Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 592/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 241/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

592

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb., vyhlášky č. 343/2015 Sb. a vyhlášky č. 323/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. o) se číslo „16“ nahrazuje číslem „1“.

2. V § 1 písm. r) se slova „a bažant královský - kohout slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna do 31. prosince“ nahrazují slovy „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince“.

3. V § 1 písm. s) se slova „31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona]“ nahrazují slovy „31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona)“, slova „16. října do 31. ledna“ se nahrazují slovy „1. ledna do 31. prosince“ a číslo „5“ se nahrazuje slovy „4 a 5“.

4. V § 1 se na konci textu písmene z) doplňují slova „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince“.

5. V § 1 se na konci textu písmene bb) doplňují slova „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit perličku od 1. ledna do 31. prosince“.

6. V § 1 se na konci písmene ff) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno gg), které zní:

gg) orebice rudá od 1. září do konce února s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.“.

7. V § 2 odst. 4 se slova „bažanta obecného od 1. září do 31. prosince“ nahrazují slovy „bažanta obecného od 1. září do 31. ledna“, za slova „lovit bažanta obecného“ se vkládají slova „a orebici rudou“ a slova „loveckého dravce od 1. září do 31. prosince“ se nahrazují slovy „loveckého dravce od 1. ledna do 31. prosince“.

8. V § 2 odst. 5 se slova „od 1. února do 31. března“ nahrazují slovy „od 1. ledna do 31. prosince“.

9. V § 2a se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) sika Dybowského - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

10. V § 3 odst. 1 se za slova „lov bažanta obecného“ vkládají slova „ , bažanta královského, orebici rudou, krocana divokého a perličky kropenaté“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru