Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 459/2020 Sb.Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Částka 188/2020
Platnost od 23.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

459

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2020

o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 336/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4 zákona:


§ 1

Obsah hlášení o činnostech k ochranným účelům

(K provedení § 6 zákona)

Obsah hlášení o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Objekty k nakládání s látkou seznamu 1

(K provedení § 9 odst. 3 zákona)

Druhy objektů naplňující charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1 jsou

a) jediný jednoúčelový nízkotonážní objekt, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,

b) jediný objekt pro ochranné účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevyšuje 10 kg za rok,

c) soubor objektů pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba převyšuje 100 g za rok, ale nepřevyšuje 10 kg za rok na jeden objekt,

d) soubor laboratoří pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř, a

e) soubor objektů, v němž se nevyrábí látka seznamu 1, ale nakládá se v něm s touto látkou pro výzkumné, lékařské, farmaceutické, zdravotnické nebo ochranné účely.

§ 3

Hlášení o nakládání s látkou seznamu 1

(K provedení § 18 zákona)

Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit Úřadu o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok a o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Hlášení o nakládání s látkou seznamu 2

(K provedení § 20 odst. 3 zákona)

(1) Množství látky seznamu 2, které zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, je

a) 0,1 kg látky seznamu 2 označené v části A tohoto seznamu symbolem „*“,

b) 10 kg látky seznamu 2 uvedené v části A tohoto seznamu, jiné, než podle písmene a), nebo

c) 100 kg látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu.

(2) Koncentrace látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami, která zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, je

a) 30 hmotnostních procent látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu, nebo

b) 300 kg celkového množství látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami.

(3) Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Převod látky seznamu 2

(K provedení § 22 odst. 2 zákona)

(1) Koncentrace látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami, které jsou podmínkou převádění této látky ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, jsou nejvýše

a) 1 hmotnostní procento látky seznamu 2 uvedené v části A tohoto seznamu, nebo

b) 10 hmotnostních procent látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu.

(2) Výrobek obsahující látku seznamu 2 v koncentraci podle odstavce 1 musí být současně balen způsobem určeným pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 6

Hlášení o nakládání s látkou seznamu 3

(K provedení § 23 odst. 3 zákona)

(1) Množství látky seznamu 3, které zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok, je 1000 kg.

(2) Koncentrace látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami, která zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok, je

a) 30 hmotnostních procent látky seznamu 3, nebo

b) 3000 kg celkového množství látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami.

(3) Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3 je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

Převod látky seznamu 3

(K provedení § 25 odst. 2 zákona)

Podmínkou převádění látky seznamu 3 ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, bez povinnosti zajistit prohlášení příjemce, je

a) koncentrace této látky ve směsi s jinými látkami nejvýše 30 hmotnostních procent látky seznamu 3, nebo

b) balení výrobku obsahujícího tuto látku způsobem určeným pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 8

Evidence stanovených látek

(K provedení § 25a odst. 2 zákona)

(1) Evidence stanovených látek se skládá v

a) listinné podobě z jednotlivých evidenčních listů, které musí být svázány a průběžně očíslovány tak, aby údaje v nich uvedené nebylo možno dodatečně měnit; vzor evidenčního listu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

b) elektronické podobě ze záznamů v evidenčním systému, který umožňuje sledování a vyhledání případných změn včetně jejich původce.

(2) Evidence stanovených látek obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a adresu sídla právnické osoby, které se stanovenou látkou nakládají,

b) název a umístění objektu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1, nebo název a umístění provozu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3,

c) datum, od kterého se záznamy provádějí,

d) podpis fyzické osoby, která se stanovenou látkou nakládá, nebo která je statutárním orgánem právnické osoby, která se stanovenou látkou nakládá, nebo jeho členem,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu fyzické osoby, která je určena pro vedení evidence, a její podpis,

f) název stanovených látek, pro které je evidence stanovených látek vedena,

g) u držitelů licence číslo jednací rozhodnutí o udělení licence a

h) seznam stanovených látek, který obsahuje pořadové číslo stanovené látky a první stranu nebo identifikaci záznamu, kde se tato látka vyskytuje v evidenci stanovených látek.

(3) Pro každou stanovenou látku se vedou záznamy v evidenci stanovených látek samostatně. Údaje podle odstavce 2 písm. a) až g) se v evidenci stanovených látek uvádějí v případě

a) listinné podoby na titulní straně,

b) elektronické podoby souborně; podpisy fyzických osob se neuvádějí.

(4) Oprava chybných údajů v evidenci stanovených látek se provádí v případě

a) listinné podoby tak, aby původní zápis zůstal čitelný a každá oprava byla podepsána osobou podle odstavce 2 písm. e) s uvedením data provedení opravy,

b) elektronické podoby tak, aby byla každá změna údajů doložena datem jejího provedení a údajem o tom, kdo tuto změnu provedl.

(5) Evidence stanovených látek pro látky seznamu 1, látky seznamu 2 a látky seznamu 3 musí být vedeny odděleně.

(6) Doba uchovávání evidence stanovených látek je 5 let od dne skončení nakládání se stanovenou látkou.

§ 9

Hlášení o výrobě určitých organických chemických látek

(K provedení § 26 odst. 4 zákona)

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek, provozech, v nichž jsou vyráběny, a jejich přesném umístění je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, se zrušuje.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

Obsah hlášení o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, nebo název právnické osoby nebo organizační složky státu, které nakládají se stanovenou látkou k ochranným účelům,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla nebo místa usazení právnické osoby,

1.4. kalendářní rok, za který je hlášení podáváno,

1.5. datum vypracování hlášení, jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat za osobu uvedenou v bodu 1.1. a její podpis v případě listinné podoby hlášení.

2. Údaje o zajišťování programů týkajících se ochrany proti chemickým zbraním

2.1. informace o zajišťování programů ochrany proti chemickým zbraním včetně obecné charakteristiky těchto programů uvádějící, zda se týkají

2.1.1. ochrany ozbrojených sil proti útoku chemickými zbraněmi,

2.1.2. ochrany obyvatelstva proti útoku chemickými zbraněmi,

2.2. způsob zajišťování ochranných prostředků pro ozbrojené síly nebo obyvatelstvo, zejména

2.2.1. státem podporovaný výzkum a vývoj,

2.2.2. výběrové řízení,

2.2.3. zahraniční zdroje.

3. Údaje o hlavních výzkumných a vývojových činnostech týkajících se ochranných účelů v jednotlivých oblastech, zejména

3.1. ochrana dýchacích orgánů,

3.2. ochranné oděvy,

3.3. kolektivní ochrana,

3.4. dekontaminace terénu, osob a materiálů,

3.5. detekce nebo identifikace bojových chemických látek,

3.6. laboratorní analýza bojových chemických látek,

3.7. zdravotnická protiopatření,

3.8. modelování rizikových situací.

4. Údaje o vojenských jednotkách, jejichž základní funkcí může být ochrana proti chemickým zbraním, včetně stručného vymezení jejich úkolů (zejména kolektivní ochrana, dekontaminace, detekce nebo zdravotnická protiopatření).

5. Údaje o výcvikových programech týkajících se ochranných účelů

5.1. informace o výcviku vojenských jednotek s použitím reálných bojových chemických látek nebo simulantů,

5.2. informace o výcviku vojenských jednotek v následujících oblastech:

5.2.1. použití osobních ochranných prostředků,

5.2.2. dekontaminace,

5.2.3. detekce,

5.2.4. zdravotnické aspekty ochrany,

5.3. informace o zajišťování výcviku vojenských jednotek nebo obyvatelstva jiných států v ochraně proti možnému útoku chemickými zbraněmi v uplynulém roce.

6. Údaje o ochraně obyvatelstva

6.1. informace o programech pro ochranu obyvatelstva proti chemickým zbraním v případě použití nebo hrozby použití chemických zbraní,

6.2. informace o cvičeních, která zahrnují reakci na útok chemickými zbraněmi proti obyvatelstvu,

6.3. informace o výcviku obyvatelstva k ochraně proti účinkům útoků chemickými zbraněmi,

6.4. informace o výcvikové dokumentaci týkající se ochrany proti útokům chemickými zbraněmi (například letáky, internetové stránky).

7. Dodatečné údaje, a to informace o veřejně dostupných vědeckých publikacích vydaných v kalendářním roce, za který se podává hlášení, týkající se účelů ochrany proti chemickým zbraním.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit Úřadu o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok a o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O HLÁŠENÍ

1. Kalendářní rok, za který je hlášení podáváno

2. Datum vypracování hlášení

3. Údaje o osobě podávající hlášení

3.1. jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, nebo název právnické osoby,

3.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

3.3. adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla nebo místa usazení právnické osoby,

3.4. datum vypracování hlášení, jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat za osobu uvedenou v bodu 3.1. a její podpis v případě listinné podoby hlášení.

4. Údaje o objektu, v němž se nakládá s látkou seznamu 1

4.1. název objektu,

4.2. údaje o vlastníkovi objektu,

4.3. přesné umístění objektu a jeho geografické souřadnice,

4.4. jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědného zástupce a jeho kontaktní údaje.

I. HLÁŠENÍ O MINULÝCH ČINNOSTECH

5. Roční hlášení o nakládání s látkou seznamu 1

Pro každou látku seznamu 1 se uvedou následující informace:

5.1. chemický název, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

5.2. vyrobené množství,

5.3. zpracované množství,

5.4. množství spotřebované v objektu a účel spotřeby,

5.5. maximální množství držené v průběhu roku,

5.6. množství držené na konci roku,

5.7. jiné nabývání,

5.8. převod z jiných objektů v České republice,

5.9. převod do jiných objektů v České republice,

5.10. převod na území České republiky,

5.11. převod z území České republiky.

6. Podrobné roční hlášení o výrobě látky seznamu 1 a o spotřebě prekurzorů pro její výrobu

Pro každou vyrobenou látku seznamu 1 se uvedou následující informace:

6.1. chemický název, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

6.2. vyrobené množství,

6.3. účel výroby,

6.4. použitá metoda výroby (reakční schéma výroby).

Pro každý prekurzor použitý pro výrobu látky seznamu 1, který je stanovenou látkou, se uvedou následující informace:

6.5. chemický název, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec prekurzoru) a číslo seznamu podle Úmluvy,

6.6. množství použitého prekurzoru.

7. Podrobné roční hlášení o každém převodu látky seznamu 1 mezi objekty v České republice

Pro každý jednotlivý převod látky seznamu 1 se uvedou následující informace:

7.1. chemický název převáděné látky, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

7.2. množství přijaté nebo poskytnuté látky seznamu 1,

7.3. název objektu, do kterého nebo ze kterého byla látka seznamu 1 převedena,

7.4. adresa objektu.

8. Podrobné roční hlášení o převodech látek seznamu 1 do nebo z jiného smluvního státu

Část a) Převody látek seznamu 1 podle smluvních států

Pro každý smluvní stát a každou převáděnou látku seznamu 1 se uvede

8.1. název a kód smluvního státu,

8.2. chemický název látky, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

8.3. přijaté množství látky seznamu 1,

8.4. poskytnuté množství látky seznamu 1.

Část b) Podrobné roční hlášení o každém převodu látky seznamu 1 do nebo z objektů jiných smluvních států

Pro každý jednotlivý převod látky seznamu 1 se uvedou následující informace:

8.5. chemický název látky, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

8.6. přijaté množství látky seznamu 1,

8.7. poskytnuté množství látky seznamu 1,

8.8. kód smluvního státu,

8.9. název a adresa objektu, do kterého nebo ze kterého byla látka převedena,

8.10. účel a datum převodu.

II. HLÁŠENÍ O PLÁNOVANÝCH ČINNOSTECH

9. Podrobné roční hlášení o výrobě látky seznamu 1

Pro každou látku seznamu 1, jejíž výroba je plánována, se uvedou následující informace:

9.1. chemický název, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

9.2. předpokládané množství vyrobené látky seznamu 1,

9.3. předpokládaný termín výroby látky seznamu 1,

9.4. účel výroby.

10. Oznámení plánovaného převodu látek seznamu 1 do nebo z objektů jiných smluvních států

Pro každý plánovaný převod látky seznamu 1 se uvedou následující informace:

10.1. chemický název, registrační číslo CAS (pokud není přiděleno, strukturní vzorec látky) a číslo seznamu podle Úmluvy,

10.2. přijaté množství látky seznamu 1,

10.3. poskytnuté množství látky seznamu 1,

10.4. kód smluvního státu,

10.5. název a adresa objektu, do kterého nebo ze kterého bude látka převedena,

10.6. účel a datum plánovaného převodu.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která nakládá s látkou seznamu 2,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla nebo místa usazení právnické osoby,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat za osobu uvedenou v bodu 1.1 a její podpis v případě listinné podoby hlášení.

2. Údaje o provozech

2.1. počet provozů podléhajících ohlašovací povinnosti,

2.2. název nebo označení provozu,

2.3. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.4. určení, zda provoz

2.4.1. vyrábí, zpracovává nebo spotřebovává látku seznamu 2,

2.4.2. je výhradně určen k těmto činnostem nebo je víceúčelový,

2.4.3. provádí další činnosti s ohledem na ohlašovanou látku seznamu 2, včetně specifikace těchto dalších činností (například skladování),

2.5. výrobní kapacita provozu pro každou látku seznamu 2.

3. Údaje o látce seznamu 2

3.1. chemický název látky seznamu 2, obecný nebo obchodní název používaný osobou podávající hlášení a registrační číslo CAS (pokud není registrační číslo CAS přiděleno, její strukturní vzorec),

3.2. roční hlášení o minulých činnostech obsahující celkové množství látky seznamu 2, které osoba podávající hlášení vyrobila, zpracovala, spotřebovala nebo převedla v předchozím kalendářním roce,

3.3. roční hlášení o předpokládaných činnostech obsahující celkové předpokládané množství látky seznamu 2, které má být vyrobeno, zpracováno nebo spotřebováno v následujícím kalendářním roce,

3.4. určení účelů, pro které látka seznamu 2 byla nebo bude vyráběna, zpracována nebo spotřebována, kterými jsou

3.4.1. zpracování a spotřeba na místě s uvedením typů výrobků,

3.4.2. prodej v rámci České republiky s uvedením, zda je látka seznamu 2 určena pro jiné průmyslové odvětví nebo pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu a konečný typ výrobku,

3.4.3. přímý převod z území České republiky s vyznačením zúčastněných států,

3.4.4. jiné účely, včetně jejich přesné specifikace.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která nakládá s látkou seznamu 3,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla nebo místa usazení právnické osoby,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat za osobu uvedenou v bodu 1.1. a její podpis v případě listinné podoby hlášení.

2. Údaje o provozech

2.1. počet provozů podléhajících ohlašovací povinnosti,

2.2. název nebo označení provozu,

2.3. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.4. určení, zda provoz

2.4.1. vyrábí látku seznamu 3,

2.4.2. je výhradně určen k této činnosti nebo je víceúčelový,

2.4.3. provádí další činnosti s ohledem na ohlašovanou látku seznamu 3, včetně specifikace těchto dalších činností,

2.5. výrobní kapacita provozu pro každou látku seznamu 3.

3. Údaje o látce seznamu 3

3.1. chemický název látky seznamu 3, obecný nebo obchodní název používaný osobou podávající hlášení a registrační číslo CAS,

3.2. roční hlášení o minulých činnostech obsahující celkové množství látky seznamu 3, které osoba podávající hlášení vyrobila nebo převedla v předchozím kalendářním roce,

3.3. roční hlášení o předpokládaných činnostech obsahující celkové předpokládané množství látky seznamu 3, které má být vyrobeno v následujícím kalendářním roce,

3.4. určení účelů, pro které látka seznamu 3 byla nebo bude vyráběna

3.4.1. zpracování a spotřeba na místě s uvedením typu výrobku,

3.4.2. přímý převod z území České republiky s vyznačením zúčastněných států,

3.4.3. jiné účely, včetně jejich přesné specifikace.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

Vzor listu vedení evidence stanovených látek

Vzor listu vedení evidence stanovených látek

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek, provozech, v nichž jsou vyráběny, a jejich přesném umístění

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která vyrábí určité organické chemické látky,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla nebo místa usazení právnické osoby,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat za osobu uvedenou v bodu 1.1. a její podpis v případě listinné podoby hlášení.

2. Údaje o provozech

2.1. počet provozů, které vyrobily syntézou během předchozího kalendářního roku více než 200 tun určité organické chemické látky, nebo které vyrobily syntézou během předchozího kalendářního roku více než 30 tun určité organické chemické látky, která obsahuje fosfor, síru nebo fluor (dále jen „PSF-látka“),

2.2. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.3. množství vyrobené určité organické chemické látky,

2.4. množství PSF-látky vyrobené každým provozem podle bodu 2.2.,

2.5. skupina vyrobených určitých organických chemických látek včetně PSF-látek.

Přesunout nahoru