Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákonč. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Částka 25/2020
Platnost od 05.03.2020
Účinnost od 15.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2020,

kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 32/2013 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb., vyhlášky č. 402/2013 Sb. a vyhlášky č. 68/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , který je současně rostlinolékařským pasem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

13) Čl. 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES.“.

2. V § 5 odstavce 2 až 4 znějí:

(2) Pro semenný materiál se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie13) podle vzoru uvedeného v příloze č. 16 nebo průvodní list pro chráněné zóny podle vzoru uvedeného v příloze č. 16a při vývozu a dovozu do těchto zón. K celému oddílu semenného materiálu se připojuje průvodní list, jehož kopie, s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje jednou dovnitř a jednou vně každého balení zásilky.

(3) Pro části rostlin se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie13) podle vzoru uvedeného v příloze č. 17 nebo průvodní list pro chráněné zóny podle vzoru uvedeného v příloze č. 17a při vývozu a dovozu do těchto zón, jehož kopie, s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje jednou dovnitř a jednou vně ke každému balení zásilky.

(4) Pro sadební materiál se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie13) podle vzoru uvedeného v příloze č. 18 nebo průvodní list pro chráněné zóny podle vzoru uvedeného v příloze č. 18a při vývozu a dovozu do těchto zón, jehož kopie, s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje k celému balení zásilky.“.

3. V § 5 odst. 5 se slova „Obě části průvodního listu mohou být odlišeny“ nahrazují slovy „Průvodní list může být odlišen“.

4. V § 5 odst. 6 se slova „slouží průvodní list a průvodní štítek jako rostlinolékařský pas5a) u rodů nebo druhů dřevin stanovených tímto předpisem“ nahrazují slovy „je průvodní list rostlinolékařským pasem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13)“.

Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

5. Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Průvodní list pro semenný materiál

Příloha č. 16 Vysvětlivky:

1) Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).

2) V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).

3) Číslo licence = „Čj.“ (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.

4) Uvedeny v příloze č. 1 zákona.

5) V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.

6) Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).

7) Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).

8) V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.

9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-...(neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).

10) V případě suroviny se uvedou kg s přesností na 1 kg, v případě osiva kg s přesností na 3 desetinná místa.

11) Forma balení je nepovinný údaj.

12) V případě dřevin jako SM, BO, MD, pokud se sběr šišek provádí na počátku nového roku, se jako rok zrání uvádí předcházející rok.

13) Uvádí se u semen a plodů uváděných do oběhu. Není-li možné klíčivost (životaschopnost) a počet klíčivých (životaschopných) semen na 1 kg zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek (§ 8 odst. 5 zákona).
U malých oddílů semen, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost uvedenou v nařízení Komise (ES) č. 2301/2002, se nevyplňují hodnoty klíčivosti (životaschopnosti) a počet klíčivých (životaschopných) semen v 1 kg.

14) Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.

15) Uvede se „předběžně uznáno“ pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, „geneticky modifikováno“ - § 5 odst. 3 písm. c) zákona.

16) Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část „Rostlinolékařský pas“ (body 17) 21)) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

17) Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas - chráněná zóna“ v angličtině („Plant Passport“ nebo „Plant Passport - PZ“) a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.

18) Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin (y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).

19) Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).

20) V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).

21) V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).“.

6. Za přílohu č. 16 se vkládá příloha č. 16a, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 16a k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Průvodní list pro semenný materiál dovoz do chráněné zóny

Příloha č. 16a Vysvětlivky:

1) Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).

2) V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).

3) Číslo licence = „Čj.“ (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.

4) Uvedeny v příloze č. 1 zákona.

5) V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.

6) Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).

7) Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).

8) V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.

9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-...(neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).

10) V případě suroviny se uvedou kg s přesností na 1 kg, v případě osiva kg s přesností na 3 desetinná místa.

11) Forma balení je nepovinný údaj.

12) V případě dřevin jako SM, BO, MD, pokud se sběr šišek provádí na počátku nového roku, se jako rok zrání uvádí předcházející rok.

13) Uvádí se u semen a plodů uváděných do oběhu. Není-li možné klíčivost (životaschopnost) a počet klíčivých (životaschopných) semen na 1 kg zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek (§ 8 odst. 5 zákona).
U malých oddílů semen, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost uvedenou v nařízení Komise (ES) č. 2301/2002, se nevyplňují hodnoty klíčivosti (životaschopnosti) a počet klíčivých (životaschopných) semen v 1 kg.

14) Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.

15) Uvede se „předběžně uznáno“ pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, „geneticky modifikováno“ - § 5 odst. 3 písm. c) zákona.

16) Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část „Rostlinolékařský pas“ (body 17) 22)) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

17) Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas - chráněná zóna“ v angličtině („Plant Passport“ nebo „Plant Passport - PZ“) a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.

18) V případě „Průvodního listu pro dovoz do chráněné zóny vyplní dodavatel Vědecký název (názvy) karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny, nebo případně kódy, jež byly těmto škodlivým organismům konkrétně přiděleny, uvedené v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 (XXX) “.

19) Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin (y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).

20) Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).

21) V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).

22) V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).“.

7. Příloha č. 17 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Průvodní list pro části rostlin

Příloha č. 17 Vysvětlivky:

1) Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).

2) V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).

3) Číslo licence = „Čj.“ (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.

4) Uvedeny v příloze č. 1 zákona.

5) V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.

6) Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).

7) Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).

8) V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.

9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-...(neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).

10) Uvede se jedna z možností, a to: oddenkové řízky, listové řízky, kořenové řízky, explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin

11) Forma balení je nepovinný údaj.

12) Uvede se klasifikační označení NI v souladu s přílohou č 4 této vyhlášky.

13) Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.

14) Uvede se „předběžně uznáno“ pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, „geneticky modifikováno“ - § 5 odst. 3 písm. c) zákona, „vegetativně množeno“ - § 8 odst. 1 písm. e) zákona.

15) Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část „Rostlinolékařský pas“ (body 16) 20)) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

16) Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas - chráněná zóna“ v angličtině („Plant Passport“ nebo „Plant Passport - PZ“) a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.

17) Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin (y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).

18) Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).

19) V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).

20) V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).“.

8. Za přílohu č. 17 se vkládá příloha č. 17a, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 17a k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Průvodní list pro části rostlin dovoz do chráněné zóny

Příloha č. 17a Vysvětlivky:

1) Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).

2) V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).

3) Číslo licence = „Čj.“ (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.

4) Uvedeny v příloze č. 1 zákona.

5) V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.

6) Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).

7) Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).

8) V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.

9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-...(neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).

10) Uvede se jedna z možností, a to: oddenkové řízky, listové řízky, kořenové řízky, explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin

11) Forma balení je nepovinný údaj.

12) Uvede se klasifikační označení NI v souladu s přílohou č 4 této vyhlášky.

13) Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.

14) Uvede se „předběžně uznáno“ pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, „geneticky modifikováno“ - § 5 odst. 3 písm. c) zákona, „vegetativně množeno“ - § 8 odst. 1 písm. e) zákona.

15) Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část „Rostlinolékařský pas“ (body 16) 21)) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

16) Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas - chráněná zóna“ v angličtině („Plant Passport“ nebo „Plant Passport - PZ“) a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.

17) V případě „Průvodního listu pro dovoz do chráněné zóny vyplní dodavatel Vědecký název (názvy) karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny, nebo případně kódy, jež byly těmto škodlivým organismům konkrétně přiděleny, uvedené v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 (XXX)“.

18) Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin (y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).

19) Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).

20) V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).

21) V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).“.

9. Příloha č. 18 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Průvodní list pro sadební materiál

Příloha č. 18 Vysvětlivky:

1) Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).

2) V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).

3) Číslo licence = „Čj.“ (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.

4) Uvedeny v příloze č. 1 zákona.

5) V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.

6) Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).

7) Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).

8) V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.

9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-...(neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).

10) Uvede se příslušný pěstební vzorec (příloha č. 7 této vyhlášky).

11) Uvede se rozpětí výšky nadzemní části sadebního materiálu v centimetrech.

12) Uvede se minimální tloušťka kořenového krčku v milimetrech.

13) Nepovinný údaj.

14) Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.

15) Uvede se „předběžně uznáno“ pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, „geneticky modifikováno“ - § 5 odst. 3 písm. c) zákona.

16) Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část „Rostlinolékařský pas“ (body 17) 21)) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

17) Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas - chráněná zóna“ v angličtině („Plant Passport“ nebo „Plant Passport - PZ“) a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.

18) Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin (y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).

19) Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).

20) V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).

21) V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).

22) V případě „Průvodního listu pro dovoz do chráněné zóny vyplní dodavatel Vědecký název (názvy) karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny, nebo případně kódy, jež byly těmto škodlivým organismům konkrétně přiděleny, uvedené v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 (E).“.

10. Za přílohu č. 18 se vkládá příloha č. 18a, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Průvodní list pro sadební materiál dovoz do chráněné zóny

Příloha č. 18a Vysvětlivky:

1) Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).

2) V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).

3) Číslo licence = „Čj.“ (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.

4) Uvedeny v příloze č. 1 zákona.

5) V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.

6) Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).

7) Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).

8) V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.

9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-...(neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).

10) Uvede se příslušný pěstební vzorec (příloha č. 7 této vyhlášky).

11) Uvede se rozpětí výšky nadzemní části sadebního materiálu v centimetrech.

12) Uvede se minimální tloušťka kořenového krčku v milimetrech.

13) Nepovinný údaj.

14) Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.

15) Uvede se „předběžně uznáno“ pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, „geneticky modifikováno“ - § 5 odst. 3 písm. c) zákona.

16) Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část „Rostlinolékařský pas“ (body 17) 22)) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

17) Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas - chráněná zóna“ v angličtině („Plant Passport“ nebo „Plant Passport - PZ“) a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.

18) V případě „Průvodního listu pro dovoz do chráněné zóny vyplní dodavatel Vědecký název (názvy) karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny, nebo případně kódy, jež byly těmto škodlivým organismům konkrétně přiděleny, uvedené v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 (XXX) “.

19) Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin (y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).

20) Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).

21) V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).

22) V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru