Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 467/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 192/2020
Platnost od 23.11.2020
Účinnost od 24.11.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb. a nařízení vlády č. 41/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňují věty

„Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833.
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.“.

2. V § 54 odst. 5 se věta pátá nahrazuje větou „Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv.“.

3. V příloze č. 7 části A se ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Viry2)“ nahrazuje slovem „Viry“.

4. V příloze č. 7 části A se řádek „Lidský coronavirus“ nahrazuje řádky

Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem (virus SARS)3
Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2)b)3
Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním syndromem (virus MERS)3
Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní2

“.

5. V příloze č. 7 části A se řádek „SARS coronavirus“ zrušuje.

6. V příloze č. 7 části A se v tabulce ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Parazitib)“ nahrazuje slovem „Parazitic)“.

7. V příloze č. 7 části A se v tabulce v řádku „Trypanosoma cruzi“ ve sloupci „Skupina“ číslo „3“ nahrazuje textem „3**“.

8. V příloze č. 7 části A Vysvětlivky k tabulce znějí:

a) Požadavky na ochranu zdraví při práci související s klasifikací parazitů se vztahují pouze na stadia životního cyklu parazitů, ve kterých mohou být pro člověka na pracovišti nakažliví.

b) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.

c) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako skupina 3** mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto se na pracoviště použijí požadavky jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

A - Možné alergické účinky.

D - Seznam zaměstnanců exponovaných těmto činitelům musí být uložen na dobu delší než 10 let po ukončení poslední známé expozice.

T - Tvorba toxinů.

V - Je dostupné účinné očkování.

H - V současnosti neexistuje žádný průkaz nemoci člověka způsobené ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito retroviry je doporučená úroveň zajištění jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.“.

9. V příloze č. 7 část B včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

„ČÁST B

Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení

PožadavkyPodle skupiny biologického činitele
234
1.Oddělení pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budověnedoporučenoano
2.Vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat HEPA filtrema) nebo podobně účinným zařízenímneano - odváděný vzduchano - odváděný i přiváděný vzduch
3.Omezení přístupu na pracoviště jen na určené zaměstnanceanoanoano, přes hygienickou smyčku
4.Možnost neprodyšně utěsnit pracoviště při provádění dezinfekce, včetně fumigacenedoporučenoano
5.Specifikované dezinfekční postupyanoanoano
6.Udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolíneanoano
7.Účinná kontrola vektorů (například hlodavců, hmyzu)anoanoano
8.Povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelnéano, pro pracovní plochy a podlahyano, pro pracovní plochy, podlahy a jiné povrchy určené podle hodnocení rizikano, pro pracovní plochy, podlahy, stropy a stěny
9.Povrchy odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům, dezinfekčním prostředkůmdoporučenoanoano
10.Bezpečné uskladnění biologického činiteleanoanoano, uskladnění s chráněným přístupem (pod zámkem)
11.Pozorovací okénko nebo jiné srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby nebo zvířata přítomné v prostorudoporučenodoporučenoano
12.Vybavení laboratoře vlastním provozním přístrojovým zařízenímnedoporučenoano
13.Zacházení s infikovaným materiálem včetně všech zvířat v bezpečnostní skříňce (hazard boxu), izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto prácikde je to vhodnéano,jde-li o infekci přenosnou vzduchemano
14.Validovaný postup inaktivace pro bezpečnou likvidaci uhynulých zvířatdoporučenoano, na místě nebo mimo pracovištěano, na místě pracoviště
15.Zaměstnanci se před opuštěním uzavřeného prostoru musí osprchovatnedoporučenoano

Vysvětlivka k tabulce č. 1:

a) HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu.

Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů

PožadavkyPodle skupiny biologického činitele
234
1.S životaschopnými mikroorganismy manipulovat v systému, který fyzicky odděluje tento proces od pracovního a ostatního prostředíanoanoano
2.Se vzduchem odsávaným z uzavřeného systému zacházet tak, abybyl minimalizován únikbyl zamezen únikbyl zamezen únik
3.Odběr vzorků, přidávání materiálů do uzavřeného systému a přenos životaschopných mikroorganismů do jiného uzavřeného systému provádět tak, abybyl minimalizován únikbyl zamezen únikbyl zamezen únik
4.Tekuté kultury ve větším množství nepřemísťovat z uzavřeného systému, pokud nejsouinaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky
5.Těsnění a uzávěry nádob pro kultury upravit tak, aby byl únik biologických činitelůminimalizovánzamezenzamezen
6.Uzavřené systémya) umístit v kontrolovaném prostorudoporučenodoporučenoano, a to uvnitř prostoru k tomu účelu vybudovanému
a) umístit značku pro biologické rizikodoporučenoanoano
b) přístup omezit pouze na jmenovitě určené zaměstnanceanoanoano, přes hygienickou smyčku
c) zaměstnance vybavit pracovním oděvemanoanoano, kompletní převlečení
d) zřídit dekontaminační zařízení a umývárny pro zaměstnanceanoanoano
e) zaměstnanci se před opuštěním kontrolovaného prostoru musí osprchovatnedoporučenoano
f) odpadní vodu z výlevek a sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovatnedoporučenoano
g) kontrolovaný prostor dostatečně větrat tak, aby kontaminace vzduchu byla snížena na co nejnižší úroveňanoanoano
h) v kontrolovaném prostoru udržovat podtlak vůči okolíneanoano
i) vzduch přiváděný do kontrolovaného prostoru a odváděný z něho filtrovat HEPA filtry nebo jiným obdobně účinným zařízenímnedoporučenoano
j) kontrolovaný prostor upravit po technické stránce tak, aby byl při případném úniku zachycen celý obsah uzavřeného systémunedoporučenoano
k) pracoviště musí být možno neprodyšně uzavřít při provádění dezinfekce, včetně fumigacenedoporučenoano
l) odpadní vodu před konečným vypuštěníminaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky
m)odpad dekontaminovat certifikovaným zařízením29)doporučenoanoano

V případě zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pokud se jedná o dočasná pracoviště zřízená pro účely poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19, se požadavky podle této části nepoužijí.

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

a) Uzavřený systém: Systém, který fyzicky odděluje proces od okolního prostředí (například inkubátory, nádrže).

29) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V příloze č. 10 v tabulce č. 2 se řádek „Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví10)“ nahrazuje řádkem

Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny, zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli, pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví10)oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv55

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru