Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 505/2020 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

Částka 207/2020
Platnost od 07.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

505

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2020,

kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti nebo absolvovat specializační studium podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona včetně uvedení toho, o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2020 Sb.

Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů

OBORYODVĚTVÍ
Archivnictví
Archiválie, archivní fondy a archivní sbírky
Bezpečnost práce a ergonomie
Bezpečnost práce
Ergonomie
Bionika a biotechnika
Bionika
Biotechnika
Drahé kovy a kameny
Drahé kameny
Drahé kovy
Klenoty a jiné výrobky z drahých kovů a kamenů
Doprava
Doprava drážní
Doprava letecká
Doprava silniční
Doprava vodní
Dřevo
Dřevo
Výrobky ze dřeva (mimo dřevostavby a jejich části)
Elektronické komunikace a poštovní služby
Poštovní služby a služby dodávání balíků
Služby elektronických komunikací
Elektronika a elektrotechnika
Automatizační a řídicí systémy
Elektrická zařízení bez omezení napětí
Elektrická zařízení do 1000 V
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
Elektroenergetika
Elektronika
Hromosvody
Ekonomika
Finance a finanční řízení
Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje
Oceňování cenných papírů
Oceňování drahých kovů, kamenů a klenotů
Oceňování ICT
Oceňování lesa, rostlinstva a nerostů
Oceňování movitých věcí hmotných
Oceňování movitých věcí nehmotných
Oceňování nemovitých věcí
Oceňování obchodních závodů
Oceňování předmětů kulturní hodnoty
Oceňování služeb
Oceňování zvířat a zvěře
Odměny
Účetnictví
Energetika
Fotovoltaické elektrárny
Jaderná zařízení
Plynárenství
Větrné elektrárny
Vodní elektrárny
Výrobny energií s využitím biomasy
Expertíza písma
Forenzní analýza dokumentů
Forenzní analýza rukopisu
Geologie, těžba, hutnictví
Geofyzika
Geochemie
Geologie
Hutnictví
Hydrogeologie
Mineralogie
Paleontologie
Slévárenství
Těžba nerostných surovin s výjimkou uhlí, ropy a zemního plynu
Těžba ropy a zemního plynu
Těžba uhlí
Chemie
Anorganická chemie
Barvy a laky
Biochemie
Denaturace lihu
Gumárenství
Hmoty umělé
Hnojiva strojená
Hodnocení a analýza potravin
Chemická technologie papíru a celulózy
Klinická biologie a chemie
Kosmetická chemie
Kvantová chemie a fotochemie
Léčiva
Makromolekulami chemie
Organická chemie
Petrochemie
Vlákna a textilní chemie
Informační a komunikační technologie
Automatizační a řídící technika
Data a databáze
Lékařská kybernetika a biokybernetika
Platební systémy a systémy elektronických peněz
Počítačová grafika a multimédia
Počítačové sítě a sítě elektronických komunikací
Počítačové systémy (technické vybavení, operační systémy)
Softwarové inženýrství a aplikační programy
Technologie a služby elektronických komunikací a služby informační společnosti
Tvorba a provoz informačních systémů
Zařízení pro mobilní komunikace
Zařízení pro provoz hazardních her
Jaderná fyzika a jaderná chemie
Jaderná bezpečnost
Jaderná fyzika
Jaderná chemie
1 Keramika, porcelán, sklo
Bižuterie
Keramika
Porcelán
Pórovina
Sklo
Kriminalistika
Daktyloskopie
Jazyková expertíza
Kriminalistická antropologie
Kriminalistická balistika
Kriminalistická biomechanika
Kriminalistická defektoskopie, metalografie a technická diagnostika
Kriminalistická elektrotechnika
Kriminalistická entomologie
Kriminalistická fonoskopie
Kriminalistická genetika
Kriminalistická chemie a fyzikální chemie
Kriminalistická kybernetika
Kriminalistická mechanoskopie
Kriminalistická odorologie
Kriminalistická pyrotechnika, munice a výbušniny
Kriminalistická speciální biologie
Kriminalistická trasologie
Kriminalistické zkoumání fotografií a fotografické techniky
Kriminalistické zkoumání videozáznamů
Kultura
Archeologie
Filatelie
Hudební nástroje
Jazykověda
Knihovnictví a informační věda
Numismatika
Předměty kulturní hodnoty
Rozhlas a televize
Tisk
Umělecko-řemeslné práce a výrobky ze dřeva (košíkářské a pletařské výrobky, řezbářské práce a výrobky)
Umění architektonické
Umění dramatické
Umění filmové
Umění hudební
Umění literární
Umění výtvarné
Kůže a kožešiny
Čalounické výrobky z kůže a kožešin
Další výrobky z kůže a kožešin (vyjma obuvi a kožené galanterie)
Kůže a kožešiny
Obuv z kůže a kožená galanterie
Kybernetická bezpečnost
Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií
Bezpečnost průmyslových řídicích systémů
Bezpečnost sítí a služeb elektronických komunikací
Kryptologie
Lesnictví
Ekologie lesa
Hospodářská úprava a pěstování lesů
Lesní semenářství a školkařství
Ochrana lesa
Šlechtění a genetika lesních dřevin
Těžba dřeva a doprava dříví
Meteorologie
Meteorologie
Myslivost, rybářství a rybníkářství
Myslivost
Rybářství
Rybníkářství
Odpadové hospodářství, obaly
Obaly
Odpady
Organické odpadní materiály
Výrobky s ukončenou životností
Využití demontovaných částí staveb
Ochrana, obrana a bezpečnost
Obrana a vojenství
Ochrana majetku, osob a informací
Zpravodajská činnost
Paliva
Biopaliva
Kapalná paliva
Ostatní paliva
Pevná paliva
Papír
Papír a výrobky z papíru
Polygrafie
Grafická výroba
Polygrafické stroje
Tiskařství
Potravinářství
Biopotraviny
Čokoláda a cukrovinky
Doplňky stravy
Káva, čaj a kávoviny
Konzervování a uchovávání potravin
Lihovarnictví a lihovarnické výrobky
Maso a masné výrobky
Med
Mléko a mléčné výrobky
Nápoje nealkoholické
Pekařství a cukrářství
Pivovarnictví a pivovarnické výrobky
Potravinářské inženýrství
Přírodní sladidla, cukr, slady a sirupy
Vejce a vaječné výrobky
Vinařství a vinařské výrobky
Požární ochrana
Hořlavost materiálů a výrobků
Požárně bezpečnostní zařízení
Požární bezpečnost provozovaných činností
Požární bezpečnost staveb
Příčiny vzniku požárů
Technické prostředky požární ochrany
Toxicita plynných zplodin hoření
Záchranné a likvidační práce
Právní vztahy k cizině
Zahraniční právo autorské
Zahraniční právo dědické
Zahraniční právo finanční
Zahraniční právo občanské
Zahraniční právo obchodní
Zahraniční právo pracovní
Zahraniční právo rodinné
Projektování
Dopravní stavby
Energetické auditorství
Geotechnika
Krajinářská architektura
Městské inženýrství
Modelování staveb (BIM)
Mosty a inženýrské konstrukce
Pozemní stavby
Rozpočtování staveb
Statika a dynamika staveb
Stavby krajinného inženýrství
Stavby pro plnění funkce lesa
Technika prostředí staveb
Technologická zařízení staveb
Územní plánování
Zkoušení a diagnostika staveb
Průmyslové vlastnictví
Ochranné známky
Označení původu a zeměpisná označení
Patenty a vynálezy
Průmyslové vzory
Topografie polovodičových výrobků
Užitné vzory
Psychologie
Dětská klinická psychologie
Klinická psychologie
Neklinická psychologie
Pyrotechnika, munice a výbušniny
Civilní výbušniny a střelivo
Provádění trhacích prací
Pyrotechnika
Vojenské výbušniny a munice, speciální náboje a střely
Restaurování
Konzervátorství
Restaurování fotografií
Restaurování malířských uměleckých děl
Restaurování mozaiky
Restaurování sgrafit
Restaurování sochařských uměleckých děl
Restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru
Restaurování uměleckořemeslných děl z keramiky a porcelánu
Restaurování uměleckořemeslných děl z textilu
Restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva - nábytku
Restaurování uměleckořemeslných děl ze skla
Restaurování vitrají
Služby
Bezpečnostní a pátrací služby
Informační a komunikační služby
Kadeřnické a kosmetické služby
Kulturní, zábavní a rekreační služby
Ostatní služby
Pohřebnictví
Služby ubytovací a stravovací
Sociální služby
Úklidové a čistící služby
Sociální (společenské) vědy
Politologie
Religionistika a ekklesiologie
Sociologie
Speciální technické obory
Akustika (mimo akustiky staveb)
Dekoratérské materiály a výrobky (mimo dřevěných)
Hodinářské výrobky
Chladicí a klimatizační zařízení (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)
Individuální topidla
Měřící technika
Pomníkářské a kamenosochařské objekty a kamenictví
Stavební technika
Vyhrazená zařízení elektrická (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)
Vyhrazená zařízení plynová (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)
Vyhrazená zařízení tlaková (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)
Vyhrazená zařízení zdvihací
Zemědělská a lesnická technika a technologie
Sport
Sportovní výcvik
Sportovní zařízení
Výkon sportu
Stavebnictví
Dopravní stavby - stavby kolejové dopravy
Dopravní stavby - stavby letecké
Dopravní stavby - stavby nekolejové dopravy
Dopravní stavby - stavby speciální (podzemní, pozemní a nadzemní)
Komíny
Kvalita ovzduší v interiéru staveb
Nosné konstrukce staveb
Obnova kulturních památek
Pozemní stavby - stavby občanského vybavení
Pozemní stavby - stavby obytné
Pozemní stavby - stavby průmyslové
Pozemní stavby - stavby speciální
Pozemní stavby - stavby zdravotní péče
Pozemní stavby - stavby zemědělské
Provádění staveb
Stavby geotechnické - zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce a stavby pro ukládání odpadů
Stavby inženýrských konstrukcí
Stavby krajinného inženýrství
Stavby městského inženýrství
Stavby mostů
Stavby pro plnění funkcí lesa
Technologická zařízení staveb - další specializace
Technologická zařízení staveb - elektrotechnická zařízení staveb
Technologická zařízení staveb - vytápění
Technologická zařízení staveb - vzduchotechnika
Údržba staveb
Výrobky pro stavby
Strojírenství
Strojírenství těžké
Strojírenství všeobecné
Školství
Pedagogika
Tabák
Bylinné výrobky určené ke kouření (mimo tabák a tabákové výrobky)
Elektronické cigarety a jiná elektronická zařízení určená ke kouření
Tabák a tabákové výrobky
Textilie, textil a obuv
Čalounické výrobky z textilu
Jiné výrobky z textilu (vyjma obuvi)
Obuv z textilu
Textilie a textil
Veterinární medicína
Koně
Lovná zvěř
Malá zvířata (včetně koček, psů a exotického ptactva)
Prasata
Ryby
Skot a malí přežvýkavci
Zoozvířata
Vodní stavby a vodní hospodářství
Kvalita a čistota vod
Meliorace
Stavby vodního hospodářství - stavby hydrotechnické
Stavby vodního hospodářství - stavby meliorační a sanační
Stavby vodního hospodářství - stavby zdravotně technické
Vodárenství
Zbraně a střelivo
Civilní zbraně
Chladné zbraně a mechanické střelné zbraně
Střelivo
Vojenské zbraně a zbraňové systémy
Zdravotnictví
Adiktologická péče v lékárně
Adiktologie
Alergologie a klinická imunologie
Algeziologie
Anesteziologie a intenzivní medicína
Angiologie
Biomedicínské a klinické inženýrství
Cévní chirurgie
Dermatovenerologie
Dětská a dorostová psychiatrie
Dětská dermatovenerologie
Dětská endokrinologie a diabetologie
Dětská gastroenterologie a hepatologie
Dětská chirurgie
Dětská kardiologie
Dětská nefrologie
Dětská neurologie
Dětská onkologie a hematologie
Dětská otorinolaryngologie
Dětská pneumologie
Dětská radiologie
Dětská revmatologie
Dětská urologie
Dětské ošetřovatelství
Endokrinologie a diabetologie
Ergoterapie
Farmaceutická kontrola
Farmaceutická péče o geriatrické pacienty
Farmaceutická technologie
Farmakoekonomika
Foniatrie
Fyzioterapie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gerontopsychiatrie
Gynekologie a porodnictví
Gynekologie dětí a dospívajících
Hematologie a transfúzní lékařství
Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví
Hrudní chirurgie
Hygiena a epidemiologie
Hygiena dětí a dorostu
Hygiena obecná a komunální
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
Hyperbarická a letecká medicína
Chirurgie
Infekční lékařství
Intenzivní medicína
Intervenční kardiologie
Intervenční radiologie
Kardiochirurgie
Kardiologie
Klinická biochemie
Klinická farmacie
Klinická farmakologie
Klinická logopedie
Klinická onkologie
Klinická osteologie
Klinická stomatologie
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Koloproktologie
Korektivní dermatologie
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Maxilofaciální chirurgie
Medicína dlouhodobé péče
Molekulární biologie
Návykové nemoci
Nefrologie
Nelékařská povolání - ostatní
Nemocniční lékárenství
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuroradiologie
Nukleární medicína
Nutriční podpora
Oftalmologie
Onkogynekologie
Onkochirurgie
Onkologická farmacie
Onkourologie
Orální a maxilofaciální chirurgie
Ortodoncie
Ortopedická protetika
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Ošetřovatelství
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Paliativní medicína
Patologie
Pediatrie
Perinatologie a fetomaternální medicína
Plastická chirurgie
Pneumologie a ftizeologie
Popáleninová medicína
Porodní asistence
Posudkové lékařství
Pracovní lékařství
Praktické lékařství pro děti a dorost
Psychiatrie
Psychosomatika
Radiační onkologie
Radiofarmaka
Radiologická fyzika
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Reprodukční medicína
Revmatologie
Sexuologie
Soudní lékařství
Soudní toxikologie
Spondylo chirurgie
Tělovýchovné lékařství
Traumatologie
Urgentní medicína
Urogynekologie
Urologie
Vaskulární intervenční radiologie
Veřejné lékárenství
Veřejné zdravotnictví
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Zdravotní protézy
Zubní lékařství
Zemědělství
Ekologické zemědělství
Hnojiva
Chmelařství
Chov užitkových zvířat
Květinářství a floristika
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
Odrůdy, osiva a sadba pěstovaných rostlin
Ovocnářství
Pedologie
Rostlinolékařství
Skleníková výroba
Včelařství
Vinohradnictví
Výroba rostlinná
Výroba živočišná
Zahradnictví
Zelinářství
Živočišní škůdci
Zeměměřictví
Důlní měřictví
Geodézie a kartografie
Životní prostředí včetně přírody a krajiny
Botanika
Dendrologie a arboristika
Ekologie suchozemských ekosystémů
Ekologie vodních a na vodu vázaných ekosystémů
Emise a vliv na životní prostředí
Hydrobiologie
Krajinná ekologie
Kvalita ovzduší (mimo kvalitu ovzduší v interiéru staveb)
Ochrana přírody a krajiny
Zoologie

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2020 Sb.

Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti, nebo absolvovat specializační studium, a pro které je nutno doložit získání osvědčení vydaného profesní komorou

OBORODVĚTVÍJINÉ OSVĚDČENÍ NEBO SPECIALIZAČNÍ STUDIUM
[podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona]
OSVĚDČENÍ VYDÁVANÉ PROFESNÍ KOMOROU
[podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona]
PROFESNÍ KOMORA OPRÁVNĚNÁ VYDÁVAT OSVĚDČENÍ
[podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona]
Bezpečnost práce a ergonomie- platné osvědčení o získání odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci* nebo
- platné osvědčení o získání odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jedná-li se o bezpečnost práce při přípravě nebo provádění staveb*

* podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Doprava- absolvování specializačního studia odpovídajícího zvolené specializaci, pokud je lze absolvovat
Ekonomika
Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje- absolvování specializačního kurzu v rozsahu alespoň jednoho semestru zaměřeného na oceňování vojenského materiálu a nákladů jeho životního cyklu a získání osvědčení o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti v daném odvětví a specializaci, je-li možné je získat
Oceňování movitých věcí hmotnýchabsolvování specializačního studia v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování movitého majetku odpovídajícího zvolené specializaci, pokud je lze absolvovat
Oceňování nemovitých věcí- absolvování specializačního studia zaměřeného na oceňování nemovitých věcí v rozsahu nejméně 4 semestrů; tato podmínka se považuje za splněnou, pokud vzdělání podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona bylo přímo zaměřené na oceňování nemovitých věcí (ve formě hlavní nebo vedlejší specializace nebo jiné ucelené formě odpovídající rozsahu alespoň 4 semestrů)
Oceňování obchodních závodů- absolvování specializačního studia zaměřeného na oceňování obchodních závodů (podniků) v rozsahu nejméně 4 semestrů; tato podmínka se považuje za splněnou, pokud vzdělání podle § 8 odst. 1, písm. a) zákona bylo přímo zaměřené na oceňování obchodních závodů - podniků (ve formě hlavní nebo vedlejší specializace nebo jiné ucelené formě odpovídající rozsahu alespoň 4 semestrů)
Energetika- osvědčení o vykonání zkoušky energetického specialisty podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, nebo*
- oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu, případně jiné odpovídající osvědčení, lze-li je pro danou specializaci získat*

* požadavek platí pro všechna oprávnění dle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.

Kriminalistika- absolvování Kvalifikačního kurzu kriminalistických expertů, nebo
- absolvování studia či nadstavbového studia zaměřeného na kriminalistiku (zejm. na teorii a metodologii kriminalistiky, teorii kriminalistické stopy a teorii kriminalistické identifikace) v rozsahu minimálně 150 vyučovacích hodin, včetně složení závěrečné zkoušky
Požární ochrana
Požárně bezpečnostní zařízení- platné osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Požární bezpečnost provozovaných činností- platné osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Požární bezpečnost staveb- platné osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Příčiny vzniku požárů- platné osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Právní vztahy k cizině- platné oprávnění samostatně vykonávat právnické povolání či poskytovat právní služby (zejména osvědčení o členství v profesní komoře) v zemi odpovídající zvolené specializaci (případně i v oblasti práva odpovídající zvolenému odvětví, je-li takové oprávnění omezeno pouze na určitou oblast práva), nebo
- osvědčení o složení profesních zkoušek opravňujících ke vstupu do profesní komory či k výkonu právnického povolání v této zemi, nebo
- v případě žadatele, který nezískal vysokoškolské vzdělání alespoň v magisterském studijním programu v oblasti práva v zemi odpovídající zvolené specializaci, absolvování postgraduálního studia v oblasti práva v rozsahu alespoň 2 semestrů v zemi odpovídající zvolené specializaci (případně i v oblasti práva odpovídající zvolenému odvětví, je-li takové studium zaměřeno pouze na určitou oblast práva), a to ve státním jazyce této země, a
- v případě žadatele, který není rodilý mluvčí státního jazyka země odpovídající zvolené specializaci a ani nezískal vysokoškolské vzdělání v alespoň magisterském studijním programu v oblasti práva v této zemi, certifikát o složení jazykové zkoušky ze státního jazyka této země alespoň na úrovni C1
Projektování
Dopravní stavby- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. b) nebo podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v závislosti na zvolené specializaci)Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů (v závislosti na zvolené specializaci)
Energetické auditorství- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Geotechnika- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. i) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Krajinářská architektura- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora architektů
Městské inženýrství- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Modelování staveb (BIM)- platná autorizace „autorizovaný inženýr“ podle § 3 písm. b) a § 5 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro jakýkoli oborČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Mosty a inženýrské konstrukce- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. d) nebo podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v závislosti na zvolené specializaci)Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů (v závislosti na zvolené specializaci)
Pozemní stavby- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. a) nebo podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v závislosti na zvolené specializaci)Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů (v závislosti na zvolené specializaci)
Rozpočtování staveb- platná autorizace „autorizovaný inženýr“ podle § 3 písm. b) a § 5 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro jakýkoli oborČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Statika a dynamika staveb- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. g) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby krajinného inženýrství- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. c) nebo podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v závislosti na zvolené specializaci)Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů (v závislosti na zvolené specializaci)
Stavby pro plnění funkce lesa- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. k) nebo podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v závislosti na zvolené specializaci)Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů (v závislosti na zvolené specializaci)
Technika prostředí staveb- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Technologická zařízení staveb- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Uzemní plánování- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (v závislosti na zvolené specializaci)
Zkoušení a diagnostika staveb- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Psychologie
Dětská klinická psychologie- získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání odpovídající danému odvětví
Klinická psychologie- získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání odpovídající danému odvětví
Speciální technické obory
Vyhrazená zařízení elektrická (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)- platné osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru* k činnosti: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení příslušného druhu a rozsahu

* § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhrazená zařízení plynová (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)- platné osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru* k činnosti: provádění revizí vyhrazených plynových zařízení příslušného druhu a rozsahu

* § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhrazená zařízení tlaková (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)- platné osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru* k činnosti: provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení příslušného druhu a rozsahu

* § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhrazená zařízení zdvihací- platné osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru* k činnosti: provádění revizí vyhrazených zdvihacích zařízení příslušného druhu a rozsahu

* § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Sport
Sportovní výcvik- získání osvědčení o trenérské zkoušce ve sportu odpovídajícímu zvolené specializaci, lze-li ho získat
Výkon sportu- získání osvědčení o trenérské zkoušce ve sportu odpovídajícímu zvolené specializaci, lze-li ho získat
Stavebnictví
Dopravní stavby -stavby kolejové dopravy- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Dopravní stavby -stavby letecké- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Dopravní stavby -stavby nekolejové dopravy- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Dopravní stavby -stavby speciální (podzemní, pozemní a nadzemní)- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Komíny- složení zkoušky profesní kvalifikace 36-024-H revizní technik spalinových cest a zápis v databázi Ministerstva vnitra- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Kvalita ovzduší v interiéru staveb- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Nosné konstrukce staveb- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Obnova kulturních památek- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pozemní stavby -stavby občanského vybavení- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pozemní stavby -stavby obytné- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pozemní stavby -stavby průmyslové- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pozemní stavby -stavby speciální- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pozemní stavby - stavby zdravotní péče- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pozemní stavby -stavby zemědělské- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Provádění staveb- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby geotechnické - zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce a stavby pro ukládání odpadů- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby inženýrských konstrukcí- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby krajinného inženýrství- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby městského inženýrství- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby mostů- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby pro plnění funkcí lesa- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Technologická zařízení staveb -další specializace- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Technologická zařízení staveb -elektrotechnická zařízení staveb- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Technologická zařízení staveb -vytápění- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Technologická zařízení staveb -vzduchotechnika- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Údržba staveb- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Výrobky pro stavby- platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vodní stavby a vodní hospodářství
Stavby vodního hospodářství - stavby hydrotechnické- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby vodního hospodářství - stavby meliorační a sanační- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavby vodního hospodářství - stavby zdravotně technické- platná autorizace podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ZdravotnictvíV případě lékařských povolání:
- získání specializované způsobilosti v základním oboru lékaře, zubního lékaře a farmaceuta odpovídající danému odvětví, nebo
- získání zvláštní specializované způsobilosti v nástavbovém oboru
lékaře, zubního lékaře afarmaceuta odpovídající danému odvětví, pokud ji lze získat
V případě nelékařských povolání:
- získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání odpovídající danému odvětví, pokud ji zle získat, jinak nejvyšší dosažitelné způsobilosti
Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví- získání specializované způsobilosti v lékařském oboru alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská chirurgie, dětská neurologie, dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, maxilofaciální chirurgie, nefrologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pediatrie, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, urologie, vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství, a
- absolvování specializačního kurzu zaměřeného na hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví
Přesunout nahoru