Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 314/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

Částka 125/2020
Platnost od 14.07.2020
Účinnost od 15.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

314

VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až k), n), p), r), s) a u), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatném řádku doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „ , které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3)“ nahrazují slovy „podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 5 odst. 1 písm. a) se bod 5 zrušuje.

4. V § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

2. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,“.

5. V § 5 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

2. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,“.

6. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a který je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce“.

7. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Pro podnožové vinice, selektované vinice a sazenice révy vinné musí být splněny tyto požadavky:

a) jsou při vizuální přehlídce prováděné Ústavem shledány prostými regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen „RNŠO“) uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud jde o příslušný rod nebo druh,

b) v nejvhodnějším období roku s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování révy a s ohledem na biologii RNŠO relevantních pro révu se z nich v případě pochyb odebírají vzorky a otestují se na RNŠO uvedené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce,

c) vizuální přehlídky a testování se provádí podle podmínek uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 3 k této vyhlášce, další přehlídky se provedou v případě potřeby tak, aby byla zajištěna kvalita rozmnožovacího materiálu,

d) lze je pěstovat pouze v půdě nebo ve vhodných případech v nádobách s pěstebními substráty, přičemž tato půda nebo substráty musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce, a nepřítomnost takových škodlivých organismů se stanoví odběrem vzorků a testováním, odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(3) Odběr vzorků půdy nebo substrátu a testování se neprovede, pokud Ústav na základě kontroly dospěl k závěru, že daná půda je prosta veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce. Odběr vzorků a testování se rovněž neprovede, pokud nebyla réva pěstována v dané produkční půdě po dobu nejméně 5 let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v dané půdě nevyskytují škodlivé organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.“.

8. V § 5 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

(4) V případě odběru vzorků a testování členské státy použijí protokoly Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „protokoly EPPO“) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

(5) Podnožové vinice a révové školky se zakládají za podmínek stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce, aby se předešlo riziku kontaminace škodlivými organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(6) Kromě splnění rostlinolékařských požadavků a požadavků na půdu musí být rozmnožovací materiál vyroben v souladu s požadavky na místo porostu, místo produkce nebo oblasti vymezené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, aby se dosáhlo omezení výskytu škodlivých organismů uvedených v dané příloze.

(7) Vizuální přehlídky porostů a kontrolu dalších požadavků stanovených touto vyhláškou pro rozmnožovací materiál révy vinné provádí Ústav.“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy „na internetových stránkách Ústavu“.

10. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy k žádosti uvedené na internetových stránkách Ústavu.“.

11. V § 15 odst. 9 se slova „nebo v kartonážích“ nahrazují slovy „ , kartonážích, nebo jednotlivých sazenic konečnému spotřebiteli,“.

12. V § 18 odst. 1 písm. g) se text „ES“ nahrazuje textem „EU“.

13. V § 18 odst. 2 se slova „tyto údaje“ nahrazují slovy „náležitosti rostlinolékařského pasu“.

14. V § 18 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Rozmnožovací materiál okrasných rostlin musí mít tyto vlastnosti:

a) alespoň při vizuální přehlídce v místě produkce musí být shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce a výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin uváděném do oběhu nesmí alespoň při vizuální přehlídce překračovat prahové hodnoty stanovené v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b) alespoň při vizuální přehlídce musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu uvedeného rozmnožovacího materiálu jiných než škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, nebo jakýchkoli jejich příznaků, a

c) musí rovněž splňovat požadavky týkající se RNŠO, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8) Vizuální přehlídky a případný odběr vzorků provádí dodavatel rozmnožovacího materiálu.“.

15. V příloze č. 2 se pod nadpis přílohy vkládá nadpis, který zní: „Část 1 - kvalitativní požadavky na rozmnožovací materiál révy“.

16. V příloze č. 2 části 1 bodě 1 se ve větě pod tabulkou za slova „Révové sazenice“ vkládají slova „a podnožové řízky“.

17. V příloze č. 2 části 1 bodě 3. tabulka č. 3 zní:

„Tabulka č. 3

Skupina porostů, kategoriePožadavky na vlastnosti
Sazenice révy, selektovaná vinice ve všech kategoriíchJednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu.
Podnožová vinice ve všech kategoriíchJednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu. Pokud je podnožová vinice pěstována bez opory, mohou být jednotlivé bloky tvořeny nejvíce pěti řadami, aby bylo možno provést vizuální přehlídku porostu.
Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiálPříměsi jiných druhů, odrůd a klonů se nesmí vyskytovat.
Certifikovaný rozmnožovací materiálV množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat; zřetelně označené odrůdy, popřípadě klony se nepovažují za příměsi.

“.

18. Na konci textu přílohy č. 2 se doplňuje část 2, která včetně nadpisu zní:

„Část 2 - Rostlinolékařské požadavky na rozmnožovací materiál révy

Oddíl 1: Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídky a v případě odběr vzorků a testování

Rod nebo druh rozmnožovacího materiálu révy vyjma semenRNŠO
Neroubované rostliny Vitis vinifera L.Hmyz a roztoči
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L., vyjma neroubovaných rostlin
Vitis vinifera L.
Hmyz a roztoči
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L.Bakterie
Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]
Vitis L.Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Oddíl 2: Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídky a v určitých případech odběr vzorků a testování

Rod nebo druhRNŠO
Vitis L., rozmnožovací materiál mimo osivaViry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Arabis mosaic virus [ARMVOO] Grapevine fanleaf virus [GFLVOO]
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
Podnože Vitis spp. a jejích hybridů vyjma Vitis vinifera L.Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Arabis mosaic virus [ARMVOO] Grapevine fanleaf virus [GFLVOO]
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
Grapevine fleck virus [GFKV00]

Oddíl 3: Požadavky týkající se opatření pro podnožové vinice Vitis L. a v příslušných případech pro révové školky jednotlivých kategorií

Prováděné úkonyKategorie rozmnožovacího materiálu
RM předstupněZákladní RMCertifikovaný RMSTANDARD
Vizuální přehlídkyMinimálně jednou za vegetační období
Odběr vzorků a testování na RNŠO vyjmenované v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2Před prvním uznáním RM a následně každých 5 let.Od stáří 6 let, následně v 6 ti letých intervalech.Z 10 % porostu každých 10 let počínaje desátým rokem stáří vinice.X

Oddíl 4: Požadavky na místo produkce, místo produkce nebo oblast podle dotčených RNŠO

1) Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nebo

(iii) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a základního rozmnožovacího materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla odstraněna a

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci certifikovaného materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla přinejmenším odstraněna z rozmnožovacího materiálu a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(iii) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.:

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu, základního rozmnožovacího materiálu a certifikovaného materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. byla odstraněna a byla přijata vhodná hygienická opatření a

- réva na stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. je po prostříhání ošetřena baktericidním prostředkem, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

(i) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismů Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3:

- na révě v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a základního rozmnožovacího materiálu nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu kteréhokoli z uvedených virů a

- příznaky výskytu uvedených virů byly pozorovány nejvýše u 5 % révy v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci certifikovaného materiálu a uvedená réva byla odstraněna a zničena nebo

(ii) veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a veškerý výchozí rozmnožovací materiál se udržují v zařízeních chráněných proti hmyzu, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

d) Viteus vitifoliae Fitch

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

(ii) réva se štěpuje na podnože odolné vůči organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a veškerý výchozí rozmnožovací materiál se udržují v zařízeních chráněných proti hmyzu a na uvedené révě nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch, celá partie uvedeného materiálu se ošetří fumigací, horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Viteus vitifoliae Fitch.

2) Standardní rozmnožovací materiál

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nebo

(iii) veškerá réva v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla přinejmenším odstraněna z rozmnožovacího materiálu a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. nebo

(iii) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.:

- veškerá réva v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. byla odstraněna a byla přijata vhodná hygienická opatření a

- réva na stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. je po prostříhání ošetřena baktericidním prostředkem, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

Příznaky výskytu všech virů (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3) byly pozorovány nejvýše u 10 % révy v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu a daná réva byla odstraněna z rozmnožovacího materiálu

d) Viteus vitifoliae Fitch

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

(ii) réva se štěpuje na podnože odolné vůči organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo:

(iii) v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje známky nebo příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch, celá partie uvedeného materiálu se ošetří fumigací, horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostý organismu Viteus vitifoliae Fitch.“.

19. Příloha č. 5 se zrušuje.

20. V příloze č. 8 se bod 2. zrušuje.

21. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů

Bakterie
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al [ERWIAM]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn ex L., Cydonia Milí, Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bose. ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.
0%
Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.
0%
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Citrus L., hybridy Citrus L., Fortunělla Swingle, hybridy
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybridy Poncirus Raf.
0%
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al[XANTPR]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus L.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al [XANTEU]Capsicum annuum L.0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L.0%
Xanthomonas perforans Jones et al [XANTPF]Capsicum annuum L.0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al [XANTVE]Capsicum annuum L.0%
Houby a řasovky
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Castanea L.
0%
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Pinus L.
0%
Lecanosticta acicola (von Thiimen) Sydow [SCIRAC]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Pinus L.
0%
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Semena
Helianthus annuus L.
0%
Plenodomus tracheiphilus (Petři) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Citrus L., hybridy Citrus L., Fortunella Swingle, hybridy
Fortunella Swingle, Poncirus Raf, hybridy Poncirus Raf.
0%
Puccinia horiana P Hennings [PUCCHN]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Chrysanthemum L.
0%
Hmyz a roztoči
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Fuchsia L.
0%
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.
0%
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen čeledi Palmae, pokud jde o následující rody a druhy
Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc, Cary ota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart. , Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc, Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull.) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O‘Brien, Phoenix syhestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) 0. F. Cook, Sahal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f, Syagrus romanzoffiana (Chám.) Gl as smán, Trachycarpus fortunei (Hook) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.
0%
Hlístice
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDIJ
Allium L.0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDIJ
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams., Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit, Tulipa L.
0%
Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo rody rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny
Candidatus Phytoplasma mali
Seemiiller & Schneider [PHYPMA]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Malus Mill.
0%
Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemiiller & Schneider [PHYPPR]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus L.
0%
Candidatus Phytoplasma pyri
Seemiiller & Schneider [PHYPPY]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Pyrus L.
0%
Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al. [PHYPSO]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Lavandula L.
0%
Chrysanthemum stunt viroid [CSVDOO]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Argyranthemům Webb. ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.
0%
Citrus exocortis viroid [CEVDOO]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Citrus L.
0%
Citrus tristeza virus [CTVOOO] (izoláty z EU)Rozmnožovací materiál okrasných 1 rostlin vyjma semen
Citrus L., hybridy Citrus L., FortuněHa Swingle, hybridy
Fortunella Swingle , Poncirus Raf. , hybridy Poncirus Raf.
0%
Impatiens necrotic spot tospovirus [INSVOO]Rozmnožovací materiál okrasných 1 rostlin vyjma semen
Begonia x hiemalis
Fotsch, novoguinejské hybridy Impatiens L.
0%
Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo rody rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny
Potato spindle tuber viroid [PSTVDO]Capsicum annuum L.0%
Plum pox virus [PPV000]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus armeniaca L., Prunus blireiana André, Prunus brigantina Vili. , Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl. et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp italica (Borkh. ) Hegi , Prunus dulcis (Miller) Webb., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal, Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim) Koehne, Prunus maritima Marsh. , Prunus mume Sieb. a Zucc, Prunus nigra Ait, Prunus persica (L.) Batsch., Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.
- jiné druhy Prunus L., které může napadnout Plum pox virus
0%
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWVOO]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Begonia x hiemalis
Fotsch., Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy Impatiens L., Pelargonium L.
0%

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru