Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 566/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Částka 233/2020
Platnost od 23.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

566

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) má zřízený přístup do informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.“.

3. V § 2 odst. 3 se slova „Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)“ nahrazují slovem „Fondu“ a za slovo „formuláři“ se vkládají slova „obsahujícím geoprostorové informace“.

4. V § 7 odst. 8 písm. e) se slova „žadatel odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu“ nahrazují slovy „Fond odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny obdrží“.

5. V § 14 odstavec 1 zní:

(1) Ochranným pásem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu o šířce 1 až 20 metrů, se rozumí souvrať založená od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou nebo ochranný pás podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb.“.

6. V § 14 odst. 3 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „se standardní ornou půdou“.

7. V § 14 odstavec 4 zní:

(4) Plodinou pro ochranný pás je

a) hořčice,

b) hrách,

c) jetel,

d) kmín kořenný,

e) komonice,

f) kopr,

g) koriandr,

h) len,

i) lnička,

j) oves hřebílkatý,

k) pískavice řecké seno,

l) pohanka,

m) proso,

n) ředkev,

o) řeřicha,

p) svazenka,

q) šalvěj hispánská,

r) štírovník,

s) tolice,

t) trávy čeledi lipnicovité, s výjimkou obilnin,

u) vikev, nebo

v) směs dvou nebo více plodin podle písmen a) až u).“.

8. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „půdy“ vkládají slova „evidovaná v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda,“.

9. V § 17 odst. 1 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

10. V § 17 odst. 1 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Plodinou pro směs meziplodin je

a) bér vlašský,

b) bob obecný,

c) bojínek luční,

d) cizrna beraní,

e) čirok dvoubarevný,

f) čirok súdánský,

g) čirok zrnový,

h) festulolia sp.,

i) hořčice bílá,

j) hořčice hnědá,

k) jetel alexandrijský,

l) jetel egyptský,

m) jetel nachový (inkarnát),

n) jetel perský,

o) jetel šípovitý,

p) jílek mnohokvětý,

q) jílek vytrvalý,

r) komonice bílá,

s) koriandr setý,

t) kostřava červená,

u) kostřava luční,

v) kostřava rákosovitá,

w) krambe habešská,

x) len setý,

y) lesknice kanárská, nebo

z) lnička setá.“.

12. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Plodinou pro směs meziplodin dále je

a) lupina bílá,

b) lupina úzkolistá,

c) lupina žlutá,

d) mastňák habešský,

e) oves hřebílkatý,

f) peluška (hrách setý rolní),

g) pískavice řecké seno,

h) pohanka obecná,

i) proso seté,

j) ředkev olejná,

k) sléz krmný,

l) slunečnice roční,

m) srha laločnatá,

n) svazenka shloučená,

o) svazenka vratičolistá,

p) světlice barvířská (saflor),

q) šalvěj hispánská,

r) tolice dětelová,

s) úročník bolhoj,

t) vičenec ligrus,

u) vikev bengálská,

v) vikev čočková,

w) vikev huňatá,

x) vikev narbonská,

y) vikev panonská,

z) vikev setá, nebo

aa) žito trsnaté (lesní).“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s označením varianty podle odstavce 5 písm. a) nebo b)“.

14. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „odstavci 2,“ vkládají slova „která je evidována v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda,“.

15. V § 28 odst. 4 se za slovo „zemědělství“ vkládají slova „nebo jejich částí“.

16. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu

Rychle rostoucí dřevinaMaximální délka sklizňového cyklu
1.Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus maximowiczii Henry)8 let
2.Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray)8 let
3.Topol vznešený a jeho kříženci (P. x generosa Henry)8 let
4.Topol kanadský (P x canadensis Moench)5 let
5.Topol Šimonův a jeho kříženci (P simonii Carrière; P. x xianhoei)8 let
6.Topol balzámový a jeho kříženci (P balsamifera L.)8 let
7.Topol černý (P nigra L.)10 let
8.Topol osika (P tremula L)10 let
9.Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens Schrank)10 let
10.Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)10 let
11.Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybr., S. x smithiana Willd) aj.10 let
12.Vrba lýkovcová (S. daphnoides L)10 let
13.Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)10 let
14.Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L) Geartn.)10 let
15.Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)10 let
16.Líska obecná (Corylus avellana L.)10 let

“.

17. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu

Rychle rostoucí dřevinaMaximální doba obmýtí
1.Topol černý (P. nigra L.)10 let
2.Topol osika (P. tremula L.)10 let
3.Topol Maximovičův (P. maximowiczii Henry) - pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L)8 let
4.Topol kanadský (P. x canadensis Moench)5 let
5.Topol Šimonův (P simonii Carrière) - pouze kříženci s topolem černým (P nigra L)8 let
6.Topol vznešený (P x generosa Henry) - pouze kříženci s topolem černým (P A7/gra L)8 let
7.Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L, S. x rubens Schrank)10 let
8.Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L)10 let
9.Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybr., S. x smithiana Willd) aj.10 let
10.Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)10 let
11.Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)10 let
12.Olše lepkavá (/A/nivs glutinosa (L) Geartn.)10 let
13.Olše šedá (/\/a?l/s incana (L.) Moench)10 let
14.Líska obecná (Corylus avellana L.)10 let

“.

18. V příloze č. 10 se za řádek č. 7 vkládá nový řádek č. 8, který zní:

8. Česká červinka (CL) - býk plemene česká červinka masného typu zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M“.

Dosavadní řádky č. 8 až 30 se označují jako řádky č. 9 až 31.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Čl. III

Nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb., nařízení vlády č. 269/2006 Sb. a nařízení vlády č. 50/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

c) složení výrobku, způsobu a velikosti balení.“.

2. V příloze č. 1 skupině A bodě 3 se slova „balení po 250 g (spotřebitelské balení)“ nahrazují slovy „ve spotřebitelském balení do 250 g včetně“.

3. V příloze č. 1 skupině A bodě 4 se za slovo „Máslo“ vkládají slova „v blocích“ a slova „25 kg (výrobní balení - bloky)“ se nahrazují slovy „10 až 25 kg včetně“.

4. V příloze č. 1 se na konci skupiny A doplňují body 8 až 10, které znějí:

8. Smetana s obsahem tuku alespoň 30 %.

9. Směs sušeného mléka nebo syrovátky a rostlinného tuku.

10. Konzumní mléko (UHT) s obsahem tuku 1,5 % v balení tetrapak o objemu 1 l.“.

5. V příloze č. 1 skupině B bodě 4 se slova „Moravský bochník“ zrušují a text „45 %“ se nahrazuje slovy „minimálně 40 %“.

6. V příloze č. 1 skupině B bod 5 zní:

5. Sýr gouda s obsahem tuku v sušině minimálně 40 % hmotnostních.“.

7. V příloze č. 1 se na konci skupiny B doplňuje bod č. 7, který zní:

7. Sýr mozzarella.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

Čl. V

Nařízení vlády č. 249/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa, se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. e) a v § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „zvířata“ vkládají slova „ , a to včetně týdenních cen za zvířata dodaná z chovů v režimu ekologického zemědělství,“.

2. V § 8 odst. 1 písmeno f) zní:

f) týdenních prodejních cenách hovězí přední čtvrtě, hovězí zadní čtvrtě a hovězího mletého masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí.“.

3. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:

f) týdenních prodejních cenách vepřové pečeně, vepřového boku, vepřové plece, vepřové kýty a vepřového mletého masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí.“.

4. V § 10 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

a) prodaném množství a prodejní ceně celých kuřat jakostní třídy A, a to včetně prodaného množství a prodejní ceny celých kuřat z chovů v režimu ekologického zemědělství, a

b) prodaném množství a prodejní ceně kuřecích prsních řízků a kuřecích stehen.“.

5. V § 10 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a podle technologie chovu“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 249/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 249/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. VII

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 4 písm. a) a v § 12 odst. 3 se slova „data podání poslední žádosti o poskytnutí dotace v průběhu trvání“ nahrazují slovy „konce pátého roku trvání příslušného“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru