Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 310/2020 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2020
Platnost od 08.07.2020
Účinnost od 01.01.2021 (za 28 dní)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb. a vyhlášky č. 397/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. b) a § 43 odst. 5 písm. a) a h) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovem „změny“.

2. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a na položky rozvahy „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“, „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet“ a „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu““.

3. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , přičemž zisk se vykazuje se záporným znaménkem a ztráta s kladným znaménkem“.

4. V § 43 odst. 4 písm. a) se slovo „pohyby“ nahrazuje slovy „změny stavu“ a slova „měly za následek zvýšení nebo snížení“ se nahrazují slovy „byly způsobeny zvýšením či snížením“.

5. V § 43 odst. 4 písm. b) až e) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením“.

6. V § 43 odst. 6 písm. a) se slova „zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek“.

7. V § 43 odst. 6 písm. b) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovem „změny“, slova „způsobené změnou struktury a“ se nahrazují slovy „ , které byly způsobeny“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a fondů účetní jednotky podle § 27“.

8. V § 43 odst. 6 písm. c) a d) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením“.

9. V § 43 odst. 7 písm. a) se slova „celkové zvýšení či snížení“ nahrazují slovy „celkovou změnu“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2021 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ustanovení § 43 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru