Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 493/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Částka 202/2020
Platnost od 02.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

493

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., k provedení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

a) vláda jako

1. národní cenu vlády formou finančního ocenění ve výši 1000000 Kč,

2. cenu vlády nadanému studentovi formou finančního ocenění ve výši 50000 Kč,“.

2. V § 1 odst. 2 větě první se za slovo „vlády“ vkládají slova „nebo ceny vlády nadanému studentovi“.

3. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Rada při výběru kandidáta na ocenění cenou vlády nadanému studentovi posuzuje zejména kvalitu a přínos výsledků jeho výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru