Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 567/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

Částka 233/2020
Platnost od 23.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

567

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., nařízení vlády č. 292/2018 Sb. a nařízení vlády č. 31/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 3 ve sloupci Znění požadavku se slova „170 kg N/ha/rok“ nahrazují slovy „170 kg N/ha/hospodářský rok, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti,“.

2. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Znění požadavku se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

3. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 9 sloupec Znění požadavku zní: „Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů nebo zakázaných látek tak, aby se předcházelo kontaminaci krmiv, a eliminuje zacházení s medikovaným krmivem riziko jeho zkrmení necílovými zvířaty nebo křížové kontaminace jiných krmiv?“.

4. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 2 ve sloupci Znění požadavku se slova „k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji o“ nahrazují slovy „v souladu s účelem jeho povoleného“.

5. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 7“ a slova „§ 3 až 5“ se nahrazují slovy „§ 3 až 5a“.

6. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadové číslo požadavku 9 zní:

49RozsahMalýKontaminací jsou ohrožena nevhodně skladovaná krmiva o hmotnosti do 1 tuny včetně.
StředníKontaminací jsou ohrožena nevhodně skladovaná krmiva o hmotnosti od 1 tuny do 10 tun včetně.
VelkýKontaminací jsou ohrožena nevhodně skladovaná krmiva o hmotnosti nad 10 tun.
ZávažnostMaláSkladovací podmínky provozu nezabraňují kontaminaci krmiva chemickými nebo zakázanými látkami nebo odpady.
StředníVe skladu krmiv se vyskytuje krmivo kontaminované chemickými nebo zakázanými látkami nebo odpady.
VelkáV systému distribuce krmiv zvířatům je přítomno krmivo kontaminované chemickými nebo zakázanými látkami nebo odpady anebo je necílovým zvířatům k dispozici medikované krmivo.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.

7. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 10 pořadové číslo požadavku 2 zní:

102RozsahMalýPočet přípravků použitých v rozporu s účelem povoleného použití je 1.
StředníPočet přípravků použitých v rozporu s účelem povoleného použití je 2 až 4.
VelkýPočet přípravků použitých v rozporu s účelem povoleného použití je 5 a více.
ZávažnostMaláPovolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu do 10 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.
StředníPovolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu od 10 do 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně nebo nebyl dodržen povolený účel použití přípravku.
VelkáPovolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu nad 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny.
TrvalostOdstranitelnáOdstranitelné porušení.
NeodstranitelnáNeodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířatAno.

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru