Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 363/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 147/2020
Platnost od 04.09.2020
Účinnost od 01.10.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

363

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:


Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č. 242/2006 Sb., vyhlášky č. 18/2015 Sb. a vyhlášky č. 280/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 se slova „v cele“ nahrazují slovy „cela vybavena sociálním zařízením, které zahrnuje záchod a“.

2. V § 15 odstavec 1 zní:

(1) V cele nebo ložnici určené pro ubytování více obviněných musí na jednoho z obviněných připadat ubytovací plocha nejméně 6 m2 a na každého dalšího nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jednoho obviněného nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

3. V § 15 odstavec 2 zní:

(2) Umístit obviněného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší, než je uvedeno v odstavci 1, lze pouze tehdy, když celkový počet obviněných v rámci obvodu vrchního soudu překročí ubytovací kapacitu věznic stanovenou podle odstavce 1; ubytovací plocha připadající na jednoho obviněného však nesmí být menší než 3 m2.“.

4. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Do ubytovací plochy se nezapočítává plocha sociálního zařízení.“.

5. V § 43a odst. 2 se věta poslední zrušuje.

6. V § 48 odst. 2 se za slovo „zkáze,“ vkládají slova „potraviny obsahující semena máku setého,“.

7. V § 52 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; zejména mu lze umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí a pod její kontrolou“.

8. V § 76 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vnitřní řád a nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů zohledňují zvláštní potřeby těhotných žen, žen v období šesti týdnů po porodu a kojících matek.“.

9. V § 78a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.

10. V § 78a odstavec 2 zní:

(2) Zdravotní služby dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zabezpečuje Vězeňská služba na základě smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“.

11. V § 78a se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, vykonává vazbu zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí.“.

12. V § 78a odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

13. V § 78a odstavec 6 zní:

(6) Pokud se matka, která pobývá ve věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, z důvodu nemoci nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme péči o dítě na nezbytně nutnou dobu ředitelem věznice určený zaměstnanec; o tom věznice informuje zákonného zástupce dítěte, je-li to možné, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud matka pobývá mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, řeší se péče o dítě v případech uvedených ve větě první prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 2.“.

14. V § 78a se odstavec 7 zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Přesunout nahoru