Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 380/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 154/2020
Platnost od 25.09.2020
Účinnost od 01.10.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

380

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno p) zní:

p) činnosti příslušníka speciálních sil spočívající

1. v provádění speciálních operací nebo v soustavném udržování připravenosti k nim,

2. v přípravě k výkonu činnosti podle bodu 1,

3. v soustavném velení a řízení u operačně samostatného celku, nebo

4. v soustavném zabezpečování vojáků, kteří vykonávají činnosti podle bodu 1, v rámci operačně samostatného celku,“.

2. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. c) až i) a k) až o), § 2 písm. p) bodů 2 až 4 a § 2 písm. q), y) nebo z) náleží stabilizační příspěvek ve výši 10000 Kč měsíčně.“.

3. V § 3 odst. 3 se za slovo „odbornosti“ vkládají slova „nebo při výkonu některé z činností“.

4. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. p) bodu 1 náleží stabilizační příspěvek ve výši 15000 Kč měsíčně.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

5. V § 3 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru