Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 310/2020 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2020
Platnost od 08.07.2020
Účinnost od 01.01.2021 (za 5 měsíců)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb. a vyhlášky č. 397/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. b) a § 43 odst. 5 písm. a) a h) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovem „změny“.

2. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a na položky rozvahy „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“, „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet“ a „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu““.

3. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , přičemž zisk se vykazuje se záporným znaménkem a ztráta s kladným znaménkem“.

4. V § 43 odst. 4 písm. a) se slovo „pohyby“ nahrazuje slovy „změny stavu“ a slova „měly za následek zvýšení nebo snížení“ se nahrazují slovy „byly způsobeny zvýšením či snížením“.

5. V § 43 odst. 4 písm. b) až e) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením“.

6. V § 43 odst. 6 písm. a) se slova „zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek“.

7. V § 43 odst. 6 písm. b) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovem „změny“, slova „způsobené změnou struktury a“ se nahrazují slovy „ , které byly způsobeny“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a fondů účetní jednotky podle § 27“.

8. V § 43 odst. 6 písm. c) a d) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením“.

9. V § 43 odst. 7 písm. a) se slova „celkové zvýšení či snížení“ nahrazují slovy „celkovou změnu“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2021 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ustanovení § 43 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru