Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 515/2020 Sb.Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Částka 211/2020
Platnost od 11.12.2020
Účinnost od 26.12.2020
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

515

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2020

o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:


§ 1

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

(1) Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Povinný subjekt zveřejňuje informace podle položek v pořadí, s označením a uvozovacím textem položek podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Osnova popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Hamáček v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevUvede se úplný název povinného subjektu bez použití zkratek.
2. Důvod a způsob založeníUvede se důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých vykonává svoji činnost.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi. Jako textová informace se vždy uvede zřizovatel povinného subjektu, nadřízený orgán povinného subjektu, případně další nadřízené orgány povinného subjektu, pokud se liší přímé vedení od metodického.
3. Organizační strukturaUvede se popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Uvede se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi, včetně dalších informací o organizačních útvarech povinného subjektu, například odborech a odděleních.
4. Kontaktní spojeníUvedou se kontaktní údaje povinného subjektu.

Dále se uvedou kontaktní údaje jednotlivých organizačních útvarů nebo úřadoven s upřesňujícími informacemi.
4.1 Kontaktní poštovní adresaUvede se strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvedou se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“.

Adresa se uvede ve struktuře
a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu uvedeného v položce 1,
b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,
c) název části obce, v Praze název katastrálního území,
d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.

V případě, že se jako kontaktní poštovní adresa používá poštovní přihrádka, uvede se adresa ve struktuře
a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu uvedeného v položce 1,
b) údaj „poštovní přihrádka“ nebo jiný obdobný údaj doplněný číslem přihrádky,
c) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.
Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuUvedou se adresy všech úřadoven povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

Adresa se uvede ve struktuře
a) označení úřadovny, pokud se liší od názvu povinného subjektu uvedeného v bodě 1,
b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,
c) název části obce, v Praze název katastrálního území,
d) poštovní směrovací číslo a název obce, v Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu.

Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
4.3 Úřední hodinyUvedou se úřední hodiny všech úřadoven povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
4.4 Telefonní číslaUvedou se telefonní čísla povinného subjektu, jeho organizačních útvarů a úřadoven.

Telefonní čísla se uvedou s mezinárodní předvolbou. Vnitřní linka (bez provolby) se uvede za lomítkem.
4.5 Adresa internetových stránekUvede se elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu.

Uvede se hypertextovým odkazem.
4.6 Adresa podatelnyUvede se adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Dále se uvede přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě.

Pokud povinný subjekt používá více podatelen, uvedou se informace o účelu jejich použití.
4.7 Elektronická adresa podatelnyUvede se elektronická adresa podatelny povinného subjektu, kterou je adresa elektronické pošty (e-mailová adresa).

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Dále se uvedou další elektronické adresy povinného subjektu s informací o účelu jejich použití.
4.8 Datová schránkaUvede se identifikátor datové schránky povinného subjektu.

Dále se uvedou identifikátory dalších datových schránek s uvedením účelu použití těchto datových schránek.
5. Případné platby lze poukázatUvede se účet u poskytovatele platebních služeb pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu, a to ve struktuře číslo účtu včetně případného předčíslí, kód poskytovatele platebních služeb, účel platby a symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány, zejména konstantní symbol, variabilní symbol a specifický symbol.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Dále se uvedou informace o jiných způsobech platby, pokud jsou umožněny.
6. IČOUvede se identifikační číslo povinného subjektu podle zákona o základních registrech.
7. Plátce daně z přidané hodnotyUvede se daňové identifikační číslo povinného subjektu, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost.
8. Dokumenty-
8.1 Seznamy hlavních dokumentůUvedou se seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty.
8.2 RozpočetUvedou se údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách. Uvede se označení rozpočtu nebo jeho změny s uvedením data vydání, označením osoby nebo orgánu, která rozpočet schválila nebo vydala, a celkové plánované příjmy a výdaje povinného subjektu.

Uvede se jako textová informace. Jsou-li rozpočet nebo jeho změny zveřejněny na internetových stránkách, lze údaje uvést hypertextovým odkazem na tyto internetové stránky.
9. Žádosti o informaceUvede se místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
10. Příjem podání a podnětůUvede se místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.
11. Předpisy-
11.1 Nejdůležitější používané předpisyUvede se přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Dále se uvede, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k nahlédnutí.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
11.2 Vydané právní předpisyUvede se přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
12. Úhrady za poskytování informací-
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíUvede se sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíUvedou se rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
13. Licenční smlouvy-
13.1 Vzory licenčních smluvUvedou se vzory licenčních smluv podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud jsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv se uvedou v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.
13.2 Výhradní licenceUvedou se licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímUvede se výroční zpráva povinného subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUvede se název úkonu ve formě srozumitelné pro subjekt, který není orgánem veřejné moci.
V jakém případě ve věci jednatUvede se subjekt, vůči kterému se úkon vykonává, a okolnosti, ke kterým se vykonání úkonu vztahuje.
Charakteristika úkonuUvede se stručný popis a účel úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž tato skutečnost.
Výsledek úkonuUvede se využitelnost výsledku úkonu.
Kdy věc řešitUvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž lhůta pro uplatnění práva nebo splnění povinnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyUvede se výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyUvede se výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyUvede se popis postupu subjektu, vůči kterému se úkon vykonává, při iniciaci úkonu elektronicky, včetně uvedení příslušného orgánu veřejné moci.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatUvede se popis postupu subjektu, vůči kterému se úkon vykonává, při iniciaci úkonu jinak než elektronicky, včetně uvedení příslušného orgánu veřejné moci.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyUvede se výše správního, soudního nebo jiného poplatku, frekvence placení, způsob placení a další související informace, pokud jsou stanoveny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyUvede se výše správního, soudního nebo jiného poplatku, frekvence placení, způsob placení a další související informace, pokud jsou stanoveny.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuUvede se výše nebo způsob výpočtu a frekvence dávky nebo jiného plnění.
Opravné prostředkyUvedou se opravné prostředky proti výsledku úkonu, místo, lhůta a způsob jejich podání a vyřízení, pokud jsou stanoveny.
Časté dotazyUvedou se často kladené otázky související s vykonáním úkonu a stručné odpovědi na ně, pokud j sou známy.
SankceUvede se sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek, pokud je stanovena.
PůsobnostUvede se, v rámci jakého druhu působení orgánu veřejné moci se úkon vykonává (1. státní správa vykonávaná státním orgánem, 2. státní správa vykonávaná v přenesené působnosti, 3. samospráva, 4. ostatní veřejná správa, 5. působení, které není veřejnou správou).
OblastUvede se tematická oblast, v níž se úkon vykonává.
Klíčová slovaUvede se výčet klíčových slov týkajících se úkonu.
Počátek platnosti popisu úkonuUvede se datum, od kterého je popis platný.
Konec platnosti popisu úkonuUvede se datum konce platnosti popisu, pokud je znám.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuUvede se, zda je výsledek úkonu veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.
Přesunout nahoru