Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2020 Sb.Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Částka 3/2020
Platnost od 10.01.2020
Účinnost od 25.01.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019

o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a provádí ustanovení zákona vztahující se k ochraně rostlin proti škodlivým organismům.

§ 2

Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu

(K § 6 zákona)

Průzkum podle § 6 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných právních předpisů2) se provádí u

a) porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy vinné před založením porostu rostlin rodů Castanea Mill., Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Humulus L., Malus Mill., Poncirus Raf., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vaccinium L., Vitis L. a druhů Corylus avellana L. a Juglans regia L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu, nebo

b) zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům Abies Mill., Castanea Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Populus L., Prunus L., Pseudotsuga Carr. a Quercus L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro vegetativní způsob reprodukce.

§ 3

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

(K § 13 odst. 3 zákona)

(1) Rozsah znalostí profesionálních provozovatelů nezbytných k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Za dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kterých se tyto znalosti týkají podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031, se považují rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou uvedeny pro příslušného profesionálního provozovatele v úředním registru profesionálních provozovatelů vedeném podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona.

(2) Profesionální provozovatel prokazuje znalosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 k této vyhlášce úspěšným složením distančního testu zveřejněného na internetových stránkách Ústavu. Distanční test obsahuje 30 otázek a je složen úspěšně v případě nejméně 25 správných odpovědí. Čas pro zpracování testu je 60 minut a test je třeba složit nejpozději do 30 dnů ode dne získání přístupu profesionálního provozovatele k distančnímu testu. Přihlašovací údaje k distančnímu testu obdrží profesionální provozovatel po podání žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů.

§ 4

Rostlinolékařský doklad o přesunu

(K § 25b zákona)

(1) Záznam o provedení kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo partie se provede v jednom z úředních jazyků Evropské unie do kolonek č. 7, 8 a 9 v rostlinolékařském dokladu o přesunu; konečný výsledek dovozní rostlinolékařské kontroly se uvede v kolonce č. 10.

(2) Dovozce potvrzuje rostlinolékařský doklad o přesunu v kolonce č. 4 rostlinolékařského dokladu o přesunu.

(3) Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Požadavky na dopravu zásilky nebo partie

(K § 25b odst. 3 zákona)

(1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25a odst. 1 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

(2) Skladování zásilky nebo partie ve schváleném místě podle § 25a odst. 1 zákona musí být zajištěno odděleně od ostatních zásilek nebo partií, dokud není dokončena dovozní kontrola této zásilky nebo partie.

§ 6

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

(K § 28 odst. 2 a 4 zákona)

(1) Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření a zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vývozní šetření zahrnuje

a) prohlídku vyvážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v místě výroby, uskladnění nebo zpracování,

b) odběr vzorků vyvážené komodity, popřípadě surovin potřebných k její výrobě,

c) prohlídku skladovacích prostor, prostor výroby a zpracování vyvážené komodity,

d) prohlídku používaných obalů, popřípadě jejich uskladnění,

e) prohlídku dopravních a přepravních prostředků,

f) prohlídku pěstebních ploch vyvážené komodity,

g) kontrolu provedeného ošetření a prověření dodaných dokladů k chemickému nebo fyzikálnímu ošetření nebo

h) kontrolu splnění podmínek při zpracování, ošetření, balení a skladování vyvážené komodity s ohledem na možnou kontaminaci škodlivými organismy.

(3) Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které na nich nevyvolávají viditelné příznaky napadení, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Vzory rostlinolékařských osvědčení jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Předvývozní osvědčení

(K § 29 odst. 3 zákona)

Vzor předvývozního osvědčení je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

2. Vyhláška č. 159/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

3. Vyhláška č. 76/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

4. Vyhláška č. 382/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 442/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 104/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 11/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 251/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 9

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

(2) Ustanovení § 4, 5 a příloha č. 2 k této vyhlášce pozbývají platnosti uplynutím dne 13. prosince 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Rozsah znalostí nezbytný k získání oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

1. Znalosti o karanténních škodlivých organismech pro Evropskou unii a pro chráněné zóny, o škodlivých organismech, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, a o regulovaných nekaranténních škodlivých organismech pro Evropskou unii, a znalosti postupů a opatření, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření těchto škodlivých organismů.

2. Znalosti o povinnostech profesionálních provozovatelů stanovených nařízením (EU) 2016/2031 a zákonem souvisejících se situací při výskytu anebo podezření z výskytu škodlivých organismů stanovených podle nařízení (EU) 2016/2031.

3. Znalosti náležitostí rostlinolékařských pasů a postupů při připojování rostlinolékařských pasů k rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům.

4. Znalosti systémů a postupů umožňujících splnit profesionálnímu provozovateli povinnosti týkající se vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, v souladu s čl. 69 a 70 nařízení (EU) 2016/2031.

5. Znalosti nezbytné k provádění šetření u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, kterých se týká čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu

Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření a zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů

1. Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření jsou:

- příjezdová cesta celoročně sjízdná osobním motorovým vozidlem,

- umělé osvětlení, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách nebo při snížené viditelnosti,

- prostředky k otevírání a zavírání dopravních prostředků, přepravních kontejnerů a vagónů a prostředky k přistavování žebříků, můstků a pojízdných schodů, a

- manipulační technika umožňující případné vyskladnění zásilky nebo její části tak, aby bylo možno provést prohlídku všech partií celé zásilky, a to i pro případ, kdy je již zásilka naložena v dopravním prostředku.

2. Zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů jsou:

- stůl, který umožňuje uskutečnit prohlídku ze zásilky odebraných vzorků a vystavit rostlinolékařské osvědčení,

- vytápění na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod,

- připojení k elektrické síti a

- přívod vody a odvod odpadní vody.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které na nich nevyvolávají viditelné příznaky napadení

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů způsobujících na nich skryté napadení:

a) rostliny okrasných bylinných druhů, keřů, stromů a zelenin určené k pěstování, pokud nejde o

1. cibule,

2. oddenkové hlízy,

3. rostliny čeledi Graminae,

4. oddenky,

5. osivo,

6. hlízy,

7. tkáňové kultury,

b) řezané květiny.

Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které představují vysokou míru rizika jejich zavlékání a šíření:

a) třásnokřídlí (Thysanoptera),

b) vrtalkovití (Agromyzidae).

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Vzory rostlinolékařských osvědčení

Rostlinolékařské osvědčení Phytosanitary certificate

Rostlinolékařské osvědčení pro reexport Phytosanitary certificate for reexport

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Vzor předvývozního osvědčení

Vzor předvývozního osvědčení

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.

2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru