Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/2020 Sb.Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Částka 159/2020
Platnost od 06.10.2020
Účinnost od 01.07.2023 (za 3 roky)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

393

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2020

o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) strukturu a obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,

b) charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy,

c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy,

d) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,

e) výměnný formát digitální technické mapy (dále jen „výměnný formát“),

f) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,

g) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a

h) obsah seznamu editorů digitální technické mapy a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.

§ 2

Obsah digitální technické mapy

(1) O objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a) druh v členění podle kategorie, skupiny a typu,

b) vlastnosti,

c) vlastník,

d) správce nebo provozovatel,

e) údaje o umístění a průběhu,

f) identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,

g) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala,

h) osoba oprávněná k editaci,

i) systémový identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním systému editora, pokud je mu takový identifikátor přidělen, a

j) evidenční číslo objektu nebo zařízení v evidenci editora, pokud je mu evidenční číslo přiděleno.

(2) Podrobnosti údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) O vybraných stavebních a technických objektech a zařízeních a vybraných přírodních objektech na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území (dále jen „základní prostorová situace“), se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a) kategorie, skupina a typ,

b) vlastnosti,

c) údaje o umístění a průběhu,

d) identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,

e) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala, a

f) osoba oprávněná k editaci.

(4) Podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(5) O záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury1) se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a) kategorie, skupina a typ,

b) vlastnosti, pokud jsou známy,

c) osoba, o jejíž záměr se jedná,

d) údaje o průběhu zamýšleného objektu nebo zařízení,

e) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala,

f) osoba oprávněná k editaci,

g) systémový identifikátor záměru v editačním informačním systému editora, pokud je mu takový identifikátor přidělen, a

h) evidenční číslo záměru v evidenci editora, pokud je mu evidenční číslo přiděleno.

(6) Podrobnosti údajů podle odstavce 5 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) O jednotlivých údajích, které jsou obsahem digitální technické mapy, se vede údaj o tom, zda jsou veřejné nebo neveřejné. Údaje digitální technické mapy jsou veřejné s výjimkou

a) údajů, o kterých je v příloze č. 1 k této vyhlášce stanoveno, že jsou neveřejné, a

b) údajů o fyzických osobách; tyto údaje jsou veřejné pouze v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a údaje pro doručování.

§ 3

Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení

(1) O umístění a průběhu objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a) údaje o poloze,

b) údaje o výšce, pokud je to stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce, a

c) údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace.

(2) O průběhu ochranných a bezpečnostních pásem objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury se v digitální technické mapě vedou údaje o poloze.

(3) O umístění a průběhu objektů a zařízení základní prostorové situace se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a) údaje o poloze,

b) údaje o výšce, pokud je to stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce, a

c) údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace.

(4) O průběhu záměrů na provedení změn dopravní a technické infrastruktury se v digitální technické mapě vedou údaje o poloze.

(5) Údaji o poloze jsou bod, linie, plocha nebo plocha s definičním bodem. Použití jednotlivých způsobů vyjádření údajů o poloze je stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) Údaje o poloze a výšce se vedou v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a referenčním Výškovém systému baltském – po vyrovnání. Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na 2 desetinná místa. Údaje o poloze a výšce se vedou včetně údaje o jejich přesnosti podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Nově pořizované údaje o poloze a výšce se vedou alespoň ve třídě přesnosti 3.

(7) Společně s údajem o charakteristice přesnosti se vede údaj o tom, jakým způsobem byly údaje o poloze a výšce pořízeny.

§ 4

Zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy

(1) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře, které nedosahují požadované úplnosti, se vedou zjednodušeným způsobem.

(2) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře se považují za úplné, pokud

a) o objektu nebo zařízení jsou vedeny všechny údaje podle § 2 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) a

b) přesnost údajů o poloze objektu nebo zařízení odpovídá alespoň třídě přesnosti 3 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zjednodušeným způsobem se o dopravní a technické infrastruktuře vedou minimálně tyto údaje:

a) kategorie, skupina a typ,

b) vlastník nebo správce nebo provozovatel,

c) údaje o poloze a údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace,

d) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala, a

e) osoba oprávněná k editaci.

§ 5

Předávání údajů o změnách obsahu digitální technické mapy

(1) Stavebník předá údaje o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Úřadem (dále jen „portál“).

(2) V případě změny údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, se údaje předají prostřednictvím

a) geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle jiného právního předpisu2), nebo

b) geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy.

(3) Struktura předávaných údajů podle odstavce 2 je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Součástí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle odstavce 2 jsou i změnové údaje ve výměnném formátu.

(5) Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, pokud má být použita jako podklad pro vedení digitální technické mapy, se vyhotovuje na podkladě stávajících údajů digitální technické mapy. Při využití stávajících údajů digitální technické mapy se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení je součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Týká-li se změna pouze popisných údajů o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, údaje se předávají prostřednictvím ohlášení, které obsahuje údaje o ohlašovateli, označení objektu nebo zařízení, kterého se změna týká, a dosavadní a nové údaje o tomto objektu nebo zařízení.

§ 6

Výměnný formát

(1) Výměnný formát slouží k předávání údajů do digitální technické mapy a z digitální technické mapy.

(2) Soubor ve výměnném formátu obsahuje tyto údaje:

a) označení verze výměnného formátu,

b) datum a čas vytvoření souboru,

c) označení osoby, která ověřila výsledek zeměměřické činnosti, pokud je výměnný formát součástí údajů předávaných stavebníkem podle § 5, a

d) údaje o objektech a zařízeních, které se vedou v digitální technické mapě, v třídění podle kategorií, skupin a typů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Soubor ve výměnném formátu obsahuje údaje ke stanovenému datu nebo údaje o změnách údajů za určité období.

(4) Technické parametry výměnného formátu zveřejní Úřad na portálu.

(5) Datový model výměnného formátu je veden v katalogu, jehož správu zajišťuje Úřad na základě údajů poskytnutých správci digitálních technických map.

§ 7

Poskytování údajů z digitální technické mapy

(1) Na údaje z veřejné části digitální technické mapy lze nahlížet prostřednictvím aplikace dostupné na portálu. Údaje z veřejné části digitální technické mapy se dále poskytují formou prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb v souborech ve výměnném formátu. Formou stahovacích služeb se údaje digitální technické mapy poskytují v členění podle území krajů a podle území obcí nebo území správních obvodů v hlavním městě Praze, není-li to v rozporu s jiným právním předpisem3). Technické předpoklady a provozní informace pro používání této aplikace a služeb zveřejní Úřad na portálu. V případě, že uživatel této aplikace nebo služeb přetěžuje technologickou infrastrukturu informačního systému digitální technické mapy nebo informačního systému digitální mapy veřejné správy nebo tyto služby neodborně používá, je správce příslušného informačního systému oprávněn mu v tomto jednání zabránit technickými prostředky.

(2) Údaje z veřejné části digitální technické mapy poskytované formou stahovacích služeb se poskytují jako údaje s platností k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce a jako údaje o změnách údajů za jeden den. Údaje o změnách údajů za jeden den se poskytují maximálně v úhrnu za jeden kalendářní měsíc.

(3) Údaje z neveřejné části digitální technické mapy se poskytují na základě žádosti. Údaje se poskytují formou stahovacích služeb, a to v souborech ve výměnném formátu.

§ 8

Obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury

(1) O vlastníkovi, provozovateli a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je fyzickou osobou, se v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, narodila-li se osoba mimo území České republiky,

d) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště v zahraničí u zahraniční fyzické osoby, a

e) údaje pro doručování.

(2) O vlastníkovi, provozovateli a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je právnickou osobou, se v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury vedou tyto údaje:

a) název,

b) identifikační číslo osoby, popřípadě jiný obdobný údaj u zahraniční právnické osoby, byl-li jí přidělen,

c) adresa sídla,

d) stát, jehož právním řádem se řídí právní osobnost právnické osoby, a

e) údaje pro doručování.

(3) U vlastníka, provozovatele a správce dopravní infrastruktury se dále vedou údaje o skupině objektů nebo zařízení dopravní infrastruktury, typu právního vztahu k ní a údaje o území, ve kterém vlastník, provozovatel nebo správce dopravní infrastruktury ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení dopravní infrastruktury působí, a to hranicí polygonu vymezujícího toto území.

(4) U vlastníka, provozovatele a správce technické infrastruktury se dále vedou tyto údaje:

a) název skupiny objektů nebo zařízení technické infrastruktury a typ právního vztahu k ní,

b) území, ve kterém plní povinnost sdělit údaje o poloze technické infrastruktury a další související informace podle stavebního zákona, a to hranicí polygonu vymezujícího toto území ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení technické infrastruktury, a

c) údaje o případném zmocněnci a rozsahu zmocnění pro účely plnění povinnosti sdělit údaje o poloze technické infrastruktury a další související informace podle stavebního zákona.

§ 9

Obsah seznamu editorů

O editorovi se v seznamu editorů digitálních technických map vedou tyto údaje:

a) údaje podle § 8 odst. 1 a 2,

b) název skupiny objektů nebo zařízení technické či dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje,

c) údaje o vlastníkovi objektů nebo zařízení technické či dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje; nelze-li tyto údaje vést, protože nejsou známé nebo z jiných vážných důvodů, vedou se namísto nich údaje o správci nebo provozovateli objektů nebo zařízení technické či dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje, a

d) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor zajišťuje na základě písemné dohody plnění své editorské povinnosti, a to údaje podle písmen a) a b) a údaje o datu uzavření a době platnosti dohody o zajištění editorské povinnosti.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Údaje vedené o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy

Objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy, se člení do těchto kategorií:

1. Budovy

2. Dopravní stavby

3. Vodní díla

4. Stavby technické infrastruktury

5. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

6. Rekreační, kulturní a sakrální stavby

7. Součásti a příslušenství staveb

8. Vodstvo, vegetace a terén

9. Geodetické prvky

10. Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury

11. Ochranná a bezpečnostní pásma

Použité zkratky:

TI - technická infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura

ZPS - základní prostorová situace

OP - ochranné pásmo

BP - bezpečnostní pásmo

EK - elektronické komunikace

Nev. údaj - neveřejný údaj

1. Budovy

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Objekt budovy
budovaxgeometrieplochax0100000001
definiční bod0100000002
popis objektu-

2. Dopravní stavby

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Silniční doprava
obvod pozemní komunikacexgeometrieplochax0100000003
popis objektu-
označení komunikace--
osa pozemní komunikacexgeometrielinie (osa)x0100000004
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
kategorie pozemní komunikacedálnice I. třídy
dálnice II. třídy
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace I. třídy
místní komunikace II. třídy
místní komunikace III. třídy
místní komunikace IV. třídy
účelová komunikace
neveřejně přístupná účelová
komunikace pro IZS
nezjištěno
číslo E-TAHU-
typ úseku
pozemní
komunikace
zemní těleso komunikace
most
tunel
nezjištěno
počet jízdních pruhů-
označení komunikace-
třída
dopravního
zatížení
TDZS
TDZI
TDZII
TDZIII
TDZIV
TDZV
TDZVI
nezjištěno
provozní plocha pozemní komunikacexgeometrieplochax0100000005
definiční bod0100000006
popis objektu-
typ pozemní komunikacekomunikace
okružní křižovatka
prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace
nezjištěno
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
chodníkxgeometrieplochax0100000007
definiční bod0100000008
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
cyklostezkaxgeometrieplochax0100000009
definiční bod0100000010
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
označení cyklostezky-
parkoviště, odstavná plochaxgeometrieplochax0100000011
definiční bod0100000012
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
dopravní ostrůvekxgeometrieplochax0100000013
definiční bod0100000014
popis objektu-
dělící pásxgeometrieplochax0100000015
definiční bod0100000016
popis objektu-
nájezd, sjezd, vjezdxgeometrieplochax0100000017
definiční bod0100000018
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
Skupina: Drážní doprava
obvod dráhyxgeometrieplochax0100000019
popis objektu-
osa železniční tratěxgeometrieliniex0100000020
popis objektu-
typ úseku železniční tratězemní těleso
most
tunel
nezjištěno
kategorie železniční tratěcelostátní
regionální
místní
vlečka
zkušební
speciální
jiná
nezjištěno
typ železniční tratěvysokorychlostní
konvenční
nezjištěno
označení tratě-
počet kolejí-
elektrizace železniční tratěelektrizovaná
neelektrizovaná
částečně elektrizovaná
nezjištěno
osa koleje železniční tratěxgeometrieliniex0100000021
popis objektu-
způsob pořízení DIgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
rok geodetického pořízení-
rozchod kolejí1435 mm
760 mm
splítka
jiný
nezjištěno
železniční přejezdxgeometrieplochax0100000022
definiční bod0100000023
popis objektu-
evidenční číslo objektu-
tramvajová dráhaxgeometrieplochax0100000024
definiční bod0100000025
popis objektu-
osa tramvajové dráhyxgeometrieliniex0100000026
popis objektu-
osa koleje tramvajové dráhyxgeometrieliniex0100000027
popis objektu-
způsob pořízení DIgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
pozemní lanová dráhaxgeometrieplochax0100000028
definiční bod0100000029
popis objektu-
osa pozemní lanové dráhyxgeometrieliniex0100000030
popis objektu-
druh dopravy lanové dráhynákladní doprava
osobní doprava
nezjištěno
osa koleje pozemní lanové dráhyxgeometrieliniex0100000031
popis objektu-
způsob pořízení DIgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
dráha metraxgeometrieplochax0100000032
popis objektu-
osa dráhy metraxgeometrieliniex0100000033
popis objektu-
osa koleje dráhy metraxgeometrieliniex0100000034
popis objektu-
způsob pořízení DIgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
speciální železniční dráhaxgeometrieplochax0100000035
definiční bod0100000036
popis objektu-
osa speciální železniční dráhyxgeometrieliniex0100000037
popis objektu-
osa koleje speciální železniční dráhyxgeometrieliniex0100000038
popis objektu-
způsob pořízení DIgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
visutá lanová dráhaxgeometrielinie (osa)x0100000039
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
železniční stanice, zastávkaxgeometrieplocha nebo bodx0100000040
popis objektu-
typ železniční stanicestanice
zastávka
nezjištěno
Skupina: Vodní doprava
plavební komoraxgeometrieplocha nebo bodx0100000041
popis objektu-
označení objektu-
sledovaná vodní cestaxgeometrieplochax0100000042
popis objektu-
označení objektu-
název sledované vodní cesty-
číslo sledované vodní cesty-
osa sledované vodní cestyxgeometrieliniex0100000043
popis objektu-
název sledované vodní cesty-
číslo sledované vodní cesty-
zařazení sledované vodní cestydopravně významná využívaná
dopravně významná využitelná
účelová plánovaná
třída dopravně významné vodní cestymístního významu třídy 0
místního významu třídy I
mezinárodního významu třídy IV
mezinárodního významu třídy Va
mezinárodního významu třídy Vb
nezjištěno
typ sledované vodní cestyvedená řekou
vedená plavebním kanálem
označení objektu-
plavební dráhaxgeometrieplochax0100000044
popis objektu-
číslo sledované vodní cesty-
přístavxgeometrieplocha nebo bodx0100000045
popis objektu-
označení objektu-
typ přístavupřístav veřejný
přístav neveřejný
jiný
nezjištěno
ochranná funkceano ne
Skupina: Letecká doprava
vzletová a přistávací dráhaxgeometrieplochax0100000046
popis objektu-
typ povrchu vzletové a přistávací dráhyasfaltobeton
cementobeton
travnatá
nezjištěno
letištěxgeometrieplochax0100000047
popis objektu-
druh letištěveřejné s vnitrostátním provozem
veřejné s mezinárodním provozem
neveřejné s vnitrostátním provozem
neveřejné s mezinárodním provozem
vojenské
nezjištěno
označení letiště-
heliportxgeometrieplocha nebo bodx0100000048
popis objektu-
označení objektu-
označení heliportu-
umístění heliportuúrovňový
mimoúrovňový
nezjištěno
letecká stavbaxgeometrieplocha nebo bodx0100000049
popis objektu-
označení objektu-
typ letecké stavbypodzemní letecká stavba
ostatní letecká stavba
nezjištěno
zařízení pro letecký provozxgeometriebodx0100000050
popis objektu-
označení objektu-
typ zařízení pro letecký provozpřehledový systém
radionavigační zařízení
radiokomunikační systém
světelné zařízení
ostatní zařízení pro letecký provoz
nezjištěno
Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin
příkop, násep, zářez dopravní stavbyxgeometrieplochax0100000051
definiční bod0100000052
popis objektu-
nástupištěxgeometrieplochax0100000053
definiční bod0100000054
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
manipulační plochaxgeometrieplochax0100000055
definiční bod0100000056
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
obvod mostuxgeometrieplocha nebo bodx0100000057
popis objektu-
typ mostusilniční
železniční
most pro vodní dopravu
lávka pro pěší a cyklisty
přechod pro volně žijící živočichy
sdružený
nezjištěno
označení komunikace nebo tratě-
mostovkaxgeometrieplochax0100000058
definiční bod0100000059
popis objektu-
portál tuneluxgeometrieplochax0100000060
definiční bod0100000061
popis objektu-
průběh tuneluxgeometrieplochax0100000062
definiční bod0100000063
popis objektu-
typ tuneluželezniční
silniční
pro cyklisty a chodce
tunel pro vodní dopravu
sdružený
nezjištěno
portál podchoduxgeometrieplochax0100000064
definiční bod0100000065
popis objektu-
průběh podchoduxgeometrieplochax0100000066
definiční bod0100000067
popis objektu-
Skupina: Zařízení dopravních staveb
stojan nabíjení, výdejní stojanxgeometriebodx0100000068
popis objektu-
typ nabíjecího/výdejního médianabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel)
CNG
LPG
LNG
benzin/nafta
vodík
ostatní média
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
dopravní zařízení - liniové samostatně stojícíxgeometrieliniex0100000069
popis objektu-
typ dopravního zařízení liniovéhosvodidlo
protihluková stěna
typ svodidlajednoduché
zdvojené
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
mostní váhaxgeometrieplochax0100000070
definiční bod0100000071
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

3. Vodní díla

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Nádrž
vodní nádržxgeometrieplochax0100000072
definiční bod0100000073
popis objektu-
typ vodní nádrževodní nádrž
průmyslová nádrž
dešťová usazovací nádrž
dešťová průsaková nádrž
požární nádrž
jiný typ nádrže
nezjištěno
hráz, jezxgeometrieplochax0100000074
definiční bod0100000075
popis objektu-
Skupina: Stavby v korytě vodního toku
přeliv, stupeňxgeometrieplochax0100000076
definiční bod0100000077
popis objektu-
stavebně upravené korytoxgeometrieplochax0100000078
definiční bod0100000079
popis objektu-
Skupina: Stavby k melioracím pozemků
meliorační příkop, žlabxgeometrieplochax0100000080
definiční bod0100000081
popis objektu-
osa melioračního příkopu, žlabu, drénuxgeometrieliniex0100000082
popis objektu-
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
druh melioračních opatřeníodvodnění
závlaha
opatření proti vodní erozi - příkop
opatření proti vodní erozi - průleh
opatření proti větrné erozi
revitalizace půdy
vsakovací objekt
nezjištěno
rok výstavby-
materiál-
meliorační šachtaxgeometriebodx0100000083
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Odběr, jímání vody
studna na veřejném prostranstvíxgeometriebodx0100000084
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Stavby, objekty a zařízení k ochraně před povodněmi
protipovodňová zábranaxgeometrieplochax0100000085
definiční bod0100000086
popis objektu-
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní
zábrany
nezjištěno
suchá nádržxgeometrieplochax0100000087
definiční bod0100000088
popis objektu-
objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmixgeometriebodx0100000089
popis objektu-
typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihradítko hradidlové šachty
hrazení, uzávěr, vrata
patka protipovodňové stěny
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
osa hráze, zdi, mobilní zábranyxgeometrieliniex0100000090
popis objektu-
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní zábrany
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

4. Stavby technické infrastruktury

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Sdílená stavba technické infrastruktury
kolektorxgeometrieliniex0100000091
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
kabelovodxgeometrieliniex0100000092
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ kabelovodukabelová lávka
kabelový žlab
kabelová komora
chránička
nezjištěno
rozvaděč ISxgeometrieliniex0100000093
bodx0100000094
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ rozvaděče ISsdružený
elektro
plyn
síť EK
nezjištěno
podpěrné zařízeníX

geometriebodx0100000095
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ podpěrného zařízenístožár příhradový
sloup
sloup veřejného osvětlení
sloup trakčního vedení
nástěnná konzola
střešník
portál
hák
typ sloupubetonový
dřevěný
kovový
nezjištěno
jiná technologická stavba TIxgeometriebodx0100000096
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
průběh jiné technologické stavby TIxgeometrieliniex0100000097
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
Skupina: Elektrické vedení
trasa elektrické sítěxgeometrieliniex0100000098
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ trasy elektrické sítěsilové vedení
zemnící lano
nezjištěno
maximální napěťová hladinaNN
VN
VVN
ZVN
nezjištěno
maximální provozní napětí0,4 kV
0,5 kV
3kV
5kV
6kV
10 kV
22 kV
35 kV
110 kV
220 kV
400 kV
nezjištěno
provozní napětí-
Izolace venkovního vedeníizolace základní
bez izolace
nezjištěno
trasa místní elektrické sítěxgeometrieliniex0100000099
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním

laserovým skenováním

přibližný zákres

vyhledáno

nezjištěno

typ trasy místní elektrické sítěveřejné osvětlení světelná signalizace trakční vedení osvětlovací síť staveb nezjištěno
trasa domovní přípojky elektrické sítěxgeometrieliniex0100000100
popis objektu-
stav objektuprovozováno

neprovozováno

nezjištěno

x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky

geodeticky - terestricky před

záhozem

geodeticky - terestricky po

záhozu

geodeticky - fotogrammetricky

geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno

zařízení elektrické sítěxgeometriebodx0100000101
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení elektrické sítěskříň elektrické sítě
jiný
výrobna elektřinyxgeometrieplocha nebo bodx0100000102
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ výrobny elektřinygeotermální
jaderná
vodní
fotovoltaická
tepelná
větrná
bioplynová
nezjištěno
instalovaný výkon-
stanice elektrické sítěxgeometrieplocha nebo bodx0100000103
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
maximální napěťová hladinaNN
VN
VVN
ZVN
nezjištěno
maximální provozní napětí0,4 kV
0,5 kV
3kV
5kV
6kV
10 kV
22 kV
35 kV
110 kV
220 kV
400 kV
nezjištěno
provozní napětí-
typ stanice rozvodné sítětransformační stanice
distribuční stanice
spínací stanice
měnírna
jiná
druh stanice rozvodné sítěkompaktní a zděná
stožárová
věžová
venkovní
vestavěná
nezjištěno
jaderné zařízeníxgeometrieplocha nebo bodx0100000104
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ jaderného zařízeníreaktor sklad úložiště jiný
Skupina: Elektronické komunikace
trasa sítě EKxgeometrieliniex0100000105
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
materiál trasy sítě EKkovová
optická
kovová + optická
nezjištěno
x
materiál ochrany vedení sítě EKbez ochrany vedení
plastová trubka
svazek mikrotrubiček
nezjištěno
trasa radioreléových spojůxgeometrieliniex0100000106
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
zařízení sítě EKxgeometriebodx0100000107
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení sítě EKtelefonní automat
skříň sítě EK
přípojný bod sítě EK
jiný
umístění objektusamostatně stojící
na objektu
nezjištěno
technologický objekt sítě EKxgeometrieplocha nebo bodx0100000108
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ objektu sítě EKradioteleskop
ústředna
telekomunikační věž
technologický kontejner sítě EK
jiný
Skupina: Plynovod
trasa plynovodní sítěxgeometrieliniex0100000109
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
tlaková hladina plynovodní sítěNTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
typ média plynovodní sítězemní plyn
propan-butan
biometan
vodík
ostatní druhy plynu
nezjištěno
dimenze-x
trasa domovní přípojky plynovodní sítěxgeometrieliniex0100000110
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
tlaková hladina plynovodní sítěNTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
dimenze-x
zařízení plynovodní sítěxgeometriebodx0100000111
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení plynovodní sítěšoupě plynovodní sítě
skříň plynovodní sítě
plynová lampa veřejného osvětlení
šachta plynovodní sítě
jiný
x
umístění objektusamostatně stojící
na objektu
nezjištěno
technologický objekt plynovodní sítěxgeometrieplocha nebo bodx0100000112
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
tlaková hladina plynovodní sítěNTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
typ technologického objektu plynovodní sítěkompresní stanice
regulační stanice
distribuční regulátor
odorizační stanice
výrobna plynu
stanice katodové ochrany
podzemní zásobník plynu
plnírna plynu
plynojem
armaturní uzel
nadzemní zásobník plynu
jiný
Skupina: Vodovod
trasa vodovodní sítěxgeometrieliniex0100000113
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ trasy vodovodní sítězásobovací vodovodní řad
řad rozvodné vodovodní sítě
nezjištěno
typ média vodovodní sítěvoda pitná
voda surová
voda užitková
nezjištěno
dimenze-x
materiál-
trasa domovní přípojky vodovodní sítěxgeometrieliniex0100000114
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ média vodovodní sítěvoda pitná
voda surová
voda užitková
nezjištěno
dimenze-x
materiál-
zařízení vodovodní sítěxgeometriebodx0100000115
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení vodovodní sítěšoupě vodovodní sítě
hydrant vodovodní sítě
výústní objekt vodovodní sítě
pítko
šachta vodovodní sítě
redukční ventil vodovodní sítě
výtokový stojan
plnící místo
přerušovací komora
jiný
zařízení domovní přípojky vodovodní sítěxgeometriebodx0100000116
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení domovní přípojky vodovodní sítěšachta vodovodní
šachta měrná a kontrolní
jiné
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
technologický objekt vodovodní sítěX

geometrieplocha nebo bodx0100000117
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ objektu vodovodní sítěvodojem
úpravna vody
manipulační objekt
čerpací stanice vodovodní sítě
ATS vodovodní sítě
odkyselovací a odradonovací
stanice
jiný
typ vodojemuvěžový
podzemní zasypaný
podzemní nezasypaný
nezjištěno
typ média vodovodní sítěvoda pitná
voda surová
voda užitková
nezjištěno
objem vodojemu-
minimální výška hladiny vodojemu-
kapacita úpravny vody-
Skupina: Přivaděče vody
trasa přivaděče vodyxgeometrieliniex0100000118
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ přivaděčeodkrytý
trubní
nezjištěno
dimenze-x
materiál-
zařízení přivaděče vodyxgeometriebodx0100000119
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení přivaděče vodyvstupní šachta nezjištěno
technologický objekt přivaděče vodyxgeometrieplocha nebo bodx0100000120
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ technologického objektu přivaděče vodyodvzdušňovací zařízení
vyrovnávací komora
nezjištěno
Skupina: Kanalizace
trasa kanalizační sítěxgeometrieliniex0100000121
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ trasy kanalizační sítěkanalizační stoka
veřejná část kanalizační přípojky
odlehčovací stoka
nezjištěno
typ kanalizační sítějednotná
dešťová
splašková
drenáž
kalové potrubí
nezjištěno
typ pohybu kanalizačního médiagravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno
dimenze-x
materiál-
trasa domovní přípojky kanalizační sítěxgeometrieliniex0100000122
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ kanalizační sítějednotná
dešťová
splašková
drenáž
kalové potrubí
nezjištěno
typ pohybu kanalizačního médiagravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno
dimenze-x
materiál-
zařízení kanalizační sítě (bodové)xgeometriebodx0100000123
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení kanalizační sítěšachta kanalizační
vpusť kanalizační sítě
uzávěr kanalizační sítě
čistící zařízení
vyústění kanalizační sítě
lapol
odlučovač lehkých kapalin
jiné
zařízení domovní přípojky kanalizační sítěxgeometriebodx0100000124
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení domovní přípojky kanalizační sítěšachta kanalizační
šachta měrná a kontrolní
domovní čerpací stanice
vsakovací zařízení s přepadem
jiné
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
liniové zařízení kanalizační sítěxgeometrieliniex0100000125
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ liniového zařízení kanalizační sítěliniový odvodňovač
jiný
technologický objekt kanalizační sítěxgeometrieplocha nebo bodx0100000126
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ objektu kanalizační sítěčistírna odpadních vod
čerpací stanice kanalizační sítě
odlehčovací komora
liniový odvodňovač
kanalizační výusť
dešťová nádrž na kanalizační síti
podtlaková stanice na kanalizační síti
jiný
kapacita ČOV (EO)-
kapacita ČOV (m3/den)-
Skupina: Produktovod
trasa sítě produktovoduxgeometrieliniex0100000127
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ média produktovodumazut, olej
pohonné hmoty
odpad
ropa
stlačený nebo zředěný vzduch
technický plyn
jiný
nezjištěno
x
dimenze-x
zařízení sítě produktovod uxgeometriebodx0100000128
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení sítě produktovodušachta sítě produktovodu
nezjištěno
technologický objekt sítě produktovoduxgeometrieplocha nebo bodx0100000129
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ média produktovodumazut, olej
ohonné hmoty
odpad
ropa
stlačený nebo zředěný vzduch
technický plyn
jiný
nezjištěno
Skupina: Teplovod
trasa teplovodní sítěxgeometrieliniex0100000130
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ trasy teplovodní sítěprimární síť
sekundární síť
nezjištěno
typ média teplovodní sítěteplovod
horkovod
parovod
nezjištěno
dimenze-x
zařízení teplovodní sítěxgeometriebodx0100000131
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení teplovodní sítěodvětrávání teplovodu
šachta teplovodní sítě
jiný
technologický objekt teplovodní sítěxgeometrieplocha nebo bodx0100000132
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ technologického objektu teplovodní sítěteplárna
kotelna
jiný
nezjištěno
Skupina: Potrubní pošta
trasa potrubní poštyxgeometrieliniex0100000133
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
dimenze-x
zařízení potrubní poštyxgeometriebodx0100000134
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ zařízení potrubní poštyšoupě potrubní pošty jiný
Skupina: Zařízení staveb technické infrastruktury
povrchový znak TIxgeometriebodx0100000135
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ povrchového znaku TIšachta vstupní
šachta kabelovodní
zařízení elektrické sítě
zařízení sítě EK
zařízení plynovodní sítě
zařízení vodovodní sítě
zařízení kanalizační sítě
zařízení sítě produktovodu
zařízení teplovodní sítě
jiný povrchový znak zařízení TI
orientační sloupek TIxgeometriebodx0100000136
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ inženýrské sítěelektrické vedení
elektronické komunikace
plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod
nezjištěno
trasa protikorozní ochranyxgeometrieliniex0100000137
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ protikorozní ochranykatodická
elektropolarizovaná drenáž
anoda
propojovací kabeláž
nezjištěno
typ inženýrské sítě s protikorozní ochranouplynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod
nezjištěno
bodové zařízení protikorozní ochranyxgeometriebodx0100000138
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ inženýrské sítě s protikorozní ochranouplynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod
nezjištěno
jiné zařízení staveb TIxgeometriebodx0100000139
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním
laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ jiného zařízení speciálních stavebhlásič IZS
reproduktor
venkovní hodiny
nezjištěno
umístění objektusamostatně stojící
na objektu
nezjištěno

5. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Důlní díla, důlní stavby
důl, lomxgeometrieplochax0100000140
definiční bod0100000141
popis objektu-
plocha rekultivacexgeometrieplochax0100000142
definiční bod0100000143
popis objektu-
úložné místo těžebního odpaduxgeometrieplochax0100000144
definiční bod0100000145
popis objektu-
jiné důlní dílo, důlní stavbaX

geometrieplochax0100000146
definiční bod0100000147
popis objektu-
Skupina: Odpadové hospodářství
skládka odpadůxgeometrieplocha nebo bodx0100000148
popis objektu-
stav skládky odpadův provozu
uzavřeno
nezjištěno
způsob rekultivace-
datum rekultivace-
typ odpaduinertní odpad
nebezpečný odpad
jiný
nezjištěno
kapacita-
spalovnaxgeometrieplocha nebo bodx0100000149
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
kapacita-
jiné zařízení na odstraňování,
využívání nebo sběr odpadů
xgeometrieplocha nebo bodx0100000150
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení na odstraňování odpadůzařízení na odstraňování BRO
zařízení na odstraňování
nebezpečného odpadu
jiná zařízení na odstraňování odpadů
nezjištěno
povolení nakládání s nebezpečným odpadempovoleno
bez povolení
nezjištěno
kapacita-
odkalištěxgeometrieplocha nebo bodx0100000151
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno

6. Rekreační, kulturní a sakrální stavby

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci
hřištěxgeometrieplochax0100000152
definiční bod0100000153
popis objektu-
Skupina: Stavba kulturní, sakrální
drobná sakrální stavba - bodxgeometriebodx0100000154
popis objektu-
typ drobné sakrální stavbykříž
boží muka
kaplička
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
drobná sakrální stavba - plochaxgeometrieplochax0100000155
definiční bod0100000156
popis objektu-
typ drobné sakrální stavbykříž
boží muka
kaplička
nezjištěno
hřbitovxgeometrieplochax0100000157
definiční bod0100000158
popis objektu-
drobná kulturní stavba - bodxgeometriebodx0100000159
popis objektu-
typ drobné kulturní stavbykašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
drobná kulturní stavba - plochaxgeometrieplochax0100000160
definiční bod0100000161
popis objektu-
typ drobné kulturní stavbykašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno

7. Součásti a příslušenství staveb

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Stavby společné pro více skupin
plotxgeometrieliniex0100000162
popis objektu-
druh plotuplot dřevěný
plot drátěný
plot kovový
plot zděný
plot živý
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
podezdívkaxgeometrieplochax0100000163
definiční bod0100000164
popis objektu-
stavebně upravený vjezd na pozemekxgeometrieliniex0100000165
popis objektu-
průjezdná šířka-
průjezdná výška-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
schodištěxgeometrieplochax0100000166
definiční bod0100000167
druh schodištěvícestupňové
platforma s jedním stupněm
nezjištěno
popis objektu-
zeďxgeometrieplochax0100000168
definiční bod0100000169
liniex0100000170
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
opěrná zeďxgeometrieplochax0100000171
definiční bod0100000172
popis objektu-
rampaxgeometrieplochax0100000173
definiční bod0100000174
popis objektu-
terasaxgeometrieplochax0100000175
definiční bod0100000176
popis objektu-
komínxgeometrieplochax0100000177
definiční bod0100000178
popis objektu-
skleníkxgeometrieplochax0100000179
definiční bod0100000180
popis objektu-
zahradní bazénxgeometrieplochax0100000181
definiční bod0100000182
popis objektu-
patka, deska, monolit, pilířxgeometrieplochax0100000183
definiční bod0100000184
popis objektu-
průběh technologické konstrukcexgeometrieliniex0100000185
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
sloup technologické konstrukcexgeometriebodx0100000186
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
stavba pro zpevnění povrchuxgeometrieplochax0100000187
definiční bod0100000188
popis objektu-
dvůr, nádvoříxgeometrieplochax0100000189
definiční bod0100000190
popis objektu-
vrtxgeometriebodx0100000191
popis objektu-
typ vrtugeotermální nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
ochranná šachta vrtuxgeometriebodx0100000192
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
čelo propustkuxgeometrieplochax0100000193
definiční bod0100000194
popis objektu-
průběh propustkuxgeometrielinie (osa)x0100000195
linie (obvod)x0100000196
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres nezjištěno
podzemní objekt ZPSxgeometrieplochax0100000197
definiční bod0100000198
popis objektu-
Skupina: Zařízení staveb
zábradlíxgeometrieliniex0100000199
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
výtah v chodníkuxgeometriebodx0100000200
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
nosič technického zařízeníxgeometriebodx0100000201
popis objektu-
typ nosiče technického zařízeníinformační tabule
billboard
kamera kamerového systému
reklamní sloup
vlajkový stožár
sdružené
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Doplňkové zařízení staveb
neidentifikovaný bodový objektxgeometriebodx0100000202
popis objektu-

8. Vodstvo, vegetace a terén

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Přírodní vodní plocha
vodní tokxgeometrieplochax0100000203
definiční bod0100000204
popis objektu-
jezeroxgeometrieplochax0100000205
definiční bod0100000206
popis objektu-
Skupina: Hospodářská plocha
zemědělská plochaxgeometrieplochax0100000207
definiční bod0100000208
popis objektu-
typ zemědělské plochyorná půda
vinice
chmelnice
ovocný sad
trvalý travní porost
jiný
nezjištěno
zahradaxgeometrieplochax0100000209
definiční bod0100000210
popis objektu-
lesxgeometrieplochax0100000211
definiční bod0100000212
popis objektu-
hospodářsky nevyužívaná plochaxgeometrieplochax0100000213
definiční bod0100000214
popis objektu-
Skupina: Udržovaná zeleň
udržovaná plocha zeleněxgeometrieplochax0100000215
definiční bod0100000216
popis objektu-
typ udržované zeleněměstská parková zeleň
udržovaná travnatá a okrasná plocha
skupina stromů a keřů
Skupina: Terénní útvar
terénní hranaxgeometrieliniex0100000217
popis objektu-
typ terénní hranyhrana
pata
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

9. Geodetické prvky

Typ objektuObsahová částVedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Podrobný bod
podrobný bod ZPSxgeometriebodx0100000218
popis objektu-
Charakteristika přesnosti v poloze1
2
3
4
5
9
Charakteristika přesnosti ve výšce1
2
3
4
5
9
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
číslo bodu-
výškový bod na terénuxgeometriebodx0100000219
popis objektu-
výška na terénu-
identický bodxgeometriebodx0100000220
popis objektu-
číslo bodu-

10. Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Sdílená stavba technické infrastruktury - záměry
kolektor - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000221
popis objektu-x
zdroj-x
kabelovod - záměrxgeometrieliniex0100000222
popis objektu-x
typ kabelovodukabelová lávka
kabelový žlab
chránička
x
zdroj-x
Skupina: Elektrické vedení - záměry
trasa elektrické sítě - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000223
popis objektu-x
typ trasy elektrické sítěsilové vedení
zemnící lano
neurčeno
x
napěťová hladinaNN
VN
VVN
ZVN
neurčeno
x
zdroj-x
trasa místní elektrické sítě - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000224
popis objektu-x
typ trasy místní elektrické sítěveřejné osvětlení
světelná signalizace
trakční vedení
osvětlovací síť staveb
neurčeno
x
zdroj-x
výrobna elektřiny -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000225
popis objektu-x
typ výrobny elektřinygeotermální
jaderná
vodní
fotovoltaická
tepelná
větrná
bioplynová
neurčeno
x
zdroj-x
stanice elektrické sítě - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000226
popis objektu-x
typ stanice rozvodné sítětransformační stanice
distribuční stanice
spínací stanice
měnírna
jiná
neurčeno
x
zdroj-x
jaderné zařízení -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000227
popis objektu-x
typ jaderného zařízeníreaktor
sklad
úložiště
jiný
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Elektronické komunikace - záměry
trasa sítě EK -záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000228
popis objektu-x
materiál trasy sítě EKkovová
optická
kovová + optická
neurčeno
x
zdroj-x
trasa radioreléových spojů - záměrxgeometrieliniex0100000229
popis objektu-x
zdroj-x
objekt sítě EK -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000230
popis objektu-x
typ objektu sítě EKradioteleskop
ústředna
telekomunikační věž
technologický kontejner sítě EK
jiný objekt sítě EK
x
zdroj-x
Skupina: Plynovod - záměry
trasa plynovodní sítě - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000231
popis objektu-x
tlaková hladina plynovodní sítěNTL
STL
VTL
VVTL
neurčeno
x
zdroj-x
technologický objekt plynovodní sítě - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000232
popis objektu-x
typ

technologického objektu plynovodní sítě

kompresní stanice
regulační stanice
distribuční regulátor
odorizační stanice
výrobna plynu
stanice katodové ochrany
trasový uzávěr
podzemní zásobník plynu
plnírna plynu
plynojem
armaturní uzel
jiný
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Vodovod - záměry
trasa vodovodní sítě - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000233
popis objektu-x
typ trasy vodovodní sítězásobovací vodovodní řad
řad rozvodné vodovodní sítě
neurčeno
x
zdroj-x
technologický objekt vodovodní sítě - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000234
popis objektu-x
typ technologického objektu vodovodní sítěvodojem
úpravna vody
manipulační objekt
čerpací stanice vodovodní sítě
ATS vodovodní sítě
odkyselovací a odradonovací
stanice
jiný
x
typ vodojemuvěžový
podzemní zasypaný
podzemní nezasypaný
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Kanalizace -záměry
trasa kanalizační sítě - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000235
popis objektu-x
typ trasy kanalizační sítěkanalizační stoka
veřejná část kanalizační
přípojky
odlehčovací stoka
neurčeno
x
typ kanalizační sítějednotná
dešťová
splašková
drenáž
kalové potrubí
neurčeno
x
typ pohybu kanalizačního médiagravitační
tlaková
podtlaková
neurčeno
x
zdroj-x
technologický objekt kanalizační sítě - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000236
popis objektu-x
typ objektu kanalizační sítěčistírna odpadních vod
čerpací stanice kanalizační sítě
odlehčovací komora
liniový odvodňovač
kanalizační výusť
dešťová nádrž na kanalizační síti
podtlaková stanice na kanalizační síti
jiný
x
zdroj-x
Skupina: Produktovod - záměry
trasa sítě produktovodu - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000237
popis objektu-x
zdroj-x
technologický objekt sítě produktovodu - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000238
popis objektu-x
zdroj-x
Skupina: Teplovod - záměry
trasa teplovodní sítě - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000239
popis objektu-x
typ trasy teplovodní sítěprimární síť sekundární síť neurčenox
zdroj-x
technologický objekt teplovodní sítě - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000240
popis objektu-x
typ technologického objektu teplovodní sítěteplárna kotelna jiný neurčenox
zdroj-x
Skupina: Nádrž - záměry
vodní nádrž -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000241
popis objektu-x
typ vodní nádrževodní nádrž
průmyslová nádrž
dešťová usazovací nádrž
dešťová průsaková nádrž
požární nádrž
jiný typ nádrže
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Meliorační opatření - záměry
meliorační příkop, žlab - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000242
popis objektu-x
zdroj-x
osa melioračníhopříkopu, žlabu - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000243
popis objektu-x
druh investice do půdyodvodnění
závlaha
opatření proti vodní erozi - příkop
opatření proti vodní erozi - průleh
opatření proti větrné erozi
revitalizace půdy
vsakovací průleh, vsakovací objekt
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Technické protipovodňové opatření - záměry
protipovodňová zábrana - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000244
popis objektu-x
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní
zábrany
neurčeno
x
zdroj-x
suchá nádrž -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000245
popis objektu-x
zdroj-x
objekt nebozařízení k ochraně před povodněmi - záměrxgeometriebodx0100000246
popis objektu-x
typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihradítko hradidlové šachty
hrazení, uzávěr, vrata
patka protipovodňové stěny
neurčeno
x
zdroj-x
osa hráze, zdi, mobilní zábrany - záměrxgeometrieliniex0100000247
popis objektu-x
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní
zábrany
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Přivaděče vody - záměry
trasa přivaděče vody - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000248
popis objektu-x
typ přivaděčeodkrytý
trubní
neurčeno
x
zdroj-x
technologický objekt přivaděče vody - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000249
popis objektu-x
typ technologického objektu přivaděče vodyodvzdušňovací zařízení
vyrovnávací komora
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Důlní díla, důlní stavby - záměry
důl, lom - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000250
popis objektu-x
zdroj-x
plocha rekultivace -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000251
popis objektu-x
zdroj-x
úložné místo těžebního odpadu - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000252
popis objektu-x
zdroj-x
jiné důlní dílo, důlní stavba - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000253
popis objektu-x
zdroj-x
Skupina: Odpadové hospodářství - záměry
skládka odpadů -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000254
popis objektu-x
typ odpaduinertní odpad nebezpečný odpad jiný neurčenox
zdroj-x
spalovna - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000255
popis objektu-x
zdroj-x
jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadůxgeometrieplocha nebo bodx0100000256
popis objektu-x
typ zařízení na odstraňování odpaduzařízení na odstraňování BRO
zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu
jiná zařízení na odstraňování odpadu
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Silniční doprava - záměry
obvod pozemní komunikace - záměrxgeometrieplocha (koridor záměru)x0100000257
popis objektu-x
zdroj-x
osa pozemní komunikace - záměrxgeometrieliniex0100000258
popis objektu-x
typ pozemní komunikacedálnice I. třídy
dálnice II. třídy
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace I. třídy
místní komunikace II. třídy
místní komunikace III. třídy
místní komunikace IV. třídy
účelové komunikace
neveřejně přístupná účelová komunikace pro IZS
neurčeno
x
typ úseku pozemní komunikacezemní těleso komunikace
most
tunel
neurčeno
x
zdroj-x
cyklostezka -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000259
popis objektu-x
zdroj-x
Skupina: Drážní doprava - záměry
obvod dráhy -záměrxgeometrieplocha (koridor záměru)x0100000260
popis objektu-x
zdroj-x
osa železniční tratě - záměrxgeometrieliniex0100000261
popis objektu-x
typ úseku železnicezemní těleso most tunel neurčenox
kategorie železniční tratěcelostátní
regionální
místní
vlečka
zkušební
speciální
neurčeno
x
typ železniční tratěvysokorychlostní
konvenční
neurčeno
x
zdroj-x
železniční přejezd -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000262
popis objektu-x
zdroj-x
tramvajová dráha -záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000263
popis objektu-x
zdroj-x
pozemní lanová dráha - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000264
popis objektu-x
druh dopravy lanové dráhynákladní doprava osobní doprava neurčenox
zdroj-x
dráha metra -záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000265
popis objektu-x
zdroj-x
speciální železniční dráha - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000266
popis objektu-x
zdroj-x
visutá lanová dráha - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000267
popis objektu-x
zdroj-x
železniční stanice, zastávka - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000268
popis objektu-x
typ železniční stanicestanice
zastávka
neurčeno
x
zdroj-x
Skupina: Vodní doprava - záměry
plavební komora -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000269
popis objektu-x
zdroj-x
sledovaná vodní cesta - záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000270
popis objektu-x
třída dopravně významné vodní cestymístního významu třídy 0
místního významu třídy I
mezinárodního významu třídy IV
mezinárodního významu třídy Va
mezinárodního významu třídy Vb
neurčeno
zdroj-x
plavební dráha -záměrxgeometrielinie nebo plocha (koridor záměru)x0100000271
popis objektu-x
zdroj-x
přístav - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000272
popis objektu-x
zdroj-x
jiné záměry na vodní cestěxgeometrieplocha nebo bodx0100000273
popis objektu-x
zdroj-x
Skupina: Letecká doprava - záměry
vzletová a přistávací dráha - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000274
popis objektu-x
zdroj-x
letiště - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000275
popis objektu-x
druh letištěveřejné s vnitrostátním
provozem
veřejné s mezinárodním provozem
neveřejné s vnitrostátním provozem
neveřejné s mezinárodním provozem
vojenské
neurčeno
x
zdroj-x
heliport - záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000276
popis objektu-x
umístění heliportuúrovňový
mimoúrovňový
neurčeno
x
zdroj-x
letecká stavba -záměrxgeometrieplocha nebo bodx0100000277
popis objektu-x
typ letecké stavbypodzemní letecká stavba
ostatní letecká stavba
neurčeno
x
zdroj-x
zařízení pro letecký provoz - záměrxgeometriebodx0100000278
popis objektu-x
typ zařízení pro letecký provozpřehledový systém
radionavigační zařízení
radiokomunikační systém
světelné zařízení
ostatní zařízení pro letecký provoz
neurčeno
x
zdroj-x

11. Ochranná a bezpečnostní pásma

Typ objektuObsahová částVlastnosti a další vedené údajeHodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývatNev. údajVýškaKód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Ochranné a bezpečnostní pásmo
ochranné pásmo objektů vodovoduxgeometrieplochax0100000279
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo objektů kanalizacexgeometrieplochax0100000280
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo elektrické sítěxgeometrieplochax0100000281
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo výrobny elektřinyxgeometrieplochax0100000282
popis objektu-x
typ výrobny elektřinygeotermální
jaderná
vodní
fotovoltaická
tepelná
větrná
bioplynová
nezjištěno
x
popis OP-x
ochranné pásmo plynovodní sítěxgeometrieplochax0100000283
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo sítě produktovoduxgeometrieplochax0100000284
popis objektu-x
typ OP sítě produktovoduOP produktovodu
OP ropovodu
nezjištěno
x
popis OP-x
ochranné pásmo teplovodní sítěxgeometrieplochax0100000285
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo sítě EKxgeometrieplochax0100000286
popis objektu-x
typ OP sítě EKOP rádiového zařízení a rádiového směrového spoje
OP komunikačního vedení
nezjištěno
x
popis OP-x
ochranné pásmo kolektoru, kabelovoduxgeometrieplochax0100000287
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo jaderného zařízeníxgeometrieplochax0100000288
popis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo zařízení protikorozní ochranyxgeometrieplochax0100000289
popis objektu-x
popis OP-x
bezpečnostní pásmo plynovodní sítěxgeometrieplochax0100000290
popis objektu-x
popis BP-x
bezpečnostní pásmo zařízení protikorozní ochranyxgeometrieplochax0100000291
popis objektu-x
popis BP-x
ochranné pásmo zařízení odpadového hospodářstvíxgeometrieplochax0100000292
popis objektu-x
typ OP odpadového hospodářstvíOP skládky
OP spalovny
OP zařízení BRO
OP zařízení na odstraňování NO
x
popis OP-x
ochranné pásmo vodního díla I. a II.xgeometrieplochax0100000293
kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledupopis objektu-x
popis OP-x
ochranné pásmo silniční stavbyxgeometrieplochax0100000294
popis objektu-x
ID objektu silniční stavby-x
číslo E-TAHU-x
typ OP pozemní komunikacedálnice I. třídy
dálnice II. třídy
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace I. třídy
místní komunikace II. třídy
x
popis OP-x
ochranné pásmo drážní stavbyxgeometrieplochax0100000295
popis objektu-x
ID objektu drážní stavby-x
typ OP drážní stavbyOP železniční tratě
OP tramvajové dráhy
OP pozemní lanové dráhy
OP metra
OP speciální železniční dráhy
OP visuté lanové dráhy
OP trolejbusové dráhy
x
popis OP-x
ochranné pásmo letištěxgeometrieplochax0100000296
popis objektu-x
ID objektu letiště-x
typ OP letištěOP se zákazem staveb
OP s výškovým omezením staveb
OP proti nebezpečným a klamavým světlům
OP se zákazem laserových zařízení
OP s omezením staveb
vzdušných - vedení VN a VVN
OP hlukové
OP ornitologické
x
popis OP-x
ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízeníxgeometrieplochax0100000297
popis objektu-x
typ OP leteckých zabezpečovacích zařízeníOP přehledového systému
OP radionavigačního zařízení
OP radiokomunikačního systému
OP světelného zařízení
OP podzemní letecké stavby
x
popis OP-x
ochranné pásmo stavby pro vodní dopravuxgeometrieplochax0100000298
popis objektu-x
ID objektu stavby pro vodní dopravu-x
popis OP-x

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce

1. Přesnost údajů o poloze a výšce je charakterizována základní střední souřadnicovou chybou mxy a základní střední výškovou chybou mH. Údaj o přesnosti se vede k prvku nebo k jednotlivým bodům prostorového určení v podobě třídy přesnosti.

Třída přesnostiZákladní střední souřadnicová chyba
mxy
Základní střední výšková chyba
mH
10,04 m0,03 m
20,08 m0,07 m
30,14 m0,12 m
40,26 m0,18 m
50,50 m0,35 m

2. Pokud přesnost údajů o poloze a výšce prvku digitální technické mapy nevyhovuje ani třídě přesnosti 5 nebo není známa, uvede se namísto třídy přesnosti číslice 9.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Struktura předávaných údajů o změnách obsahu digitální technické mapy

Předávané údaje o změnách obsahu digitální technické mapy jsou strukturovány do těchto skupin:

1. Konstrukční prvky objektů

2. Budovy

3. Dopravní stavby

4. Vodní díla

5. Stavby technické infrastruktury

6. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

7. Rekreační, kulturní a sakrální stavby

8. Součásti a příslušenství staveb

9. Vodstvo, vegetace a terén

10. Geodetické prvky

Použité zkratky:

TI - technická infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura

ZPS - základní prostorová situace

1. Konstrukční prvky objektů

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Základní konstrukční prvek
hranice budovygeometrielinie0100000299
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice stavbygeometrielinie0100000300
popis objektu-
typ stavbypodezdívka
rampa
terasa
komín
skleník
zahradní bazén
patka, deska, monolit, pilíř
stavba pro zpevnění povrchu
čelo propustku
drobná sakrální stavba
drobná kulturní stavba
ostatní stavba
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice schodištěgeometrielinie0100000301
popis objektu-
schodištěvícestupňové
platforma s jedním stupněm
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice zdigeometrielinie0100000302
popis objektu-
typ zdiopěrná zeď zárubní zeď nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
osa stavbygeometrielinie0100000303
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice dopravní stavby nebo plochygeometrielinie0100000304
popis objektu-
typ dopravní stavby nebo plochypozemní komunikace
chodník
cyklostezka
parkoviště, odstavná plocha
dopravní ostrůvek
dělící pás
nájezd, sjezd, vjezd
tramvajová dráha
pozemní lanová dráha
speciální železniční dráha
manipulační plocha
dopravní zařízení plošné
vnitřní členění dopravní plochy
nezpevněná dopravní plocha
příkop, násyp, zářez dopravní stavby
nástupiště
mostovka
portál tunelu
průběh tunelu
portál podchodu
průběh podchodu
jiný
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice přírodního a polopřírodního objektugeometrielinie0100000305
popis objektu-
typ přírodního a polopřírodního objektuvodní tok
jezero
zemědělská plocha
zahrada
les
hospodářsky nevyužívaná plocha
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice vodního dílageometrielinie0100000306
popis objektu-
typ vodního dílavodní nádrž
hráz, jez
přeliv, stupeň
stavebně upravené koryto
meliorační příkop, žlab
protipovodňová zábrana
suchá nádrž
nezjištěno
typ vodní nádrževodní nádrž
průmyslová nádrž
dešťová usazovací nádrž
dešťová průsaková nádrž
požární nádrž
jiný typ nádrže
nezjištěno
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní zábrany
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice ostatní plochygeometrielinie0100000307
popis objektu-
typ ostatní plochydůl, lom
plocha rekultivace
hřiště
hřbitov
dvůr, nádvoří
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
geometrielinie0100000308
hranice udržované zeleněpopis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
hranice podzemního objektu ZPSgeometrielinie0100000309
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Doplňkový konstrukční prvek
vnitřní členění budov a stavebgeometrielinie100000310
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

2. Budovy

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Objekt budovy
budovageometriedefiniční bod0100000002
popis objektu-

3. Dopravní stavby

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Silniční doprava
pozemní komunikace (provozní plocha)geometriedefiniční bod0100000006
popis objektu-
typ pozemní komunikacekomunikace
okružní křižovatka
prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace
nezjištěno
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
chodníkgeometriedefiniční bod0100000008
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
cyklostezkageometriedefiniční bod0100000010
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
označení cyklostezky-
parkoviště, odstavná plochageometriedefiniční bod0100000012
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
dopravní ostrůvekgeometriedefiniční bod0100000014
popis objektu-
dělící pásgeometriedefiniční bod0100000016
popis objektu-
nájezd, sjezd, vjezdgeometriedefiniční bod0100000018
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
Skupina: Drážní doprava
tramvajová dráhageometriedefiniční bod0100000025
popis objektu-
pozemní lanová dráhageometriedefiniční bod0100000029
popis objektu-
speciální železniční dráhageometriedefiniční bod0100000036
popis objektu-
visutá lanová dráhageometrielinie (osa)0100000039
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Společná dopravní stavba
příkop, násep, zářez dopravní stavbygeometriedefiniční bod0100000052
popis objektu-
nástupištěgeometriedefiniční bod0100000054
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
manipulační plochageometriedefiniční bod0100000056
popis objektu-
převažující povrchasfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
mostovkageometriedefiniční bod0100000059
popis objektu-
evidenční číslo objektu-
portál tunelugeometriedefiniční bod0100000061
popis objektu-
průběh tunelugeometriedefiniční bod0100000063
popis objektu-
typ tuneluželezniční
silniční
pro cyklisty a chodce
tunel pro vodní dopravu
sdružený
nezjištěno
portál podchodugeometriedefiniční bod0100000065
popis objektu-
průběh podchodugeometriedefiniční bod0100000067
popis objektu-
Skupina: Zařízení dopravních staveb
stojan nabíjení, výdejní stojangeometriebod0100000068
popis objektu-
typ nabíjecího/výdejního médianabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel)
CNG
LPG
LNG
benzin/nafta
vodík
ostatní média
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
dopravní zařízení - liniové samostatně
stojící
geometrielinie0100000069
popis objektu-
typ dopravního zařízení liniovéhosvodidlo
protihluková stěna
typ svodidlajednoduché
zdvojené
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
mostní váhageometriedefiniční bod0100000071
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

4. Vodní díla

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Nádrž
vodní nádržgeometriedefiniční bod0100000073
popis objektu-
typ vodní nádrževodní nádrž
průmyslová nádrž
dešťová usazovací nádrž
dešťová průsaková nádrž
požární nádrž
jiný typ nádrže
nezjištěno
hráz, jezgeometriedefiniční bod0100000075
popis objektu-
Skupina: Stavby v korytě vodního toku
přeliv, stupeňgeometriedefiniční bod0100000077
popis objektu-
stavebně upravené korytogeometriedefiniční bod0100000079
popis objektu-
Skupina: Stavby k melioracím pozemků
meliorační příkop, žlabgeometriedefiniční bod0100000081
popis objektu-
meliorační šachtageometriebod0100000083
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Odběr, jímání vody
studna na veřejném prostranstvígeometriebod0100000084
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Stavby, objekty a zařízení k ochraně před povodněmi
protipovodňová zábranageometriedefiniční bod0100000086
popis objektu-
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní zábrany
nezjištěno
suchá nádržgeometriedefiniční bod0100000088
popis objektu-
objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmigeometriebod0100000089
popis objektu-
typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihradítko hradidlové šachty
hrazení, uzávěr, vrata
patka protipovodňové stěny
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
osa hráze, zdi, mobilní zábranygeometrielinie0100000090
popis objektu-
typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmihráz
val
zeď
stavební základy mobilní zábrany
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

5. Stavby technické infrastruktury

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Elektrické vedení
trasa domovní přípojky elektrické sítěgeometrielinie0100000100
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
Skupina: Plynovod
trasa domovní přípojky plynovodní sítěgeometrielinie0100000110
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
tlaková hladina plynovodní sítěNTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
dimenze-
Skupina: Vodovod
trasa domovní přípojky vodovodní sítěgeometrielinie0100000114
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ média vodovodní sítěvoda pitná
voda surová
voda užitková
nezjištěno
dimenze-
materiál-
zařízení domovní přípojky vodovodní sítěgeometriebod0100000116
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení domovní přípojky vodovodní sítěšachta vodovodní
šachta měrná a kontrolní
jiné
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
Skupina: Kanalizace
trasa domovní přípojky kanalizační sítěgeometrielinie0100000122
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno
typ kanalizační sítějednotná
dešťová
splašková
drenáž
kalové potrubí
nezjištěno
typ pohybu kanalizačního médiagravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno
dimenze-
materiál-
zařízení domovní přípojky kanalizační sítěgeometriebod0100000124
popis objektu-
stav objektuprovozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení domovní přípojky kanalizační sítěšachta kanalizační
šachta měrná a kontrolní
domovní čerpací stanice
vsakovací zařízení s přepadem
jiné
způsob pořízení TIgeodeticky - terestricky
geodeticky - terestricky před záhozem
geodeticky - terestricky po záhozu
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým
skenováním
přibližný zákres
vyhledáno
nezjištěno

6. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Důlní díla, důlní stavby
důl, lomgeometriedefiniční bod0100000141
popis objektu-
plocha rekultivacegeometriedefiniční bod0100000143
popis objektu-
úložné místo těžebního odpadugeometriedefiniční bod0100000145
popis objektu-
jiné důlní dílo, důlní stavbageometriedefiniční bod0100000147
popis objektu-

7. Rekreační, kulturní a sakrální stavby

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci
hřištěgeometriedefiniční bod0100000153
popis objektu-
Skupina: Stavba kulturní, sakrální
drobná sakrální stavba (bodová)geometriebod0100000154
popis objektu-
typ drobné sakrální stavbykříž
boží muka
kaplička
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
drobná sakrální stavbageometriedefiniční bod0100000156
popis objektu-
typ drobné sakrální stavbykříž
boží muka
kaplička
nezjištěno
hřbitovgeometriedefiniční bod0100000158
popis objektu-
drobná kulturní stavba -bodgeometriebod0100000159
popis objektu-
typ drobné kulturní stavbykašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
drobná kulturní stavba - plochageometriedefiniční bod0100000161
popis objektu-
typ drobné kulturní stavbykašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno

8. Součásti a příslušenství staveb

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Stavby společné pro více skupin
plotgeometrielinie0100000162
popis objektu-
druh plotuplot dřevěný
plot drátěný
plot kovový
plot zděný
plot živý
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
podezdívkageometriedefiniční bod0100000164
popis objektu-
stavebně upravený vjezd na pozemekgeometrielinie0100000165
popis objektu-
průjezdná šířka-
průjezdná výška-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
schodištěgeometriedefiniční bod0100000167
popis objektu-
druh schodištěvícestupňové
platforma s jedním stupněm
nezjištěno
zeďgeometriedefiniční bod0100000169
linie0100000170
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
opěrná zeďgeometriedefiniční bod0100000172
popis objektu-
rampageometriedefiniční bod0100000174
popis objektu-
terasageometriedefiniční bod0100000176
popis objektu-
komíngeometriedefiniční bod0100000178
popis objektu-
skleníkgeometriedefiniční bod0100000180
popis objektu-
zahradní bazéngeometriedefiniční bod0100000182
popis objektu-
patka, deska, monolit, pilířgeometriedefiniční bod0100000184
popis objektu-
průběh technologické konstrukcegeometrielinie0100000185
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
sloup technologické konstrukcegeometriebod0100000186
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
stavba pro zpevnění povrchugeometriedefiniční bod0100000188
popis objektu-
dvůr, nádvořígeometriedefiniční bod0100000190
popis objektu-
vrtgeometriebod0100000191
popis objektu-
typ vrtugeotermální
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
ochranná šachta vrtugeometriebod0100000192
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
čelo propustkugeometriedefiniční bod0100000194
popis objektu-
průběh propustkugeometrielinie (osa)0100000195
linie (obvod)0100000196
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
podzemní objekt ZPSgeometriedefiniční bod0100000198
popis objektu-
Skupina: Zařízení staveb
zábradlígeometrielinie0100000199
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
výtah v chodníkugeometriebod0100000200
popis objektu-
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
nosič technického zařízenígeometriebod0100000201
popis objektu-
typ nosiče technického zařízeníinformační tabule
billboard
kamera kamerového systému
reklamní sloup
vlajkový stožár
sdružené
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
Skupina: Doplňkové zařízení staveb
neidentifikovaný bodový objektgeometriebod0100000202
popis objektu-

9. Vodstvo, vegetace a terén

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Přírodní vodní plocha
vodní tokgeometriedefiniční bod0100000204
popis objektu-
jezerogeometriedefiniční bod0100000206
popis objektu-
Skupina: Hospodářská plocha
zemědělská plochageometriedefiniční bod0100000208
popis objektu-
typ zemědělské plochyorná půda
vinice
chmelnice
ovocný sad
trvalý travní porost
jiný
nezjištěno
zahradageometriedefiniční bod0100000210
popis objektu-
lesgeometriedefiniční bod0100000212
popis objektu-
hospodářsky nevyužívaná plochageometriedefiniční bod0100000214
popis objektu-
Skupina: Udržovaná zeleň
udržovaná plocha zeleněgeometriedefiniční bod0100000216
popis objektu-
typ udržované zeleněměstská parková zeleň
udržovaná travnatá a okrasná plocha
skupina stromů a keřů
Skupina: Terénní útvar
terénní hranageometrielinie0100000217
popis objektu-
typ terénní hranyhrana
pata
nezjištěno
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno

10. Geodetické prvky

Typ objektuPředávané údajeHodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývatKód typu objektu
Skupina: Podrobný bod
podrobný bod ZPSgeometriebod0100000218
popis objektu-
charakteristika přesnosti v poloze1
2
3
4
5
9
charakteristika přesnosti ve výšce1
2
3
4
5
9
způsob pořízení ZPSgeodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
nezjištěno
číslo bodu-
výškový bod na terénugeometriebod0100000219
popis objektu-
výška na terénu-
identický bodgeometriebod0100000220
popis objektu-
číslo bodu-

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy

1. Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy obsahuje tyto části:

a) popisové pole,

b) měřický náčrt,

c) technickou zprávu,

d) seznam souřadnic a

e) soubor změnových údajů ve výměnném formátu.

2. Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy se vyhotovuje a předává v elektronické podobě v podobě souboru obsahujícího popisové pole se souborovými přílohami obsahujícími ostatní náležitosti podle odstavce 1.

3. Není-li stanoveno jinak, je datovým formátem souborů datový formát Portable Document Formát for the Long-term Archiving (PDF/A). Seznam souřadnic se vyhotovuje ve formě strojově čitelného textu.

4. Měřický náčrt obsahuje grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, a čísla podrobných bodů uvedených v seznamu souřadnic. Vychází z aktuálního stavu digitální technické mapy a je případně doplněn o dosud nezobrazené objekty a zařízení nebo jejich části zaměřené v okolí vyznačovaného objektu nebo zařízení z důvodu vyznačení jejich vzájemné polohy a souvislostí. Může být podložen ortofotem, pokud tím nedojde ke zhoršení jeho přehlednosti a čitelnosti údajů.

5. V náčrtu se červenou barvou odliší nové údaje digitální technické mapy odpovídající základní prostorové situaci a dopravní infrastruktuře. Nové údaje digitální technické mapy o prvcích technické infrastruktury se vyznačí barvou odpovídající kategorii daného prvku.

6. Zaměření se provede tak, aby umožnilo určit údaje s přesností odpovídající alespoň třídě přesnosti 3.

7. Vzor geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy

7.1. Vzor popisového pole:

Vzor popisového pole

7.2. Vzor měřického náčrtu:

Vzor měřického náčrtu

Poznámky pod čarou

1) § 27 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 47/2020 Sb.

2) § 14 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru