční“ zrušují.

8. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST“ se řádky

- 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci se žákem, žáky nebo třídou ve škole,

- 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci se žákem nebo žáky ve školském zařízení,“

zrušují.

9. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán)“ se v označení řádku text „)“ zrušuje, ve třetím sloupci se slovo „předměty“ nahrazuje slovem „předmět“ a slova „a pedagogickou intervenci“ se zrušují.

10. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ“ bod 6 „Intervence“ zní:

6. IntervenceIntervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, přičemž je zaměřen ve druhém stupni na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, na nácvik sociální komunikace. Intervence zahrnují také poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.
II. 6
Předmět speciálně pedagogické péče
1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče zajistí škola nebo školské poradenské zařízení
Rozsah: 1 h týdně
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny.
P1 x 0,05

“.

11. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY“ se slova „nebo pedagogické intervenční péče,“ a slova „, organizované školou; pedagogická intervence pak i školským zařízením (školní družina, školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže)“ zrušují.

12. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST“ se řádky

- 3 h / týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), případně psychologická intervence,

- 3 h / týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se třídou),“

zrušují.

13. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ u bodu 2 „Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ se ve druhém sloupci slova „, s využitím pedagogické intervence“ zrušují.

14. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova „a pedagogickou intervenci“ zrušují.

15. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Personální podpora“ podbod III. 5. 3 A zní:

III. 5. 3 A
Další pedagogický pracovník
V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga, je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).

Rozsah podpory:
a) v předškolním vzdělávání: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka
b) v základním vzdělávání: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka
c) ve středním vzdělávání: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka
a):
P5 x 0,5

b):
P1 x 0,5

c):
P1 x 0,5

“.

16. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

7. IntervenceIntervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Současně zahrnuje intervence také poradenskou činnost školy, zejména školního psychologa a školního speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.
III. 7
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče podle specifik obtíží žáka zajistí škola nebo školské poradenské zařízení ve spolupráci.

Rozsah: 2 h/týden

reedukační skupiny (max. 4 žáci)

Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny.
P1 x 0,1

“.

17. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova „a pedagogickou intervenci“ zrušují.

18. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Personální podpora“ podbod IV. 5. 6 zní:

IV. 5. 6
Další pedagogický pracovník
Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.

Rozsah podpory:
a) v předškolním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického pracovníka
b) v základním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického pracovníka
c) ve středním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického pracovníka
a):
P5 x 1,0

b):
P1 x 1,0

c):
P1 x 1,0

“.

19. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

7. IntervenceIntervence ve čtvrtém stupni zahrnují podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, přičemž je zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci užáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží.

Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických činností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.
IV. 7
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče vychází ze specifik obtíží žáků, které lze reedukovat.

Například rozvíjí případné zbytkové sluchové a zrakové vnímání, odezírání, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, orientaci v prostoru, samostatný pohyb atd. Toto podpůrné opatření směřuje k nejvyšší možné samostatnosti žáka.

Rozsah: 3 h týdně

reedukační skupiny (max. 4 žáci)

Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny.
P1 x 0,15

“.

20. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova „a pedagogickou intervenci,“ zrušují.

21. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Personální podpora“ podbod V. 5. 6 zní:

V. 5. 6
Další pedagogický pracovník
Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.

Rozsah podpory:

a) v předškolním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického pracovníka
b) v základním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického pracovníka
c) ve středním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického pracovníka
a):
P5 x 1,0

b):
P1 x 1,0

c):
P1 x 1,0

“.

22. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

7. IntervenceIntervence v pátém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče je cíleně zaměřená na maximální podporu pro žáky. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení; je zaměřen na nápravy, které vyplývají z charakteru zdravotních a jiných obtíží žáků. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uváděné ve čtvrtém stupni podpory, případně ve třetím nebo druhém stupni podpory.

Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických dovedností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo školského poradenského zařízení.
V. 7
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče, vychází ze specifik obtíží žáka.

Rozsah práce: 4 h týdně

reedukační skupiny (max. 4 žáci)

Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny.
P1 x 0,2

“.

23. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

A) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

B) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrného opatření spočívajícího v zajištění pedagogické intervence poskytovaného na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu se do 31. ledna 2021 řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Platnost doporučení k poskytování podpůrného opatření spočívajícího ve využití dalšího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky není dotčena, normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu u tohoto podpůrného opatření se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření spočívající v činnosti dalšího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání stanovenými vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru