Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 536/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření

Částka 220/2020
Platnost od 14.12.2020
Účinnost od 21.12.2020
Zrušeno k 26.12.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

536

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. prosince 2020 č. 1335

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda

I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;

II. omezuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod.

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

d) na studium v doktorském studijním programu,

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu II/1 písm. a), b), c) nebo d),

3. provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

4. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu;

III. zrušuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263, vyhlášené pod č. 499/2020 Sb., ve znění pozdějších usnesení vlády.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru