Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 457/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Částka 186/2020
Platnost od 23.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

457

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2020

o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.

§ 2

Vzory formulářových podání

(1) Vzor

a) přiznání k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e) souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádosti o přistoupení do skupiny a oznámení o přistoupení do skupiny je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii) je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j) žádosti o zrušení registrace skupiny a žádosti o vystoupení člena ze skupiny a oznámení nesplnění podmínek skupiny je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor oznámení o změně registračních údajů k dani z přidané hodnoty a vzor žádosti o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty jsou uvedeny ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně z příjmů.

(3) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.


§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopis formulářového podání pro daň z přidané hodnoty vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2) Struktura formulářového podání pro daň z přidané hodnoty zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů za zdaňovací období

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty za kalendářní měsíc, za kalendářní čtvrtletí, rok

POKYNY k vyplnění Souhrnného hlášení

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI K DPH PRO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH, ŽÁDOST / OZNÁMENÍ O PŘISTOUPENÍ DO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH

LIST ČLENA SKUPINY - je součástí tiskopisu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST O REGISTRACI DO ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA (REŽIM EVROPSKÉ UNIE) / ŽÁDOST O PŘÍSTUP NA ELEKTRONICKÝ PORTÁL DO APLIKACE JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST O REGISTRACI DO ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA (REŽIM MIMO EVROPSKOU UNII)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE SKUPINY, ŽÁDOST O VYSTOUPENÍ ČLENA ZE SKUPINY, OZNÁMENÍ NESPLNĚNÍ PODMÍNEK SKUPINY podle zákona o dani z přidané hodnoty

Přesunout nahoru