Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 360/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

Částka 146/2020
Platnost od 04.09.2020
Účinnost od 01.01.2021 (za 3 měsíce)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

360

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Významné informační systémy

(1) Významný informační systém podle § 2 písm. d) zákona je informační systém, jehož správcem je orgán veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha, využívaný k zajištění

a) elektronické pošty, je-li určena k použití v rámci výkonu veřejné moci, nebo

b) kontrolní nebo inspekční činnosti anebo státního dozoru.

(2) Významným informačním systémem podle § 2 písm. d) zákona je dále také informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který naplňuje určující kritéria stanovená v § 3.

(3) Významným informačním systémem není informační systém, jehož správcem je obec.

(4) Platí, že významný informační systém uvedený v odstavci 1 naplňuje určující kritéria.“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Významný informační systém podle § 2 písm. d) zákona je informační systém, jehož správcem je orgán veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha, využívaný k zajištění

a) elektronické pošty, je-li určena k použití v rámci výkonu veřejné moci,

b) kontrolní nebo inspekční činnosti anebo státního dozoru,

c) výkonu veřejné moci při přípravě na krizové situace a jejich řešení,

d) výkonu spisové služby, nebo

e) vedení úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

3. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Významný informační systém podle § 2 písm. d) zákona je informační systém, jehož správcem je orgán veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha, využívaný při výkonu působnosti orgánu veřejné moci k zajištění

a) elektronické pošty, je-li určena k použití v rámci výkonu veřejné moci,

b) kontrolní nebo inspekční činnosti anebo státního dozoru,

c) výkonu veřejné moci při přípravě na krizové situace a jejich řešení,

d) výkonu spisové služby,

e) vedení úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup,

f) mezinárodní spolupráce, nebo

g) zadávání veřejných zakázek.“.

4. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Určující kritéria

(1) Určujícím kritériem je skutečnost, že narušení bezpečnosti informací v informačním systému, který není uveden v § 2 odst. 1, by mohlo způsobit

a) omezení či narušení poskytování služeb nebo informací orgánem veřejné moci veřejnosti,

b) omezení či narušení hospodaření orgánu veřejné moci,

c) jiné omezení či narušení fungování orgánu veřejné moci,

d) omezení či narušení fungování nebo hospodaření jiného orgánu nebo osoby podle § 3 zákona, popřípadě omezení či narušení poskytování služeb nebo informací veřejnosti tímto orgánem nebo osobou,

e) zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50000 osob, nebo

f) ohrožení či narušení veřejného zájmu,

a toto omezení, narušení, zásah či ohrožení nebude možné odvrátit bez vynaložení nepřiměřených nákladů.

(2) Orgán veřejné moci vede seznam všech informačních systémů, kterých je správcem, a u každého informačního systému, který není uveden v § 2 odst. 1, posoudí naplnění určujících kritérií podle odstavce 1. O výsledku posouzení vede správce informačního systému písemný záznam, který je součástí seznamu podle věty první.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

5. § 4 a 5 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

6. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, a ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Ředitel:

Ing. Řehka v. r.

Ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru