Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 518/2020 Sb.Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

Částka 213/2020
Platnost od 11.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

518

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2020

o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání informací o činnosti zprostředkovatelem finančních služeb České národní bance.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený zprostředkovatelem finančních služeb označený jako výkaz ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“,

b) zprostředkovatelem finančních služeb samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění, investiční zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření.

§ 3

Výkaz zprostředkovatele finančních služeb

(1) Zprostředkovatel finančních služeb za každý kalendářní rok sestavuje a do 31. března následujícího roku předkládá výkaz České národní bance.

(2) Obsah výkazu je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) Zprostředkovatel finančních služeb, který je zároveň bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, pojišťovnou, zajišťovnou, nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, platební institucí, poskytovatelem platebních služeb na základě poštovní licence, institucí elektronických peněz, správcem informací o platebním účtu, penzijní společností nebo obchodníkem s cennými papíry, sestavuje výkaz pouze v rozsahu údajů podle částí 2 až 5 přílohy k této vyhlášce.

(4) Zprostředkovatel finančních služeb, který je podnikající fyzickou osobou, ve výkazu nepředkládá údaje o své finanční situaci a o výsledcích svého hospodaření podle části 1 přílohy k této vyhlášce.

(5) Zprostředkovatel finančních služeb přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den 31. prosince kalendářního roku, k němuž se výkaz vztahuje, nestanoví-li právní předpis upravující účetnictví jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije zprostředkovatel finančních služeb přepočet podle právního předpisu upravujícího účetnictví.

§ 4

Předkládání výkazů

(1) Zprostředkovatel finančních služeb předkládá České národní bance výkaz v elektronické podobě jako datovou zprávu ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datová zpráva podle odstavce 1 je předávána prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Zprostředkovatel finančních služeb sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje zprostředkovatel finančních služeb Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 5

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba nebo byla-li provedena změna či doplnění v údajích v něm uvedených, předloží zprostředkovatel finančních služeb bez zbytečného odkladu České národní bance tento výkaz znovu s upravenými údaji.

(2) Opravené výkazy jsou předkládány způsobem podle § 4 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 518/2020 Sb.

Obsah výkazu zprostředkovatele finančních služeb

1. „Souhrnné informace“

Tato část výkazu obsahuje tyto údaje:

a) celkový počet zaměstnanců zprostředkovatele finančních služeb,

b) celkový počet osob, které zprostředkovatel finančních služeb využíval k vyhledání zájemců o finanční služby, vyjma vázaných zástupců,

c) celkový počet stížností v souvislosti s činností zprostředkovatele finančních služeb,

d) údaje o finanční situaci a výsledcích hospodaření představující základní účetní informace o struktuře aktiv a pasiv a o výnosech a výsledcích hospodaření, které vycházejí z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

e) názvy internetových stránek a srovnávačů, které zprostředkovatel finančních služeb využívá v souvislosti se svou činností zprostředkovatele finančních služeb,

f) informace o rozsahu činnosti podle § 4 zákona o distribuci pojištění a zajištění (názvy pojišťoven, s nimiž pojistník uzavřel pojistnou smlouvu, počet uzavřených smluv, celkový počet pojištěných, celkový objem předepsaného pojistného, počet nově pojištěných, objem nově předepsaného pojistného) a

g) informace související s opatřeními zamezujícími legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (počet osob odpovědných za danou oblast, počet zprostředkovaných smluv, počet identifikovaných politicky exponovaných osob, počet identifikací klienta, počet oznámených podezřelých obchodů, počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah, počet realizovaných odkladů splnění příkazu klienta).

2. „Samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění“

Tato část výkazu obsahuje tyto údaje o samostatném zprostředkovateli pojištění a zajištění:

a) počet pracovníků samostatného zprostředkovatele pojištění a zajištění, kteří se přímo podíleli na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byli za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědní,

b) počet osob, které samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění využíval k vyhledání zájemců o zprostředkování pojištění nebo zajištění, vyjma vázaných zástupců,

c) celková výše odměn za zprostředkování pojištění a zajištění,

d) počet zprostředkovaných pojistných smluv, k jejichž uzavření byl použit výhradně prostředek komunikace na dálku,

e) název pojistitele, se kterým měl samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti,

f) údaje o tom, zda byl samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění činný jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř, zda zprostředkovával zajištění, a to buď na území České republiky, nebo ve státech Evropského hospodářského prostoru na základě svobody usazování nebo na základně svobody dočasně poskytovat služby, a zda zprostředkovával pojištění ve státech Evropského hospodářského prostoru na základě svobody usazování nebo na základně svobody dočasně poskytovat služby,

g) názvy pojišťoven nebo poboček zahraničních pojišťoven, pro které samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění zprostředkoval v rámci tuzemské činnosti uzavření pojistné smlouvy jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř, ke každé pojišťovně nebo pobočce zahraniční pojišťovny se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv v členění na smlouvy o životním pojištění s investiční složkou, smlouvy o životním pojištění bez investiční složky, smlouvy o cestovním pojištění, smlouvy o autopojištění, smlouvy vztahující se k jinému neživotnímu pojištění než k cestovnímu pojištění nebo autopojištění, dále objem předepsaného pojistného v členění na smlouvy o životním pojištění s investiční složkou, smlouvy o životním pojištění bez investiční složky, smlouvy o cestovním pojištění, smlouvy o autopojištění, smlouvy vztahující se k jinému neživotnímu pojištění než k cestovnímu pojištění nebo autopojištění, dále objem inkasovaného pojistného v členění na životní a neživotní pojištění a objem zprostředkovaného pojistného plnění v členění na životní a neživotní pojištění,

h) názvy zajišťoven a poboček zahraničních zajišťoven, pro které samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění zprostředkoval v rámci tuzemské činnosti uzavření smlouvy o zajištění, ke každé instituci se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv, objem předepsaného zajistného a objem inkasovaného zajistného,

i) názvy států Evropského hospodářského prostoru, v nichž samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění zprostředkoval v rámci činnosti poboček uzavření pojistné smlouvy, ke každému státu se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv v členění na smlouvy o životním pojištění a smlouvy o neživotním pojištění a objem předepsaného pojistného v členění na smlouvy o životním pojištění a smlouvy o neživotním pojištění,

j) názvy států Evropského hospodářského prostoru, v nichž samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění zprostředkoval v rámci přeshraniční činnosti uzavření pojistné smlouvy, ke každému státu se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv v členění na smlouvy o životním pojištění a smlouvy o neživotním pojištění a objem předepsaného pojistného v členění na smlouvy o životním pojištění a smlouvy o neživotním pojištění,

k) názvy států Evropského hospodářského prostoru, v nichž samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění zprostředkoval v rámci činnosti poboček či v rámci přeshraniční činnosti uzavření smlouvy o zajištění, ke každému státu se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv a objem celkového předepsaného zajistného,

l) počet pojistných smluv, které měl samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění ve správě, a to na základě dohod s pojišťovnami (agentská činnost) a s klienty (makléřská činnosti) a

m) počty stížností týkajících se zprostředkování pojištění a zajištění (celkový počet stížností, počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů po jejich obdržení, počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů od jejich obdržení, počet stížností vyřízených ve prospěch klienta).

3. „Investiční zprostředkovatel podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu“

Tato část výkazu obsahuje tyto údaje o investičním zprostředkovateli:

a) počet pracovníků investičního zprostředkovatele, kteří se přímo podíleli na poskytování investičních služeb nebo byli za poskytování investičních služeb odpovědní,

b) počet osob, které investiční zprostředkovatel využíval k vyhledání zájemců o poskytnutí investičních služeb, vyjma vázaných zástupců,

c) celková výše odměn za poskytování investičních služeb,

d) počet zprostředkovaných investičních smluv, k jejichž uzavření byl použit výhradně prostředek komunikace na dálku,

e) název pojistitele, se kterým měl investiční zprostředkovatel sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti,

f) názvy finančních institucí, pro které investiční zprostředkovatel zprostředkoval uzavření investiční smlouvy nebo kterým předal pokyn, ke každé finanční instituci se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv v členění podle typu smlouvy (komisionářské, o obhospodařování, jiné), počet předaných pokynů k nákupu, počet předaných pokynů k prodeji a objem předaných pokynů k nákupu v členění podle typu investice (jednorázové a pravidelné),

g) počet zprostředkovaných smluv v členění podle druhu investičního nástroje, který je předmětem závazku ze smlouvy (cenné papíry kolektivního investování, dluhopisy a hypoteční zástavní listy, bez rozlišení druhu investičních nástrojů),

h) objem předaných pokynů k nákupu v členění podle typu investičního nástroje,

i) počet přijatých pokynů k nákupu a prodeji v členění podle způsobu přijetí pokynu (telefon, e-mail, internet, osobně, pošta, kurýr, jiný způsob) a

j) počty stížností týkajících se poskytování investičních služeb (celkový počet stížností, počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů po jejich obdržení, počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů od jejich obdržení, počet stížností vyřízených ve prospěch klienta).

4. „Samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření“

Tato část výkazu obsahuje tyto údaje o samostatném zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření:

a) počet pracovníků samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření, kteří se přímo podíleli na zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo byli za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odpovědní,

b) počet osob, které samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření využíval k vyhledání zájemců o zprostředkování doplňkového penzijního spoření, vyjma vázaných zástupců,

c) celková výše odměn za zprostředkování doplňkového penzijního spoření,

d) počet zprostředkovaných smluv o doplňkovém penzijním spoření, k jejichž uzavření byl použit výhradně prostředek komunikace na dálku,

e) název pojistitele, se kterým měl samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti,

f) názvy penzijních společností, pro které samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, ke každé penzijní společnosti se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv a objem příspěvků klientů a

g) počty stížností týkajících se zprostředkování doplňkového penzijního spoření (celkový počet stížností, počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů po jejich obdržení, počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů od jejich obdržení, počet stížností vyřízených ve prospěch klienta).

5. „Samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru“

Tato část výkazu obsahuje tyto údaje o samostatném zprostředkovateli spotřebitelského úvěru:

a) počet pracovníků samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, kteří se přímo podíleli na zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byli za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odpovědní,

b) počet osob, které samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru využíval k vyhledání zájemců o zprostředkování spotřebitelského úvěru, vyjma vázaných zástupců,

c) celková výše odměn za zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) počet zprostředkovaných smluv o spotřebitelském úvěru, k jejichž uzavření byl použit výhradně prostředek komunikace na dálku,

e) název pojistitele, se kterým měl samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti,

f) názvy finančních institucí, pro které samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na území České republiky, ke každé instituci se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv v členění podle typu spotřebitelského úvěru (úvěry na bydlení bez úvěrů ze stavebního spoření, úvěry ze stavebního spoření a úvěry jiné než na bydlení) a objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů v členění podle typu spotřebitelského úvěru (úvěry na bydlení bez úvěrů ze stavebního spoření, úvěry ze stavebního spoření a spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení),

g) názvy států Evropského hospodářského prostoru, v nichž samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, ke každému státu se dále uvádí počet zprostředkovaných smluv a objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů na bydlení a

h) počty stížností týkajících se zprostředkování spotřebitelského úvěru (celkový počet stížností, počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů po jejich obdržení, počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů od jejich obdržení, počet stížností vyřízených ve prospěch klienta).

Přesunout nahoru