Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 394/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

Částka 160/2020
Platnost od 06.10.2020
Účinnost od 21.10.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

394

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) Kříž bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena a) až j) se označují jako písmena b) až k).

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a

Kříž bezpečnosti státu

(1) Kříž bezpečnosti státu se uděluje fyzické osobě, která

a) projevila mimořádnou osobní odvahu nebo mimořádnou osobní iniciativu při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,

b) dosáhla vynikajících výsledků při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,

c) podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oblasti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel nebo k vybudování dobrého jména České republiky v této oblasti v zahraničí,

d) podstatným způsobem přispěla svou vědeckou, odbornou nebo publikační činností ke zvýšení úrovně bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel, nebo

e) jinou svou činností podstatným způsobem přispěla k prohlubování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel.

(2) Ocenění má tři stupně, z nichž první stupeň je nejvyšší.

(3) Ocenění tvoří v prvním stupni pozlacený kříž a diplom, ve druhém stupni stříbrný kříž a diplom a ve třetím stupni bronzový kříž a diplom.“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „a 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním úřadem“ zrušují.

4. V § 12 se slova „§ 1 písm. c) až j)“ nahrazují slovy „§ 1 písm. d) až k)“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru