Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 448/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Částka 181/2020
Platnost od 02.11.2020
Účinnost od 02.11.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

ZÁKON

ze dne 29. října 2020,

kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, se mění takto:

1. V § 2 se slova „31. října 2020“ nahrazují slovy „30. září 2021“.

2. V § 3 odst. 1 se slova „před nabytím účinnosti tohoto zákona“ zrušují.

3. V § 3 odst. 2 a v § 5 odst. 2 písm. b) se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2022“.

4. V § 4 odst. 1 se slovo „března“ nahrazuje slovem „prosince“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Není-li dále stanoveno jinak, právní vztahy a práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 247/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zákon č. 247/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije rovněž na vstupné za kulturní akci podle § 2 zákona č. 247/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo uhrazeno zákazníkem nebo v jeho prospěch ode dne 19. května 2020 do dne bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru