Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 488/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 200/2020
Platnost od 30.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

488

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2020,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb. a vyhlášky č. 188/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a služeb“.

2. Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DRUHÁ

OBVYKLÁ CENA A TRŽNÍ HODNOTA

§ 1a

Určení obvyklé ceny

(1) Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby.

(2) Postup určení obvyklé ceny zahrnuje

a) výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,

b) srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o oceňovaném předmětu ocenění,

c) určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění,

d) úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna,

e) výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a

f) určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen.

(3) Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí být z ocenění zřejmý a doložený.

(4) Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, které byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich výsledky.

§ 1b

Určení tržní hodnoty

(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován.

(2) Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky proveditelné.

(3) Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený.

§ 1c

(1) Spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní hodnoty se určí i cena zjištěná. Případné rozdíly v ocenění je třeba náležitě odůvodnit.

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě ocenění předmětu zajištění pro účely související s činností banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva.“.

Dosavadní části druhá až sedmá se označují jako části třetí až osmá.

3. V § 2 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

(1) Cenová mapa stavebních pozemků zahrnuje

a) textovou část obsahující

1. věcnou analýzu stavu místního trhu s nemovitými věcmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje, zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu a úroveň cen,

2. popis použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

3. komentář ke zdrojům cen, použitým pro vypracování grafické části, a výsledky jejich rozboru,

4. popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti,

b) grafickou část obsahující

1. mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku 1 : 5000 nebo větším,

2. popisné údaje, kterými jsou zejména názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků,

3. ceny u jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se stavebními pozemky se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(2) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření v listinné podobě složené do formátu A4 nebo v elektronické podobě na nosiči dat.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 2 odstavec 5 zní:

(5) Pozemek, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavebním pozemkem, nelze podle cenové mapy stavebních pozemků ocenit. Takový pozemek se ocení podle příslušného ustanovení této vyhlášky.“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Stavební pozemek neoceněný cenou v cenové mapě stavebních pozemků se ocení podle § 3 až 5.“.

6. V § 21 odst. 6 se slova „druhé a páté“ nahrazují slovy „třetí a šesté“.

7. V § 25 odst. 1 větě první se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „čtvrté“.

8. V § 25 odst. 2 větě druhé se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „čtvrté“.

9. V § 31 odst. 2 větě poslední, § 35 odst. 6 a v § 36 odst. 5 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „čtvrté“.

10. V § 38 odst. 3 se slova „druhé a páté“ nahrazují slovy „třetí a šesté“.

11. Za § 39 se vkládají nové § 39a až 39c, které včetně nadpisů znějí:

㤠39a

Oceňování věcného břemene

(1) Cena věcného břemene se určuje v závislosti na počtu let jeho dalšího trvání a ročního užitku oprávněného, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti. Je-li věcné břemeno zřízeno na dobu

a) neurčitou, cena věcného břemene, s výjimkou zjednodušeného ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle § 39b, se určí podle vzorce

ruo
CBN =————,
p

kde

CBN... cena věcného břemene zřízeného na dobu neurčitou v Kč,

ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,

p....... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

b) určitou nebo na dobu života, cena věcného břemene se určí podle vzorce

(1 + p)n - 1
CBU = ruo x——————,
(1 + p)n x p

kde

CBU... cena věcného břemene zřízeného na dobu určitou nebo na dobu života v Kč,

ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,

p....... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

n....... počet let dalšího trvání věcného břemene určený podle odstavce 3.

(2) Roční užitek oprávněného z věcného břemene se určí jako součet všech dílčích ročních užitků, které plynou oprávněnému z věcného břemene, podle vzorce

n,

ruo =

(rui x koi)

i=1

kde

ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč,

rui.... dílčí roční užitek oprávněného z věcného břemene z nemovité věci nebo její části zatížené věcným břemenem v Kč, který se obvykle zjistí pro ocenění

a) služebnosti pozemkové s výjimkou věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle § 39b, nebo užívacího práva, popřípadě obdobného práva z ročního obvyklého nájemného určeného podle § 1a plynoucího ze zatížené nemovité věci nebo její části se zohledněním případných nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný; obvyklé nájemné se určí vynásobením počtu měrných jednotek nemovité věci zatížených služebností ročním obvyklým nájemným za měrnou jednotku v Kč; u věcného břemene pro technickou infrastrukturu a pokud nelze v ostatních případech obvyklé nájemné z nemovité věci zjistit, se vychází při určení ročního užitku ze simulovaného nájemného, které se určí ve výši 5 % ze zjištěné jednotkové základní ceny upravené věcným břemenem zatížené nemovité věci, určené dle oceňovací vyhlášky; od takto zjištěného nájemného se odečte obvyklá cena nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný,

b) služebnosti požívacího práva, ze součtu dílčího ročního užitku oprávněného určeného podle písmene a) a dílčího ročního užitku ve výši obvyklé ceny plodů a užitků vzešlých ze zatížené nemovité věci za rok touto služebností, při zohlednění obvyklých dosažitelných výnosů a užitků, a odpočtu nákladů, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo, není-li ve smlouvě uvedeno jinak,

c) reálného břemene, z ročního prospěchu plynoucího ze závazku, který je vlastník nemovité věci povinen poskytovat oprávněnému; u naturálního plnění nebo poskytované služby se určí ve výši obvyklé ceny určené podle § 1a v rozsahu podle smlouvy, pokud nebyl ve smlouvě určen, pak podle běžné zvyklosti,

i…… pořadové číslo dílčího ročního užitku plynoucího z věcného břemene,

n…… počet dílčích ročních užitků plynoucí z věcného břemene,

koi…. koeficient míry užitku, který zohledňuje podíl oprávněného z věcného břemene na ročním užitku plynoucím z nemovité věci vlastníkovi a míru omezení vlastníka věci, vyjadřuje způsob a četnost využívání nemovité věci oprávněným. Koeficient míry užitku se určuje podle účelu užívání zatížené nemovité věci věcným břemenem oprávněným. Pokud

a) oprávněný nemovitou věc užívá shodně s jejím účelem užití, hodnota koeficientu se určí jako podíl na užívání nebo spoluužívání nemovité věci oprávněným,

b) oprávněný nemovitou věc využívá k jinému účelu, než ke kterému je nemovitá věc určena a skutečně užívána, hodnota koeficientu se určí ve výši omezení užívání vlastníka v souvislosti s tímto zatížením,

c) se jedná o věcné břemeno pro technickou infrastrukturu, a to na dobu neurčitou, určí se hodnota koeficientu podle tabulky č. 2 přílohy č. 22a k této vyhlášce.

(3) Počet let dalšího trvání věcného břemene se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do zániku věcného břemene. Nelze-li datum zániku věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene určit, vyjma věcného břemene zřízeného na dobu života, má se za to, že bylo zřízeno na dobu neurčitou. V případě, že se jedná o

a) osobní věcné břemeno sjednané na dobu života, průměrný počet let dalšího trvání věcného břemene n se určí z tabulky č. 3 přílohy č. 22a k této vyhlášce podle věku oprávněného k datu ocenění,

b) časově neomezenou osobní služebnost, kde oprávněnou osobou je právnická osoba, má se za to, že služebnost byla sjednána na dobu neurčitou,

c) služebnost opory cizí stavby, počet let dalšího trvání věcného břemene se určí podle další životnosti stavby nebo konstrukce, která je zatížena touto služebností.

(4) Nelze-li cenu věcného břemene zjistit podle odstavců 1 až 3, oceňuje se peněžní částkou ve výši 10000 Kč.

(5) Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 4.

§ 39b

Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu

(1) Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu se použije pro umístění podzemního vedení technické infrastruktury do silničního nebo pomocného silničního pozemku, pokud je zřízeno na dobu neurčitou. Cena se určuje v závislosti na umístění vedení na těchto pozemcích, a to podle vzorce

CBZ = ruz x d x ku,

kde

CBZ.... cena věcného břemene pro technickou infrastrukturu v Kč určená zjednodušeným způsobem,

ruz……roční užitek oprávněného v Kč za m z věcného břemene pro podzemní technickou infrastrukturu, který se určí podle vzorce

ruz = ZC x 0,015,

kde

ZC....... základní cena stavebního pozemku v Kč za 1 m2 určená podle § 3,

0,015…. konstanta,

d…….. délka vedení technické infrastruktury v m,

ku…….koeficient míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu, který se určí podle tabulky č. 1 přílohy č. 22a k této vyhlášce, v závislosti na umístění vedení v silničním pozemku nebo pomocném silničním pozemku, a který zohledňuje šíři technické infrastruktury.

(2) Hodnota ročního užitku činí nejméně 10 Kč za 1 m a nejvíce 1500 Kč za 1 m.

§ 39c

Oceňování závady na nemovité věci

(1) Celková cena závad zatěžujících nemovitou věc se určuje v závislosti na počtu let jejich dalšího trvání, podle vzorce

nu

CZ =

CZni +

CZui

,

i=1i=1

kde

CZ….. celková cena závad zatěžujících nemovitou věc v Kč,

n…….. počet dílčích závad připadajících na dobu neurčitou,

u…….. počet dílčích závad připadajících na dobu určitou nebo dobu života oprávněného,

CZni..... cena i-té dílčí závady na dobu neurčitou v Kč, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti, která se určí podle vzorce

rjv
CZni =————,
p

kde

CZni…. cena i-té dílčí závady na dobu neurčitou v Kč,

rjv........ dílčí roční újma vlastníka nemovité věci ze závady v Kč, určená podle odstavce 2,

p.......... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

CZui..... cena i-té dílčí závady na dobu určitou nebo na dobu života oprávněného v Kč, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti, která se určí podle vzorce

(1 + p)k - 1
CZUi = rjv x———————,
(1 + p)k x p

kde

CZui..... cena i-té dílčí závady na dobu určitou nebo na dobu života oprávněného v Kč,

rjv........ dílčí roční újma vlastníka nemovité věci v Kč, určená podle odstavce 2,

p.......... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

k......... počet let dalšího trvání dílčí závady zatěžující nemovitou věc, určený podle odstavce 3, nebo počet let trvání určený v závislosti na době života oprávněného k datu ocenění, určeném podle tabulky č. 3 přílohy č. 22a k této vyhlášce.

(2) Dílčí roční újma vlastníka nemovité věci ze závady rjv se určí jako rozdíl mezi výší dílčího ročního užitku plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší dílčího ročního užitku z nemovité věci se zatížením závadou. V případě, že dílčí roční újma vlastníka nemovité věci odpovídá dílčímu ročnímu užitku oprávněného z věcného břemene, postupuje se obdobně podle § 39a odst. 2.

(3) Počet let dalšího trvání závady se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do zániku závady. Je-li závadou věcné břemeno, pak se počet let dalšího trvání určí podle § 39a odst. 3. V ostatních případech dalšího trvání závady se postupuje obdobně.

(4) Celková cena souhrnu závad zatěžujících nemovitou věc nesmí činit více jak 80 % určené ceny nemovité věci.“.

12. V nadpisu § 46 se za slovo „dřeviny“ vkládají slova „ , rychle rostoucí dřeviny“.

13. V § 46 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Základní cena a druhy rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě jsou uvedeny v přílohách č. 43 a 42 k této vyhlášce v Kč za m2. Základní cena se vynásobí korekčními faktory porostů a pozemků podle přílohy č. 44 k této vyhlášce a výměrou výmladkové plantáže v m2.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

14. V § 46 odst. 4 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

15. § 49 zní:

㤠49

(1) Cena nemovité věci se sníží o cenu závady, kterou je nemovitá věc zatížena, určenou podle § 16c zákona o oceňování majetku a § 39c.

(2) Cena nemovité věci může být z důvodu závad, jimiž je zatížena, snížena nejvýše o 80 % určené ceny nemovité věci.“.

16. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - oblast 178090
Praha - oblast 2, 3, 6 a 2118330
Praha - oblast 4, 5, 9,8494
Praha - oblast 7, 11 a 207351
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 195272
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov1873
Beroun2458
Kladno - oblast 12251
Kladno - oblast 2 a 31977
Kolín1954
Kutná Hora2133
Mělník1405
Mladá Boleslav1844
Nymburk2138
Poděbrady - oblast 13740
Poděbrady - oblast 22470
Praha - východ1266
Praha - západ1919
Příbram1215
Rakovník1382
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice - oblast 19492
České Budějovice - oblast 2, 3 a 42378
Český Krumlov2214
Jindřichův Hradec840
Písek1070
Prachatice768
Strakonice746
Tábor1166
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň - oblast 15400
Plzeň - oblast 22817
Plzeň - oblast 31757
Plzeň - jih728
Plzeň - sever633
Domažlice1526
Klatovy956
Rokycany1070
Tachov778
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary - oblast 17691
Karlovy Vary - oblast 2, 3, 41710
Cheb725
Františkovy Lázně - oblast 11704
Františkovy Lázně - oblast 21231
Mariánské Lázně - oblast 14920
Mariánské Lázně - oblast 2 a 31441
Sokolov751
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín627
Chomutov770
Litoměřice1142
Louny953
Most886
Teplice1071
Ústí nad Labem - oblast 1 a 21497
Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 6846
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa665
Jablonec nad Nisou1187
Liberec - oblast 12525
Liberec - oblast 2, 3, 4 a 51553
Semily504
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - oblast 13306
Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 51823
Jičín1216
Náchod582
Rychnov nad Kněžnou625
Trutnov541
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim867
Pardubice - oblast 12606
Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 61378
Svitavy663
Ústí nad Orlicí617
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod700
Jihlava - oblast 12151
Jihlava - oblast 2 a 31297
Pelhřimov488
Třebíč891
Žďár nad Sázavou793
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - oblast 1 a 217575
Brno - oblast 3, 4 a 55956
Brno - oblast 6, 7, 8 a 93859
Brno - venkov1252
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Blansko1001
Břeclav1218
Hodonín1011
Vyškov1275
Znojmo1356
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník814
Olomouc - oblast 16372
Olomouc - oblast 2, 3 a 41877
Prostějov1496
Přerov - oblast 1 a 21387
Přerov - oblast 3, 4 a 5633
Šumperk1175
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž1121
Luhačovice1317
Uherské Hradiště1310
Vsetín1064
Zlín - oblast 11952
Zlín - oblast 2 a 31174
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9999
Ostrava - oblast 1, 3 a 101167
Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12973
Bruntál528
Frýdek - Místek768
Karviná416
Nový Jičín802
Opava - oblast 11813
Opava - oblast 2, 3 a 4986

* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.“.

17. V příloze č. 3 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Index trhu s nemovitými věcmi*

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
Pi Název znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci pozemku a stavby)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce)-0,01
IV.Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věciI.**Negativní-0,01 až -0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.**Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, v lázeňských a turistických střediscích0,01 až 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)I.**Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.**Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)I.**Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.**Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
7***Význam obceI.Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s významnými lyžařskými středisky nebo obce s významnými turistickými cíli.1,20
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve významných turistických lokalitách1,10
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da) nebo oblíbené turistické lokality1,00
IV.Ostatní obce0,90
8***Poloha obceI.Katastrální území obce Prahy nebo Brna1,15
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem nebo Katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna)1,10
III.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna)1,03
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,06
V.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,02
VI.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VII.V ostatních případech0,80
9***Občanská vybavenost obceI.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,05
II.Základní vybavenost (obchod, ambulantní zařízení a základní škola)1,00
III.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná0,90
Index trhu:
VZOREC

* Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3 je roven 1.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

*** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a u jednotky, pokud se
- stavba nebo jednotka oceňuje nákladovým způsobem, nebo
- stavba nebo jednotka oceňuje porovnávacím způsobem a současně se nachází v obci, která není vyjmenovaná v tabulce č. 1 s určenými základními cenami dle přílohy pro příslušný druh oceňované stavby nebo jednotky.

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro výpočet indexu trhu rovna 1.“.

18. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B, C, D uvedená v tabulce č. 21,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více0,90
6Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 zvýšená o 10 %, a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15 %.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořadové čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň. místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území
1BechyněCBechyně601543
2BělovesBBěloves701301
3BílinaCBílina604208
4BludovDBludov605816
5DarkovCDarkov664014
6Dubí u TeplicCDubí u Teplic633381
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně634646
8JáchymovBJáchymov656437
9Janské LázněBJanské Lázně657239
10JeseníkBJeseník658723
11Karlova StudánkaCKarlova Studánka663301
12Karlovy VaryAKarlovy Vary663433
13Klášterec nad OhříDKlášterec nad Ohří665622
14KlimkoviceCKlimkovice666319
15Konstantinovy LázněDKonstantinovy Lázně669199
16Kostelec u ZlínaDKostelec u Zlína670138
17Lázně BělohradDLázně Bělohrad679330
18Lázně BohdanečDLázně Bohdaneč606171
19Lázně KundraticeDLázně Kundratice712779
20Lázně KynžvartCLázně Kynžvart679372
21Lázně LibverdaCLázně Libverda679381
22LedniceCLednice na Moravě679828
23Lázně ToušeňDLázně Toušeň767859
24Lipová - lázněCDolní Lipová684660
25LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576,
726885
26Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585,
691607
27Mšené - lázněDMšené - lázně700258
28Ostrožská Nová VesDOstrožská Nová Ves716201
29PoděbradyBPoděbrady723495
30SlatiniceDSlatinice na Hané749818
31Teplice nad BečvouCTeplice nad Bečvou766283
32TepliceBTeplice766003
33TřeboňBTřeboň770230
34VelichovkyCVelichovky777951
35Velké LosinyCVelké Losiny779083
36Vráž u PískuDVráž u Písku785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

A - Lázeňské místo nadnárodního významu

B - Lázeňské místo celostátního významu

C - Lázeňské místo regionálního významu

D - Lázeňské místo malého významu.“.

19. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Míra kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo polož.Typ stavby*Název položkyMíra kapitalizace v % pro
BudovyHalyBudovyHaly
1LE,F,GNemovité věci pro výrobu7,59,5
2RINemovité věci pro garážování1110
3HCNemovité věci pro obchod78
4FDNemovité věci pro administrativu6,5
5I,GDNemovité věci pro hromadné ubytování a stravování (např. hotely), ostatní ubytování7,5
6PHNemovité věci pro dopravu, spoje7
7CANemovité věci pro školství8
8DANemovité věci pro kulturu7
9ADNemovité věci pro zdravotnictví8
10Z, OK,LNemovité věci pro zemědělství67,5
11SJNemovité věci pro skladování66,5
12EBNemovité věci pro sport77
13J-Bytové domy typové5,5-
14K-Bytové domy netypové4,5-
15-Rodinné domy4,5
16-Ostatní nemovité věci neuvedené8
17-Majetková práva, není-li dále uvedeno jinak10
18-Pozemky nezastavěné, které nejsou v jednotném funkčním celku, zatížené věcným břemenem10

* Pro ocenění pozemku zatíženého právem stavby a práva stavby se použije míra kapitalizace podle druhu stavby, která odpovídá právu stavby.

Pro ocenění věcných břemen se použije míra kapitalizace podle druhu nemovité věci, kterou věcné břemeno zatěžuje, kromě věcných břemen pro technickou infrastrukturu, u nichž činí 10 %.

V případě zatížení stavby věcným břemenem se použije míra kapitalizace pro tuto stavbu. Pro ocenění závady na nemovité věci se použije míra kapitalizace podle druhu zatížené nemovité věci.

U zastavěného pozemku nebo pozemku v jednotném funkčním celku zatíženého věcným břemenem se použije míra kapitalizace podle druhu hlavní stavby. Je-li na pozemku více hlavních staveb, které nejsou společně využívané, postupuje se podle § 48a odst. 1 písm. c).

Míru kapitalizace lze v odůvodněných případech zvýšit až o 0,5 %.

U staveb oceňovaných podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5 %.

Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5 %.“.

20. Za přílohu č. 22 se vkládá nová příloha č. 22a, která zní:

„Příloha č. 22a k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění věcných břemen technické infrastruktury

Tabulka č. 1

Umístění vedení na silničním pozemkuHodnota koeficientu míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci* {ku) pro plochy zatížené věcným břemenem pro technickou infrastrukturu
Šířka zatížené plochy technickou infrastrukturou je větší než 1 metrŠířka zatížené plochy technickou infrastrukturou je větší 0,5 metru až 1 metr včetněŠířka zatížené plochy technickou infrastrukturou je menší než 0,5 metru včetně
Vložení do komunikace24125
Vložení do krajnice115,52
Vložení do chodníku52,52
Vložení do pomocného silničního pozemku422
Překop komunikace604020

* Hodnotu koeficientu míry užitku lze zvýšit nebo snížit až o 30 % v návaznosti na druh komunikace a její polohu v obci.

Koeficienty míry užitku a míry omezení vlastníka nemovité věci pro věcná břemena pro technickou infrastrukturu podle druhu technické infrastruktury, prostorového umístění vedení a druhu pozemku

Tabulka č. 2

Prostorové umístěníObjekty a vedení technické infrastrukturyHodnota koeficientu míry užitku a míry omezení vlastníka nemovité věci podle druhu pozemku koi
Stavební pozemek*Pozemní komunikaceZemědělský pozemekLesní pozemekVodní plochaJiný pozemek
Nadzemní vedeníEl. vedení v napěťové hladině nad 110 kV (včetně podpěrných bodů)1,001,001,001,001,000,25
Elektrická vedení v napěťové hladině do 110 kV včetně
(včetně podpěrných bodů)
0,250,250,250,750,100,25
Plynovody o tlaku nad 40 bar--1,00-1,000,25
Plynovody o tlaku do 40 bar včetně0,75-0,75-0,100,25
Rozvodné tepelné zařízení1,000,251,001,000,100,25
Vodovodní řady, kanalizační stoky-----0,25
Telekomunikační síť0,250,100,100,100,100,25
Podzemní vedeníEl. vedení v napěťové hladině nad 110 kV1,000,101,001,001,000,25
Elektrická vedení v napěťové hladině do 110 kV včetně0,50,100,250,750,250,25
Plynovody o tlaku nad 40 bar1,000,101,001,001,000,25
Plynovody o tlaku do 40 bar včetně0,500,100,250,750,250,25
Rozvodné tepelné zařízení0,500,100,250,750,250,25
Vodovodní řady, kanalizační stoky0,500,100,250,750,250,25
Telekomunikační síť0,400,100,100,400,250,25
Podzemní objekty1,00
Nadzemní objekty1,00

* Stavební pozemek s výjimkou pozemku s pozemní komunikací.

Nadzemní objekt (např. trafostanice, regulační stanice, předávací stanice, kotelny, věže, technologické kontejnery, podpěrný bod pro TI /mimo elektrická vedení v napěťové hladině nad 110 kV/, vodojemy, úpravny vody).

Nadzemní vedení (např. nadzemní vedení přenosové, přepravní a distribuční soustavy, rozvodného tepelného zařízení, sítí elektronických komunikací).

Podzemní vedení (např. podzemní vedení přenosové, přepravní a distribuční soustavy, rozvodného tepelného zařízení, vodovodů, kanalizací, sítí elektronických komunikací).

Podzemní objekt (např. podzemní trafostanice a regulační stanice, šachty, předávací stanice, vodojemy).

Průměrný počet let dalšího trvání věcného břemene zřízeného na dobu života v závislosti na věku oprávněného k datu ocenění

Tabulka č. 3

Věk oprávněného z věcného břemene (v letech)Průměrný počet let dalšího trvání věcného břemene n (roky)
Do 16 včetně71
17-2956
30-4045
41-4935
50-5628
57-6022
61-6916
70-7811
79-896
90 a více2

“.

21. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - oblast 1*19320
Praha - oblast 2*7567
Praha - oblast 3*6566
Praha - oblast 4*7179
Praha - oblast 5*8816
Praha - oblast 6*8956
Praha - oblast 7*4318
Praha - oblast 8*7547
Praha - oblast 9*6883
Praha - oblast 10*6892
Praha - oblast 11*5124
Praha - oblast 12*7806
Praha - oblast 13*5116
Praha - oblast 14*3447
Praha - oblast 15*8308
Praha - oblast 16*4163
Praha - oblast 17*3382
Praha - oblast 18*6041
Praha - oblast 19*5216
Praha - oblast 20*7108
Praha - oblast 21*9116
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov2890
Beroun3882
Kladno2895
Kolín2227
Kutná Hora2122
Mělník2905
Mladá Boleslav3238
Nymburk2791
Poděbrady2983
Praha - východ**5859
Praha - západ**6515
Příbram1907
Rakovník1868
10001 - 500002247
2001 - 100002611
do 2000 obyvatel2004
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice3117
Český Krumlov2704
Jindřichův Hradec1697
Písek3061
Prachatice2727
Strakonice1812
Tábor2729
2001 - 100001763
do 2000 obyvatel1655
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň - oblast 1*2485
Plzeň - oblast 2*3770
Plzeň - oblast 3*3688
Domažlice1304
Klatovy1996
Rokycany2479
Tachov2756
10001 - 500001980
2001 - 100001880
do 2000 obyvatel1626
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary - oblast 1*3979
Karlovy Vary - oblast 2*2713
Karlovy Vary - oblast 3*2127
Karlovy Vary - oblast 4*3086
Cheb2460
Františkovy Lázně2655
Mariánské Lázně1833
Sokolov2826
10001 - 500001523
2001 - 100001199
do 2000 obyvatel1741
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín1342
Chomutov2420
Litoměřice3072
Louny2307
Most3133
Teplice2156
Ústí nad Labem1406
10001 - 500001605
2001 - 100001208
do 2000 obyvatel1488
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa1698
Jablonec nad Nisou1773
Liberec2511
Semily1342
10001 - 500002146
2001 - 100001446
do 2000 obyvatel1997
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové3665
Jičín2337
Náchod1414
Rychnov nad Kn.2054
Trutnov2435
10001 - 500002007
2001 - 100001516
do 2000 obyvatel1669
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim2346
Pardubice3262
Svitavy2254
Ústí nad Orlicí1753
10001 - 500001860
2001 - 100001738
do 2000 obyvatel1601
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod2548
Jihlava3277
Pelhřimov2491
Třebíč2297
Žďár nad Sázavou2564
10001 - 500001772
2001 - 100001318
do 2000 obyvatel1216
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - oblast 1*6206
Brno - oblast 2*3775
Brno - oblast 3*5756
Brno - oblast 4*5134
Brno- oblast 5*5301
Brno - oblast 6*5007
Brno - oblast 7*4026
Brno - oblast 8*3171
Brno - oblast 9*3183
Blansko2302
Břeclav1995
Hodonín2569
Vyškov2038
Znojmo2323
10001 - 500002385
2001 - 100001969
do 2000 obyvatel1677
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník1556
Olomouc3233
Prostějov2297
Přerov1479
Šumperk2721
10001 - 500002140
2001 - 100001678
do 2000 obyvatel1635
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž1819
Luhačovice2384
Uherské Hradiště1746
Vsetín1440
Zlín3829
10001 - 500002100
2001 - 100001224
do 2000 obyvatel1204
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava - oblast 1*2272
Ostrava - oblast 2*2380
Ostrava - oblast 3*1777
Ostrava - oblast 4*1265
Ostrava - oblast 5*1588
Ostrava - oblast 6*2633
Ostrava - oblast 7*2825
Ostrava - oblast 8*2416
Ostrava - oblast 9*4717
Ostrava - oblast 10*2006
Ostrava - oblast 11*2082
Ostrava - oblast 12*1890
Bruntál1483
Frýdek-Místek1733
Havířov2378
Karviná1815
Nový Jičín2258
Opava2583
10001 - 500001580
2001 - 100001587
do 2000 obyvatel1383

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

22. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblastiZákladní cena skupiny obcí, nebo oblasti
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA - oblast 1-
PRAHA - oblast 2-
PRAHA - oblast 3-
PRAHA - oblast 43324
PRAHA - oblast 52512
PRAHA - oblast 63150
PRAHA - oblast 72622
PRAHA - oblast 82863
PRAHA - oblast 92452
PRAHA - oblast 102213
PRAHA-oblast 112511
PRAHA - oblast 125934
PRAHA - oblast 133969
PRAHA - oblast 141589
PRAHA - oblast 153969
PRAHA - oblast 162498
PRAHA - oblast 173715
PRAHA-oblast 183542
PRAHA - oblast 192558
PRAHA - oblast 202803
PRAHA-oblast 213525
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1008
10001 - 500001637
2001 - 100002529
do 2000 obyvatel3231
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1246
10001 - 50000833
2001 - 100001613
do 2000 obyvatel2793
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1410
10001 - 500001092
2001 - 100002068
do 2000 obyvatel2203
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel-
10001 - 50000986
2001 - 10000943
do 2000 obyvatel1940
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1003
10001 - 500001079
2001 - 100001285
do 2000 obyvatel2042
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1042
10001 - 500001857
2001 - 100001717
do 2000 obyvatel2709
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1673
10001 - 500001957
2001 - 100001124
do 2000 obyvatel2970
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel964
10001 - 500001060
2001 - 100001681
do 2000 obyvatel2297
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel611
10001 - 50000787
2001 - 100001153
do 2000 obyvatel2105
BRNO
BRNO - oblast 1-
BRNO - oblast 21833
BRNO - oblast 31378
BRNO - oblast 41808
BRNO - oblast 51376
BRNO - oblast 61577
BRNO - oblast 71499
BRNO - oblast 81904
BRNO - oblast 91166
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel909
2001 - 100001499
do 2000 obyvatel2126
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1872
10001 - 500001080
2001 - 100001620
do 2000 obyvatel1878
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1845
10001 - 50000728
2001 - 100001220
do 2000 obyvatel1763
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1506
10001 - 500001463
2001 - 100001859
do 2000 obyvatel2155

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

23. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblastiZákladní cena skupiny obcí, nebo oblasti
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA - oblast 17768
PRAHA - oblast 25200
PRAHA - oblast 33151
PRAHA - oblast 43427
PRAHA - oblast 52856
PRAHA - oblast 66319
PRAHA - oblast 73000
PRAHA - oblast 83425
PRAHA - oblast 94257
PRAHA - oblast 104739
PRAHA - oblast 113730
PRAHA - oblast 122938
PRAHA - oblast 132808
PRAHA - oblast 142639
PRAHA - oblast 151471
PRAHA - oblast 162131
PRAHA - oblast 171318
PRAHA - oblast 182651
PRAHA - oblast 191557
PRAHA - oblast 203689
PRAHA - oblast 214758
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2023
10001 - 500002263
2001 - 100001627
do 2000 obyvatel1730
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2018
10001 - 500001819
2001 - 100001529
do 2000 obyvatel1005
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1686
10001 - 500001935
2001 - 100001568
do 2000 obyvatel1291
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel-
10001 - 500001042
2001 - 10000677
do 2000 obyvatel1108
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1459
10001 - 500001207
2001 - 100001070
do 2000 obyvatel1121
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1486
10001 - 500001661
2001 - 100001069
do 2000 obyvatel1081
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2099
10001 - 500001729
2001 - 100001195
do 2000 obyvatel1136
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1407
10001 - 500001985
2001 - 100001431
do 2000 obyvatel1306
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1761
10001 - 500001705
2001 - 100001202
do 2000 obyvatel1194
BRNO
BRNO - oblast 13355
BRNO - oblast 24212
BRNO - oblast 34476
BRNO - oblast 43349
BRNO - oblast 53744
BRNO - oblast 63322
BRNO - oblast 73286
BRNO - oblast 82624
BRNO - oblast 91966
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel1689
2001 - 100001405
do 2000 obyvatel1809
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2642
10001 - 500001793
2001 - 100001223
do 2000 obyvatel862
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2208
10001 - 500002261
2001 - 100001468
do 2000 obyvatel911
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1298
10001 - 500001444
2001 - 100001299
do 2000 obyvatel1223

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

24. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - oblast 1*113355
Praha - oblast 2*91602
Praha - oblast 3*86478
Praha - oblast 4*68095
Praha - oblast 5*72849
Praha - oblast 6*79277
Praha - oblast 7*62503
Praha - oblast 8*67263
Praha - oblast 9*68310
Praha - oblast 10*67720
Praha - oblast 11*59304
Praha - oblast 12*57661
Praha - oblast 13*47176
Praha - oblast 14*55634
Praha - oblast 15*53091
Praha - oblast 16*58242
Praha - oblast 17*44626
Praha - oblast 18*64791
Praha - oblast 19*63454
Praha - oblast 20*74635
Praha - oblast 21*71869
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov36221
Beroun40052
Kladno36120
Kolín32569
Kutná Hora27306
Mělník36327
Mladá Boleslav40865
Nymburk28144
Poděbrady37472
Praha - východ**44642
Praha - západ**45705
Příbram27206
Rakovník25767
10001 - 5000030391
2001 - 1000029985
do 2000 obyvatel20844
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice33804
Český Krumlov26348
Jindřichův Hradec20303
Písek23509
Prachatice19178
Strakonice24012
Tábor25843
2001 - 1000015590
do 2000 obyvatel16194
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň - oblast 1*34678
Plzeň - oblast 2*35716
Plzeň - oblast 3*31203
Domažlice21615
Klatovy22886
Rokycany24237
Tachov24328
10001 - 5000022988
2001 - 1000022800
do 2000 obyvatel18071
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary - oblast 1*34110
Karlovy Vary - oblast 2*21422
Karlovy Vary - oblast 3*19449
Karlovy Vary - oblast 4*18659
Cheb17605
Františkovy lázně19606
Mariánské lázně21252
Sokolov13978
10001 - 5000014386
2001 - 100009972
do 2000 obyvatel9193
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín14430
Chomutov8263
Litoměřice23831
Louny17474
Most7597
Teplice17030
Ústí nad Labem14601
10001 - 500009774
2001 - 1000012819
do 2000 obyvatel8492
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa19206
Jablonec nad Nisou23290
Liberec29870
Semily11803
10001 - 5000019579
2001 - 1000016471
do 2000 obyvatel28262
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové38185
Jičín32200
Náchod19617
Rychnov nad Kněžnou30543
Trutnov19410
10001 - 5000020046
2001 - 1000019714
do 2000 obyvatel27998
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim29833
Pardubice36024
Svitavy22900
Ústí nad Orlicí20870
10001 - 5000025024
2001 - 1000021455
do 2000 obyvatel15997
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod24168
Jihlava30352
Pelhřimov26154
Třebíč26560
Žďár nad Sázavou26124
10001 - 5000024954
2001 - 1000018172
do 2000 obyvatel12866
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - oblast 1*55640
Brno - oblast 2*52984
Brno - oblast 3*53368
Brno - oblast 4*53395
Brno - oblast 5*54335
Brno - oblast 6*52451
Brno - oblast 7*51068
Brno - oblast 8*37804
Brno - oblast 9*44764
Blansko38024
Břeclav23394
Hodonín22392
Vyškov30301
Znojmo24649
10001 - 5000026696
2001 - 1000032283
do 2000 obyvatel24405
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník15357
Olomouc36353
Prostějov23623
Přerov21025
Šumperk19418
10001 - 5000019840
2001 - 1000015453
do 2000 obyvatel14164
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž23450
Luhačovice32250
Uherské Hradiště31763
Vsetín24000
Zlín32210
10001 - 5000025603
2001 - 1000020987
do 2000 obyvatel17315
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Ostrava - oblast 1*20093
Ostrava - oblast 2*16880
Ostrava - oblast 3*19000
Ostrava - oblast 4*11632
Ostrava - oblast 5*20184
Ostrava - oblast 6*18178
Ostrava - oblast 7*21475
Ostrava - oblast 8*18220
Ostrava - oblast 9*22115
Ostrava - oblast 10*18852
Ostrava - oblast 11*15496
Ostrava - oblast 12*13847
Bruntál12359
Frýdek - Místek22835
Havířov14636
Karviná11100
Nový Jičín20078
Opava24249
10001 - 5000018005
2001 - 1000017865
do 2000 obyvatel12086

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

25. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki
v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 - BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,354
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,351
112246.21.11.2
46.21.12..
Budovy tří a vícebytové2,318
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,237
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,253
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,315
123Budovy pro obchod
46.21.14.2..
46.21.14.3..
Budovy pro obchod, prodejny2,344
Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,306
124246.21.14.5..Garáže2,315
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..
46.21.51.2..
Budovy pro průmysl2,308
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..
46.21.64.1 a 2
Budovy skladů, nádrže a sila2,266
Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota
Ki
1234
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,299
126246.21.17.2pudový muzeí a knihoven2,254
126346.21.17.. 1 a 3pudový škol, univerzit a budovy pro výzkum2,262
126446.21.18.1pudový pro zdravotnictví2,270
126546.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport
tj. např. budovy tělocvičen, stavby stadionů, kryté bazény
2,286
127Budovy nebytové ostatní
127146.21.15.2.. 46.21.15.3..Budovy pro zemědělství tj. např. budovy pro živočišnou a rostlinnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů, budovy pro lesnictví2,342
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,251
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,285
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru2,459
212Dráhy kolejové
46.23.13.. prahy železniční a visuté2,273
213Plochy letišť
46.23.14 prahy letištní a ostatní plochy2,460
214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice2,194
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,237
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.146.24.11Přístavy a plavební kanály2,286
215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích2,327
46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)
215346.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota
Ki
1234
22VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31.. 46.21.32.7Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,557
221246.21.32..Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,550
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,477
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
221446.21.33..Vedení elektrická trakční2,407
46.21.34.. 46.21.35..Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
222146.21.42.3Vedení plynu místní trubní2,528
222246.21.41.1,2,9
46.21.42.1,2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,552
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody
222346.21.41.4,9
46.21.64.1
Vedení kanalizace místní trubní2,521
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
222446.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,416
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu2,480
230246.21.51..
46.25.61
Stavby elektráren
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304Stavby průmyslové jinde neuvedené
Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9
46.23.22.2
46.21.62.1
Sportovní hřiště
dále např. nekrytá koupaliště, dostihové dráhy
2,495
46.23.21.1Plochy stadionů2,678
46.23.21.2Plochy hřišť a cvičišť2,678
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci dále např., parky a zahrady2,694
46.23.22.9Golfová hřiště2,511
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,574

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.“.

26. Za přílohu č. 41 se doplňují přílohy č. 42 až 44, které znějí:

„Příloha č. 42 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Seznam druhů rychle rostoucích dřevin (RRD) pěstovaných ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě*

1.1. Produkční druhy (včetně jejich kříženců)

Tabulka č. 1

číslomezinárodní (vědecký) názevčeský název
001Populus maximowiczii HenryTopol Maximovičův a jeho kříženci
002Populus trichocarpa Torr. et A. GrayTopol chlupatoplodý a jeho kříženci
003Populus × generosa HenryTopol vznešený a jeho kříženci
004Populus × canadensis MoenchTopol kanadský
005Populus simonii CarriěreTopol Šimonův a jeho kříženci
006Populus balsamifera L.Topol balzámový a jeho kříženci
007Salix alba L., Salix × rubens SchrankVrba bílá a její kříženci
008Salix viminalis L.Vrba košíkářská a její kříženci
009Salix caprea L. hybrids, Salix × smithiana Willd.Vrba jíva a její kříženci

1.2. Neprodukční (niultifunkční) druhy

Tabulka č. 2

číslomezinárodní (vědecký) názevčeský název
010Populus nigra L.Topol černý
011Populus tremula L.Topol osika
012Salix daphnoides L.Vrba lýkovcová
013Fraxinus excelsior L.Jasan ztepilý
014Alnus glutinosa L. Geartn.Olše lepkavá
015Alnus incana L. MoenchOlše šedá
016Corylus avellana L.Líska obecná

* Mezi nejvýnosnější a nejpěstovanější klony a odrůdy výše uvedených druhů rychle rostoucích dřevin se řadí v současnosti:
- Topoly J-105 (Max-4), NE-42, 'AF2', 'Kaktu' (P-410), P-468 a 'Oxford';
- Vrby 'Rokyta' (S-218), 'Stvola' (S-195), 'Vetla' (S-337) a 'Tora'.

Příloha č. 43 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (VP - RRD)1] na zemědělské půdě podle stáří pařezů a kmenů

Rok stáří kmene (v rámci aktuálního obmýtí)1234562]
Věk plantáže (stáří pařezu)Kč/m2
Fáze rozrůstání (od založení do první sklizně)5,56,57,08,09,010
Fáze produkční (obvykle od 7-21 roků)6,07,08,59,510,511,5
Fáze senescentní (obvykle od 22-30 roků)1,52,02,02,52,52,5

1] Cena porostu VP - RRD s vyšším stářím kmene než maximum uvedené v tabulce bude shodná s cenou v tomto roce (poslední sloupec).

2] Obmýtím se rozumí jeden sldizňový cyklus, který u výmladkových plantáží trvá obvykle 2 až 6 roků, nejvýše 8 až 10 let v závislosti na rozhodnutí pěstitele a růstu zvolené odrůdy. Za sklizeň se nepovažuje tzv. výchovná sklizeň po prvním roce, jejímž účelem je zmnožení prýtů nebo kmenů.

Rychle rostoucí dřeviny ve výmladkových plantážích se vysazují zpravidla v jednom roce, tudíž se stáří pařezů rychle rostoucích dřevin ve výmladkové plantáži nemůže lišit. Při oceňování rychle rostoucích dřevin ve výmladkových plantážích se bere v potaz celá výměra pozemku včetně manipulačních prostorů. V případě, že se na pozemku budou nacházet rychle rostoucí dřeviny s různým stářím pařezů, bere se v potaz celá výměra pozemku podle převažujícího stáří pařezů.

Příloha č. 44 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Typy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a korekční faktor (KFT) jejich ceny podle intenzity pěstování a druhů dřevin

Tabulka č. 1

Typ porostu podle intenzity pěstováníTyp porostu podle hlavního produktuDruhy pěstovaných dřevin (RRD)Hustota porostu
(tis. ks/ha)
Korekční faktor typu porostu
KFT
ProdukčníštěpkaProdukční odrůdy/klony topolů a vrb7-151
Produkčnípalivové dřevoProdukční odrůdy/klony topolů a vrb1-51,2
Multiřunkční a extenzivně pěstovanéštěpkaProdukční i méně výnosné odrůdy RRD7-150,5
Multiřunkční a extenzivně pěstovanépalivové dřevoProdukční i méně výnosné odrůdy RRD1-50,6

Typy pozemků a korekční faktor pozemku (KFP) podle vhodnosti (bonity) pro pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin

Tabulka č. 2

Pozemky podle vhodnosti (bonity) pro pěstování
VP - RRD
Bonitační půdně ekologické jednotky (BPEJ)
resp. hlavní půdní jednotky (HPKJ)
Korekční faktor pozemku
KFP
Optimální pozemkyHPKJ zařazené v tabulce č. 31,55
Vhodné pozemkyHPKJ zařazené v tabulce č. 41,00
Nevhodné pozemkyHPKJ zařazené v tabulce č. 50,35

Hlavní půdně-klimatické jednotky (HPKJ = první 3 čísla BPEJ) pozemků optimální pro výmladkové plantáže

Tabulka č. 3

Hlavní půdně-klimatické jednotky
3 035 086 48
3 095 096 49
3 105 106 50
3 115 116 51
3 125 126 52
3 145 146 56
3 155 156 57
3 425 426 58
3 435 436 59
3 445 446 60
3 455 456 61
3 465 466 62
3 475 476 63
3 485 486 64
3 495 566 67
3 505 576 68
3 515 586 70
3 525 596 71
3 565 627 11
3 576 127 12
3 586 147 14
3 596 197 15
3 606 28
3 616 29
3 626 42
3 636 43
3 646 44
3 656 45
3 706 46
3 716 47

Hlavní půdně-klimatické jednotky (HPKJ = první 3 čísla BPEJ) pozemků vhodných pro výmladkové plantáže

Tabulka č. 4

Hlavní půdně-klimatické jednotky
0 032 012 684 014 645 167 168 48
0 562 022 694 024 655 197 208 49
0 572 032 704 034 675 257 248 50
0 582 072 714 084 685 267 258 52
0 592 083 014 094 695 287 268 53
0 602 093 024 104 705 297 288 54
0 612 103 054 115 307 298 56
0 622 113 064 125 337 308 58
0 632 123 074 145 497 338 64
0 642 143 084 155 507 438 65
0 652 153 164 255 517 448 67
0 672 423 194 265 527 468 68
0 692 463 204 425 537 478 70
0 702 473 234 435 547 488 71
1 502 483 244 455 607 49
1 512 503 254 465 617 50
1 562 513 264 475 637 51
1 572 523 284 485 647 52
1 582 563 294 495 657 53
1 592 573 304 505 667 54
1 622 583 334 515 677 56
1 632 593 534 525 687 57
1 642 603 544 565 707 58
1 662 613 674 575 717 59
1 672 623 684 586 167 64
1 682 634 596 207 65
1 692 644 606 237 67
1 702 654 616 247 68
1 712 664 626 267 70
2 674 637 71

Hlavní půdně-klimatické jednotky (HPKJ=první 3 čísla BPEJ) pozemků nevhodných pro výmladkové plantáže

Tabulka č. 5

Hlavní půdně-klimatické jednotky
0 020 421 211 723 174 355 406 377 278 078 399 069 36
0 090 431 221 733 274 365 416 387 318 088 409 079 37
0 100 441 231 743 344 375 726 397 328 098 419 089 38
0 110 451 241 753 354 385 736 407 348 108 429 099 39
0 120 461 251 763 364 395 746 417 358 118 439 109 40
0 130 471 261 773 374 405 756 537 368 128 449 119 41
0 140 481 271 783 384 415 766 547 378 138 459 129 42
0 150 491 282 133 394 445 776 657 388 148 469 139 43
0 160 501 292 163 404 555 786 667 398 158 479 149 44
0 170 511 302 173 414 666 016 727 408 168 519 159 45
0 180 521 312 183 724 726 026 737 418 178 579 169 46
0 190 531 322 273 734 736 036 747 428 198 599 179 47
0 210 541 332 313 744 746 046 757 458 218 609 189 48
0 220 551 342 323 754 756 056 767 608 228 619 199 49
0 230 661 362 343 764 766 066 777 618 238 629 209 51
0 240 681 372 353 774 776 076 787 628 248 639 219 52
0 250 711 392 363 784 786 087 017 638 258 669 229 53
0 260 721 402 374 045 016 097 027 728 268 699 239 54
0 270 731 412 384 055 026 107 037 738 278 729 249 55
0 281 021 422 394 065 036 117 047 748 288 739 259 57
0 291 041 432 404 075 046 157 057 758 298 749 269 59
0 301 051 442 414 135 056 177 067 768 308 759 279 60
0 311 061 452 434 165 066 217 077 778 318 769 289 61
0 321 071 462 444 175 076 257 087 788 328 779 299 62
0 331 091 472 454 185 246 277 098 018 338 789 309 63
0 341 121 482 494 195 276 307 108 028 349 019 319 64
0 351 131 492 554 215 346 317 198 038 359 029 329 65
0 361 151 522 724 225 356 337 228 048 369 039 339 66
0 371 161 532 734 245 366 348 058 379 049 349 67
0 381 171 542 744 275 376 358 068 389 059 359 68
0 391 181 552 754 315 386 369 69
0 401 191 652 764 325 399 70
0 412 774 349 71
2 789 72

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru