Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 41/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 19/2020
Platnost od 17.02.2020
Účinnost od 01.03.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. ledna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 366/2019 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb. a nařízení vlády č. 246/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují věty

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.“.

2. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

(2) Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání chemických látek uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) nelze z technických důvodů nahradit chemickou látkou nebo postupem podle odstavce 1, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v technologicky uzavřeném systému. Není-li zavedení uzavřeného systému technicky uskutečnitelné, musí být expozice zaměstnance snížena na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň a práce prováděna pouze v kontrolovaném pásmu28). Zřízení kontrolovaného pásma se nevyžaduje u prací, které jsou vykonávány krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu. Zřízení kontrolovaného pásma se dále nevyžaduje u prací ve venkovním prostředí v případě expozice emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů anebo při používání ropných uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky používány k pohonu spalovacích motorů.

28) § 7 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.“.

3. V § 21 odst. 6 písm. j) se slova „rozsahu závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařských službách poskytovaných v rozsahu daném poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

4. V § 25 odstavec 9 zní:

(9) Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví9). Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nepoužije, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Jestliže se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání provede měření uvedeného rizikového faktoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví9). Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 části B k tomuto nařízení.“.

5. V příloze č. 2 k tomuto nařízení část A včetně nadpisu zní:

„ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace

Chemická látkaČíslo CASPELNPK-PPoznámkyPřepočet na ppm
mg.m-3
1acetaldehyd75-07-0501000,546
2acetanhydrid108-24-7420I0,236
3aceton67-64-180015000,414
4acetonitril75-05-870100D0,586
5akroleinviz 2-propenal
6akrylaldehydviz 2-propenal
7akrylamid79-06-10,1D, I, K, M, S, P
8akrylonitnlviz 2-propennitril
9allylalkoholviz 2-propenol
10allylglycidylether106-92-32550D, I, S0,211
11allylchloridviz 3-chlor-1-propen
121-allyloxy-2,3-epoxypropanviz allylglycidylether
13aminobenzenviz anilin
142-aminoethanol141-43-52,57,5I0,394
152-aminopyridin504-29-024D, I0,256
16amitrol (ISO)61-82-50,20,4I
17amoniak bezvodý7664-41-71436I1,412
18amylacetátviz pentylacetát
19amylalkoholviz pentanol
20anhydrid kyseliny octovéviz acetanhydrid
21anilin62-53-3510B, D, I, P, S0,258
22antimon7440-36-00,51,5
23antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)0,51,5I
24arsanviz arsenovodík
25arsen7440-38-20,10,4B
26arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)0,10,4B
27arsenovodík7784-42-10,10,2B0,309
28azoimidviz azidovodík
29azidovodík (páry)7782-79-80,20,30,559
30azid sodný26628-22-80,10,3D,I0,370
31aziridinviz ethylenimin
32barya sloučeniny rozpustné, jako Ba0,52,5
33benzen71-43-2310B, D, I, K, M, P0,308
34benzíny (technická směs uhlovodíků)4001000K, M
35benzo(a)pyren50-32-80,0050,025D, K, M, T, P, S0,095
36p-benzochinon106-51-40,40,8I0,223
371,4-benzochinonviz p-benzochinon
38benzoylperoxid94-36-0510I, S
39benzylalkohol100-51-640800,222
40benzylchloridviz α-chlortoluen
41berylium7440-41-70,0010,002I, S, P
42berylia sloučeniny, jako Be0,0010,002I, K, S, P
43bifenyl92-52-413D, I0,156
441,1‘-biphenylviz bifenyl
45bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyselinyviz di-(2-ethylhexyl)ftalát
46bisfenol Aviz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan
47bis(2-chlorethyl)ether111-44-43060D0,168
482,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)80-05-725I, S, T, V
49brom7726-95-60,71,4I0,151
50bromethan74-96-42040D, I0,221
51bromethylen593-60-24,48,8K0,225
522-brom-2-chlor-1,1,1 -trifluorethan151-67-715300,122
53brommethan74-83-92040D, I0,253
54bromovodík10035-10-616I0,297
55bromtrifluormethanviz triíluorbrommethan
561,3-butadien106-99-02,24D, K, M0,445
57buta-1,3-dienviz 1,3-butadien
58butandion431-03-80,070,360,279
59butanol (všechny isomery)300600I0,325
1-butanol71-36-3
2-butanol78-92-2
isobutyl-alkohol (2-methylpropanol)78-83-1
terc-butylalkohol(2-methyl-2-propanol)75-65-0
602-butanon78-93-3600900I0,334
61butanthiol109-79-51,530,267
622-butenal4170-30-314D, I0,343
(E)-2-butenal123-73-9
632-butoxyethanol111-76-2100200D, I, B0,204
642-butoxyethanolacetátviz 2-butoxyethylacetát
652-(2-butoxyethoxy) ethanol112-34-570100I0,148
662-butoxyethylacetát112-07-2130300D, B0,150
671-butoxy-2-propano5131-66-8270550D, I0,182
68butylacetát (všechny isomery) n-butyl-acetát123-86-495012000,207
isobutyl-acetát110-19-0
terc-butyl-acetát540-88-5
sek-butyl-acetát105-46-4
69butylakrylát141-32-21020I, S0,188
70butylalkoholviz butanol
71butylcellosolvviz 2-butoxyethanol
72butylcellosolvacetátviz 2-butoxyethylacetát
73butyldiglykolviz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
74butylester 2-propenové kyselinyviz butylakrylát
75butylmerkaptanviz butanthiol
76terc-butylmethylether1634-04-4100200I0,273
77n-butylmethylketonviz 2-hexanon
78iso-butylmethylketonviz 4-methyl-2-pentanon
79butyl 2-propenoát
80but-2-yn-l,4-diol110-65-60,51D, I, S
81celosolvacetátviz 2-ethoxyethylacetát
82cínu anorganické sloučeniny, jako Sn24I
83cínu organické sloučeniny, jako Sn0,10,2D, I
84cyklohexan110-82-77002000I0,286
85cyklohexanaminviz cyklohexylamin
86cyklohexanol108-93-0200400D, I0,240
87cyklohexanon108-94-14080D, B0,245
88cyklohexen110-83-8100013000,293
89cyklohexylamin108-91-82040I0,243
90dekahydronaftalen91-17-8501000,174
91desfluran57041-67-51530I, T0,143
92diacetonalkohol123-42-2200300I0,207
93diacetylviz butandion
944,4‘-diamino-difenylmethan101-77-90,10,2D, K, S
951,2-diaminoethan107-15-32550I, S0,400
96diazomethan334-88-30,30,6K0,572
97dibenzoylperoxidviz benzoylperoxid
98diboran19287-45-70,10,20,869
99dibromdifluormethan75-61-680013000,115
1001,2-dibromethan106-93-412D, I, K0,128
101dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyselinyviz dibutylftalát
102dibutylftalát84-74-2510D, T0,086
103dicyklopentadien77-73-636I0,182
104diethanolamin111-42-2510I
105diethylamin109-89-71530I0,329
1062-(diethylamino)ethanol100-37-850100D, I0,205
107diethylenglykol monomethyletherviz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
108diethylentriamin111-40-048I, S0,233
109N,N-diethylethanaminviz triethylamin
110diethylether60-29-73006000,325
111di-(2-ethylhexyl) ftalát117-81-7510T0,062
112difenylamin122-39-41020D
113difenylether101-84-8510
114difenylmethan-4,4‘ -diisokyanát101-68-80,050,1I, S
115difenyloxidviz difenylether
116difluormethan75-10-5200050000,463
1181,3-dihydroxybenzen108-46-34590D, I
1191,4-dihydroxybenzen123-31-924D, I, S
1201,2-dichlorbenzen95-50-11260D, I0,164
1211,4-dichlorbenzen106-46-71260D, I0,164
1222,2‘-dichlordiethyletherviz bis(2-chlorethyl)ether
123dichlordifluormethan75-71-8300050000,199
1241,1-dichlorethan75-34-3400800D, I0,243
1251,2-dichlorethan107-06-2816D, I, K0,243
1261,1-dichlorethen75-35-48160,248
1271,2-dichlorethen540-59-080016000,248
1281,1-dichlorethylenviz 1,1-dichlorethen
1291,2-dichlorethylenviz 1,2-dichlorethen
131dichlorfluormethan75-43-440800,234
132dichlormethan75-09-2200500D0,283
1331,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan76-14-2300050000,141
134diisokyanatohexanhexamethylen-1,6-diisokyanát
1352,4-diisokyanáttoluentoluylen-2,4-diisokyanát
1362,6-diisokyanáttoluentoluylen-2,6-diisokyanát
137diisononylftalát28553-12-03100,057
138N,N-dimethylacetamid127-19-53060D, T0,276
139dimethylamin124-40-349I0,534
140N,N-dimethylanilin121-69-72550D0,199
141N,N-dimethylbenzenaminviz N,N-dimethylanilin
142N,N-dimethylcyklohexylamin98-94-2510D, I0,189
143dimethylether115-10-6100020000,522
144dimethylethylamin598-56-11020I0,329
145N,N-dimethylformamid68-12-21530B, D, I, T0,329
1461,1 -dimethylhydrazin57-14-70,0250,05D, I, K0,400
1471,2-dimethylhydrazin540-73-80,0250,05D, K0,400
148dimethylisopropylamin996-35-01020I0,276
1492,2-dimethylpropan463-82-130004500 (3)0,333
150dimethylsulfát77-78-10,10,2D, I, K, S0,191
151N,N-dimethyl-p-toluidin99-97-85100,178
152dinitrobenzen (směs isomerů)25154-54-512D0,143
1,4-dinitrobenzen100-25-4
1,3-dinitrobenzen99-65-3
1,2-dinitrobenzen528-29-0
153dinitroglykolviz ethylenglykoldinitrát
154dinitrochlorbenzenviz l-chlor-2,4-dinitrobenzen
1554,6-dinitro-o-kresol534-52-10,20,4D, I, S
156dinitrotoluen (směs isomerů)25321-14-60,751,5D, K0,132
2,3-dinitrotoluen602-01-7
2,4-dinitrotoluen121-14-2
2,5-dinitrotoluen619-15-8
2,6-dinitrotoluen606-20-2
3,4-dinitrotoluen610-39-9
3,5-dinitrotoluen618-85-9
1571,4-dioxan123-91-170140D, I0,273
158enfluran13838-16-91530I0,130
159epichlorhydrinviz l-chlor-2,3-epoxypropan
1601,2-epoxypropanviz propylenoxid
161ethanalviz acetaldehyd
1621,2-ethandiaminviz 1,2-diaminoethan
163ethanaminviz ethyl amin
164ethan-1,2-diolviz ethylenglykol
1651,2-ethandioldinitrátviz ethylenglykoldinitrát
166ethanol64-17-5100030000,522
167ethanolaminviz 2-aminoethanol
168ethenonviz keten
169ethenylbenzenviz styren
170ethenylester kyseliny octovéviz vinylacetát
1712-ethoxyethanol110-80-5816D, T, B0,267
1722-ethoxyethylacetát111-15-91122D, T, B0,182
1731-ethoxy-2-propanol1569-02-42705500,231
174ethylacetát141-78-6700900I0,273
175ethylakrylát140-88-52040I, S0,240
176ethylalkoholviz ethanol
177ethylamin75-04-7920I0,534
178ethylbenzen100-41-4200500D, B0,227
179ethylbromidviz bromethan
180ethylcelosolvviz 2-ethoxyethanol
181ethylendiaminviz 1,2-diaminoethan
182ethylendibromidviz 1,2-dibromethan
183ethylendichloridviz 1,2-dichlorethan
184ethylendinitrátviz ethylenglykoldinitrát
185ethylenglykol107-21-150100D0,388
186ethylenglykoldinitrát628-96-60,51D0,158
187ethylenglykolmonobutyletherviz 2-butoxyethanol
188ethylenglykolmonobutyletheracetátviz 2-butoxyethylacetát
189ethylenglykolmonoethyletherviz 2-ethoxyethanol
190ethylenglykolmonoethyletheracetátviz 2-ethoxyethylacetát
191ethylenglykolmonomethyletherviz 2-methoxyethanol
192ethylenglykolmonomethyletheracetátviz 2-methoxyethylacetát
193ethylenchlorhydrinviz 2-chlorethanol
194ethylenimin151-56-412D, I, K, M0,559
195ethylenoxid75-21-813B, D, I, K, M0,546
196ethylester kyseliny 2-propenovéviz ethylakrylát
197N-ethylethanaminviz diethylamin
198ethyletherviz diethylether
199ethyl-3-ethoxypropionát763-69-91505000,165
200ethylformiát109-94-4300450I0,325
2012-ethylhexanol104-76-75,411I0,185
202ethylchloridviz chlorethan
203ethyl-2-kyanakrylát7085-85-012I0,192
204ethyl-2-kyanprop-2-enoátviz ethyl-2-kyanakrylát
205ethyl-2-propenoatviz ethylakrylát
206fenol108-95-27,515D, I, B0,256
207N-fenylbenzenaminviz difenylamin
208fenylethylenviz styren
209fenylhydrazin100-63-012D, I, K, S, P0,222
2102-fenylpropen98-83-9250500I0,204
211fluor7782-41-41,53I0,633
212fluoridy anorganické, jako F2,55I, B
213fluorovodík7664-39-31,52,5I1,203
214formaldehyd50-00-00,51I, K, S0,801
215fosfanviz fosforovodík
216fosfinviz fosforovodík
217fosfor (bílý, žlutý)12185-10-30,10,3I
218fosforovodík7803-51-20,10,2I0,708
219fosforoxychloridviz oxychlorid fosforečný
220fosforpentachloridviz chlorid fosforečný
221fosfortrichloridviz chlorid fosfority
222fosgenviz karbonylchlorid
223freon 11viz trichlorfluormethan
224freon 12viz dichlordifluormethan
225freon 12B2viz dibromdifluormethan
226freon 13viz chlortrifluormethan
227freon 13B1viz trifluorbrommethan
228freon 21viz dichlorfluormethan
229freon 114viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
230ftalanhydrid85-44-9 510I, S0,162
2312,5-furandionviz maleinanhydrid
2322-furankarboxaldehydviz furfural
2332-furanmethanolviz 2-furylmethanol
234furfural98-01-1 1020B, D, I0,250
235furfurylalkoholviz 2-furylmethanol
236furylmethanalviz furfural
2372-furylmethanol98-00-0 2040D, I0,245
238glutaraldehydviz 1,5-pentandial
239glycerol, mlha56-81-510150,261
240glyceroltrinitrát55-63-00,0950,19D0,106
241halothanviz 2-brom-2-chlor-1,1,1 -trifluorethan
242n-heptan142-82-510002000I0,240
243heptan (směs isomerů)426260-76-610002000I0,240
2,4-dimethylpentan108-08-7
2,2,3-trimethylbutan464-06-2
3,3-dimethylpentan562-49-2
2,3-dimethylpentan565-59-3
3-methylhexan589-34-4
2,2-dimethylpentan590-35-2
2-methylhexan591-76-4
3-ethylpentan617-78-7
isoheptan31394-54-4
2442-heptanon110-43-0150300D0,211
2453-heptanon106-35-495300I0,211
246hexachlorbenzen118-74-10,020,1D, K0,084
247hexachlor-1,3-butadien87-68-30,250,5D, I0,092
248hexachlorethan67-72-11020D, I0,102
249hexachlornaftalen1335-87-10,20,6D
250hexamethylen-1,6-diisokyanát822-06-00,0350,07I, S0,143
251n-hexan110-54-370200I, D0,279
252hexan isomery (s výjimkou n-hexanu)107-83-510002000I0,279
2-methylpentan96-14-0
3-methylpentan75-83-2
2,2-dimethylbutan79-29-8
2,3-dimethylbutan isohexan; směs isomerů hexanu73513-42-5
2532-hexanon591-78-62040D0,240
254hexogen121-82-40,51,5
255hydrazin302-01-20,0130,025D, I, K, S0,751
256hydrid lithný7580-67-80,010,02I, V
257hydrochinonviz 1,4-dihydroxybenzen
258hydroxid draselný1310-58-312I
259hydroxid sodný1310-73-212I
260hydroxid vápenatý1305-62-014I, R
2612-hydroxymethylfurfuralviz 2-furylmethanol
262chlor7782-50-50,51,5I0,307
263chloracetaldehyd107-20-013I0,214
264chlorbenzen108-90-725700,272
2652-chlor-1,3-butadien126-99-81020D, I, K0,278
266chlordifluormethan75-45-63600-0,119
2671-chlor-2,4-dinitrobenzen97-00-70,51D, I, P, S0,260
2681-chlor-2,3-epoxypropan106-89-812D, I, K, S0,373
269chlorethan75-00-32605400,299
2702-chlorethanol107-07-313D0,307
271chlorethenviz vinylchlorid
272chlorid amonný (dýmy)12125-02-9510I
273chlorid fosforečný10026-13-812I
274chlorid fosfority7719-12-213I0,175
275chlorid vápenatý10043-52-424I
276chlorid zinečnatý7646-85-712I
277chlormethan74-87-3100200D, P0,477
278chlormethoxymethanviz chlormethylmethylether
279chlormethylbenzenviz a-chlortoluen
280chlormethylmethylether107-30-20,0030,006D, K0,299
2811-chlor-4-nitrobenzen100-00-512D, P0,153
282chloroformviz trichlormethan
283chloroprenviz 2-chlor-1,3 -butadien
284chlorované bifenylyviz polychlorované bifenyly
285chlorovodík7647-01-0815I0,660
2863-chlor-1-propen107-05-136I0,314
287α-chlortoluen100-44-7510I, K0,190
288chlortrifluormethan75-72-9400060000,230
289chrom a nerozpustné sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr0,51,5I, V
290chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr0,010,1I, S, P
2912,2-iminobis(ethanol)viz diethanolamin
2921,3 -isobenzofurandionviz ftalanhydrid
293isofluran26675-46-715300,130
294isopentanviz pentan a isopentan
295isopentylacetátviz pentylacetáty
296isophoron78-59-1510I0,174
isopropanolviz 2-propanol
2-isopropoxyethanol109-59-150100I0,231
2-isopropoxyethylacetát19234-20-965130I, P0,165
isopropylacetát108-21-48001000I0,236
isopropylamin75-31-01020I0,407
297izopropylalkoholviz 2-propanol
298isopropylbenzenviz kumen
299isopropylglykolviz 2-isopropoxyethanol
300jod7553-56-20,11I0,095
301jodmethan74-88-428D, I0,170
302kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd0,050,1B, D, K, P, V
303kalafuna - prach, dým8050-09-71S, V
304ε-kaprolaktam (prach)105-60-213I
305ε-kaprolaktam (páry)105-60-21040I0,213
306karbonitrilviz kyanamid
307karbonylchlorid75-44-50,080,4I0,243
308keten463-51-412I0,572
309kobalt a jeho sloučeniny, jako Co-0,050,1S, V
310kresol (směs isomerů a isomery)1319-77-32040D, I0,223
o-kresol95-48-7
m-kresol108-39-4
p-kresol106-44-5
311krotonaldehydviz 2-butenal
312kumen98-82-8100250D0,200
313kyanamid420-04-215D, I, S0,572
314kyanidy, jako CN-57-12-515D
315kyanovodík jako CN-74-90-815D0,890
316kyselina akrylová79-10-72959(6)
(1 min)
0,334
317kyselina dusičná7697-37-212,5I0,382
318kyselina ethanováviz kyselina octová
319kyselina ethandiováviz kyselina šťavelová
320kyselina fosforečná7664-38-212I0,246
321kyselina chloristá7601-90-312I0,240
322kyselina methanováviz kyselina mravenčí
323kyselina mravenčí64-18-6918I0,523
324kyselina octová64-19-72550I0,401
325kyselina peroxyoctová79-21-00,61,2I0,316
326kyselina pikrová88-89-10,10,5D, I, S
327kyselina propanováviz kyselina propionová
328kyselina propionová79-09-43060I0,325
329kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny)(1),(2)7664-93-90,05-I
330kyselina sírová, jako SO3(1),(2)7664-93-912I
331kyselina šťavelová144-62-715
332maleinanhydrid108-31-612I, S0,245
333mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn0,20,4V
0,050,1R
334měď (prach)7440-50-812V
335měď (dýmy)7440-50-80,10,2R
336mesitylenviz 1,3,5-trimethylbenzen
337methanalviz formaldehyd
338methanaminviz methylamin
339methanol67-56-12501000D, B0,751
3403-methoxy-n-butylacetát4435-53-41002000,165
3412-methoxyethanol109-86-436D, T0,316
3422-(2-methoxyethoxy)ethanol111-77-350100D0,200
3432-methoxyethylacetát110-49-6510D, T0,204
3443-methoxy-3-methylbutanol56539-66-3100200I0,204
3452-methoxy-1-methylethylacetát108-65-6270550D, I0,182
3462-methoxy-2-methylpropanviz terc-butylmethylether
3471-methoxy-2-propanol107-98-2270550D0,267
3482-methoxy-1-propylacetát70657-70-4270550D, T0,182
349(2-methoxymethylethoxy)-propanol (směs isomerů)34590-94-8270550D0,162
20324-32-7
350methylacetát79-20-9600800I0,325
351methylakrylát96-33-31836I, S0,279
352methylalkoholviz methanol
353methylamin74-89-51020I0,775
3544-methylanilinviz p-toluidin
355N-methylanilin100-61-824D0,225
356methylbenzenviz toluen
357N-methylbenzenaminviz N-methylanilin
358methylbromidviz brommethan
3593-methyl-1-butanolviz pentanol
3601-methylbutylacetátviz pentylacetát
361methylcelosolvviz 2-methoxyethanol
362methylcelosolvacetátviz 2-methoxyethylacetát
363methylcyklohexan108-87-215002000I0,245
364methylcyklohexanol, směs isomerů25639-42-3
590-67-0
2004000,211
1-methylcyklohexanol583-59-5
2-methylcyklohexanol, směs isomerů7443-52-9

3-methylcyklohexanol, směs isomerů

591-23-1
4-methylcyklohexanol, směs isomeru589-91-3
3652-methylcyklohexanon583-60-8150300D0,215
366methyldinitrobenzenviz dinitrotoluen
3672-methyl-4,6-dinitrofenolviz 4,6-dinitro-o-kresol
3681,1‘ -methylenbis(4-isokyanatobenzen)viz difenylmethan-4,4'-diisokyanát
3694,4‘ -methylendianilinviz 4,4‘-diamino-difenylmethan
370methylenchloridviz dichlormethan
371methylester 2-methyl-2-propenové kyselinyviz methylmetakrylát
372methylethylketonviz 2-butanon
373methylformiát107-31-3125250D0,401
3745-methyl-3-heptanon541-85-550100I0,188
3755-methyl-2-hexanon110-12-3952000,211
376methylhydrazin60-34-40,020,04I, K, S0,522
377methylchloridviz chlormethan
378methylisokyanát624-83-90,0250,05D, I, S0,422
379methyljodidviz jodmethan
380methylkyanidviz acetonitril
381methylmetakrylát80-62-650150I, S0,240
382N-methylmethanaminviz dimethylamin
3834-methyl-2-pentanon108-10-180200D, I0,240
3841-methyl-2-pyrrolidinon872-50-44080D, I, T0,243
385minerální olejeviz oleje minerální
386molybden7439-98-7525
387molybdenu sloučeniny, jako Mo525I
388monochlormethylmethyleterviz chlormethylmethylether
389morfolin110-91-83570I0,276
390nafta solventní2001000
391naftalen91-20-3501000,188
392neopentanviz 2,2-dimethylpropan
393nikl7440-02-00,51B, S, V
394niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)0,050,25B, S, V
395nikltetrakarbonyl13463-39-30,010,02D, I, T0,141
396nikotin54-11-50,52,5D0,148
397nitrobenzen98-95-312B, D, P, T0,195
398nitroethan79-24-362312D0,321
399nitroglycerinviz glyceroltrinitrát
400nitroglykolviz ethylenglykoldinitrát
401p-nitrochlorbenzenviz 1-chlor-4-nitrobenzen
4022-nitropropan79-46-918K0,270
403nitrotoluen směs isomeru a isomery1321-12-61020D, K, M0,175
2-nitrotoluen88-72-2
3-nitrotoluen99-08-1
4-nitrotoluen99-99-0
404oleje minerální (aerosol)510
405olovo7439-92-10,050,2B, T(4)
406olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)0,050,2B, T(4)
4071,1‘-oxybis(benzen)viz difenylether
4081,1-oxybis(ethan)viz diethylether
409oxalonitril460-19-526
410oxid antimonitý, jako Sb1309-64-40,10,2
411oxid dusičitý10102-44-00,961,91I0,523
412oxid dusnatý10102-43-92,55I0,802
413oxid dusný10024-97-21803600,547
414oxid fosforečný1314-56-312I
415oxid horečnatý1309-48-4510
416oxid osmičelý, jako Os20816-12-00,0020,004I
417oxid sírový7446-11-912I0,301
418oxid siřičitý7446-09-51,53I0,376
419oxid uhelnatý630-08-023117B, P, T0,859
420oxid uhličitý124-38-99000450000,547
421oxid vanadičný (prach, dýmy)1314-62-10,050,1I, P
422oxid vápenatý1305-78-814I, R
423oxid zinečnatý, jako Zn1314-13-225
424oxiranviz ethylenoxid
4251,1‘-oxybis(2-chloroethan)viz bis(2-chlorethyl)ether
426oxychlorid fosforečný10025-87-30,51I, P0,157
427ozon10028-15-60,10,20,501
428pentafluorethan354-33-65000-0,200
429pentachlorfenol87-86-50,51,5B, D, I
430pentakarbonyl železa, jako Fe13463-40-60,20,5
431pentan a isopentan109-66-0 78-78-430004500(3)0,333
4321,5-pentandial111-30-80,20,4I, S0,240
433pentanol30899-19-5300600I0,273
všechny isomery a směsi isomerů94624-12-1
1-pentanol71-41-0
2-pentanol6032-29-7
3-pentanol584-02-1
2-methyl-1-butanol137-32-6
3-methyl-1-butanol123-51-3
3-methyl-2-butanol598-75-4
2-methyl-2-butanol75-85-4
2,2-dimethyl-1-propanol75-84-3
434pentylacetát všechny isomery a směsi isomerů 2(nebo 3)-methylbutyl-acetát84145-37-92705400,185
1-pentylacetát628-63-7
isopentylacetát123-92-2
2-methylbutylacetát624-41-9
3-pentylacetát620-11-1
pentylacetát, terc.625-16-1
1-methylbutylacetát626-38-0
435pentylester kyseliny octovéviz pentylacetát
436perchlorethylenviz tetrachlorethylen
437peroxid vodíku7722-84-112I0,707
438piperazin110-85-00,10,3I, S
439platina (kov) a nerozpustné sloučeniny7440-06-40,51
440platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)0,0010,002I, S
441polychlorované bifenyly (technické)1336-36-30,51B, D
4422-propanaminviz isopropylamin
443propan-butan (LPG)68476-85-718004000(3)K, M
444n-propanol71-23-85001000I0,400
4451-propanolviz n-propanol
4462-propanol67-63-0 5001000I0,400
4472-propanonviz aceton
4481,2,3-propantrioltrinitrátviz glyceroltrinitrát
4492-propenal107-02-80,050,12I0,429
4502-propen-l-ol107-18-6410D, I0,414
4512-propennitril107-13-126D, I, K, S0,453
452β-propiolakton57-57-812I, K0,334
453n-propylacetát109-60-48001000I0,236
454n-propylalkoholviz n-propanol
455propvlenoxid75-56-92,45D, I, K, M0,414
456pseudokumenviz 1,2,4-trimethylbenzen
457pyrethrum (vyčištěné od senzibilizujících laktonů)8003-34-712D, I, S
458pyridin110-86-1510D0,304
459resorcinviz 1,3-dihydroxybenzen
460rtuť7439-97-60,020,15B, D, T(5)0,120
461rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny, včetně oxidu rtuťnatého a chloridu rtuťnatého jako Hg0,020,15B, D, T(5)
462rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg0,010,03B, D, T(5)
463selanviz selenovodík
464selen7782-49-20,10,2D
465selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku)0,10,2
466selenovodík7783-07-50,070,17P, I0,297
467sevofluran28523-86-615300,120
468sirník fosforečnýviz sulfid fosforečný
469sirouhlík75-15-01020B, D, I0,316
470sirovodík7783-06-47140,706
471solventní naftaviz nafta solventní
472stříbro7440-22-40,10,3
473stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag0,010,03V
474styren100-42-5100400B, I, P0,231
475sulfanviz sirovodík
476sulfid fosforečný1314-80-312
477sulfotep (ISO)3689-24-50,10,2D0,075
478tellur a jeho sloučeniny, jako Te13494-80-90,10,5V
479terfenyl, hydrogenovaný61788-32-719480,101
480terpentýn - páry8006-64-2300800I, S
481tetraethylester kyseliny křemičitéviz tetraethylsilikát
482tetraethylolovo, jako Pb78-00-20,050,1B, D, T(4)
483tetraethylsilikát78-10-444200I0,115
484tetraethoxysilanviz tetraethylsilikát
485O,O,O',O'-tetraethyl-dithiopyrofosfátviz sulfotep (ISO)
486O,O,O',O'-tetraethyldifosforodithiolát
487tetrafosforviz fosfor (bílý, žlutý)
488tetrahydrofuran109-99-9150300D, I0,334
489tetrahydro-1,4-oxazinviz morfolin
490tetrachlorethen127-18-4138275D0,145
491tetrachlorethylenviz tetrachlorethen
492tetrachlormethan56-23-56,432D, P0,159
493tetrakarbonyl nikluviz nikltetrakarbonyl
494tetramethylolovo, jako Pb75-74-10,050,1B, D, T(4)
495thallium7440-28-00,10,5
496thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl0,10,5D
497toluen108-88-3192384B, D, I0,261
498m-toluidin108-44-1510D, I0,225
499o-toluidin95-53-40,50,1D, I, K0,225
500p-toluidin106-49-0510D, I, S0,225
5012,4-toluylendiisokyanát584-84-90,050,1I, S0,138
5022,6-toluylendiisokyanát91-08-70,050,1I, S0,138
503triethanolamin102-71-6510D, I0,161
504triethylamin121-44-8812D, I0,238
505trifluorbrommethan75-63-8400060000,162
5061,2,4-trichlorbenzen120-82-11535D, I0,133
5071,1,1-trichlorethan71-55-650010000,180
5081,1,2-trichlorethan79-00-550100D0,180
509trichlorethen79-01-655164B, D, I, K0,183
510trichlorethylenviz trichlorethen
511trichlorfluormethan75-69-4300045000,175
512trichlorid-oxid fosforečnýviz oxychlorid fosforečný
513trichlormethan67-66-31020D, I0,202
514trimethylamin75-50-31020I0,407
5151,2,3-trimethylbenzen526-73-8100250I0,200
5161,2,4-trimethylbenzen95-63-6100250I0,200
5171,3,5-trimethylbenzen108-67-8100250I0,200
5182,4,6-trinitrofenolviz kyselina pikrová
5192,4,6-trinitrotoluen118-96-70,30,5D0,106
520uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný510I, V
521vanad (prach) a anorganické sloučeniny jako V7440-62-20,050,15V
522vinylacetát108-05-418360,279
523vinylbenzenviz styren
524vinylchlorid monomer75-01-42,65K0,385
525vinylidenchloridviz 1,1-dichlorethen
526xylen technická směs isomerů a všechny isomery1330-20-7200400B, D, I0,227
o -xylen95-47-6
p-xylen106-42-3
m-xylen108-38-3
5272,4-xylidin95-68-1510D, P0,199
528xylidin (směs isomerů)1300-73-81020D0,199
529směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, které obsahují benzo[a]pyrenD
530minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoruD

Vysvětlivky k tabulce:

PEL - přípustný expoziční limit.

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace.

Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.

(1) _ Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlédnout k možným omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných sloučenin síry.

(2) - Míhaje definována jako thorakální frakce.

(3) - Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).

(4) - Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.

(5) - pfj kontrole expozice rtuti a anorganických sloučenin dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.

(6) - Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období.

Vysvětlivky ke sloupci „Poznámky“ v tabulce:

B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži.

K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i).

M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340).

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373).

R - respirabilní frakce aerosolu.

S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334).

T - toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů).

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Vysvětlivka ke sloupci „Přepočet na ppm“ v tabulce:

Přepočet z údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m-3 na údaj o objemové koncentraci v ppm (parts per million - počet objemových jednotek plynu v miliónu objemových jednotek vzduchu) platí za podmínky teploty 20°C a tlaku 101,3 kPa.

Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity:

1. výroba auraminu,

2. práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným v uhelných sazích, dehtu nebo smole,

3. práce spojené s expozicí prachům, dýmům nebo kapalným aerosolům vznikajícím při pražení nebo elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,

4. silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,

5. práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou překračovány přípustné limity,

6. práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícího během pracovního procesu,

7. zpracování nebo opracování výrobků nebo směsí obsahujících azbest, jestliže při těchto pracech expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní vlákno/cm3,

8. práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce,

9. práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů,

10. práce s cytostatiky, výroba a některé práce zejména s imunosupresivy, antibiotiky nebo hormony, jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

11. koksárenské nebo koksochemické zpracování černého uhlí nebo přímé zpracování černouhelného dehtu nebo smoly, vysokotlaké nebo nízkotlaké zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů nebo vedlejších produktů, například chlazení nebo čištění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu nebo expedice vedlejších produktů.“.

6. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A řádek 290 tabulky zní:

„290chromu (VI) sloučeniny, jako Cr0,0050,01B, I, K, M, P, S, V

.“.

7. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A se doplňuje řádek 531 tabulky, který zní:

„531emise výfukových plynů ze vznětových motorů, s výjimkou odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů0,05(7)

.“.

8. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A se do vysvětlivek k tabulce doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:

(7) - Měřeno jako elementární uhlík.“.

9. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A řádku 531 tabulky ve sloupci „Chemická látka“ se slova „s výjimkou odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů“ zrušují.

10. V příloze č. 3 k tomuto nařízení část A včetně nadpisu zní:

„ČÁST A

Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity

1. Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PELc a pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků podle české technické normy ČSN EN 1540 Expozice pracoviště - Terminologie.

2. Přípustný expoziční limit směsi prachů (PELs) s různými přípustnými expozičními limity se stanoví výpočtem z přípustného expozičního limitu jednotlivých prachů podle vzorce:

(% x1+% x2+ . . . . . . . +% xn)-1

PELs =

——————————————————
100 × PEL1100 × PEL2100 × PELn

kde

PELs je PEL směsi,

PEL1 až PELn je přípustný expoziční limit jednotlivých látek 1 až n,

% x1 až % xn je hmotnostní podíl jednotlivých látek 1 až n v procentech.

3. Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se přípustný expoziční limit podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem.

V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELs podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem.

4. Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka, musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1 % fibrogenní složky, nesmí její PELr překračovat hodnoty uvedené v tabulce č 1. Za dodržení přípustného expozičního limitu se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak PELr pro fibrogenní složku, tak i PELc pro daný druh prachu.

5. Pokud prach obsahuje méně než 1 % krystalického SiO2 a neobsahuje azbest, považuje se za prach s převážně nespecifickým účinkem.

6. Pro prach s převážně nespecifickým účinkem platí PELc =10 mg.m-3.

7. Přípustný expoziční limit nepřihlíží k možným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu mikroorganismů v prachu.

Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkema)

LátkaPEL pro respirabilní frakci (PELr, mg.m-3)PEL pro celkovou koncentraci (PELc, mg.m-3)
Fr = 100 % b)
křemen0,1c)-
kristobalit0,1-
tridymit0,1-
gama-oxid hlinitý0,1-
Fr ≤ 5%Fr > 5 %
dinas2,010: Fr10
grafit2,010: Fr10
prach černouhelných dolůc)2,010: Fr10
koks2,010: Fr10
slída2,010: Fr10
mastekd)2,010: Fr10
ostatní křemičitany (s výjimkou azbestu)2,010: Fr10
šamot2,010: Fr10
horninové prachy2,010: Fr10
slévárenský prach2,010: Fr10

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

a) Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1 % fibrogenní složky.

b) Fr je obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech. Fibrogenní složka je křemen, kristobalit, tridymit nebo gama-oxid hlinitý.

c) Při stanovení nižšího přípustného expozičního limitu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

d) Za přítomnosti početní koncentrace respirabilních vláken (tzv. WHO vláken o rozměrech délky větší než 5 um, průměru menším než 3 μm a poměru délky k průměru větším než 3 : 1) v pracovním ovzduší, musí být dodržen přípustný expoziční limit pro azbest.

e) U chemické látky nelze vyloučit karcinogenní účinky.

Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem

Chemická látkaPELc (mg.m-3)
1amorfní SiO24,0
2svářečské dýmya)5,0
3svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chrómu (VI)0,025
4bentonit6,0

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

a) Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu, jímž se svařuje, svařovacím proudu. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.

Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem

Chemická látkaPELc (mg.m 3)
baryt10,0
cement10,0
čedič tavený10,0
dolomit10,0
železo a jeho slitinya)10,0
hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3)10,0
hnědé uhlí a lignit10,0
magnezit10,0
ocelárenská struska10,0
ledek amonný10,0
oxidy železa10,0
popílek10,0
prach z umělého brusiva (karborundum, elektrit)10,0
půdní prachy10,0
sádra10,0
saze komínové2,0
siderit10,0
škvára10,0
vápenec, mramor10,0
vysokopecní struska10,0
amorfní uhlík (Carbon Black)10,0

Vysvětlivka k tabulce č. 3

a) Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny přípustným expozičním limitem, posuzuje se prašnost i podle přípustného expozičního limitu těchto kovů. Za dodržení přípustného expozičního limitu se považuje stav, kdy je dodržen jak PELc pro slitinu železa, tak i přípustný expoziční limit pro jednotlivé kovy, rozhodující je přitom limit, jehož přípustný expoziční limit je nejnižší. Slitiny jiných kovů, než železa se posuzují po stránce prašnosti podle přípustného expozičního limitu jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom ta složka slitiny, jejíž přípustný expoziční limit je nejnižší.

Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem

Chemická látkaPELc (mg.m-3)
1textilní prachy
2bavlna2,0
3len2,0
4konopí2,0
5hedvábí2,0
6syntetická vlákna textilní4,0
7sisal6,0
8juta6,0
9živočišné prachy
10peří4,0
11vlna6,0
12srst6,0
13ostatní živočišné prachy6,0
14rostlinné prachy
15mouka4,0
16tabák4,0
17čaj4,0
18káva zelená2,0
19koření2,0
20prach obilní6,0
21prach z
22- toxických a výrazně senzibilizujících (exotických) dřevina)1,0
23- tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících) dřevinb)3,0
24- ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) dřevin5,0
25ostatní rostlinné prachy6,0
26jiné prachy s dráždivým účinkem
27prach dusičnanu sodného6,0
28prach z chromu0,5
29prach fenolformaldehydových pryskyřic5,0
30prach PVC5,0
31prach z broušení pneumatik3,0
32prach epoxidových pryskyřic2,0
33prach papíru6,0
34prach polyakrylátových pryskyřic5,0
35prach polyesterových pryskyřic5,0
36prach polyethylenu5,0
37prach polypropylenu5,0
38prach polymerních materiálů5,0
39prach polystyrenu5,0
40prach siřičitanu vápenatého5,0
41prach sklolaminátů5,0
42prach škrobu4,0
43kyselina citrónová4,0
44prach dřevotřískových a MDF desek5,0
45prach z laminátových/laminovaných OSB desek5,0

Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy

Chemická látkaPEL
početní koncentrace (počet respirabilních vláken / cm3)
azbestová vlákna všech azbestů0,1
žáruvzdorná keramická vláknaa)0,3
umělá minerální vlákna
(například čedičová, skleněná, strusková)
1,0
hmotnostní koncentrace (mg.m-3)
umělá minerální vláknab)
(vlákna všech rozměrů)
4

Vysvětlivka k tabulce č. 5:

a) Splňují-li kritéria pro klasifikaci podle § 16 odst. 1 písm. a).

b) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.“.

11. V příloze č. 3 k tomuto nařízení části A tabulce č. 2 řádku 3 sloupci „PELc (mg.m-3)“ se číslo „0,025“ nahrazuje číslem „0,005“.

12. V příloze č. 3 k tomuto nařízení části A tabulce č. 4 řádku 23 sloupci „PELc (mg.m-3)“ se číslo „3,0“ nahrazuje číslem „2,0“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2025,

b) čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 21. února 2023,

c) čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 21. února 2026,

d) čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2025, a

e) čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2023.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru