Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 31/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15/2020
Platnost od 06.02.2020
Účinnost od 15.02.2020
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. února 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. a nařízení vlády č. 292/2018 Sb., se mění takto:

1. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije

a) nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5, pokud nebylo uplatněno snížení podle § 4 odst. 1, nebo

b) součet nejvyšší hodnoty stanovené podle písmene a) a § 4 odst. 1.“.

2. V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:

d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II. na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

III. s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.“.

3. V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:

d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II. s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno,

III. o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

IV. o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle § 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.“.

4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 v řádku Trvalost Odstranitelná se slova „Odstranitelné porušení“ nahrazují textem „X“ a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text „X“ nahrazuje slovy „Neodstranitelné porušení“.

5. V příloze č. 4 požadavku standardu 3a v řádku Rozsah Malý se věta „Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění.“ nahrazuje větou „Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.“, v řádku Rozsah Střední se slova „2 zdroji“ nahrazují slovy „1 zdrojem“, v řádku Rozsah Velký se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, v řádku Závažnost Malá se věty „Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj znečištění je ve vzdálenosti nad 100 m.“ nahrazují větou „Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.“, v řádku Závažnost Střední se věta „Zdroj znečištění je ve vzdálenosti do 100 m včetně.“ zrušuje a v řádku Trvalost Odstranitelná se text „X“ nahrazuje slovy „Odstranitelné porušení“.

6. V příloze č. 4 požadavku standardu 3c v řádku Rozsah Malý se za slovo „prostoru“ vkládají slova „pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů“, v řádcích Rozsah Střední a Rozsah Velký se za slovo „prostorů“ vkládají slova „pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů“, v řádku Závažnost Střední se za slovo „viditelného“ vkládají slova „nebo prokázaného“, v řádku Závažnost Velká se za slovo „viditelné“ vkládají slova „nebo prokázané“ a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text „X“ nahrazuje slovy „Neodstranitelné porušení“.

7. V příloze č. 4 požadavku standardu 7d v řádku Rozsah Malý se číslo „30“ nahrazuje číslem „33“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru