Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 514/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Částka 211/2020
Platnost od 11.12.2020
Účinnost od 26.12.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

514

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 6a odst. 7 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se částka „100000000 Kč“ nahrazuje částkou „80000000 Kč“ a částka „50000000 Kč“ se nahrazuje částkou „40000000 Kč“.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo pokud se jedná o strategickou investiční akci, kde předmětem výroby investiční akce ve výrobě má být výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení“.

3. V § 3 odstavec 7 zní:

(7) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky střední podnikatel9), nebo na čtvrtinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý podnikatel9). Počty nových pracovních míst uvedené v odstavcích 5 a 6 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý nebo střední podnikatel9).“.

4. V § 4 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

5. V § 5 odst. 1 se za slovo „výrobě“ vkládají slova „ , s výjimkou investiční akce ve výrobě, kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení,“.

6. V příloze v tiskopisu ve větě první se slova „zákonem o investičních pobídkách“ nahrazují slovy „zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů“, za slova „nařízením vlády“ se vkládá text „č. 221/2019 Sb.,“ a za slova „zákona o investičních pobídkách“ se vkládají slova „(dále jen „nařízení vlády“)“.

7. V příloze v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ bod 14 zní:

14. Vyšší přidaná hodnota

Označte křížkem, zda se bude jednat o investiční akci podle § 3 odst. 4 nařízení vlády

14.0ano, bude se jednat o investiční akci:
14.0.1realizovanou na území státem podporovaného regionu
14.0.2jejímž předmětem výroby bude výrobek uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády
14.1ne, vyšší přidaná hodnota investiční akce bude realizována formou:
14.1.1spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním
14.1.2podílu výzkumných a vývojových pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců (za celou ČR)
14.1.3podílu výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce
14.1.4pořízení strojního zařízení pro účely výzkumu a vývoje“.

8. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.

Vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob

1. Respirátory třídy FFP 2 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu.

2. Respirátory třídy FFP 3 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu.

3. Filtrační polomasky s vyměnitelným ochranným filtrem.

4. Ochranné celoobličejové masky.

5. Vyměnitelné filtry do filtračních polomasek a ochranných celoobličejových masek.

6. Ochranné brýle.

7. Ochranné štíty.

8. Ochranné obleky (overaly s kapucí).

9. Vyšetřovací rukavice.

10. Ochranné návleky na obuv.

11. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (laboratorní testy) a prostředky pro provedení předanalytické fáze těchto testů.

12. Prostředky pro odběr biologických vzorků pro laboratorní in vitro diagnostiku.

13. Odběrové krevní vaky a diagnostika pro určení krevních skupin a infekčních markerů používaná při výrobě transfuzních přípravků.

14. Vybavení pro operační sály

14.1. vysoce flexibilní, elektronicky řízené výkonné odsávací systémy s automatickým řešením bezpečnosti provozu,

14.2. účinné a bezpečné prostředky pro anestézii,

14.3. technické prostředky pro uplatnění medicinálních plynů.

15. Chirurgické nástroje.

16. Implantáty a endoprotézy využívající optimalizovaných konstrukcí a pokročilých materiálů a technologií.

17. Technické prostředky určené pro vytváření a udržování vysoce čistých prostor.

18. Radioterapeutické ozařovací přístroje.

19. Zdravotnické prostředky pro medicínu katastrof a krizové situace.

20. Digitalizovaná nemocniční lůžka a další zdravotnický nábytek s prvky elektroniky, komunikačních a informačních technologií.

21. Digitalizované novorozenecké inkubátory s inteligentními diagnostickými funkcemi, možností autonomní funkce i připojení na informační sítě.

22. Sterilizátory.

23. Inkubátory, zejména pro buněčné terapie.

24. Lékařská laboratorní technika.

25. Prostředky pro protetiku a ortotiku.

26. Prostředky pro rehabilitaci a manipulaci, zejména rehabilitační roboty a robotizovaná manipulační a asistivní technika.

27. Chirurgické roušky, sterilní šicí materiál, sterilní tkaniny, sterilní oděvy.

28. Informační a komunikační prostředky pro zdravotnictví, prostředky pro telemedicínu a pro eHealth.

29. Vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť, včetně operačních stolů.

30. Nanovlákenné zdravotnické prostředky pro scaffoldy, krytí ran a náhrady tkání.

31. Materiály pro regenerativní medicínu, které převyšují běžně dosahované parametry a vlastnosti.

32. Laboratorní i lékařské přístroje pro regenerativní medicínu.

33. Lékařské přístroje pro neinvazivní diagnostiku a měření biologických veličin, které převyšují běžně dosahované parametry.

34. Přístroje pro výrobu nanovlákenných produktů pro medicínu.

35. Zdravotnické prostředky nové generace pro fyzikální intervence.

36. Přístroje pro chirurgii využívající fyzikálních energií.

37. Přístroje pro destrukci nádorových a jiných tkání pomocí vysokovýkonného fokusovaného ultrazvuku, elektromagnetického pole, laserového záření, případně jiných forem neionizujícího záření, přístroje aplikující rázovou vlnu.

38. Dialyzační přístroje.

39. Externí i interní kardiostimulátory.

40. Defibrilátory s vyšší bezpečností a účinností.

41. Přístroje pro desinfekci fyzikální cestou.

42. Výrobky pro regenerativní medicínu.

43. Prostředky pro rekonstrukční chirurgii.

44. Makroskopické biosenzory pro pokročilý biomedicínský screening.

45. Mikrosenzory a nanosenzory implantabilní do léčených tkání.

46. Terapeutické a stimulační prostředky

46.1. přístroje pro podporu periferního prokrvení,

46.2. lékařské fototerapeutické lampy,

46.3. flebologické kompresní prostředky pasivní i aktivní,

46.4. podpůrné prostředky pro stimulaci angiogeneze,

46.5. hypoxické a hyperoxické medicínské stimulátory.

47. Přístroje a spotřební materiál pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny.

48. Léčivé přípravky10).

10) § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízeních o poskytnutí investiční pobídky, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru