Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 304/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 118/2020
Platnost od 30.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2020,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky č. 281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 106/2013 Sb. a vyhlášky č. 307/2017 Sb., se mění takto:

1. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

2. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11

Evidenční nálepka vozidla taxislužby

(K § 21a odst. 8 zákona)

(1) Evidenční nálepka vozidla taxislužby (dále jen „evidenční nálepka“) má tvar kruhu o průměru 90 mm žluté barvy s černým ohraničením. Nálepka je opatřena celoplošným ochranným násekem.

(2) Na přední straně evidenční nálepky viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky

a) logo Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) tištěné opticky variabilní barvou,

b) symbol vozidla taxislužby,

c) sériové číslo evidenční nálepky v čirém obdélníkovém poli,

d) ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 mm,

e) nápis „VOZIDLO TAXISLUŽBY“.

(3) Na zadní straně evidenční nálepky viditelné z vnitřní strany vozidla jsou tyto prvky

a) symbol vozidla taxislužby,

b) sériové číslo evidenční nálepky viditelné zrcadlové obráceně,

c) ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 mm,

d) rámeček pro zápis státní poznávací značky vozidla dopravním úřadem,

e) rámeček pro zápis identifikačního čísla osoby dopravce dopravním úřadem.

(4) Evidenční nálepka se nalepuje přímo na vnitřní stranu čirého skla předního okna vozidla na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a evidenční nálepka byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.

(5) V případě, že vozidlo není vybaveno předním sklem, se evidenční nálepka nalepuje přímo na pravou přední část vozidla pevně spojenou s jeho nosnými částmi. Evidenční nálepka musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněna před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

(6) Vzor evidenční nálepky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

3. V nadpisu § 12 se slova „a dokladu o přepravě“ nahrazují slovy „ , dokladu o přepravě a potvrzení o přepravě“.

4. V § 12 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena c) až l).

5. V § 12 odst. 2 větě poslední se slova „podle odstavce 1 písm. d) až h) a k) až m)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. c) až g) a j) až l)“.

6. V § 12 odst. 3 se slova „podle odstavce 1 písm. h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. g)“.

7. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Potvrzení o přepravě obsahuje

a) evidenční číslo potvrzení o přepravě,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby zprostředkovatele taxislužby a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,

d) státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,

e) datum přepravy,

f) čas zahájení a ukončení přepravy,

g) výchozí a cílové místo přepravy,

h) konečnou cenu za přepravu,

i) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče.“.

8. V nadpisu § 13 se slova „Technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru a náležitosti“ nahrazují slovem „Náležitosti“.

9. V § 13 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

10. V § 13 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

11. V § 14 odst. 1 větě první se za slova „k provozování taxislužby,“ vkládají slova „ , nejedná-li se o taxislužbu podle § 21 odst. 5 a 6 zákona“.

12. V § 14 odst. 1 větě poslední se slova „dokladu o zaplacení jízdného“ nahrazují slovy „dokladu o přepravě“.

13. V § 15 odst. 3 se slova „uveden v příloze k této vyhlášce“ nahrazují slovy „uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce“.

14. V § 16 odst. 1 se slova „Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

15. V § 17 odst. 1 se slova „části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4“ nahrazují slovy „části 1 kapitole 1.1 pododdílu 1.1.3.6, kapitole 1.7 pododdílu 1.7.1.4, části 3 kapitolách 3.3, 3.4 a 3.5“.

16. V § 17 odst. 2 větě první se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

17. V § 17 odst. 2 větě druhé se za slova „absolvování školení“ vkládají slova „podle § 17a“.

18. V § 17a větě první se slovo „dohodou“ nahrazuje slovy „přílohou A, částí 1 kapitolou 1.8 pododdílem 1.8.3.9 dohody“.

19. V § 17b odst. 1 větě první se slova „částí 1. kapitolou 1.8 body“ nahrazují slovy „přílohou A, částí 1 kapitolou 1.8 pododdíly“.

20. V § 17b odst. 1 větě druhé se slova „ve Věstníku dopravy“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

21. V § 17b odst. 2 větě první se za slovo „poradců“ vkládají slova „ministerstvu nebo“.

22. V § 17b odst. 2 větě první se slova „ve Věstníku dopravy“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

23. V § 17b odst. 2 se věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 8a zrušuje.

24. V § 17b odst. 3 se za slovo „přihlášky“ vkládají slova „ministerstvo nebo“.

25. V § 17b odstavec 5 zní:

(5) Podmínkou připuštění ke zkoušce bezpečnostních poradců je absolvování školení podle § 17a a prokázání totožnosti uchazeče.“.

26. V § 17c odst. 1 větě druhé se slova „určeného dohodou“ nahrazují slovy „v příloze A, části 1 kapitole 1.8 pododdílu 1.8.3.18 dohody“.

27. Za § 17c se vkládají nové § 17d až 17g, které včetně nadpisů znějí:

㤠17d

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci

Řidičem vozidla přepravujícího nebezpečné věci může být pouze držitel platného osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení podle § 17e a úspěšné složení zkoušky podle § 17f.

§ 17e

Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci musí splňovat požadavky uvedené v příloze B, části 8 kapitole 8.2 dohody. Toto školení musí zahrnovat základní část, která obsahuje znalosti nutné pro všechny řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci, a může obsahovat jednu nebo více specializačních částí podle druhů nebezpečných věcí, které bude řidič přepravovat. Těmito specializačními částmi jsou:

a) přeprava nebezpečných věcí v cisternách,

b) přeprava látek a předmětů třídy 1 nebezpečných věcí,

c) přeprava radioaktivních látek třídy 7 nebezpečných věcí.

§ 17f

Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

(1) Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, a to jak pro získání osvědčení, tak i pro prodloužení jeho platnosti, organizuje v souladu s přílohou B, částí 8 kapitolou 8.2 pododdílem 8.2.2.7 dohody ministerstvo nebo jím pověřená osoba. Ministerstvo jmenuje zkušební komisaře a schvaluje zkušební řád, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč podá přihlášku ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci ministerstvu nebo osobě pověřené ministerstvem, jejíž jméno a příjmení, obchodní firmu, nebo název ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup též adresu, na které budou přihlášky přijímány.

(3) Po obdržení přihlášky ministerstvo nebo osoba pověřená ministerstvem vyrozumí uchazeče o termínu a místě konání zkoušky.

(4) Podmínkou připuštění ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci je absolvování školení podle § 17e a prokázání totožnosti uchazeče.

(5) V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo specializační část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději do data skončení platnosti osvědčení.

§ 17g

Osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci

(1) Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. V tomto osvědčení, vydaném podle vzoru v příloze B, části 8 kapitole 8.2 pododdílu 8.2.2.8 odstavce 8.2.2.8.5 dohody, se uvede druh a způsob přepravy nebezpečných věcí, pro které je řidič vozidla přepravujícího nebezpečné věci odborně způsobilý.

(2) Ministerstvo prodlouží platnost osvědčení o 5 let od konce jeho platnosti, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17f.“.

28. § 18 se včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.

29. Před přílohu se vkládá nová příloha č. 1, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.

Vzor evidenční nálepky

VNĚJŠÍ STRANA

Vzor evidenční nálepky - VNĚJŠÍ STRANA

VNITŘNÍ STRANA

Vzor evidenční nálepky - VNITŘNÍ STRANA“.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru