Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Částka 232/2020
Platnost od 23.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

565

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2020

o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „způsobilé odvětví“),

b) pravidla pro určování výše kompenzací podle § 11 zákona,

c) provozní údaje předkládané ministerstvu podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona,

d) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace (dále jen „žádost“) a vzor jejího formuláře a

e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) výrobním zařízením stacionární technická jednotka, v níž se vyrábí výrobky spadající do způsobilého odvětví,

b) cenou forwardu na povolenky prostý průměr denních závěrečných nabídkových cen jednoročního forwardu s dodáním povolenek v prosinci roku, za který se kompenzace poskytuje, sledovaných na burze European Energy Exchange v období od 1. ledna do 31. prosince roku, jenž předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, a přepočtených na koruny české podle středního kurzu České národní banky v den kotace,

c) emisním faktorem CO2 vážený průměr podílu CO2 v elektrické energii vyrobené z fosilních paliv v tCO2/MWh,

d) základní produkcí produkce výrobního zařízení v tunách za rok určená u výrobního zařízení,

1. které bylo v provozu každý rok v referenčním období let 2005 až 2011, jako průměrná produkce během tohoto referenčního období, přičemž 1 libovolný kalendářní rok může být z tohoto referenčního období vyňat,

2. které v průběhu referenčního období podle bodu 1 nebylo v provozu po dobu nejméně 1 kalendářního roku a je provozováno alespoň 4 celé po sobě jdoucí kalendářní roky, jako průměrná produkce za poslední 3 kalendářní roky provozu, nebo

3. na které se nepoužijí body 1 a 2, jako produkce vztahující se k roku, za který se má kompenzace poskytnout,

e) základní spotřebou elektřiny spotřeba elektřiny ve výrobním zařízení, včetně spotřeby elektřiny na výrobu externě zajištěných výrobků spadajících do způsobilých odvětví, v MWh za rok určená u výrobního zařízení,

1. které bylo v provozu každý rok během referenčního období let 2005 až 2011, jako průměrná spotřeba za toto referenční období, přičemž 1 libovolný kalendářní rok může být z tohoto referenčního období vyňat,

2. které v průběhu referenčního období podle bodu 1 nebylo v provozu po dobu nejméně 1 kalendářního roku a je provozováno alespoň 4 celé po sobě jdoucí kalendářní roky, jako průměrná spotřeba za poslední 3 kalendářní roky provozu, nebo

3. na které se nepoužijí body 1 a 2, jako spotřeba vztahující se k roku, za který se má kompenzace poskytnout,

f) podstatným zvýšením kapacity fyzická změna technické konfigurace a fungování výrobního zařízení, která umožní provozovat výrobní zařízení při kapacitě alespoň o 10 % vyšší ve srovnání s původní instalovanou kapacitou před touto změnou; za podstatné zvýšení kapacity se nepovažuje pouhé nahrazení stávající výrobní linky,

g) referenční úrovní energetické účinnosti výrobkově specifická spotřeba elektřiny v MWh na tunu produkce dosažená energeticky nejúčinnějšími metodami výroby posuzovaného výrobku; u výrobků ve způsobilých odvětvích, v nichž byla zjištěna zaměnitelnost paliva a elektřiny v rozhodnutí Komise 2011/278/EU1), se referenční úroveň energetické účinnosti vymezuje v rámci stejného systému pouze s přihlédnutím k podílu elektřiny a

h) záložní referenční úrovní energetické účinnosti hodnota odpovídající 80 % ze základní spotřeby elektřiny.

§ 3

Způsobilá odvětví

Způsobilá odvětví jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4

Pravidla pro určování výše kompenzace

(1) Kompenzace je tvořena součtem kompenzačních částek pro jednotlivá výrobní zařízení žadatele umístěná na území České republiky za kalendářní rok.

(2) Kompenzační částka pro výrobní zařízení, ve kterém se vyrábí výrobky, na které se použijí referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se vypočítá podle vzorce:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × BO,

kde

Amaxt je kompenzační částka pro výrobní zařízení v korunách českých,

Ait je intenzita podpory za rok, za který se kompenzace poskytuje, která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v tomto roce, vyjádřená desetinným číslem 0,75,

Ct je platný emisní faktor CO2 (tCO2/MWh); hodnota emisního faktoru CO2 pro Českou republiku pro výrobu elektřiny je 1,06 tCO2/MWh elektřiny,

Pt-1 je cena forwardu na povolenky na kalendářní rok, který předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, v Kč/tCO2,

E je použitelná referenční úroveň energetické účinnosti uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

BO je základní produkce v tunách.

(3) Kompenzační částka pro výrobní zařízení, ve kterém se vyrábí výrobky, na které se nepoužijí referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se vypočítá podle vzorce:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EF × BEC,

kde

Amaxt je kompenzační částka pro výrobní zařízení v korunách českých,

Ait je intenzita podpory za rok, za který se kompenzace poskytuje, která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v tomto roce, vyjádřená desetinným číslem 0,75,

Ct je platný emisní faktor CO2 v tCO2/MWh; hodnota emisního faktoru CO2 pro Českou republiku pro výrobu elektřiny je 1,06 tCO2/MWh elektřiny,

Pt-1 je cena forwardu na povolenky na kalendářní rok, který předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, v Kč/tCO2,

EF je záložní referenční úroveň energetické účinnosti a

BEC je základní úroveň spotřeby elektřiny v MWh.

(4) Pokud dojde k podstatnému zvýšení kapacity, základní produkce nebo základní spotřeba elektřiny se zvýší v poměru k podstatnému zvýšení kapacity.

(5) Pokud se ve výrobním zařízení vyrábí jak výrobky, pro které je použitelná referenční úroveň energetické účinnosti uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, tak výrobky, pro které je použitelná záložní referenční úroveň energetické účinnosti, musí být spotřeba elektřiny pro každý výrobek stanovena podle příslušné tonáže produkce každého výrobku.

(6) Pokud se ve výrobním zařízení vyrábí jak výrobky, které spadají do způsobilých odvětví uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tak výrobky, které do způsobilých odvětví nespadají, kompenzační částka se vypočítá pouze pro výrobky, které spadají do způsobilých odvětví.

(7) Pokud nejsou do ceny elektřiny dodané do výrobního zařízení promítnuty náklady na nákup povolenek, je kompenzační částka pro toto výrobní zařízení nulová.

(8) Pokud žadatel o kompenzaci naplňuje definici podniku v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem2), kompenzace se mu neposkytne.

§ 5

(1) V případě, že souhrnná výše požadovaných kompenzací překročí výši prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací stanovenou nařízením vlády podle § 11 odst. 1 zákona, jsou kompenzace poměrně kráceny všem žadatelům.

(2) Pokud se ve výrobním zařízení sníží úroveň produkce v roce, za který se kompenzace poskytuje, ve srovnání se základní produkcí

a) alespoň o 50 % a méně než o 75 %, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení se snižuje na polovinu,

b) alespoň o 75 % a méně než o 90 %, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení se snižuje na čtvrtinu, nebo

c) o 90 % nebo více, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení je nulová.

(3) Výši kompenzační částky pro výrobní zařízení vypočtenou žadatelem podle § 4 odst. 2 nebo 3 za rok, za který se kompenzace poskytuje, sníží žadatel o hodnotu kompenzační částky vypočtenou pro spotřebu elektřiny výrobního zařízení ve výši 1 GWh. Nedosahuje-li roční spotřeba elektřiny výrobního zařízení hodnoty vyšší než 1 GWh, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení je nulová.

(4) Pokud byla žadateli vyplacena jiná veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve vztahu k týmž způsobilým nákladům, kompenzace se snižuje o částku odpovídající této vyplacené veřejné podpoře.

§ 6

Provozní údaje

(1) Provozní údaje předkládané podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona osobou podnikající ve způsobilém odvětví jsou

a) název každého výrobního zařízení v jejím vlastnictví,

b) seznam způsobilých odvětví, v nichž podniká,

c) základní produkce pro každé výrobní zařízení ve způsobilých odvětvích,

d) roční produkce každého výrobního zařízení ve způsobilých odvětvích za každý z roků použitých na určení základní produkce,

e) roční produkce každého výrobního zařízení ve způsobilých odvětvích za rok, za který se kompenzace poskytuje,

f) roční produkce jiných výrobků vyrobených každým výrobním zařízením, na které se nepoužijí referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, za každý z roků použitých na určení základní produkce, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,

g) základní spotřeba elektřiny každého výrobního zařízení, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,

h) roční spotřeba elektřiny každého výrobního zařízení za každý rok použitý pro určení základní spotřeby elektřiny, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,

i) roční spotřeba elektřiny každého výrobního zařízení za rok, za který se kompenzace poskytuje, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,

j) podstatné zvýšení kapacity, pokud k němu došlo,

k) referenční úroveň energetické účinnosti u výrobků ve způsobilých odvětvích, v nichž byla zjištěna zaměnitelnost paliva a elektřiny v rozhodnutí Komise 2011/278/EU1), a

l) výše kompenzace vypočtená podle § 4 a 5.

(2) Provozní údaje musí být ověřené akreditovanou osobou podle § 15 odst. 4 zákona.

§ 7

Žádost

(1) Žádost kromě náležitostí uvedených v § 11 odst. 3 zákona dále obsahuje

a) název každého výrobního zařízení vlastněného žadatelem a

b) seznam způsobilých odvětví, v nichž žadatel podniká.

(2) Žadatel k žádosti dále přiloží

a) provozní údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. c) až j) ověřené akreditovanou osobou,

b) smlouvu s dodavatelem elektřiny pro každé výrobní zařízení,

c) přehled ve formě čestného prohlášení a úplné informace o jiné požadované nebo poskytnuté veřejné podpoře související s náklady způsobilými ke kompenzaci podle zákona a

d) čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem2).

(3) Není-li ve smlouvě podle odstavce 2 písm. b) uvedeno, že cena dodávky elektřiny pro výrobní zařízení zahrnuje náklady na nákup povolenek, přiloží žadatel k žádosti kromě smlouvy také doklad vystavený dodavatelem elektřiny, který tuto skutečnost prokazuje. Žadatel, který je výrobcem elektřiny pro vlastní potřebu, přiloží k žádosti namísto smlouvy čestné prohlášení, že cena dodávky elektřiny zahrnuje náklady na nákup povolenek.

(4) Vzor formuláře žádosti je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 8

Postup při zprostředkování vyplácení kompenzace

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle operátorovi trhu nejpozději do 1. prosince kopie všech rozhodnutí vydaných podle § 11 odst. 3 zákona v témže kalendářním roce.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu poukáže pro účel zprostředkování vyplácení kompenzací operátorovi trhu na jeho účet peněžní prostředky odpovídající celkovému objemu poskytnutých kompenzací tak, aby kompenzace mohly být vyplaceny jednotlivým příjemcům ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 4 zákona.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2020 Sb.

Způsobilá odvětví

Kód NACE Rev. 1.1
2742Výroba hliníku
1430Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
2413Výroba ostatních anorganických chemických látek
2743Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
1810Výroba oděvů z usně
2710 272210Výroba surového železa, oceli a feroslitin Bezešvé ocelové trubky
2112Výroba papíru a lepenky
2415Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
2744Výroba a hutní zpracování mědi
2414Výroba jiných základních organických chemických látek
1711Spřádání bavlnářských vláken
2470Výroba chemických vláken
1310Těžba železných rud
24161039Tato pododvětví ve výrobě plastů v primárních formách odvětví (2416):
Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
24161035Lineární polyetylén s nízkou hustotou (LLDPE)
24161050Polyetylén vysokohustotní (HDPE)
24165130Polypropylen (PP)
24163010Polyvinylchlorid (PVC)
24164040Polykarbonát (PC)
21111400Toto pododvětví ve výrobě buničiny (2111): Mechanická buničina

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2020 Sb.

Referenční úrovně energetické účinnosti výrobků

NACE 4Referenční úroveň energetické účinnosti výrobkuHodnota referenční úrovně energetické účinnostiJednotka referenční úrovně energetické účinnosti*)Jednotka produkceDefinice výrobkuProcesy, na které se vztahuje referenční úroveň energetické účinnosti výrobkuPříslušný kód Prodcom (rev. 1.1)Popis
2742Surový hliník14,256MWh/t produktu (spotřeba AC)Tuna surového nelegovanéh o tekutého hliníkuSurový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolýzouSurový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolýzou, včetně jednotek pro kontrolu znečištění, pomocných procesů a licí haly. Kromě definic výrobku v rozhodnutí 2011/278/EU je zahrnuta také výroba anod (předem vypalované anody). Jestliže anody pocházejí ze samostatného závodu v Evropě, neměl by být tento závod kompenzován, protože je již zahrnut do referenční úrovně energetické účinnosti. Jestliže jsou anody vyrobeny mimo Evropu, může být uplatněna korekce.27421130Hliník surový (neopracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
27421153Hliník surový (neopracovaný) v primární formě (kromě prášku a vloček)
2742Oxid hlinitý (rafinace)0,225MWh/t produktuTuna oxidu hlinitéhoVšechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou oxidu hlinitého27421200Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)
2710Základní kyslíková ocel0,036MWh/t produktuTuna surové (lité) oceliSekundární metalurgie, předehřívání žáruvzdorných materiálů, pomocné procesy (zejména odprašování) a taviči zařízení až po řezání produktů ze surové oceli2710T122Nelegovaná ocel vyráběná jinak než v elektrických pecích
2710T132Legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná jinak než v elektrických pecích
2710T142Nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná jinak než v elektrických pecích
2710Uhlíková ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích0,283tCO2/t produktuTuna surové sekundární oceli po odlitíOcel obsahující méně než 8 % kovových legovacích prvků a tak velké množství znečišťujících prvků,jež omezuje použití na případy, kdy se nevyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost.Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami
- elektrická oblouková pec
- sekundární metalurgie
- odlévání a řezání
- dodatečný spalovač
- odprašovač
- ohřívače pánví
- předehřev forem pro odlití ingotů
- vysoušení šrotu a
- předehřev šrotu
2710T121Surová ocel: nelegovaná ocel vyráběná v elektrických pecích
(na základě průměru 10% nejlepších)2710T131Surová ocel: legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná v elektrických pecích
2710T141Surová ocel: nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná v elektrických pecích
2710Vysokolegovaná ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích0,352tCO2/t produktuTuna vysokolego váné surové oceliOcel obsahující 8 % nebo více kovových legovacích prvků nebo pro použití v případech, kdy se vyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnostZahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami
- elektrická oblouková pec
- sekundární metalurgie
- odlévání a řezání
- dodatečný spalovač
- odprašovač
- ohřívače pánví
- předehřev forem pro odlití ingotů
-jáma pro pomalé chlazení
- vysoušení šrotu a
- předehřev šrotu.
Nezahrnuje výrobní jednotky konvertor FeCr a kryogenické nádoby na přechovávání průmyslových plynů.
2710T121Surová ocel: nelegovaná ocel vyráběná v elektrických pecích
(na základě průměru 10 % nejlepších)2710T131Surová ocel: legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná v elektrických pecích
2710T141Surová ocel: nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná v elektrických pecích
2710FeSi8,540MWh/t produktuTuna konečného FeSi-75FeSi-75Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.27102020/ 24101230Ferosilicium - 75 % obsah SI
2710Vysokouhlíkový FeMn2,760MWh/t produktuTuna konečného vysokouhlík ového FeMnVysokouhlíkový FeMnVšechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.27102010Feromangan (podle BREF)
2710SiMn3,850MWh/t produktuTuna konečného SiMnSilikomangany s různým obsahem uhlíku, včetně SiMn, SiMn s nízkým obsahem uhlíku, SiMn s velmi nízkým obsahem uhlíku a FeSiMnVšechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.27102030Silikomangan kromě FeSiMn
2413Cl22,461MWh/t produktuTuna chlóruChlorVšechny procesy přímo či nepřímo spojené s jednotkou pro elektrolýzu, včetně pomocných zařízení jako například motorů.24131111Chlor
2413Si kov11,870MWh/t produktuTuna kovu SiKřemík stupně 90-99,99 %Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.24131155Křemík obsahující méně než 99,99 % hmotnostního křemíku
2413Hyperčistý polykrystalický křemík60,000MWh/t produktuTuna hyperčistého kovu SiKřemík stupně > 99,99 %Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s pecí, včetně pomocných procesů.24131153Křemík obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku
2413SiC6,200MWh/t produktuTuna 100% SiCKarbid křemíku s čistotou 100%Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s pecí, včetně pomocných procesů.24135450Karbidy, též chemicky definované
2414Chemické látky vysoké hodnoty0,702tCO2/t produktuTuna chemických látek vysoké hodnoty (tuna acetylenu, ethylenu, propylenu, butadienu, benzenu a vodíku)Směs chemických látek vysoké hodnoty (HVC), vyjádřená celkovou hmotností acetylenu, ethylenu, propylenu, butadienu, benzenu a vodíku, s výjimkou HVC z doplňkové frakce (vodíku, ethylenu, jiných HVC) přičemž obsah ethylenu dosahuje alespoň 30% hmotnostních celé produktové směsi a obsah HVC, plynných pohonných hmot, butenů a kapalných uhlovodíků společně dosahuje alespoň 50 % hmotnostních celé produktové směsi.Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou chemických látek vysoké hodnoty, jako jsou čištěné výrobky nebo meziprodukty s koncentrovaným obsahem příslušné HVC v nejnižší obchodovatelné formě (surový C4, nehydrogenovaný pyrolýzní benzin), kromě extrakce C4 (zařízení na výrobu butadienu), hydrogenace C4, hydrogenace pyrolýzního benzinu a extrakce aromatických látek a jejich logistika/skladování pro běžný provoz.Několik kódů Prodcom pod NACE 2414.
24141120Nasycené acyklické uhlovodíky
24141130Nenasycené acyklické uhlovodíky; ethylen
24141140Nenasycené acyklické uhlovodíky; propen (propylen)
24141150Nenasycené acyklické uhlovodíky; buten (butylen) a jeho isomery
24141160Nenasycené acyklické uhlovodíky; buta-1,3-dien aisopren
24141190Nenasycené acyklické uhlovodíky (kromě etylenu, propen-butenu, buta-1,3- dienu a isoprenu)
24/2014122 3Benzen
2414Aromatické látky0,030tCO2/t produktuVážená tuna CO2Směs aromatických látek vyjádřená ve vážených tunách CO2 (CO2 weighted tonnes, CWT)Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s dílčími jednotkami při výrobě aromatických látek
- hydrogenační rafinace pyrolýzního benzinu
- extrakce benzenu/toluenu/xylenu (BTX),
- TDP
- HDA
- izomerizace xylenu
- jednotky P-xylenu
- výroba kumenu a
- výroba cyklohexanu.
24141213
24141223
24141225
24141243
24141245
24141247
24141260
24141270
24141290
24147320
24147330
24147340
2414Uhlíkové saze1,954tCO2/t produktuTuna pecních sazí (obchodovatelná jednotka, > 96 %)Pecní saze. Tato referenční úroveň energetické účinnosti se nevztahuje na saze vzniklé při spalování plynu a hoření svítidel.Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou pecních sazí a také konečnou úpravu, balení a hoření.24131130Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku, J-n.)
2414Styren0,527tCO2/t produktuTuna styrenu (obchodovatelný produkt)Monomer styrenu (vinylbenzen, číslo CAS: 100-42-5)Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou
- styrenu a
- meziproduktu ethylbenzenu (v množství používaném jako frakce při výrobě styrenu).
24141250Styren
2414Ethylenoxid/ ethylenglykoly EO / EG0,512tCO2/t produktuTuna v ekvivalentech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO (hmotnostní )jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.Referenční úroveň energetické účinnosti pro ethylenoxid/ethyle nglykol zahrnuje následující výrobky

- ethylenoxid (EO, vysoce čistý) monoethy 1 engly k ol (MEG, kvalita standard + kvalita vlákno (vysoce čistý) diethylenglykol (DEG) triethylenglykol (TEG)

Celkové množství výrobkůje vyjádřeno v ekvivalentech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO (hmotnostní), jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.
Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami výroby EO, čištění EO a sekce glykolů.24146373Oxiran (ethylenoxid)
24142310Ethylenglykol (ethandiol)
241463332,2-Oxydietanol (dietylenglykol, digol)
2743Elektrolytická výroba zinku4,000MWh/t produktuTuna zinkuSurový zinekVšechny procesy přímo či nepřímo spojené s jednotkou pro elektrolytickou výrobu zinku, včetně pomocných procesů.27431230Zinek surový (neopracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
2743125Slitiny zinku surové (neopracované) (kromě prášku a vloček)
2415Amoniak1,619tCO2/t produktuTuna vyrobeného amoniaku dávaná jako (čistá) obchodovatelná produkce se 100% čistotou.Amoniak (NH3), udává se ve vyrobených tunáchZahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou amoniaku a meziproduktu vodíku.24151075Amoniak (čpavek) bezvodý

Vysvětlivka k tabulce:

*) U výrobků, u nichž je jednotka referenční úrovně energetické účinnosti uvedena v tCO2/t produktu, byla zjištěna vzájemná zaměnitelnost elektřiny a paliv.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2020 Sb.

Formulář žádosti

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ KOMPENZACE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ EU ETS (Podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů)

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

2) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.

Přesunout nahoru