Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 313/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 124/2020
Platnost od 14.07.2020
Účinnost od 15.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

313

VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 15 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 odst. 16, § 19 odst. 17 a § 19a odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb., vyhlášky č. 334/2017 Sb. a vyhlášky č. 299/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b). Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019.“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Obsahuje-li rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona příměs geneticky modifikovaného organismu povoleného k pěstování v Evropské unii, musí být takové osivo označeno jako „GMO“. Pro výsledek kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %.“.

3. V § 8 odst. 3 se za větu první vkládají věty „Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva. Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů (dále jen „KŠO“) pro Evropskou unii, regulovaných nekaranténních škodlivých organismů Evropské unie (dále jen „RNŠO“) a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech Evropské unie přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.“.

4. V § 9 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Osivo musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva. Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se KŠO pro Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.“.

5. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Dodavatel směsi vede evidenci o

a) míchání směsi formou míchacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, a zasílá ji pomocí dálkového přenosu Ústavu ke kontrole ihned po míchání a

b) uvádění směsi do oběhu, obdobně, jako je vedena evidence podle § 9 odst. 4, kterou předkládá Ústavu ke kontrole na vyžádání.

(4) Ústav v místě míchání směsí osiv provádí kontrolu vedení evidence vyrobených a do oběhu uvedených směsí a míchacích protokolů podle odstavce 3 a odebírá vzorek pro následnou kontrolu z těch partií směsí, které jsou v době kontroly na skladě. Četnost těchto kontrol a vzorkování se řídí objemem výroby v dané provozovně. Ústav provádí následnou kontrolu těchto vzorků, která činí minimálně 5 % z počtu partií vyrobených v kalendářním roce. Přesný rozsah kontroly Ústav stanoví podle výsledků předchozího roku. S výsledky kontroly jsou dodavatelé písemně seznámeni.“.

6. V § 15 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pokud směs obsahuje druh, u kterého jsou stanoveny požadavky na RNŠO, musí být na úřední návěsce připojen rostlinolékařský pas.“.

7. Pod nadpisem § 16 se za text „§ 12b odst. 6“ vkládají slova „ , § 5 odst. 8 písm. d) a h) a § 7 odst. 6 písm. a)“.

8. V § 16 odst. 2 se za slovo „Požadavky“ vkládají slova „na vlastnosti množitelského porostu a požadavky“.

9. V § 19 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Sazenice zeleniny musí splňovat požadavky týkající se KŠO pro Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.“.

10. V § 19 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

11. V § 19 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(5) Rozmnožovací materiál sazenic zeleniny musí být podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), opatřen rostlinolékařským pasem, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), s výjimkou sazenic zeleniny dodávaných přímo konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy.

6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny.“.

12. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Rostlinolékařský pas může nahrazovat údaje uvedené v odstavci 4 písm. b), d) a k). Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

13. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zákona o rostlinolékařské péči2)“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie5)“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

14. V § 22 odst. 1 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

15. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „podle přílohy č. 20 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „ , jejichž vzor je uveden na internetových stránkách Ústavu“.

16. V § 24 odst. 2 se slova „a vzory návěsek jsou uvedeny“ nahrazují slovy „je uvedeno“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vzory návěsek jsou uvedeny na internetových stránkách Ústavu.“.

17. V § 24 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo z umělé hmoty“.

18. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Název a adresa dodavatele je údaj pro úřední návěsku nepovinný, a pokud je uveden, musí se nacházet v neúřední části návěsky.“.

19. V § 25 odstavec 4 zní:

(4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 24 odst. 1 písm. b) obsahují údaje:

a) označení Mezinárodní asociace pro zkoušení semen nebo Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

b) označení Ústavu a České republiky,

c) název druhu,

d) název odrůdy,

e) kategorie osiva,

f) číslo partie,

g) datum vzorkování,

h) hmotnost v jednom balení,

i) země výroby,

j) číslo návěsky.“.

20. V § 25 odst. 5 a § 26 odst. 6 se slova „v příloze č. 20 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „na internetových stránkách Ústavu“.

21. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) U druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s úřední návěskou nebo návěskou dodavatele spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6).“.

22. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) V případě malého balení u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být připojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

23. V příloze č. 1 části III se v poznámce 3 slova „a čiroků“ nahrazují slovy „ , čiroků a prosa“.

24. V příloze č. 1 části V oddíl 2 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

„Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2a

DruhKat. osivaVlhkost nejvýše28
%
Klíčivost nejméně %Čistota nejméně39
%
Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku podle sloupce 11 - počet semenHmotnost vzorku pro zkoušku podle sloupce 6-10
v gramech
Námel, sklerocia a jejich zlomky v množství dle sloupce 11
ks
celkem jiných rostlinných druhů
ks
z toho podle sloupce 6z toho podle sloupce 8
jiných druhů obilnin
ks
ostatní rostlinné druhy kromě obilnin
ks
ředkev ohnice, koukol polní
ks
oves hluchý, oves jalový, jílek mámivý38
ks
123456789101112
čirok, čirok súdánská tráva, čirok x čirok súdánská trávaSE,E14,08098,00----9001
C14,08098,00----9003

ječmen31,34

SE,E15,08599,08262010002
C15,085 3598,02014146010006
kukuřice34SE,E14,09098,00----10001
C14,09098,00----10003
lesknice kanárskáSE,E14,07598,041 36--0 372001
C14,07598,0105--0 372003
oves setý33, hřebílkatý oves nahý32SE,E15,08599,08262010002
C15,08598,02014146010006
SE,E14,07599,08262010002
C14,07598,02014146010006
pšenice setá,30,34
tvrdá30,34
a špalda34,
SE,E15,08599,08262010002
C15,08598,02014146010006
tritikale34SE,E15,08098,08262010002
C15,08098,02014146010006
žito34SE,E15,08598,08262010002
C15,08598,02014146010006 u nehybridů
9 u hybridů
pohanka obecnáSE,E14,08098,064210600-
C14,08097,0126630600-
proso seté33SE,E14,08598,0312--150-
C14,08597,0624--150-

28 - Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max. 17,0 %, osivo jarních obilnin určené k výsevu v nejbližším vegetačním období po roce sklizně maximálně 16 %.

30 - V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.

31 - U ječmene nejvýše 1% obilek s osinou delší než délka zrna.

32 - V osivu ovsa nahého nejvýše 5% obilek v pluchách.

33 - Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g: u ovsa setého v kategorii SE, E 20 ks, v kategorii Cl 60 ks, v kategorii C2 200, u prosa SE, E 10 ks, v kategorii Cl 50 ks.

34 - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

35 - U osiva nahého ječmene kategorie C je minimální klíčivost snížena na 75%, je-li při zkoušení osiva nahého ječmene zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se na úřední návěsce text „Klíčivost nejméně 75 %“

36 - Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena jiných druhů obilnin.

37 - Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

38 - U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za náhodný a neposuzuje se, s výjimkou lesknice kanárské.

39 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Podíl zadiny pod síty s otvory o rozměrech, které stanovuje tabulka 5.2b, smí činit nejvýše 3%

Tabulka 5.2b

DruhSíta s otvory o rozměrech (mm)
ječmen jarní, pšenici setou ozimou, pšenici tvrdou a vyluštěné osivo pšenice špaldy2,2
ječmen ozimý, ječmen nahý, pšenici jarní, tritikale2,0
oves setý, oves hřebílkatý, žito1,8
oves nahý1,5

Vysvětlivky:

„ 0 “ nesmí se vyskytovat „ - “ neposuzuje se (výskyt není limitován)“.

25. V příloze č. 2 části III oddílu 2 pododdílu 2 tabulka 3.2 zní:

„Tabulka 3.2

KategorieIzolace k zamezení mechanické příměsi v metrech 4Prostorová izolace cizosprašných druhů - nejmenší izolační vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení5,6
Vzdálenost8
pole do 2 hapole nad 2 ha
SE, E, C1200100
SE, E, C pro výrobu pícnin nebo technické účely11007507

“.

26. V příloze č. 2 části VI oddílu 4 se v bodě 2 slovo „pro“ zrušuje a v bodě 9 se slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“.

27. V příloze č. 2 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:

„Tabulka 7.1

Typ malého baleníNejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu (bez aditiv) v kg
- malé balení EU B
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo směs osiv k použití jako pícnina)
10,0
- malé balení EU A
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)
2,0

“.

28. V příloze č. 2 části VII oddílu 2 pododdílech 3 a 4 se v bodě 5 slovo „pro“ zrušuje.

29. V příloze č. 3 části I tabulce 1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1 se za slovo „Vičenec“ doplňuje slovo „ligrus“.

30. V příloze č. 3 části III oddílu 2 pododdílu 3 tabulka 3.2b zní:

„Tabulka 3.2b

KategorieIzolace k zamezení mechanické příměsi v metrechProstorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu mezi odrůdami stejného druhu, které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
Vzdálenost12
porost do 2 haporost nad 2 ha
SE, E, C1200100
SE, E, C pro výrobu pícnin nebo technické účely1100115011

“.

31. V příloze č. 3 části III oddílu 3 pododdílu 2 tabulka 3.3b zní:

DruhNejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostůKategorie
SE, EC
jetel luční a vojtěškajiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c)510
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
plevelné druhy
- šťovík kadeřavý a tupolistý
510
rostliny napadené virovými chorobami10%10%
ostatní jetelovinyjiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c)530
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
plevelné druhy
- šťovík kadeřavý a tupolistý
510
rostliny napadené virovými chorobami10%10%
všechny jetelovinykokotice a zárazanesmí se vyskytovat
vojtěška setáRostliny s příznaky napadení RNŠO Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al.0%0%
Rostliny s příznaky napadení RNŠO Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev0%0%

“.

32. V příloze č. 3 části III oddílu 3 se za pododdíl 4 doplňuje pododdíl 5, který zní:

„Pododdíl 5

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu vojtěšky seté přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):

Tabulka 3.3d

RNŠOPřed založením porostu vojtěšky seté musí platit vždy alespoň jedno z opatření pro každý RNŠO uvedený v této tabulce
Původ osivaStanoviště prosté RNŠO Způsob zjištěníRezistentní odrůdaPředběžné ošetření a zkoušení osiva
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (CMI)Pochází z oblasti prosté CMINebyly pozorovány příznaky výskytu organismu v předchozím roce v okolí místa produkce, pokud byla na pozemku vojtěškaANO a neškodné nečistoty v osivu nepřekročí 0,1 %---
Ditylenchus dipsaci (DD)---Na předchozím porostu nebyly pozorovány příznaky výskytu DD, ve dvou předchozích letech nebyly pěstovány hostitelské plodiny pro DD a byla přijata vhodná hygienická opatření k zabránění výskytu DDNa předchozím porostu nebyly pozorovány příznaky výskytu DD a DD nebyl zjištěn laboratorně z odebrané zeminy---Fyzikální nebo chemické proti DD a potvrzení nepřítomnosti DD laboratorní zkouškou osiva

“.

33. V příloze č. 3 části V oddílu 1 tabulka 5.1 zní:

„Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS/HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidiív% 18Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška -zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška -zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Bob obecný#x
Hrách polní (včetně pelušky)###x
Jestřabina východní#
Jetel luční, zvrhlý (švédský)##
Jetel nachový, alexandrijský, plazivý, prostřední, zvrácený (perský)##
Lupina bílá, úzkolistá, žlutá#x
Pískavice řecké seno#
Štírovník jednoletý, růžkatý#
Tolice dětelová#
Vičenec ligrus#
Vikev huňatá, panonská, setá#
Vojtěška setá#
Vojtěška proměnlivá#
Cizrna beraní#
Čičorka pestrá#
Čočka jedlá#
Komonice bílá#
Úročník bolhoj#

“.

34. V příloze č. 3 části V oddílu 1 se pod tabulkou 5.1 ve vysvětlivkách slova „zkouška se zkouška“ zrušují a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka, která zní:

„◌ Zkouška je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze“.

35. V příloze č. 3 části V oddílu 3 pododdílu 1 tabulka 5.3 zní:

„Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusKategorieNormovaná hodnota37Hraniční hodnota38
Bob obecnýAscochyta fabae Speg.SE, E3%10%
C7%15%
Hrách polní (včetně pelušky)Ascochyta spp.SE, E3%10%
C7%15%
Fusarium spp.SE, E, C7%20%
LupinaColletotrichum spp.SE, E0%-
C2%-
RNŠO nebo příznaky jím způsobenéMaximální povolený výskyt v osivu39
Vojtěška setá

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al.SE, E, C0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) FilipjevSE, E, C0%

“.

36. V příloze č. 3 části V oddílu 3 pododdílu 1 se pod tabulku 5.3 za vysvětlivku 38 doplňuje vysvětlivka 39, která zní:

„39 - Zkouška zdravotního stavu je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze.“.

37. V příloze č. 3 části VI oddílech 1 a 2 se za bod 14 doplňuje bod 15, který zní:

15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech při jatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

38. V příloze č. 3 části VI oddílu 3 se za bod 13 doplňuje bod 14, který zní:

14. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

39. V příloze č. 3 části VI oddílu 4 se v bodě 2 slovo „pro“ zrušuje, v bodě 9 se slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“ a za bod 11 se doplňuje bod 12, který zní:

12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

40. V příloze č. 3 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:

„Tabulka 7.1

Typ malého baleníNejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu (bez aditiv)
v kg
- malé balení EU B
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo směs osiv k použití jako pícnina)
10,0
- malé balení EU A
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)
2,0

“.

41. V příloze č. 3 části VII oddílu 2 pododdílech 3 a 4 se v bodě 5 slovo „pro“ zrušuje.

42. V příloze č. 4 části VI oddílu 3 se v bodě 2 slovo „pro“ zrušuje a v bodě 9 se slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“.

43. V příloze č. 4 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:

„Tabulka 7.1

Typ malého baleníNejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu (bez aditiv)
v kg
malé balení EU B
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo směs osiv k použití jako pícnina)
10,0
malé balení EU A
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)
2,0

“.

44. V příloze č. 4 části VII oddílu 2 pododdílech 2 a 3 se v bodě 5 slovo „pro“ zrušuje.

45. V příloze č. 5 části I tabulce 1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1 se za slovo „Mák“ doplňuje slovo „setý“.

46. V příloze č. 5 části III oddílu 1 tabulka 3.1 zní:

„Tabulka 3.1

Druh
Kategorie
První přehlídka ve fáziDruhá přehlídka ve fáziTřetí přehlídka ve fáziPorosty nemohou být zakládány na pozemcích, na kterých byly v předcházejícím období pěstovány:
počet roků3předplodiny
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice
SE
E
kvetenídozrávání-3stejného druhu a jiného druhu rodu
Brassica,
Camelina,
Raphanus a
Sinapis
C, Okvetení--3
řepka
SE, E, Ctvorby listové růžicekvetenídozrávání3stejného druhu a jiného druhu rodu
Brassica,
Camelina,
Raphanus a
Sinapis
komponenty, hybridytvorby listové růžicekvetenídozrávání5
kmín
SE, E, Ckvetení--2čeleď Apiaceae
konopí seté
SE, E, Ckvetenídozrávání-2stejného druhu
len
SE, E, Ckvetenídozrávání-2stejného druhu
sója
SE, E, Ckvetenípřed zralostíve zralosti po opadu listů2stejného druhu
mák, slunečnice, světlice barvířská
SE, E, Ckvetenídozrávání-2stejného druhu

“.

47. V příloze č. 5 části III oddíl 4 včetně nadpisu zní:

„Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

A.

Tabulka 3.4a

DruhChorobaNejvyšší dovolený výskyt (%)
řepka,
řepice,
hořčice
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary2
slunečniceSclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary3
Botrytis spp.5
konopí setéBotrytis spp.5
lenAlternaria spp.3
Boeremia exigua var. Linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley3
Colletotrichum lini Westerdijk3
Fusarium spp.10
Botrytis spp.5
sójaPseudomonas syringae pv. Glycinea (Coerper) Young, Dye & Wilkie0,2
Phomopsis complex0,2
Phialophora gregata (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams0,2
Phytophthora megasperma Drecks.0,2
RNŠO nebo příznaky, které způsobuje
slunečnicePlasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni0

B. Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu slunečnice přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):

Tabulka 3.4b

DruhSlunečnice
RNŠOPlasmopora halstedii
Kategorie a generaceSE, E, C
Opatření, z nichž alespoň jedno musí být splněnoosivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté daného RNŠO
na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období
na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a příznaky výskytu daného RNŠO vykázalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu daného RNŠO
na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech během vegetačního období a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu daného RNŠO a reprezentativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu daného RNŠO nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům daného RNŠO.

“.

48. V příloze č. 5 části V oddílu 1 tabulka 5.1 zní:

„Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva
v %
příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií
v %
Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška -zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška -zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Hořčice bílá##x
Hořčice černá, sareptská###
Kmín#
Konopí seté#x
Len#x
Lnička setá#
Mák#
Řepice##x
Řepka 13###12x
Slunečnice##12x
Sója#x
Světlice barvířská#x

“.

49. V příloze č. 5 části V oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 5.2a slovo „Sklerocia25“ nahrazuje slovy „sklerocia nebo jejich zlomky“, slovo „sója17,21“ se nahrazuje slovem „sója21“ a vysvětlivky pod tabulkou č. 17 a 25 se zrušují.

50. V příloze č. 5 části V oddíl 3 včetně nadpisu zní:

„Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Pododdíl 1

Tabulka 5.3.1

DruhRNŠO nebo příznaky, které způsobujePrahové hodnoty pro osivo kategorií SE, E, C
LenAlternaria linicola Groves & Skolko5%5% celkem
Colletotrichum lini Westerdijk5%
Fusarium (anamorfní rod) Link

jiné než Fusarium oxysporum f.
sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon
a Fusarium circinatum Nirenberg & O‘Donnell
5%
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky)
Aveskamp, Gruyter & Verkley
Len setý přadný: 1 %
Len setý olejny : 5 %
Botrytis cinerea de Bary5%
SlunečniceBotrytis cinerea de Bary5%
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni0%
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de BaryLimit uveden ve sloupci 10 v tabulce 5.2a v této příloze
SójaDiaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips

Diaporthe phaseolorum var. sojae L ehman
15 % pro infekci Phomopsis complex
ŘepiceSclerotinia sclerotiorum (Libert) de BaryLimit uveden ve sloupci 10 v tabulce 5.2a v této příloze
ŘepkaSclerotinia sclerotiorum (Libert) de BaryLimit uveden ve sloupci 10 v tabulce 5.2a v této příloze
Hořčice bíláSclerotinia sclerotiorum (Libert) de BaryLimit uveden ve sloupci 10 v tabulce 5.2a v této příloze
DruhŠkodlivý organismusNejvyšší povolený výskyt pro kategorie SE, E, C
Konopí setéBotrytis spp.5%
Světlice barvířskáBotrytis spp.5%

Pododdíl 2

U druhů a škodlivých organismů vytištěných v pododdíle 1 tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.

Pododdíl 3

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu olejnin a přadných rostlin přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):

Tabulka 5.3.2

DruhRNŠOOpatření k RNŠO a tolerancím uvedeným v tab. 5.3.1, z nichž alespoň jedno musí být splněno
SlunečniceBotrytis cinereabylo provedeno účinné ošetření osiva schválené proti příslušnému RNŠOna základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo
SójaDiaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)
Diaporthe var. sojae
LenAlternaria linicola
Boeremia exigua var. linicola
Colletotrichum Hni
Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O‘Donnell
Botrytis cinerea

“.

51. V příloze č. 5 části VI se na konci oddílů 1 a 2 doplňuje bod 15, který zní:

15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

52. V příloze č. 5 části VI se na konci oddílu 3 doplňuje bod 13, který zní:

13. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

53. V příloze č. 7 části II oddílu 1 vysvětlivka č. 1 pod tabulkou 2 zní:

1 - Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y, ověřeno úředním testováním, nebo testováním pod úředním dohledem.“.

54. V příloze č. 7 části III oddíl 4 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

„Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

Pododdíl 1

Tabulka 3.4a

RNŠO nebo příznaky, které způsobují, a jiné škodlivé organismyNejvyšší přípustné % rostlin s příznaky napadení
Mateřské rostliny PBTCPBSSEEAB
Mozaikové příznaky viróz a příznaky, které způsobuje virus svinutky bramboru00,10,20,50,82,06,0
Bakteriální černání stonků bramboru (Dickeya spp.; Pectobacterium spp.000,10,51,02,04,0
Candidatus Liberibacter solanacearum0000000
Stolbur bramboru
Candidatus Phytoplasma solani
0000000
Viroidová vřetenovitost hlíz bramboru Potato spindle tuber viroid0000000
škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5)nesmí se vyskytovat

Pododdíl 2

1. Při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.

2. V případě selekce odkládáním natě se při výskytu živých neokřídlených mšic každý selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.

3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu příznaků napadení viry platí pouze tehdy, jedná-li se o virové choroby způsobené viry běžnými v Evropě.

4. V případě výskytu Stolburu bramboru v porostu musí být veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškerou sadbu brambor, u níž byly v množitelském porostu pozorovány příznaky, musí být provedeny po sklizni testy hlíz pro každou partii, aby se potvrdila nepřítomnost organismu Candidatus Phytoplasma solani.

Pododdíl 3

Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů

Zkoušení laboratorní metodou

Tabulka 3.4b

RNŠO nebo příznaky, které způsobujíMateřské rostliny
PBTC
PBSSEEAB10B10,13
% hlíz napadených virózami00,51,02,04,08,0
5,010
10,0-
testované virySvinutka,SvinutkaSvinutkaSvinutkaSvinutkaSvinutkaSvinutkažádné
Y, A, M, X, SY, A, M11, X11, S12Y, A, M11, X11Y, A, M11, X11Y, A, M11, X11YY
škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5)nesmí se vyskytovat

10 - Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry.

11 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16.

12 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025.

13 - sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor; na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být tato skutečnost uvedena spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele k založení produkční plochy brambor.

Opatření s cílem zamezit výskytu viroidové vřetenovitosti hlíz bramboru na sadbě brambor podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5);

a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor:

- nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid

nebo

- u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid;

b) V případě certifikované sadby brambor

- úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES.“.

55. V příloze č. 7 část V včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

„Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

1. Velikost sadby

a) hlízy nadsadbové nejvýše 3 %

b) hlízy podsadbové nejvýše 3 %

c) stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.

d) v jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru.

2. Další sledované vady:

Tabulka 5

Číslo vadyVada nebo RNŠOHmotnostní % zasažených hlíz
PBTCPBS, SE, EA, B
1Měkká hniloba hlízMěkká a suchá hniloba celkem00,20,20,50,20,5
Suchá hniloba hlíz0,50,5
2Vločkovitost hlíz bramboru 1401,05,05,0
3Strupovitost bramboru 1505,05,05,0
4Prašná strupovitost bramboru 1401,03,03,0
5Scvrklé hlízy 1600,51,01,0
6Vnější vady způsobené mechanicky nebo škůdci, hlízy poškozené mrazem a zapařením03,03,03,0
7Candidatus Liberibacter solanacearum0000
8Háďátko hlízové0000
1-8Celkem vady č. 1 až 806,06,08,0
9Příměs zeminy a jiných nečistot1,01,02,0
10Hlízy jiných odrůd a odchylných typů0,250,5
11škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie 5)Nesmí se vyskytovat

14 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

15 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

16 - Hlízy, které jsou nadměrně dehydrované a zvrásnělé, včetně dehydratace způsobené stříbřitostí slupky bramboru.

3. Původci chorob uvedených v tabulce 5 a škůdci uvedení v tabulce 5:

a) měkké hniloby hlíz bramboru - Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi, Pythium spp., plíseň bramboru - Phytophtora infestans Phytophthora erythroseptica případně další původci,

b) suché hniloby hlíz bramboru - Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma foveata Phytophthora infestans, Sclerotinia sclerotiorum případně další původci hniloby,

c) strupovitost bramboru - Streptomyces scabiei , Streptomyces reticuliscabiei, nebo další Streptomyces spp.,

d) vločkovitost hlíz bramboru - Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani - anam.),

e) prašná strupovitost bramboru - Spongospora subterranea,

f) stříbřitost slupky bramboru - Helminthosporium solani,

g) zebra chip - Candidatus Liberibacter solanacearum a

h) háďátko hlízové - Ditylenchus destructor.

4. Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.“.

56. V příloze č. 7 části VI se v oddílu 1 v nadpisu za slova „šlechtitelský rozmnožovací materiál“ vkládají slova „s připojeným rostlinolékařským pasem“ a bod 16 se včetně vysvětlivky č. 4 zrušuje.

57. V příloze č. 7 části VI se v oddílu 2 v nadpisu za slova „certifikovaný rozmnožovací materiál“ vkládají slova „s připojeným rostlinolékařským pasem“ a bod 15 se včetně vysvětlivky č. 4 zrušuje.

58. V příloze č. 7 části VII se v oddílu 2 v bodě 12 slovo „předpisu4)“ nahrazuje slovem „předpisu6)“ a vysvětlivka č. 4 se zrušuje.

59. V příloze č. 8 části I a II včetně nadpisu a vysvětlivek znějí:

„Část I Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název

Artyčok
Cynara cardunculus L.
- skupina Artyčok
Bob zahradníViciafaba L.

Brokolice
Brassica oleracea L.
- skupina Brokolice (květáková a výhonková)

Celer bulvový
Apium graveolens L.
- skupina Celer bulvový
Celer řapíkatý- skupina Celer řapíkatý

Cibule, Echalion
Allium cep a L.
- skupina Cepa
Cibule sečkaAllium fistulosum L.
Cichorium intybus L.
Čekanka hlávková- skupina Čekanka listová
Čekanka pro puky- skupina Čekanka pro puky
Čekanka kořenová- skupina Čekanka průmyslová
Černý kořenScorzonera hispanica L.
ČesnekAllium sativum L.
EndivieCichorium endivia L.
Phaseolus vulgaris L.
Fazol obecný keříčkový- skupina Fazol obecný keříčkový
Fazol obecný pnoucí- skupina Fazol obecný pnoucí
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus L.

Fenykl
Foeniculum vulgare Mill.
- skupina Azoricum
Pisum sativum L.
Hrách dřeňový- skupina Hrách dřeňový
Hrách kulatosemenný- skupina Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový- skupina Hrách cukrový
ChilliCapsicum annuum L.
ChřestAsparagus officinalis L.

Kadeřávek
Brassica oleracea L.
- skupina Kadeřávek

Kapusta hlávková
Brassica oleracea L.
- skupina Kapusta hlávková

Kapusta listová
Brassica oleracea L.
- skupina Kapusta listová

Kapusta růžičková
Brassica oleracea L.
- skupina Kapusta růžičková

Karda
Cynara cardunculus L.
- skupina Karda

Kedluben
Brassica oleracea L.
- skupina Kedluben
KerblíkAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníčekValerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L.
Kukuřice cukrová- skupina Kukuřice cukrová
Kukuřice pukancová- skupina Kukuřice pukancová

Květák
Brassica oleracea L.
- skupina Květák
Lilek vejcoplodýSolanum melongena L.

Mangold
Beta vulgaris L.
- skupina mangold
Meloun cukrovýCucumis melo L.
Meloun vodníCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev a Mrkev krmnáDaucus carota L.
Cucumis sativus L.
Okurka salátová- skupina Okurka salátová
Okurka nakládačka- skupina Okurka nakládačka
PaprikaCapsicum annuum L.
PažitkaAllium schoenoprasum L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Petržel kořenová- skupina Petržel kořenová
Petržel listová- skupina Petržel listová

Portugalské zelí
Brassica oleracea L.
- skupina Portugalské zelí
PórAllium porrum L.
RajčeSolanum lycopersicum L.
ReveňRheum rhabarbarum L.
Raphanus sativus L.
Ředkvička- skupina Ředkvička
Ředkev- skupina Ředkev

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“
Beta vulgaris L.
- skupina Řepa zeleninová
SalátLactuca sativa L.

Šalotka
Allium cepa L.
- skupina Aggregatum
ŠpenátSpinacia oleracea L.
Tykev obecná vč. cukety a patizonuCucurbitapepo L.
Tykev velkoplodáCucurbita maxima Duchesne

Vodnice
Brassica rapa L.
- skupina Vodnice

Zelí hlávkové bílé a Zelí hlávkové červené
Brassica oleracea L.
- skupina Capitata
Zelí pekingskéBrassica rapa L.

- skupina Zelí pekingské

Anýz vonný 1Pimpinella anisum L.
Čtyřboč (špenát novozélandský) 1Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze
Kopr vonný 1Anethum graveolens L.
Koriandr setý 1Coriandrum sativum L.
Majoránka zahradní 1Origanum majorána L.
Pastinák setý 1Pastinaca sativa L.
Řeřicha setá 1Lepidium sativum L.
Tykev fíkolistá 1Cucurbita ficifolia Bouché
Zelí čínské 1Brassica rapa L.
Všechny hybridy druhů a skupin uvedených v této tabulce

1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací

Oddíl 1 Povolené kategorie a generace

Tabulka 2

DruhRozmnožovací materiál předstupňůZákladní RMCertifíkovaný RMStandardní osivo
SE 1SE 2ECS
Všechny druhy zelenin uvedené v tabulce 1 této přílohy s výjimkou čekanky kořenovéxxxxx
Čekanka kořenováxxxx

“.

60. V příloze č. 8 části III oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 3.2.1 v prvním sloupci ve druhém řádku za slovo „zelí“ doplňují slova „ , portugalské zelí“ a ve čtvrtém řádku se slovo „ , eskariol“ zrušuje.

61. V příloze č. 8 části III oddílu 3 bod 2) zní:

2) Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.“.

62. V příloze č. 8 části V oddílu 1 se pod tabulkou 5.1 ve vysvětlivce č. 8 za slova „a salátu“ doplňují slova „a dále u druhů, u kterých je laboratorní ověření výskytu RNŠO v osivu vyžadováno zvolenou variantou opatření k zamezení výskytu těchto RNŠO uvedených v tabulce 5.3.2 v této příloze“.

63. V příloze č. 8 části V oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 5.2 v prvním sloupci slova „čekanka průmyslová“ nahrazují slovy „čekanka kořenová“, slova „kadeřavá, eskariol“ se zrušují, za slovy „zelí hlávkové“ se doplňují slova „ , portugalské zelí“, slova „mrkev včetně krmné“ se nahrazují slovy „mrkev a mrkev krmná“, za slovy „řepa salátová“ se slovo „kromě“ nahrazuje slovem „včetně“, za slova „tykev obecná“ se doplňují slova „včetně cukety a patizonu“ a řádek nadepsaný slovy „Řepa salátová „Cheltenham beet““ se zrušuje.

64. V příloze č. 8 části V oddíl 3 včetně nadpisu zní:

„Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Pododdíl 1

Tabulka 5.3.1

DruhRNŠO nebo příznaky, které způsobujePrahové hodnoty pro osivo kategorií
SE, E, C
RajčeClavibacter
michiganensis ssp. michiganensis (Smith)
Davis et al.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957)
Jones et al
0%
Xanthomonas perforans Jones et al.0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al.
0%
Pepino mosaic virus0%
Potato spindle tuber viroid0%
Fazol obecnýXanthomonas
axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.
0%
Xanthomonas fuscans subsp.
fuscans Schaad et al.
0%
Acanthoscelides obtectus (Say)0%
Fazol šarlatovýAcanthoscelides obtectus (Say)0%
Paprika, chilliXanthomonas euvesicatoria Jones et al.0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957)
Jones et al
0%
Xanthomonas perforans Jones et al.0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al.
0%
Potato spindle tuber viroid0%
HráchBruchus pisorum (Linnaeus)0%
Bob zahradníBruchus rufimanus Boheman0%
Cibule, echalion, šalotka, pórDitylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev0%
DruhŠkodlivý organismusNejvyšší povolený výskyt pro kategorie
SE, E, C
Fazol obecnýGlomerella cingulata f. sp.phaseoli Kimati1%
SalátBotrytis spp.10%
Virus salátové mozaiky1%
Luskové zeleninyAcanthoscelides obtectus Say
Bruchus affinis Frölich
Bruchus atomarius (Linnaerus)
Bruchus pisorum (Linnaerus)
Bruchus rufimanus Boheman
0%

Výskyt RNŠO na osivu zeleniny nesmí, alespoň na základě vizuálního posouzení, překračovat prahové hodnoty vymezené v tabulce 5.3.1.

Pododdíl 2

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zelenin přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):

Tabulka 5.3.2

DruhRNŠOOpatření k RNŠO a limitům uvedeným v tab. 5.3.1
RajčeXanthomonas euvesicatoria Jones et al.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a
b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté daného RNŠO, nebo

c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované daným RNŠO.
nebo
ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na daný RNŠO s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým daného RNŠO.

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou
a
b) i) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,
nebo
ii) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. nebo
iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.
Pepino mosaic virusa) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a:
b) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo
ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic virus nebo
iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu
Potato spindle tuber viroida) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo
iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.
Fazol obecnýXanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith)
Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.
a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté daného RNŠO,
nebo
b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým daného RNŠO
nebo
c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým daného RNŠO.
Acanthoscelides obtectus (Say)a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a
b) osivo bylo shledáno prostým organismu
Acanthoscelides obtectus (Say).
Paprika, chilliXanthomonas euvesicatoria Jones et al.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans
a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté daného RNŠO,
nebo
b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované daným RNŠO;
nebo
c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na daný RNŠO s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým daného RNŠO.
Jones et al.
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
Potato spindle tuber viroida) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo
iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.
Fazol šarlatovýAcanthoscelides obtectus (Say)a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a
b) osivo bylo shledáno prostým daného RNŠO.
HráchBruchus pisorum (L.)
Bob zahradníBruchus rufimanus L.
Cibule, echalion, šalotka, pórDitylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjeva) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
c) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

“.

65. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 1 doplňuje bod 15, který zní:

15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

66. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 2 doplňuje bod 16, který zní:

16. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

67. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 3 doplňuje bod 12, který zní:

12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

68. V příloze č. 11 bodě 2 písmenu b) se v tabulce 2 v prvním řádku slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“ a ve druhém řádku se slova „k využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „ , které nejsou určeny k použití jako pícnina“.

69. V příloze č. 11 se v bodě 4 písmenu b) tabulce 4 v prvním řádku slova „pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „k použití jako pícnina“ a ve druhém řádku se slova využití mimo zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „ , které nejsou určeny k použití jako pícnina“.

70. V příloze č. 14 část 1 včetně nadpisu zní:

„Část 1. Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název

Artyčok
Cynara cardunculus L.
- skupina Artyčok
Bob zahradníVicia faba L.

Brokolice
Brassica oleracea L.
- skupina Brokolice (květáková a výhonková)
Apium graveolens L.
Celer bulvový- skupina Celer bulvový
Celer řapíkatý- skupina Celer řapíkatý

Cibule, Echalion
Allium cep a L.
- skupina Cepa
Cibule sečkaAllium fistulosum L.
Cichorium intybus L.
Čekanka hlávková- skupina Čekanka listová
Čekanka pro puky- skupina Čekanka pro puky
Čekanka kořenová- skupina Čekanka průmyslová
Černý kořenScorzonera hispanica L.
ČesnekAllium sativum L.
EndivieCichorium endivia L.
Phaseolus vulgaris L.
Fazol obecný keříčkový- skupina Fazol obecný keříčkový
Fazol obecný pnoucí- skupina Fazol obecný pnoucí
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus L.

Fenykl
Foeniculum vulgare Mill.
- skupina Azoricum
Pisum sativum L.
Hrách dřeňový- skupina Hrách dřeňový
Hrách kulatosemenný- skupina Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový- skupina Hrách cukrový
ChilliCapsicum annum L.
ChřestAsparagus officinalis L.

Kadeřávek
Brassica oleracea L.
- skupina Kadeřávek

Kapusta hlávková
Brassica oleracea L.
- skupina Kapusta hlávková

Kapusta listová
Brassica oleracea L.
- skupina Kapusta listová

Kapusta růžičková
Brassica oleracea L.
- skupina Kapusta růžičková

Karda
Cynara cardunculus L.
- skupina Karda

Kedluben
Brassica oleracea L.
- skupina Kedluben
KerblíkAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníčekValerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L.
Kukuřice cukrová- skupina Kukuřice cukrová
Kukuřice pukancová- skupina Kukuřice pukancová

Květák
Brassica oleracea L.
- skupina Květák
Lilek vejcoplodýSolanum melongena L.

Mangold
Beta vulgaris L.
- skupina mangold
Meloun cukrovýCucumis meloL.
Meloun vodníCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev a Mrkev krmnáDaucus carota L.
Cucumis sativus L.
Okurka salátová- skupina Okurka salátová
Okurka nakládačka- skupina Okurka nakládačka
PaprikaCapsicum annuum L.
PažitkaAllium schoenoprasum L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Petržel kořenová- skupina Petržel kořenová
Petržel listová- skupina Petržel listová

Portugalské zelí
Brassica oleracea L.
- skupina Portugalské zelí
PórAlliumporrum L.
RajčeSolanum lycopersicum L.
ReveňRheum rhabarbarum L.
Raphanus sativus L.
Ředkvička- skupina Ředkvička
Ředkev- skupina Ředkev

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“
Beta vulgaris L.
- skupina Řepa zeleninová
SalátLactuca sativa L.

Šalotka
Allium cepa L.
- skupina Aggregatum
ŠpenátSpinacia oleracea L.
Tykev obecná vč. cukety a patizonuCucurbita pepo L.
Tykev velkoplodáCucurbita maxima Duchesne

Vodnice
Brassica rapa L.
- skupina Vodnice

Zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené
Brassica oleracea L.
- skupina Capitata

Zelí pekingské
Brassica rapa L.
- skupina Zelí pekingské

“.

71. V příloze č. 14 části 5.2 části a) tabulce 5.2.1 se v prvním sloupci slova „Evropské unie3)“ nahrazují slovy „Evropské unie5)“.

Vysvětlivka č. 3 se zrušuje.

72. V příloze č. 14 část 6 včetně nadpisu zní:

„Část 6. Požadavky na zdravotní stav sazenic

a) Sazenice zeleniny musí být alespoň při vizuální prohlídce v místě produkce shledány prakticky prosté všech škodlivých organismů uvedených v tabulce 6.

b) Výskyt regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (RNŠO) na sazenicích zeleniny, které jsou uváděny na trh, nesmí alespoň při vizuální prohlídce překračovat příslušné prahové hodnoty stanovené v tabulce 6.

c) Sazenice zeleniny musí být při vizuální prohlídce shledány prakticky prostými jakýchkoli jiných škodlivých organismů, které snižují použitelnost a kvalitu sazenic zeleniny, než jsou škodlivé organismy uvedené v tabulce 6.

d) Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie 5) se nesmí vyskytovat.

e) Sazenice, které při sklizni vykazují viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřeny nebo zlikvidovány, chemický přípravek, kterým byly sazenice ošetřeny, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu.

Tabulka 6

DruhRNŠO nebo příznaky, které způsobujePrahové hodnoty pro výskyt na sazenicích zeleniny
RajčeClavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)
Davis et al.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al0%
Xanthomonas perforans Jones et al.0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.0%
Potato spindle tuber viroid0%
Tomato spotted wilt tospovirus0%
Tomato yellow leaf curl virus0%
Paprika, chilliXanthomonas euvesicatoria Jones et al.0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al0%
Xanthomonas perforans Jones et al.0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al.
0%
Potato spindle tuber viroid0%
Tomato spotted wilt tospovirus0%
ChřestFusarium Link (anamorfní rod)
vyjma Fusarium oxysporům f.
sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon
a Fusarium circinatum Nirenberg & O‘Donnell
0%
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk0%
Artyčok, KardaVerticillium dahliae Kleb.0%
Cibule, Echalion, ŠalotkaDitylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev0%
Stromatinia cepivora Berk.0%
Onion yellow dwarf virus1%
Cibule sečkaStromatinia cepivora Berk.0%
PórStromatinia cepivora Berk.0%
ČesnekStromatinia cepivora Berk.0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev0%
Leek yellow stripe virus1%
Onion yellow dwarf virus1%
SalátTomato spotted wilt tospovirus0%
Lilek vejcoplodýTomato spotted wilt tospovirus0%

f) Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sazenicích zeleniny přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):

Tabulka 7

DruhRNŠOOpatření k RNŠO a limitům uvedeným v tab. 6
RajčeXanthomonas euvesicatoria Jones et al.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.
Xanthomonas perforans Jones et al.
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje opatření k zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny
a
b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje opatření k zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a byly udržovány prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.
Potato spindle tuber viroida) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo
b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.
Tomato spotted wilt tospovirusa) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a
b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo
ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.
Tomato yellow leaf curl virusa) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus nebo
b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus.
Paprika, chilliXanthomonas euvesicatoria Jones et al.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.
Xanthomonas perforans Jones et al.
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje opatření k zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a
b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
Potato spindle tuber viroida) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo
b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.
Tomato spotted wilt tospovirusa) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a
b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo
ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.
ChřestFusarium Link (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O‘Donnell

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk
a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO nebo
ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byly neprodleně vytrhány rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a
b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO.
Cibule,
Echalion,
Šalotka
Stromatinia cepivora Berk.a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora Berk.
nebo
b) i) - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo
- porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky
a
ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) FilipjevV případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:
a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a
ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodleně vytrhány a
iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku nebo
c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.
V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:
a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;
ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a
iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku
nebo
c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.
Onion yellow dwarf virusa) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a
ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a
iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.
Cibule sečka
Pór
Stromatinia cepivora Berk.a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora Berk.
nebo
b) i) - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo
- porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky
a
ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.
ČesnekStromatinia cepivora Berk.a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo
ii) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky
a
b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) FilipjevV případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:
a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a
ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodleně vytrhány a
iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku nebo
c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.
V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:
a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;
ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a
iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku
nebo
c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.
Leek yellow stripe virusa) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo
b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.
Onion yellow dwarf virusa) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a
ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a
iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.
Artyčok, KardaVerticillium dahliae Kleb.a) matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na patogeny a
b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu Verticillium dahliae Kleb. a
c) rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech od začátku posledního ukončeného vegetačního období a shledány prostými příznaků výskytu organismu Verticillium dahliae Kleb.
Salát,
Lilek vejcoplodý
Tomato spotted wilt tospovirusa) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tahači Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a
b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo
ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.

“.

73. V příloze č. 16 bodě 6 se ve větě první za slova „vyhotoví zápis“ vkládají slova „o kontrole“ a ve větě druhé se za slova „nebo dodavatele“ vkládá čárka.

74. V příloze č. 17 části I body 1 až 3 znějí:

1. Osoby - přehlížitelé

Přehlídky množitelských porostů mohou provádět pouze přehlížitelé, obeznámení se správným technologickým postupem v souladu se zákonem, jeho prováděcími předpisy a dalšími platnými právními předpisy, souvisejícími s problematikou uznávání porostů. Tito přehlížitelé získají rovněž oprávnění k vydávání uznávacích listů na množitelské porosty.

2. Podání žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů

Uchazeč o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů, popřípadě včetně pověření k vydávání dokladů, podá žádost na stanoveném formuláři a předloží úředně ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 10 zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti, včetně zajištění komunikace s Ústavem prostřednictvím dálkového přenosu dat.

3. Školení a pověření přehlížitelů

a) Zaškolení uchazečů o pověření

Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické a je stanoveno plánem zaškolování, který vychází z počtu předpokládaných přehlídek. Je možné stanovit zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, nebo počtem, a to 50 souběžně provedenými přehlídkami se školitelem. Praktické zaškolování probíhá v období vegetace nejprve na pracovišti Ústavu a později přímo v množitelských porostech. Zaškolování je ukončeno testem, a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.

b) Plán zaškolení

1. Část teoretická - dokonalé seznámení nového přehlížitele s platnými právními předpisy:

a. se zákonem a prováděcími předpisy,

b. s metodickými pokyny Ústavu, které řeší problematiku uznávání množitelských porostů.

2. Část praktická:

a. kontrola záznamu o přehlídce množitelského porostu, a to úplnosti údajů,

b. kontrola předplodin,

c. vlastní provedení přehlídky množitelského porostu a provedení zápisu zjištěné skutečnosti do záznamu o přehlídce množitelského porostu,

d. konečné hodnocení stavu množitelského porostu po poslední přehlídce,

e. rozdělení záznamů o přehlídce - uznané a neuznané,

f. postup u neuznaných porostů,

g. předání výsledků z přehlídek elektronicky,

h. kontrola podkladů pro vydání uznávacího listu,

i. vlastní vyplnění a tisk uznávacího listu,

j. kontrola správnosti uznávacího listu,

k. podpis a příprava k odeslání uznávacího listu.

3. Složení zkoušky teoretické i praktické.

4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolování vedl.“.

75. V příloze č. 17 části I bodě 5 se ve větě první slova „v rámci školení přehlížitelů“ zrušují, ve větě druhé se slovo „přehližitelé“ nahrazují slovem „přehlížitele“ a ve větě třetí se slovo „přehližitel“ nahrazuje slovem „přehlížitel“.

76. V příloze č. 17 části II bod 3 zní:

3. Následná kontrola vydaných dokladů

Kontrolu správnosti vydaných uznávacích listů provádí Ústav. Každá osoba pověřená k vydávání dokladů je kontrolována průběžně, výše kontroly je minimálně 5 % vydaných dokladů.“.

77. V příloze č. 17 části III a IV znějí:

III. Odejmutí pověření

1. Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu provádění přehlídek množitelských porostů, upozorní příslušného přehlížitele na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Přehlížitel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození množitele nebo dodavatele, je mu odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu přehlížitelů.

2. Za chyby v technologickém postupu se považuje:

a) neprovedená nebo neúplně či špatně provedená kontrola předplodin,

b) neprovedená kontrola mechanické a prostorové izolace množitelského porostu,

c) špatně provedené hodnocení množitelského porostu, nedodržení postupu přehlížení,

d) nezaslání podkladů k vydání konečného dokladu, zejména rozhodnutí o neuznání množitelského porostu, nebo opoždění,

e) nevydání dokladu o uznání množitelského porostu.

3. Přehlížitel, kterému bylo odebráno pověření, musí vrátit průkaz a razítko. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení a úspěšně složit test. Dále je prvních 10 množitelských porostů hodnoceno současně přehlížitelem Ústavu.

IV. Přehlížení množitelských porostů - pracovní postup

1. Postup práce dodavatele

a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede přehlídku množitelského porostu (pouze ze seznamu osob vedených Ústavem),

b) podání žádosti Ústavu.

2. Postup práce Ústavu

a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede kontrolu údajů, zejména kontrolu původu osiva použitého k založení množitelského porostu,

b) pokud jsou shledány závady, Ústav vyzve dodavatele k doplnění žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu,

c) je-li žádost bez závad nebo po jejím doplnění, Ústav vytiskne záznam o provedení přehlídky množitelského porostu a předá jej pověřené osobě, která byla uvedena v žádosti nebo kterou Ústav určil, k dalšímu řízení,

d) po provedení poslední přehlídky Ústav eviduje originál záznamu o provedení přehlídky a kopie zaslaných uznávacích listů, popřípadě vydá rozhodnutí o neuznání množitelského porostu.

3. Postup práce pověřené osoby k provádění přehlídek množitelských porostů

a) přehlížitel převezme formuláře záznamů o přehlídce množitelského porostu, zkontroluje jejich úplnost a potvrdí seznam převzatých záznamů o přehlídce, který vrátí Ústavu poštou nebo elektronicky,

b) oznámí dodavateli termín provedení přehlídky,

c) přehlížitel provede přehlídku (popř. přehlídky) množitelského porostu, při které hodnotí všechny vlastnosti uvedené v § 7 odst. 3 této vyhlášky,

d) přehlížitel provede závěrečné vyhodnocení, zda je porost uznán nebo neuznán,

e) provede záznam o přehlídce a odešle pomocí dálkového přenosu dat,

f) v případě neuznání odešle ihned vyplněný a podepsaný originál záznamu o provedení přehlídky neprodleně do Ústavu, který vydá rozhodnutí o neuznání.

4. Postup práce při vydávání uznávacího listu

1. Uznávací list

a) může vydat pověřená osoba pouze za předpokladu, že

1) porost byl přehlížen v souladu se zákonem a prováděcím předpisem, a

2) porost má vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem,

b) musí být vydán na schváleném formuláři zveřejněném a schváleném Ústavem a pověřená osoba provedla před vydáním kontrolu všech podkladů,

c) musí být zpracován na počítači, opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.

d) musí být číslován stejným způsobem jako v Ústavu, tj. číslo regionu, kde má sídlo pověřená osoba - registrační/evidenční číslo dodavatele - číslo porostu / U / rok uznávacího řízení.

2. Originál uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii založí pověřená osoba ve své evidenci a výsledky zašle pomocí dálkového přenosu dat ve formátu XML.

3. Doklady na množitelské porosty, které nemají vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává pouze Ústav. V takovém případě předá pověřená osoba neprodleně veškeré podklady Ústavu, odboru osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty podle § 17 odst. 2 zákona

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty podle § 17 odst. 2 zákona

Vzor úředního razítka pověřené osoby:

Vzor úředního razítka pověřené osoby

78. V příloze č. 18 části I bodě 3 písmena a) a b) znějí:

a) Zaškolení uchazečů o pověření

Zaškolování pro odběr vzorků probíhá podle plánu zaškolování, který stanoví Ústav. Doba zaškolování je stanovena plánem zaškolování, který vychází z počtu předpokládaných vzorků. Je možné stanovit zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, nebo počtem, a to 50 souběžně odebranými vzorky s úředním vzorkovatelem, které se prověří v laboratoři Ústavu. V průběhu zaškolování je možné ji prodloužit. Zaškolování je ukončeno teoretickým testem a vyhodnocením souběžných srovnávacích zkoušek odběrů novým vzorkovatelem a kontrolních odběrů vzorků Ústavem. Pokud nový vzorkovatel uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.

b) Plán zaškolení

Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:

1. Část teoretická - dokonalé seznámení nového vzorkovatele s platnými právními předpisy:

a) se zákonem a prováděcími předpisy,

b) s metodickými pokyny Ústavu, které řeší problematiku vzorkování.

2. Část praktická - praktický postup při odběru vzorku:

a) kontrola všech předepsaných dokladů,

b) vlastní vzorkování - četnost odběru dílčích vzorků, způsob odběru, kontrola homogenity, kontrola adjustace atd.,

c) použití dělidla, kalibrace dělení a dělidla,

d) příprava laboratorního vzorku,

e) uzavření a označení vzorkovnice, označení průvodního dokladu.

3. Složení zkoušky teoretické i praktické.

4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolování vedl.“.

79. V příloze č. 18 části I bodě 3 písm. c) se slovo „odběr“ nahrazuje slovem „odběru“.

80. V příloze č. 18 části II až IV včetně nadpisů znějí:

II. Úřední dozor a následná kontrola

1. Úřední dozor - ruční vzorkování

a) Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných Ústavem v celém procesu vzorkování, tj. kontrola dodržování správného postupu vzorkování. Každý vzorkovatel pověřený k odebírání vzorků osiva bude kontrolován alespoň jedenkrát ročně při rozsahu odebíraných vzorků do 20 ks, nebo alespoň dvakrát ročně při rozsahu větším. Všechny kontrolní vzorky budou odebírány namátkově a bez ohlášení z partie, která již byla vzorkována. Vzorkovatel nesmí vědět, ze které partie bude kontrolní vzorek odebírán. Kontrolní vzorky budou zaslány do Národní referenční laboratoře pro zkoušení osiv a sadby Praha (dále jen „NRLOS“), kde se prověří čistota osiva, klíčivost a příměs semen jiných rostlinných druhů. Současně se vybere a odešle vzorek odebraný pověřenou osobou pro účely následné kontroly. Vzorky budou zkoušeny v souladu s metodikou zkoušení osiva a sadby. Oba vzorky z téže partie musí v laboratoři analyzovat stejná osoba. U zkoušky klíčivosti je třeba, aby oba vzorky byly zkoušeny ve stejnou dobu, na stejném klíčidle a byly zajištěny stejné zkušební podmínky. Vedoucí laboratoře nebo jím pověřený referent vyhodnotí rozdíl mezi zjištěnými výsledky (pro kontrolu porovná s výsledky vzorku pro uznávací řízení, které provedla pověřená laboratoř) a porovná s tabulkami přípustných odchylek v metodice zkoušení osiva a sadby:

1. u čistoty osiva: tab.3.3 str. 15-5 Metodiky zkoušení osiva a sadby

2. u příměsi SJRD: tab. 4.1 str. 15-6 Metodiky zkoušení osiva a sadby

3. u klíčivosti: tab. 5.5. str. 15-9 Metodiky zkoušení osiva a sadby

b) Leží-li výsledky kontrolních rozborů mimo interval shodnosti, provede se opakování zkoušek v laboratoři z nově připraveného zkušebního vzorku a vzorky budou hodnoceny dvěma analytiky:

1. analytikem, který prováděl původní rozbory,

2. dalším analytikem laboratoře OOS.

c) Jsou-li výsledky obou zkoušek opět mimo toleranci, je vyloučena chyba v laboratoři. V tomto případě se zvýší dohled nad oběma vzorkovateli, a to přímo vedoucím oddělení terénní kontroly a koordinace odboru osiva a sadby Ústavu, nebo jím pověřeným pracovníkem, po dobu nejméně jednoho měsíce. Pokud se prokáže tímto postupem chyba vzorkovatele, je mu odebráno pověření s následným vyškrtnutím ze seznamu vzorkovatelů. O provedených kontrolních odběrech a výsledcích laboratorních zkoušek jsou vedeny záznamy a jsou podkladem pro další období pověření a ke stanovení procenta kontroly. Záznamy o výsledcích kontrolního vzorkování musí být uloženy minimálně 6 let. Pověřený vzorkovatel, který ve sklizňovém roce neodebere žádný vzorek, bude Ústavem před obnovením činnosti znovu proškolen a přezkoušen z teoretických i praktických znalostí.

2. Úřední dozor - automatické vzorkovadlo

Úřední dozor se v případě automatického vzorkovadla, kromě kontroly dokladů a partie osiva, zaměřuje na správnost jeho funkčnosti, dodržení technických požadavků na zabezpečení vzorků a na způsob přípravy laboratorního vzorku.

3. Následná kontrola

Následná kontrola pověřeného vzorkovatele slouží ke kontrole správnosti odběru vzorku. Tato kontrola se provádí laboratorně provedením zkoušek čistoty, příměsi jiných rostlinných druhů a klíčivosti. V případě pochybnosti o pravosti nebo čistotě odrůdy, je možné provést kontrolu laboratorně nebo vegetační zkouškou. Postup následné kontroly se liší podle způsobu odběru vzorku:

a) ruční vzorkování

k následné kontrole jsou odebrány vzorky uložené pro tento účel u dodavatele v uzamčené místnosti. Následná kontrola činí minimálně 5% a její výši stanoví každoročně Ústav na základě hodnocení výsledku úředního dozoru a následné kontroly z předchozího sklizňového roku.

b) automatické vzorkovadlo

k následné kontrole se vzorky z automatického vzorkovadla při jeho správném nastavení nezasílají. Lze tak učinit pouze v případě, že je při úředním dozoru zjištěna závada a je důvodné podezření, že mohlo dojít ke vzniku nežádoucí příměsi jiného druhu nebo odrůdy. Aby byla vyloučena kontaminace partie, provede Ústav kontrolní vzorkování z dané partie i ručně. Oba vzorky jsou pak podrobeny následné kontrole, přičemž je možné podle povahy příměsi použít i laboratorní stanovení.

III. Odejmutí pověření

1. Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu odběru vzorků, upozorní příslušného vzorkovatele na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví Protokol o kontrole a stanoví potřebná opatření. Vzorkovatel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození odběratele osiva nebo dodavatele, je mu odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu úředních vzorkovatelů.

2. Za chyby v technologickém postupu se považuje:

a) nedodržení předepsané četnosti vzorkování,

b) hmotnost laboratorního vzorku není v souladu s prováděcí právním předpisem,

c) nedostatky nalezené během kontroly vzorkování, které způsobují výše zmíněné body,

d) chyba při kontrole dokladů o partii osiva,

e) nedůsledná kontrola uzavření obalů a označení všech obalů v partii,

f) nedostatečná kontrola automatického vzorkovadla, tj. zaplombování vzorkovadla a všech cest mezi vzorkovadlem a odběrnými nádobami,

g) chyba při dělení vzorku, tj. při přípravě laboratorního vzorku,

h) špatné uzavření (zaplombování) laboratorního vzorku nebo

i) jakákoliv jiná nepřípustná manipulace se vzorkem.

3. Vzorkovatel, kterému bylo odebráno pověření ke vzorkování, musí vrátit průkaz, razítko a adjustační materiál. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení (dle postupu zaškolení nových vzorkovatelů) a úspěšně složit test. Dále je provedeno 20 kontrolních odběrů současně vzorkovatelem Ústavu a vzorky jsou zkoušeny v laboratoři osiv a sadby Praha.

IV. Vzorkování - pracovní postup

1. Zařízení a pomůcky

a) Dodavatel je povinen zajistit pomůcky ke vzorkování v souladu se zákonem a s prováděcím právním předpisem. Každý vzorkovatel musí disponovat vlastní sadou Nobeho bodcových vzorkovadel (štechrů).

b) Úřední vzorkovatel musí být dále vybaven:

1. plombami pověřeného vzorkovatele, samolepícími přelepkami s textem „Vzorkováno pověřenou osobou“,

2. samolepkami „Vzorkováno pověřenou osobou“ pro zacelení otvorů po odběru osiva, příp. pro podlepení dna papírové vzorkovnice.

Tyto adjustační pomůcky získá pověřený vzorkovatel prostřednictvím Ústavu za úplatu.

c) Povinnosti pověřeného vzorkovatele jsou:

1. zajistit účinnou ochranu převzatých plomb,

2. vést evidenci o přijatých a vydaných plombách.

2. Dodavatel je povinen ke vzorkování předložit

a) uznávací list o uznání porostu,

b) vzorkovnici s vypsanými veškerými požadovanými charakteristikami osiva,

c) výrobní a skladovou evidenci,

d) evidenci návěsek.

3. Technologický postup

a) kontrola žádosti a dalších dokladů,

b) kontrola označení partie partiovým štítkem,

c) kontrola všech obalů v partii

1. návěsky - správnost, úplnost a čitelnost údajů,

2. plomby - přítomnost plomby a správnost použití,

3. stav obalů - uzavření, celistvost a nepoškozenost,

d) vlastní vzorkování,

e) příprava vzorků - laboratorního, kontrolního, rezervního a případně dalšího vzorku (VZ, dodávkový vzorek).

4. Pověřený vzorkovatel kontroluje shodnost údajů na žádosti o uznání osiva s údaji ve výrobní evidenci a na vzorkovnici. Identitu dat potvrdí na žádosti a na vzorkovnici svým podpisem, identifikačním razítkem vzorkovatele a datem vzorkování. Pokud byl vzorek odebrán automatickým vzorkovadlem, uvede tuto skutečnost rovněž v žádosti, a to zkratkou „AV“. Zároveň zaznamená odběr vzorků do knihy partií.

5. Pověřený vzorkovatel odebere vzorky

a) laboratorní, určený pro semenářskou laboratoř, která provede potřebné zkoušky,

b) rezervní,

c) kontrolní, určený pro systém následné kontroly a

d) další úřední vzorek - ke zjištění kyseliny erukové a glukosinolátů, apod., popř. tzv. společný (kompromisní) vzorek.

6. Při jakékoliv známce heterogenity při vzorkování (osivo v jednotlivých obalech se liší např. velikostí, barvou, obsahem nečistot, příměsí, apod.) se vzorek k uznávacímu řízení neodebere.

V takovém případě pověřený vzorkovatel kontaktuje inspektora Ústavu a ten odebere vzorky na zkoušku heterogenity.

7. Zasílání vzorků a uložení vzorků kontrolních

Vzorky zasílá nebo doručí do laboratoře pověřený vzorkovatel osobně. Kontrolní vzorky určené pro následnou kontrolu Ústavu se ukládají

a) ve smluvních laboratořích v prostorách k tomu určených s přístupem pouze pro vzorkovatele Ústavu nebo

b) v případě nezávislých vzorkovatelů v místě vzorkování nebo jiném Ústavem určeném místě.

Žádost o pověření k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Žádost o pověření k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Vzor úředního razítka pověřené osoby:

Vzor úředního razítka pověřené osoby“.

81. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.

Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami

I. Pověření

1. Osoby

Laboratorní zkoušení osiva mohou vykonávat pouze osoby, které mají dostatečnou praxi v oboru a zkoušky provádějí za účelem zajištění plynulého laboratorního provozu. Pro udělení pověření platí

a) Vedoucí laboratoře a zástupce prokáží odbornou způsobilost a délku nezbytné praxe, která činí u osob

1. s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se zaměřením na biologii nebo s úplným středním odborným, popřípadě vyšším odborným vzděláním v oborech zemědělství minimálně dva roky praxe v oboru, nebo

2. s minimálně středoškolským vzděláním i jiného zaměření, minimálně tři roky praxe v oboru.

b) Dodržení zásady „nikdo nekontroluje sám sebe“, tj. musí být určen zástupce vedoucího pověřené laboratoře, který splňuje stejné požadavky jako vedoucí pověřené laboratoře.

c) V případě jakékoli změny ve vedení pověřené laboratoře je nutno požadavek stanovený v písmeni b) znovu splnit, a to nejdéle do 3 měsíců od změny ve vedení laboratoře.

d) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce nesmí být nijak finančně zainteresováni na výrobě, zpracování a distribuci osiv, ani na výsledcích a počtu prováděných zkoušek. Tato skutečnost musí být doložena Čestným prohlášením.

2. Souběžné ověřovací laboratorní zkoušky

Laboratoř, která se uchází o pověření, má povinnost 2 roky úspěšně provádět souběžné ověřovací laboratorní zkoušky a účastnit se kruhových testů organizovaných Ústavem. Souběžné ověřovací laboratorní zkoušky laboratoř zahájí na základě žádosti o provádění těchto zkoušek u Ústavu, vzor žádosti je uveden v této příloze.

3. Podání žádosti o pověření

Žadatel o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo požádá Ústav, odbor osiv a sadby písemně. Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo obsahuje:

a) seznam technického vybavení laboratoře nutného k zajištění zkoušek, které jsou předmětem uzavření smlouvy. U sít, teploměrů a vah budou předloženy kopie protokolů o ověření Českým metrologickým institutem, příp. kalibračních listů vydaných akreditovanou kalibrační laboratoří, originál bude předložen při auditu na místě; kopie dokladu o vzdělání, přičemž originál bude předložen při auditu na místě;

b) prokázání odborné způsobilosti předložením úředně ověřené kopie dokladu o vzdělání;

c) prohlášení o délce odborné praxe a prohlášení o finanční nezainteresovanosti na výrobě, zpracování a distribuci osiv;

d) doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší než 6 měsíců.

4. Proces pověřování a proškolení

a) Ústav žádost přijme a ověří tyto náležitosti:

1. úplnost podané žádosti a přiložených dokladů;

2. do 1 měsíce od podání žádosti splnění všech předepsaných kritérií formou „Auditu na místě“;

3. že probíhaly souběžné ověřovací laboratorní zkoušky minimálně 2 roky před podáním žádosti a že výsledky laboratoře žadatele dosahují alespoň 95% shodnosti s výsledky laboratoře osiv Ústavu;

4. v případě, že je laboratoř již pověřená a žádá o rozšíření pověření, probíhají souběžné ověřovací zkoušky jen pro novou zkoušku, pověření se nepozastavuje;

5. účast laboratoře žadatele v kruhových testech organizovaných Ústavem a jejich vyhodnocení.

b) Proškolení a stanovení Plánu zaškolení:

Úvodní proškolení všech osob uvedených v části I. zajistí Ústav a probíhá podle Plánu zaškolení. Zaškolování je ukončeno vyhodnocením souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek za 2 roky, složením teoretického testu a praktické zkoušky. Termín testu je stanoven po ukončení zaškolování dle stanoveného plánu a vyhodnocení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek.

Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:

1. Část teoretická - dokonalé seznámení s platnými právními předpisy:

a) se zákonem a prováděcími předpisy,

b) Metodikou zkoušení osiva a sadby,

c) Metodickými pokyny Ústavu, které souvisí s pověřováním nebo zkoušením osiva.

2. Část praktická - praktický postup při laboratorním zkoušení:

a) příjem a příprava laboratorního vzorku,

b) zkouška vlhkosti,

c) zkoušky čistoty, semen jiných rostlinných druhů, hmotnosti tisíce semen,

d) zkouška klíčivosti,

e) další zkoušky v závislosti na povaze pověření,

f) uložení vzorků,

g) kontrola podkladů pro vydání uznávacího listu,

h) vlastní vyplnění a tisk uznávacího listu,

i) kontrola správnosti uznávacího listu,

j) podpis a příprava k odeslání uznávacího listu.

3. Složení zkoušky teoretické i praktické.

4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolení vedl.

5. Udělení pověření:

Po vyhodnocení a splnění všech podmínek rozhodne Ústav o udělení pověření. Výši následné kontroly stanoví Ústav v závislosti na shodnosti výsledků souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek v pověřené laboratoři a v Národní referenční laboratoři pro osivo a sadbu v Praze a výsledků kruhových testů.

6. Další proškolování a spolupráce s pověřenými osobami

Personál laboratoře se povinně účastní školení pro pověřené laboratoře, které probíhá pravidelně 1x za 2 roky a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všechny pověřené osoby písemně seznámeny. V případě neúspěšného vykonání testu je dotčená osoba Ústavem opětovně proškolena teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Pověření je pozastaveno, jedná-li se o vedoucího laboratoře. Po úspěšném vykonání testuje pověření obnoveno.

Kromě výše uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu po předběžné dohodě. K pravidelnému zvyšování kvalifikace laborantů pověřených laboratoří pořádá Ústav i speciální školení.

II. Úřední dozor a následná kontrola

1. Úřední dozor

Úředním dozorem se rozumí soubor všech opatření prováděných Ústavem v celém procesu uznávání osiva prováděného pověřenou laboratoří. Úřední dozor provádí Ústav a lze jej rozdělit do následujících oblastí:

a) Kontrola kvality prováděných rozborů

Zkoušky provádějí laboratoř pověřená i laboratoř NRLOS a vedoucí této laboratoře průběžně zaznamenává shodnost zkoušek obou vzorků a vyhodnocuje je. K porovnání výsledků se používají hodnoty uvedené v kapitole 15 Metodiky zkoušení osiv a sadby. Součástí kontroly je rovněž úplnost a správnost vyhodnocení rozborů a interpretace výsledků pověřenou laboratoří a správnost vyplňování rozborové karty. Podrobný postup hodnocení shodnosti laboratoře má Ústav stanovený metodickým postupem.

b) Kontrola vyhodnocení karet

Zkoušky provádí pouze pověřená laboratoř a vedoucí NRLOS kontroluje správnost vyhodnocení všech zkoušek, úplnost záznamů, výsledné hodnocení zkoušeného vzorku. V návaznosti na rozborové karty jsou odborem osiv a sadby kontrolovány vydané uznávací listy a výsledky se zaznamenávají. V případě zjištění chybného hodnocení Ústav rozhodne o novém provedení rozboru laboratoří Ústavu.

c) Kontrola pověřené laboratoře na místě

1. Pravidelnou kontrolu provádí Ústav alespoň jedenkrát ročně po dohodě s vedoucím pověřené laboratoře. K provádění kontroly pověřené laboratoře má Ústav zpracovaný Metodický pokyn, který je závazný pro pověřené laboratoře. Její základní části jsou:

kontrola vedení evidence,

kontrola dodržování metodických postupů u všech prováděných zkoušek,

kontrola metrologického vybavení,

kontrola uložení vzorků,

kontrola provozu čistící stanice.

2. Účelová kontrola se provede okamžitě tehdy, pokud jsou zjištěny opakované rozdíly ve výsledcích zkoušek nebo vyhodnocování rozborů, aby se zjistily a odstranily příčiny nedostatků.

3. Z kontrol laboratoře jsou vyhotoveny zápisy o kontrole pověřené laboratoře. Zápisem může Ústav stanovit doporučení pro laboratoř, ale i nápravná opatření se lhůtou k jejich odstranění. Zápisy se vyhotoví na místě, dokončí se bezprostředně po skončení kontroly a zasílají se pověřené laboratoři prostřednictvím datové schránky.

2. Následná kontrola

a) Následná kontrola pověřených laboratoří je prováděná ze vzorků označených „ÚKZÚZ“, odebraných jak úředním, tak i pověřeným vzorkovatelem. Úřední vzorkovatel pravidelně odebírá stanovené procento vzorků k následné kontrole a zasílá je do NRLOS.

b) Ústav zkouší a hodnotí ty vlastnosti osiva, které pro daný druh stanovuje prováděcí právní předpis a které jsou podmínkou uznání s výjimkou stanovení vlhkosti osiva.

c) Uložení vzorků v pověřené laboratoři

1. Vzorky pro NRLOS označené „ÚKZÚZ“ a „R“ budou uloženy odděleně od ostatních vzorků v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí NRLOS a třetí bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen na místě u vedoucího pověřené laboratoře.

2. V případě, že pověřená laboratoř nedisponuje samostatnou místností, kterou může pro účely vzorků použít, je možné vzorky ukládat v uzamykatelných skříních, bednách apod.

3. Vzorky musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení vlivem špatných skladovacích podmínek (teplo, vlhko, škůdci). V případě jakéhokoliv poškození vzorků, je třeba informovat Ústav a požádat o protokolární likvidaci vzorků za přítomnosti úředního vzorkovatele. V případě, že budou vzorky zlikvidovány bez vědomí Ústavu, bude tato skutečnost hodnocena jako vážné pochybení v technologickém postupu.

4. Vzorky označené „ÚKZÚZ“, určené pro následnou kontrolu, budou ukládány bez vzorku pro zkoušku vlhkosti.

d) Následná kontrola se provádí dle níže uvedených zásad:

1. Posouzení klíčivosti:

po provedení zkoušek klíčivosti a jejich vyhodnocení se zkoušky, které jsou mimo povolenou toleranci, provedou znovu jako souběžné zkoušky, a to v laboratoři Ústavu i v pověřené laboratoři takto:

a) vedoucí NRLOS oznámí v době provádění následné kontroly vedoucímu pověřené laboratoře, které partie je třeba zopakovat v obou laboratořích současně a také termín nasazení na zkoušku,

b) pověřená laboratoř nasadí ve stejnou dobu tentýž vzorek opakovaně na klíčivost a výsledek zašle do NRLOS,

c) následná kontrola bude vyhodnocována na základě opakované zkoušky prováděné v obou laboratořích ve stejném termínu, a to z důvodu zvýšení objektivity hodnocení.

2. Posouzení čistoty:

vyhodnocení tolerancí stanovených Metodikou zkoušení osiva a sadby pro čistotu a počet semen jiných rostlinných druhů se provede z původního výsledku zkoušky čistoty stanovené pověřenou laboratoří a výsledku stanovení Ústavu ze vzorku pro následnou kontrolu.

3. Posouzení vlhkosti:

v rámci následné kontroly se nehodnotí.

e) Vzorky se ukládají do ukončení následujícího vegetačního období. U víceletých druhů do ukončení nejbližšího vegetačního období, kdy lze posoudit pravost druhu a odrůdy.

3. Roční vyhodnocení práce pověřené laboratoře

Ročním vyhodnocením práce pověřené laboratoře je závěrečná zpráva, která se skládá z:

1. vyhodnocení shodnosti vzorků následné kontroly,

2. auditu v pověřené laboratoři,

3. výsledků KT.

Součástí závěrečné zprávy je stanovení procenta kontrolovaných vzorků v následujícím období. Závěrečnou zprávu ročního vyhodnocení vypracuje vedoucí NRLOS ve spolupráci s referentem pro pověřování z odboru osiv a sadby. Zprávy odesílá odbor osiv a sadby pověřeným laboratořím do jejich DS.

III. Odejmutí pověření

a) Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu laboratorního zkoušení osiva a následného výsledku, upozorní příslušného vedoucího laboratoře na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Laboratoř je povinna podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození dodavatele, je mu odebráno pověření.

b) Za chyby v technologickém postupu se považuje:

1. neprovedené nebo neúplně či špatně provedené laboratorní zkoušení,

2. opakovaně špatně nebo neúplně provedené závěrečné hodnocení partie osiva,

3. opakované nedodržení podmínek laboratorního zkoušení,

4. neohlášená likvidace vzorků z důvodu poškození,

5. nevydání uznávacího listu,

6. nezaslání podkladů Ústavu k vydání rozhodnutí o neuznání.

c) Uvedení osiva do oběhu s kvalitativními parametry přesahujícími hodnoty povolené tolerance má za následek odebrání pověření s dalšími dopady.

IV. Práce v pověřené laboratoři

a) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce podléhají na úseku laboratorní kontroly osiv metodickému řízení vedoucí NRLOS.

b) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce musí absolvovat před udělením pověření a dále každý druhý rok odborné školení prováděné Ústavem. Podmínkou je úspěšné zakončení závěrečným testem (zkouškou).

c) Laboratoř se při zkoušení osiv v rámci pověření řídí platnou legislativou, metodikou zkoušení a metodickými pokyny Ústavu.

1. Vzorkování

a) Vzorky odebírá úřední vzorkovatel Ústavu nebo příp. i pověřený vzorkovatel, který z každé vzorkované partie připraví 3 vzorky:

1. pro pověřenou laboratoř včetně vzorku na vlhkost. Ke vzorku bude přiložena vyplněná kopie žádosti o uznání osiva, podepsaná dodavatelem a vzorkovatelem. Originál žádosti musí být neprodleně zaslán Ústavu.

2. pro Ústav s označením „ÚKZÚZ“,

3. rezervní vzorek označený „R“.

b) Vzorek pro Ústav a rezervní budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři.

c) Uložení vzorků v případě, že pověřená laboratoř je lokalizována mimo prostory, kde probíhá vzorkování.

d) Bude-li odebraný vzorek zkoušen jinou pověřenou laboratoří, pak:

1. vzorek pro pověřenou laboratoř bude odeslán pod dohledem vzorkovatele,

2. vzorky označené „ÚKZÚZ“ a „R“ budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách čistící stanice. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen u vedoucího čistící stanice.

e) Po vzorkování bude postup následující:

1. Pověřená laboratoř zahájí laboratorní zkoušky ze vzorku odebraného pověřeným vzorkovatelem (pokud není pověřený vzorkovatel, pak ze vzorku odebraného vzorkovatelem úředním).

2. Originály žádosti budou bezprostředně odeslány poštou nebo datovou schránkou na oddělení správní odboru osiv a sadby Ústavu. Kopie žádostí budou uloženy v laboratoři.

3. Do zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu budou odesílány vzorky pro následnou kontrolu dle pokynů stanovených každoročně pro jednotlivé laboratoře.

2. Vedení evidence v pověřené laboratoři

a) Pověřená laboratoř povede evidenci zkoušených vzorků na předepsaném tiskopise. Veškeré údaje v této evidenci a na rozborové kartě budou zaznamenány strojem, počítačem nebo propisovací tužkou. Chybné údaje se opraví jedním škrtnutím tak, aby byl původní údaj čitelný. Nový záznam se zapíše vedle původního a opravovatel se podepíše. Nepřípustné je

1. přeškrtání více čarami,

2. přelepení štítkem,

3. zatření opravným lakem,

4. gumování záznamu,

5. zapsání výsledků zkoušek obyčejnou tužkou.

b) Vzorky budou číslovány pro každou novou sezónu od prvního čísla číselné řady přidělené pověřené laboratoři Ústavem.

3. Laboratorní zkoušení a vyhodnocení vzorku

a) U zkoušených vzorků budou provedeny všechny zkoušky, jejichž hodnoty jsou limitovány prováděcím právním předpisem. Zkoušky budou prováděny v souladu s Metodikou zkoušení osiva a sadby, navážky pro stanovení čistoty a semen jiných rostlinných druhů jsou uvedeny v kapitole 2 Metodiky zkoušení osiva a sadby.

b) Vedoucí laboratoře provede po ukončení všech zkoušek celkové vyhodnocení, výsledek zapíše na rozborovou kartu a opatří svým podpisem s uvedením data ukončení zkoušek. V případě pověřené laboratoře, která nebude vydávat rovněž uznávací listy, odešle neprodleně originál karty Ústavu a kopii založí. Pověřená laboratoř, která bude vydávat rovněž uznávací listy originál karty, který je podkladem pro vystavení uznávacího listu, založí následně s kopií uznávacího listu. Originály rozborové karty a kopie uznávacího listu se ukládají po dobu 10 let.

4. Přezkoušení vzorku ve zkušební laboratoři osiv a sadby Ústavu

a) V odůvodněných případech (např. porucha zkušebního zařízení) zašle vedoucí pověřené laboratoře vzorky k rozborům do laboratoře Ústavu.

b) Vedoucí NRLOS je oprávněna rozhodnout o přezkoušení vzorku (pokud nebyl rozbor prováděn souběžně). V případě, že výsledky mezi laboratořemi vykazují rozdíly mimo povolené tolerance dle kapitoly 15 Metodiky zkoušení osiva a sadby, provede se po dohodě s žadatelem rozbor rezervního vzorku.

5. Vydávání dokladů na osivo

a) Uznávací list může pověřená osoba vydat pouze za předpokladu, že

1. osivo má vlastnosti stanovené zákonem a platnou vyhláškou,

2. vzorek byl odebrán v souladu s vyhláškou o vzorkování,

3. zkoušení proběhlo dle platných metod.

b) Uznávací list bude vydáván na formuláři zveřejněném a schváleném Ústavem.

c) Uznávací listy budou vyplněny na počítači, každý bude opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.

d) Uznávací listy budou číslovány stejným způsobem jako v Ústavu, tj. 0 - číslo rozboru dle přidělené číselné řady / U/ rok zpracování.

e) Doklady na osivo, které nemá vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává vždy pouze Ústav. V takovém případě předá neprodleně pověřená osoba veškeré podklady Ústavu, odboru osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.

6. Vlastní postup práce při zkoušení vzorků v pověřené laboratoři

1. Postup práce dodavatele

a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede úřední zkoušky,

b) požadavek na vzorkování - dodavatel požádá úředního nebo pověřeného vzorkovatele o provedení vzorkování,

c) spolupráce při vzorkování, předložení potřebných dokladů a evidence.

2. Postup práce vzorkovatele

a) vzorkovatel provede vzorkování v souladu s prováděcím právním předpisem,

b) zajistí odeslání nebo doručení vzorků a žádostí takto:

1. originál žádosti vždy eviduje Ústav s ohledem ke správnímu řízení, dodavatel učiní podání v analogové nebo digitální formě a zašle data ze žádosti pomocí dálkového přenosu dle pokynů ústavu,

2. kopii žádosti s laboratorním vzorkem zašle do pověřené laboratoře,

3. vzorky pro následnou kontrolu se ukládají buď v pověřené laboratoři dodavatele, nebo na místně vzorkování.

3. Postup práce Ústavu

a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede počítačovou kontrolu údajů oproti uznávacímu listu na množitelský porost,

b) pokud jsou shledány závady, Ústav neprodleně informuje příslušnou laboratoř a do vyřešení nesrovnalostí pozastaví vydání uznávacího listu,

c) pokud nejsou závady shledány, žádost se založí a laboratoř, po kontrole ověření žádosti, může vydat uznávací list, Ústav eviduje a zakládá kopie uznávacích listů vydaných pověřenými osobami, které je nezasílají prostřednictvím dálkového přenosu dat v XML formátu.

4. Postup práce osoby pověřené k vydávání uznávacích listů

a) pověřená osoba před vydáním uznávacího listu provede kontrolu všech podkladů, tj. žádosti, rozborové karty,

b) pověřená osoba nemůže vydat uznávací list, dokud nemá informaci z Ústavu o ověření žádosti nebo pokyn k pozastavení vydání uznávacího listu,

c) pokud jsou výsledky vyhovující, vydá pověřená osoba uznávací list, opatří ho podpisem a razítkem,

d) originál uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii založí ve své evidenci a výsledky zašle pomocí dálkového přenosu dat v XML formátu.

7. Vstup cizích osob do laboratoře a zachování obchodního tajemství

Do prostor pověřené laboratoře smí vstoupit cizí osoba pouze v doprovodu vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce. Zkoušky a jejich vyhodnocení musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít ke zneužití. Osoby pracující v laboratoři jsou povinny zachovávat mlčenlivost o výsledcích zkoušek před cizími osobami.

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo podle § 17 odst. 6 zákona

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo podle § 17 odst. 6 zákona

Žádost o zahájení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek podle § 17 odst. 6 zákona

Žádost o zahájení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek podle § 17 odst. 6 zákona“.

82. V příloze č. 20 se v nadpisu slova „a vzory návěsek“, slova „1. Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací“ a body 3 až 5 včetně vysvětlivek a poznámek zrušují.

83. Pod nadpis přílohy č. 21 se vkládají nové body 1 a 2, které včetně nadpisů znějí:

1. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů přímo sklízených směsí

a) Kontrola zdrojové oblasti:

Podle prohlášení dodavatele daná lokalita sběru nebyla oseta po dobu posledních 40-ti let přede dnem podání žádosti o povolení dané směsi.

b) Počet a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru:

Pořadí přehlídkyTermín přehlídky
První přehlídka porostuKvete první třetina zastoupených druhů
Druhá přehlídka porostuKvete druhá třetina zastoupených druhů
Třetí přehlídka porostuKvete třetí třetina zastoupených druhů

c) Čistota druhového složení porostu, zaplevelení porostu:

i) Potvrzení přítomnosti jednotlivých druhů a poddruhů uvedených v žádosti o uznání množitelského porostu se hodnotí podle následujících kritérií:

1. jsou typické pro dané stanoviště dané lokality,

2. mají význam pro zachování genetických zdrojů a

3. jsou vhodné pro obnovu daného typu stanoviště.

ii) Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost jednotlivých druhů, které jsou uvedeny v žádosti. V porostu se nesmí vyskytovat kokotice.

iii) Čistota druhového složení a zaplevelení se uvádí jedním společným hodnocením.

d) Zdravotní stav porostu:

Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které zásadně snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.

Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

e) Konečné hodnocení porostu:

Porost bude uznán, pokud bude přehlídkou potvrzeno, že jsou splněny požadavky podle odstavců a) až d).

2. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů odděleně pěstovaných složek

a) Počet a termíny přehlídek porostů:

Hodnotí se samostatně jednotlivé druhy, ze kterých bude směs osiv složena, a to jednou přehlídkou v době květu přehlíženého druhu.

b) Pravost druhu, čistota druhu, zaplevelení porostu:

Pravost druhu musí být na základě přehlídky porostu potvrzena. Do zaplevelení se počítají všechny druhy mimo hodnocený druh. Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost daného druhu. V porostu se nesmí vyskytovat kokotice.

c) Zdravotní stav porostu:

Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které zásadně snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.

Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.“.

Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 3 až 5.

84. V příloze č. 21 se bod 5 zrušuje.

85. V příloze č. 22 části III oddíl 4 včetně nadpisu zní:

„Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství5), se nesmí vyskytovat.

2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřen nebo zlikvidován.

3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.

RNŠO nebo příznaky, které způsobujePrahové hodnoty
Stromatinia cepivora Berk.0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev0%
Leek yellow stripe virus1%
Onion yellow dwarf virus1%

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):

RNŠOOpatření k RNŠO a jejich prahovým hodnotám
Stromatinia cepivora Berk.a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo
ii) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky
a
b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) FilipjevV případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:
a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a
ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodleně vytrhány a
iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku nebo
c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.

V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:
a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;
ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a
iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku
nebo
c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.
Leek yellow stripe virusa) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo
b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.
Onion yellow dwarf virusa) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus
nebo
b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a
ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a
iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.“.

86. V příloze č. 22 část VI včetně nadpisu zní:

„Část VI Návěska

Oddíl 1 Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:

1. označení „Kvalita EU“

2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

3. označení dodavatele a jeho registrační číslo

4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu

5. kategorie a generace

6. datum vystavení návěsky

7. název druhu

8. název odrůdy

9. čistá hmotnost nebo počet kusů

10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu

11. číslo návěsky

12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby

Oddíl 2 Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:

1. označení „Kvalita EU“

2. označení dodavatele a jeho registrační číslo

3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu

4. kategorie

5. datum vystavení návěsky

6. název druhu

7. název odrůdy

8. čistá hmotnost nebo počet kusů

9. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu

10. číslo návěsky

11. údaje o případné dodatečné úpravě sadby“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osivo zelenin označené podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud jde o názvy druhů zelenin, lze uvádět do oběhu nejdéle rok od nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ustanovení ukládající povinnost opatřit osivo a sazenice zeleniny, které byly dovezeny na území Evropské unie, přemístěny v rámci území Evropské unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019, rostlinolékařským pasem v souvislosti s požadavky týkajícími se výskytu RNŠO stanovenými podle této vyhlášky, se použijí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2072 od 14. prosince 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru