Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 362/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 147/2020
Platnost od 04.09.2020
Účinnost od 01.10.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

362

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky č. 19/2015 Sb. a vyhlášky č. 279/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

2. V § 17 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; plocha sociálního zařízení se do ubytovací plochy nezapočítává“.

3. V § 17 odst. 6 se věta třetí zrušuje.

4. V § 17 odstavec 6 zní:

(6) V cele nebo ložnici určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho z odsouzených připadat ubytovací plocha nejméně 6 m2 a na každého dalšího nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jednoho odsouzeného nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

5. V § 17 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Umístit odsouzeného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší, než je uvedeno v odstavci 6, lze pouze tehdy, když celkový počet odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou v České republice neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6. Ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného nesmí být menší než 3 m2.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou v § 19 odst. 1 zákona na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

7. V § 27 odst. 1 se slova „zdravotní péče o ně“ nahrazují slovy „zdravotních služeb pro odsouzené“.

8. V § 33 odst. 1 se za slovo „zkáze,“ vkládají slova „potraviny obsahující semena máku setého,“.

9. V § 34 odst. 7 se text „ , 2, 3“ nahrazuje slovy „až 4“.

10. V § 46 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za účelem vzdělávání lze těmto odsouzeným umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí a pod její kontrolou.“.

11. V § 89 odstavec 1 zní:

(1) Vnitřní řád a nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů zohledňují zvláštní potřeby těhotných žen, žen v období šesti týdnů po porodu a kojících matek.“.

12. V § 91 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 1 až 8.

13. V § 91 odstavec 2 zní:

(2) Zdravotní služby dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zabezpečuje Vězeňská služba na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“.

14. V § 91 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a z prostředků určených na úhradu potřeb dítěte“.

15. V § 91 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, vykonává trest zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí.“.

16. V § 91 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Pokud se matka, která pobývá ve věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, z důvodu nemoci nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme péči o dítě na nezbytně nutnou dobu ředitelem věznice určený zaměstnanec; o tom věznice informuje zákonného zástupce dítěte, je-li to možné, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud matka pobývá mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, řeší se péče o dítě v případech uvedených ve větě první prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 2.

(8) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí pravidelně sledovat vývoj dítěte, o které matka ve věznici pečuje.“.

17. V § 91 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) O narození dítěte během výkonu trestu odsouzené ženy věznice neprodleně informuje okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se věznice nachází.“.

18. V § 99 odst. 1 se slovo „jednodenní“ nahrazuje slovem „stacionární“.

19. V § 99 odst. 2 se slovo „zásadně“ zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Přesunout nahoru