Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 298/2020 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

Částka 114/2020
Platnost od 30.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2020

o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 9 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 236/2012 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), a

b) postup zaznamenávání údajů o podpoře malého rozsahu do centrálního registru.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) rozhodným obdobím současné a 2 předchozí účetní období2); pro příjemce, který není účetní jednotkou, současný a 2 předchozí kalendářní roky,

b) kurzem přepočtu kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu,

c) identifikací příjemce údaje, které určují fyzickou nebo právnickou osobu jakožto příjemce podpory malého rozsahu, a to u

1. fyzické osoby nejméně jméno a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo místa podnikání,

2. právnické osoby nejméně obchodní jméno, identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo a adresa sídla.

§ 3

Obsah a rozsah údajů k zaznamenání do centrálního registru

Poskytovatel podpory malého rozsahu zaznamenává do centrálního registru tyto údaje:

a) identifikace příjemce podpory malého rozsahu,

b) vymezení účetního období používaného příjemcem,

c) výše příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu, zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa, určená v Kč a přepočtená kurzem přepočtu v EUR nebo určená v EUR,

d) identifikace oblasti poskytnuté podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),

e) datum poskytnutí podpory malého rozsahu,

f) identifikace právního aktu poskytnutí podpory malého rozsahu příjemci určující den poskytnutí podpory,

g) identifikace poskytovatele podpory malého rozsahu,

h) forma poskytnuté podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),

i) účel poskytnuté podpory malého rozsahu a

j) druh opatření podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

§ 4

Postup zaznamenávání údajů do centrálního registru

(1) Údaje stanovené v § 3 se do centrálního registru zaznamenávají způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím elektronického formuláře.

(2) Informace o příjemci podpory malého rozsahu, výši podpory malého rozsahu v rozhodném období a identifikační údaje daného poskytovatele podpory malého rozsahu vkládá do centrálního registru osoba poskytovatele oprávněná k přístupu do centrálního registru.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, se zrušuje.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, s výjimkou ustanovení § 3 písm. j), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Předseda:

Ing. Rafaj v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb.

Přesunout nahoru