Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 490/2020 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 201/2020
Platnost od 02.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

490

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2020,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Český statistický úřad stanoví podle § 28 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 3 a § 22 odst. 2:


§ 1

Vzory sčítacích formulářů

Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Přístup k elektronickému formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění

(1) Elektronický formulář Český statistický úřad zpřístupní prostřednictvím

a) internetových stránek www.onlinescitani.cz a

b) mobilní aplikace.

(2) Oprávnění ke zpřístupnění elektronického formuláře podle odstavce 1 se ověřuje

a) s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace1),

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky2), nebo

c) zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel3).

§ 3

Vzor průkazu sčítacího komisaře

(1) Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty o rozměrech 86 x 54 mm a jsou na něm uvedeny tyto údaje:

a) značka a logotyp Sčítání lidu, domů a bytů 2021,

b) titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení sčítacího komisaře,

c) vymezení územní působnosti sčítacího komisaře,

d) číslo průkazu sčítacího komisaře,

e) doba platnosti průkazu,

f) fotografie sčítacího komisaře a

g) ochranný prvek znesnadňující padělání průkazu.

(2) Vzor průkazu sčítacího komisaře je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 490/2020 Sb.

Formulář pro domácnost (pro všechny osoby, které bydlí v jednom bytě či jakémkoli jiném typu obydlí)

Dodatečný formulář pro domácnost (pokračování formuláře pro více než 5 bydlících osob)

Samostatný formulář pro osobu (pro osoby žijící jednotlivě v ubytovacích aj. zařízeních)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 490/2020 Sb.

Vzor průkazu sčítacího komisaře

1. Popis

a) Průkaz sčítacího komisaře je plastová karta bílé barvy, rozměrů 86 x 54 mm.

b) Lícová strana průkazu sčítacího komisaře je opatřena v horních 2/3 části grafickým rastrem Sčítání lidu, domů a bytů 2021, v pravém dolním rohu značkou a logotypem Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Pod grafickým podkladem jsou na prvním řádku zapisovány údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení se zapisuje velkými písmeny. Text zapisovaných údajů je vyhotoven v červené barvě (R:235 G:44 B: 64). Na druhém řádku je uveden text „Průkaz sčítacího komisaře“. Text zapisovaných údajů je vyhotoven v modré barvě (R:36 G:28 B:135). V levé části je digitální zpracování fotografie sčítacího komisaře o rozměrech 26 x 34 mm. Fotografie sčítacího komisaře je barevná. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem „Urban Grotesk“.

c) Rubová strana průkazu sčítacího komisaře je opatřena na levé straně průkazu pruhem s grafickým rastrem Sčítání lidu, domů a bytů 2021, na prvním až pátém řádku je uveden text „Sčítací komisař je oprávněn provádět sčítání lidu, domů a bytů podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Průkaz je nepřenosný a platí pouze ve spojení s průkazem totožnosti.“, na šestém řádku je uveden text „SBĚRNÉ MÍSTO“, na sedmém řádkuje uveden text „ČÍSLO PRŮKAZU“ a na osmém řádku text „PLATNOST PRŮKAZU“. Do pole pod šestým řádkem se pod text „SBĚRNÉ MÍSTO“ zapisují údaje o vymezení územní působnosti sčítacího komisaře, do pole pod sedmým řádkem se pod text „ČÍSLO PRŮKAZU“ zapíše přidělené číslo průkazu sčítacího komisaře ve formátu NN-NN-NNNNN a pod osmý řádek se pod text „PLATNOST PRŮKAZU“ zapíše doba platnosti průkazu ve formátu DD.MM.- DD.MM.RRRR. Na pravé straně spodní poloviny průkazu jsou pod pátým řádkem umístěny v pořadí pod sebou barevné logo České pošty, s. p., pod ním barevné logo Českého statistického úřadu a pod ním jedinečný čárový kód v černé barvě. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem „Urban Grotesk“ v černé barvě.

2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu sčítacího komisaře

Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu sčítacího komisaře

3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu sčítacího komisaře

Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu sčítacího komisaře

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

2) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru