Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 371/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 150/2020
Platnost od 17.09.2020
Účinnost od 01.10.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

371

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 444/2016 Sb. a vyhlášky č. 462/2017 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se text „§ 34 odst. 1 a § 38a odst. 3“ nahrazuje textem „§ 34 odst. 3 a § 38a odst. 4“.

2. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“).

2a) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.“.

3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(2) Při kontrole používá kontrolní orgán

a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf“), kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo

b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf“), zařízení ke kontrole záznamových listů.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

4. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠6

Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku

(1) Kontrolní orgán provádí kontroly v oblasti dodržování dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel a kontroly v provozovnách nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

5. § 7a zní:

㤠7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou vystaveného podle § 35d odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou vystaveného podle § 35j odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

6. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

7. Příloha č. 1 se zrušuje.

8. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a vybrané kauce

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a vybrané kauce“.

9. V příloze č. 3 bod 1.7. zní:

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích“.

10. V příloze č. 3 bod 2.2. zní:

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady)

Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců“.

11. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech“.

12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení“.

13. Nadpis přílohy č. 9 zní:

„Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla vystavené podle § 35d zákona“.

14. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla vystavené podle § 35j zákona

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla“.

15. Doplňuje se příloha č. 11, která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o převzetí kauce

Potvrzení o převzetí kauce“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru