Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 604/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 244/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

604

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 450/2008 Sb., nařízení vlády č. 460/2011 Sb. a nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

1. V části 1. dílu 1.2. v 1. tarifní třídě se na konci textu bodu 4 doplňují slova „a při doručování písemností“.

2. V části 1. dílu 1.2. 2. tarifní třída včetně nadpisu zní:

2. tarifní třída - vrchní referent

1. Výkon strážní a eskortní služby pod odborným vedením.

2. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením nebo usměrněním.

3. Výkon strážní služby justiční stráže pod odborným vedením.

4. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím výkonem eskortní činnosti.

5. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití.“.

3. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě body 1 a 2 znějí:

1. Výkon strážní služby na strážních stanovištích ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo na vnějším střeženém pracovišti a výkon eskortní služby při eskortování vězněných osob a chovanců mimo vazební věznici, věznici nebo ústav.

2. Samostatný výkon dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.“.

4. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě v bodě 3 se slova „nebo dozorčí“ zrušují.

5. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 4 zní:

4. Výkon strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.“.

6. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 6 zní:

6. Výkon administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.“.

7. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se doplňuje bod 8, který zní:

8. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s výkonem strážní a eskortní činnosti.“.

8. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě body 1 a 2 znějí:

1. Zajišťování kontroly osob nebo vozidel na vstupu nebo vjezdu nebo ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vymezeném úseku vnějšího střeženého pracoviště nebo výrobní zóny a výkon strážní služby při eskortování zvlášť nebezpečných osob (výjimečné a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný zločin apod.) nebo výkon činností v jednotce pro zákrok pod jednotným velením.

2. Výkon dozorčí služby ve vztahu k zajišťování práv vězněných osob včetně jejich předvádění ve vazební věznici nebo věznici.“.

9. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě v bodě 3 se slova „nebo dozorčí“ zrušují.

10. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě bod 8 zní:

8. Samostatný výkon dozorčí služby na střeženém pracovišti ve vazební věznici nebo věznici.“.

11. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se doplňuje bod 9, který zní:

9. Komplexní zajišťování administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.“.

12. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě v bodě 1 se text „dozorčí,“ a slova „ve směně“ zrušují.

13. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě body 3 a 4 znějí:

3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně a komplexní zajišťování dozorčí služby při zajišťování práv a povinností vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.

4. Samostatné zajišťování provozu operačního a dozorčího operačního střediska ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.“.

14. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě se doplňuje bod 7, který zní:

7. Komplexní výkon dozorčí služby na nestřeženém pracovišti mimo vazební věznici nebo věznici.“.

15. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě v bodě 1 se slova „dozorčí a“ zrušují.

16. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě se doplňují body 7 až 9, které znějí:

7. Komplexní koordinace, metodické řízení a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně.

8. Komplexní koordinace a kontrola činností dopravy ve vazební věznici, věznici nebo ústavu a zajišťování technické údržby služebních vozidel a hospodaření s majetkem státu.

9. Koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.“.

17. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo zajišťování činností na úseku ochrany utajovaných informací“.

18. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se doplňují body 10 a 11, které znějí:

10. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Vězeňské služby České republiky.

11. Komplexní koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.“.

19. V části 1. dílu 1.2. v 10. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

5. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů Vězeňské služby České republiky, tvorba koncepce vývoje mezinárodní spolupráce a hlavních směrů rozvoje Vězeňské služby České republiky.“.

20. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě v bodě 2 se za slovo „příslušnosti“ vkládají slova „územních útvarů nižšího stupně nebo“.

21. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě bod 13 zní:

13. Komplexní koordinace a usměrňování výkonu činností policie v trestním řízení a jiných různorodých policejních činností a výkonu služby u organizačních článků v rámci územních útvarů nižšího stupně.“.

22. V části 1. dílu 1.5. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 12, který zní:

12. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, koordinaci a zajištění úkolů operativní dokumentace s působností na celém území České republiky.“.

23. V části 1. dílu 1.5. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 16, který zní:

16. Stanovování postupů, komplexní řešení organizace, metodické řízení, organizace a kontrola činností operativní dokumentace.“.

24. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 6. tarifní třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

7. Provádění specializovaných činností v oblasti služebních vztahů, včetně stanovování zásad, kritérií a postupů pro výběrová a přijímací řízení v rámci útvaru s územní působností vyššího stupně.

8. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality nebo prevence dopravní nehodovosti včetně výchovy účastníků provozu na pozemních komunikacích k bezpečnému chování v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.“.

25. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

5. Zajišťování agend prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu včetně přípravy projektů v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.“.

26. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

6. Metodické usměrňování prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a dopravní nehodovosti, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně, útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia.“.

27. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

4. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality, dopravní nehodovosti a sociální patologie, včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence v příslušnosti policejního prezidia.“.

28. V části 2. dílu 2.3. se na začátek oddílu 2.3.5. vkládá 5. tarifní třída, která včetně nadpisu zní:

5. tarifní třída - inspektor

1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení (letecký technik).“.

29. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

3. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky (letecký technik).“.

30. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 7. tarifní třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

2. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, rádiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).

3. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.“.

31. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

3. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.“.

32. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 7, který zní:

7. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

33. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

5. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

34. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.5. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Přesunout nahoru