Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 277/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 105/2020
Platnost od 19.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

277

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb., nařízení vlády č. 351/2016 Sb. a nařízení vlády č. 27/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně,

a) opatření akčního programu se vztahují na zemědělské pozemky podle § 5 nacházející se ve zranitelných oblastech,

b) požadavky podle § 7a a § 8 odst. 1 se vztahují také na zemědělské pozemky v písmeni a) neuvedené a

c) požadavky podle § 9 odst. 1 a 2 se vztahují na celý obchodní závod.“.

2. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je díl půdního bloku nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za díl půdního bloku nacházející se ve zranitelné oblasti.

(4) Pokud zemědělský podnikatel není zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je zemědělský pozemek nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za zemědělský pozemek nacházející se ve zranitelné oblasti.“.

3. V § 6 odst. 2 se za slovo „nevztahuje“ vkládají slova „na hnojiva použitá k ozimým plodinám v aplikační dávce obsahující nejvýše 5 kg N/ha,“.

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výjimka ze zákazu hnojení podle odstavce 1 je možná u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů, a to v období nejdéle 14 dní od začátku období zákazu a ve dnech, kdy průměrná denní teplota vzduchu je vyšší než 5 °C. Tuto skutečnost podloženou měřením potvrzeným Českým hydrometeorologickým ústavem následně zemědělský podnikatel doloží pro účely kontroly Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 7 odst. 1 se za slova „potřeb jednotlivých plodin“ vkládají slova „a kultur“, slova „hnojení jednotlivých plodin“ se nahrazují slovy „přívod dusíku“ a za větu druhou se vkládá věta „Při nižších dosahovaných výnosech je třeba s ohledem na požadavky § 7a přívod dusíku poměrně snížit.“.

6. V § 7 odst. 2 se slova „ , s výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5 a 6“ nahrazují slovy „za hospodářský rok uvedené v tabulce č. 4“ a slova „stanoveným vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „stanovených podle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci“.

7. V § 7 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) do přívodu dusíku je započítáván dusík využitelný v prvním roce plodinou následující po plodině vázající vzdušný dusík podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení pěstované jako hlavní plodina, a to

1. 50 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků víceletých čistých porostů jetelovin a jednoletých porostů luskovin pěstovaných na semeno se zapravenou slámou, nebo

2. 25 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků ostatních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami, a“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

8. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „tabulce č. 1 v příloze č. 2 k tomuto nařízení“ nahrazují textem „§ 6“.

9. V § 7 odst. 7 písm. b) se text „č. 327/1998 Sb.“ nahrazuje textem „č. 227/2018 Sb.“.

10. V § 7 odst. 8 písmeno b) zní:

b) v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít ve hnojivech podle písmen A a B nejvýše 30 kg N/ha ke hnojení řepky nebo nejvýše 20 kg N/ha ke hnojení ostatních ozimých plodin,“.

11. V § 7 odstavec 9 zní:

(9) Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do začátku období zákazu hnojení uvedeného v § 6 na zemědělském pozemku s ponechanou veškerou slámou. Strniště po sklizni kukuřice na siláž o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu. Za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý na zelené hnojení. Za hnojení k meziplodině se nepovažuje hnojení v době kratší než 2 týdny před sklizní meziplodiny nebo zapravením jejího porostu na zelené hnojení.“.

12. V § 7 odst. 11 se číslo „80“ nahrazuje číslem „120“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „60“.

13. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Bilance dusíku

(1) Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku do 31. prosince za období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (dále jen „hospodářský rok“). Způsob výpočtu bilance dusíku je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Hodnota bilance dusíku nesmí 3 po sobě následující hospodářské roky v průměru překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy obchodního závodu. Do bilance dusíku se nezapočítávají plochy, hnojení a výnosy ve školkách, ovocných sadech, vinicích, chmelnicích, sklenících, fóliovnících, pařeništích a porostech jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků. Bilance dusíku se nepočítá pro obchodní závod, který po odečtení plochy podle věty druhé obhospodařuje méně než 30 ha zemědělské půdy.

(3) Povinnost zpracovat bilanci dusíku se nevztahuje na výkaly a moč uvedené v § 7 odst. 13.“.

14. V § 8 odst. 1 se slovo „ročně“ nahrazuje slovy „v hospodářském roce“.

15. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha se provádí na základě údajů o přívodu celkového dusíku v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech včetně produkce dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělském pozemku. Tyto údaje se získají z evidence hnojení.“.

16. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „a kompost“ nahrazují slovy „ , kompost a separát digestátu“ a za slovo „Kompost“ se vkládají slova „a separát digestátu“.

17. V § 9 odst. 3 písmeno e) zní:

e) tuhé statkové hnojivo nebo separát digestátu urovnán ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m a rozměru kratší strany hromady maximálně 20 m při orientaci složiště delší stranou po spádnici.“.

18. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Kukuřici ve třetím aplikačním pásmu vymezeném v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení nelze pěstovat více než 2 roky po sobě.“.

19. V § 11 odst. 1 se slova „erozně nebezpečné plodiny“ zrušují a slova „a čirok“ se nahrazují slovy „nebo čirok“.

20. V § 11 odst. 3 se číslo „80“ nahrazuje číslem „120“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „60“.

21. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Seznam zranitelných oblastí vymezených dusičnany podle hranic katastrálních území

A

702919 Alberovice

600172 Albrechtice nad Orlicí

600300 Albrechticky

655821 Alexovice

774707 Alojzov u Prostějova

757900 Antonínův Důl

600407 Archlebov

600415 Arneštovice

600423 Arnolec

B

630551 Babčice

600636 Babice u Lesonic

655244 Babice u Netolic

709620 Babice u Okrouhlice

744930 Babice u Řehenic

641871 Babín u Horažďovic

721506 Babina

600725 Bácovice

600741 Bačetín

600768 Bačice

600784 Bačkov

600814 Bačkovice

600822 Bačov

620254 Bahno

600831 Bakov nad Jizerou

600849 Baliny

737925 Balkova Lhota

628336 Balkovy

600857 Banín

600873 Báňovice

600881 Bantice

600911 Barchovice

651389 Barovice

600971 Bartošovice

695734 Bartoušov

601047 Bařice

601128 Bašť

601144 Batelov

606812 Batouchovice

601179 Bavorov

601209 Bavory

601217 Bavoryně

601225 Bdín

691267 Bečice nad Lužnicí

601292 Bečváry

601331 Bedihošť

601357 Bednáreček

659878 Bedřichov u Jihlavy

792934 Bedřichov u Zhořce

601381 Bedřichovice

649082 Bedřichovice u Hříškova

601420 Běhařovice

601462 Běchary

601471 Bechlín

601527 Běchovice

601594 Bělá

601683 Bělá nad Svitavou

601586 Bělá u Horní Cerekve

682501 Bělá u Liberka

655074 Bělčovice

601934 Běleč nad Orlicí

685232 Běleč u Litně

601896 Běleč u Mladé Vožice

601942 Bělečko

750468 Bělešovice

710881 Bělidla

601993 Běloky

602027 Bělušice

602060 Benátecká Vrutice

646300 Benátky u Houserovky

602094 Benátky u Litomyšle

604976 Bendovo Záhoří

602191 Benešovu Prahy

609871 Benešovice u Přelouče

735728 Benešovice u Všelibic

602566 Benetice

602582 Benice

757454 Benkov u Střelíc

602604 Beňov

658049 Beranova Lhota

758990 Beranovec

602647 Bernardov

602850 Bernartice nad Odrou

602655 Bernartice u Dolních Kralovic

602825 Bernartice u Javorníka

602663 Bernartice u Milevska

603104 Běrunice

603112 Běruničky

603236 Běstovice

627577 Běstviny

603317 Běšiny

603368 Běštín

795810 Bezděčín

603431 Bezděčín na Moravě

696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi

708691 Bezděčín u Obrataně

645877 Bezdědice u Hostomic

624705 Bezděkov u Damnova

786993 Bezděkov u Dolních Kralovic

603481 Bezděkov u Klatov

603554 Bezděkov u Krásné Hory

603635 Bezděkov u Libice nad Doubravou

718408 Bezděkov u Třešti

725293 Bezděkov u Úsova

603791 Bezkov

603805 Bezměrov

603821 Bezno

654604 Bezpravovice

798401 Bezvěrov II

603953 Bílá Lhota

604003 Bílá Třemešná

603881 Bílá u Českého Dubu

604038 Bílany

604062 Bílé Podolí

604135 Bílé Poličany

604143 Bílé Vchynice

604186 Bílenice

780821 Bilina

604283 Bílina-Újezd

602671 Bilinka

604372 Bílkov

604402 Bílov

604445 Bílovec-Dolní Předměstí

604470 Bílovec-Horní Předměstí

604429 Bílovec-město

604534 Bílovice

604585 Bílsko

604569 Bílsko u Vodňan

692417 Bíluky

604615 Bílý Kámen

604712 Bílý Újezd u Dobrušky

675822 Biřkov

746347 Biskoupky

604755 Biskoupky na Moravě

604801 Biskupice na Hané

604810 Biskupice u Hrotovic

741132 Biskupice u Ronova nad Doubravou

684040 Bitětice

604861 Bítov

604879 Bítov u Bílovce

669024 Bítov u Koněprus

737500 Bítov u Radenína

795976 Bítovánky

604895 Bítovany

604941 Blahoňov

604968 Blahutovice

636657 Blanice

604984 Blaníce u Mladé Vožice

724718 Blanička

605000 Blanné

648281 Blansko u Hrochova Týnce

605204 Blatec

605328 Blatnice

605310 Blatnice pod Svatým Antonínkem

605344 Blatnička

605433 Blatno u Podbořan

694363 Blato

773191 Bláto

605514 Blažejovice

716022 Blažim u Bezdružic

605573 Blažovice

792837 Blehov

605581 Blešno

605590 Blevice

605603 Blízkov

605620 Blížejov

605662 Blíževedly

618322 Blížňovice

605735 Blovice

651745 Blšany u Loun

605808 Blučina

620840 Bludov v Čechách

605841 Bobnice

605930 Boháňka

606031 Bohdalice

606081 Bohdalov

730556 Bohnice

606260 Bohostice

606294 Bohouňovice I

643190 Bohouňovice II

606359 Bohumileč

606383 Bohumilice

772054 Bohunice u Tvrzic

606421 Bohuňovice u Litomyšle

606481 Bohuslavice

606464 Bohuslavice nad Metují

606537 Bohuslavice nad Moravou

606499 Bohuslavice u Konice

606596 Bohuslávky

606600 Bohušice

606618 Bohušov

606669 Bohušovice nad Ohří

606677 Bohutice

606821 Bochovice

737097 Bojanovice pod Rabím

606880 Bojanovice u Znojma

602680 Bojenice

606898 Boješice

606936 Bojiště

795747 Bojmany

607045 Bolehošť

607061 Bolechov

607118 Boleradice

607126 Bolešiny

600644 Bolíkovice

607207 Bolina

741884 Bolkov u Roupova

638285 Boňkov

607231 Boňov

757993 Bor u Božejova

607240 Bor u Březnice

761761 Bor u Chroustovic

633186 Borčice

607495 Borec u Lovosic

607584 Borek

607517 Borek nad Labem

607533 Borek u Dačic

607592 Borkovany

607606 Borkovice

607614 Borohrádek

607657 Borotice nad Jevišovkou

607789 Borovany u Milevska

661279 Borovice

747327 Borovice u Horšovského Týna

607801 Borovnice

702056 Borovnice u Českých Budějovic

607894 Borovník

607932 Borovsko

607941 Borovy

607975 Boršice u Blatnice

608009 Boršov

608025 Boršov nad Vltavou

678520 Boršov u Kyjova

607991 Boršov u Moravské Třebové

608041 Borušov

608076 Bořanovice

608131 Bořenovice

608149 Bořetice

608157 Bořetice u Hustopečí

606308 Bořetice u Kolína

608173 Bořetín

608165 Bořetín u Strmilova

608181 Bořice u Domažlic

608190 Bořice u Hrochova Týnce

756822 Bořice u Mirotic

608262 Bořitov

683434 Bořkovice

608327 Boskovice

608491 Boskovštejn

608505 Bosonohy

608572 Bošilec

676284 Bošín

748510 Bošín u Chocně

608599 Bošovice

624161 Bošovice u Čížové

780332 Boubín

695483 Boudy

608661 Bousov

608696 Bouzov

770060 Bozdíš

608769 Božanov

672343 Božec

608777 Božejov

794503 Božejov u Nových Hradů

608882 Božice

697532 Božkov u Mnichovic

608963 Bradáčov

779466 Bradlo

604071 Brambory

609005 Braňany

771180 Brandlín u Tučap

609048 Brandýs nad Labem

609277 Brandýs nad Orlicí

609285 Brandýsek

609307 Branice

794066 Branišov nad Pernštejnem

609358 Branišov pod Křemešníkem

609366 Branišov u Jihlavy

609374 Branišovice

745642 Branišovice u Římova

609471 Bransouze

609536 Braškov

609561 Bratčice

609625 Bratronice u Luštěnic

673447 Bratroňov

609692 Bratřice

609731 Bravantice

609749 Bravinné

609773 Brázdim

760129 Bražná

761770 Brčekoly

691453 Brdo u Manětína

617814 Brloh

632406 Brloh u Drhovle

609889 Brloh u Přelouče

609897 Brná

609919 Brňany

774596 Brníčko

710148 Brník

723339 Brníkov

609951 Brnířov

792390 Brnky

612600 Brocná

650781 Brocno

638498 Brod nad Labem

612634 Brod u Příbramě

666998 Brodce

612685 Brodce nad Jizerou

612693 Brodec

612758 Brodek u Přerova

658278 Broučkova Lhota

612839 Broumova Lhota

612847 Broumovice

645320 Brozánky

754340 Brozany nad Labem

612898 Brozany nad Ohří

612936 Brteč

612944 Brtná

612952 Brtnice

623750 Brtnický Číchov

612979 Brtnička

613002 Brťov u Černé Hory

613045 Brůdek

613096 Brumovice

636720 Brusnice

613371 Brusy

613380 Brušperk

678732 Brzánky

613436 Brzice

613487 Brzkov

613495 Brzotice

613584 Břeclav

631671 Břehoryje

794147 Břehov

613771 Břehy

633569 Břekova Lhota

613797 Břest

613843 Břevnice

763411 Březce

613860 Březejc

613878 Březhrad

613932 Březí nad Oslavou

671398 Březí u Kovářova

692352 Březí u Meclova

613908 Březí u Mikulova

762148 Březí u Šebestěnic

688665 Březina

614050 Březina u Deštné

645061 Březina u Hořepníku

614131 Březiněves

723410 Březinka u Havlíčkova Brodu

646130 Březinka u Hošťalovic

614271 Březnice

777684 Březno

614572 Březno u Loun

614467 Březno u Mladé Boleslavi

614670 Březová u Broumova

774227 Březová u Úmonína

614718 Březová u Vítkova

787116 Březová u Všelibic

794023 Březová u Zvole

735515 Březové Hory

614815 Březsko

614891 Břežany

614955 Břežany II

614971 Břežany nad Ohří

614874 Břežany u Rakovníka

614921 Břežany u Znojma

740233 Břínkov

615056 Bříství

615081 Bříza

787400 Bříza u Všestar

675628 Břuchotín

615111 Břvany

615137 Bubovice

784800 Bubovice u Březnice

632961 Buček

615153 Bučina

615188 Budčeves

615218 Budeč

640077 Budeč nad Želivkou

623628 Budeč u Číhané

615226 Budeč u Žďáru nad Sázavou

615234 Budenín

615307 Budětice

615323 Budětsko

615358 Budíkov

615382 Budíkovice

615404 Budiměřice

615421 Budislav

615455 Budíškovice

615463 Budišov

615587 Budkov

758094 Budkov u Střížovic

615595 Budkovice

663719 Budňany

615609 Budyně

615617 Budyně nad Ohří

615731 Buk

660647 Buk u Jindřichova Hradce

615749 Bukol

626325 Buková u Klatov

693162 Buková u Merklína

704717 Buková u Nížkova

615781 Buková u Semněvic

615790 Buková u Třešti

615838 Bukovany u Kozárovic

615919 Bukovany u Kyjova

615927 Bukovany u Olomouce

615820 Bukovany u Týnce nad Sázavou

615935 Bukovec u Horšovského Týna

616010 Bukovice u Rohozce

616052 Bukovina nad Labem

616044 Bukovina u Hradce Králové

616036 Bukovina u Mladotic

616061 Bukovina u Přelouče

616125 Bukovka

616133 Bukovník

768201 Bukvice u Trhových Svinů

616168 Bulhary

771571 Bumbalka

668401 Buršice

616214 Buřenice

616257 Buš

616273 Bušanovice

616397 Buštěhrad

758442 Butovice

616427 Býčkovice

616443 Býchory

676004 Bykáň

616460 Býkev

616494 Bykoš

616524 Býkovice

687367 Býkovice u Louňovic

695963 Bylany u Kutné Hory

616621 Bystrá

667609 Bystré u Klatov

616672 Bystročice

616699 Bystrovany

616770 Bystřice u Benešova

617172 Byšice

703656 Byškovice

617237 Býšť

617261 Byzhradec

617300 Bzí

C

604593 Cakov

617407 Cejle

617474 Cerekvice nad Bystřicí

617491 Cerekvice nad Loučnou

617521 Cerekvička

617547 Cerhenice

617571 Cerhonice

617555 Cerhýnky

617636 Cetenov

617679 Cetoraz

617687 Cetyně

621234 Cibotín

617733 Cidlina na Moravě

749184 Církvice u Kolína

617750 Církvice u Kutné Hory

617784 Císařov

617822 Cítoliby

617831 Citonice

617857 Citov

617849 Cítov

617865 Cizkrajov

617920 Crhov u Olešnice

618004 Ctiboř

618691 Ctiboř u Častrova

618047 Ctidružice

618055 Ctiměřice

618063 Ctiněves

618128 Cvrčovice

618152 Cvrčovice u Pohořelic

Č

618187 Čachotín

618195 Čachovice

618276 Čakov

731561 Čakovice

618314 Čakovice u Pelhřimova

738646 Čakovice u Radouně

705403 Čakovičky

711934 Čánka

618331 Čankovice

618501 Čáslavice

628409 Čáslavky

618527 Čáslavsko

618616 Částkovice

780448 Častohostice

618624 Častolovice

618675 Častonín

790214 Častotice

618705 Častrov

653004 Časy

618756 Čavisov

618772 Čečelice

618781 Čečelovice

708933 Čečkov

658537 Čečkovice u Jeřišna

618799 Čečovice

615943 Čečovice u Bukovce

618829 Čehovice

618837 Čechočovice

618845 Čechovice

618853 Čechovice u Prostějova

618870 Čechovice-Záhoří

618888 Čechtice

618918 Čechtín

785229 Čechůvky

630837 Čechy

618926 Čechy pod Kosířem

618942 Čejč

618985 Čejkov

619001 Čejkovice

792012 Čejkovice u Zbýšova

619019 Čejkovice u Znojma

619027 Čejkovy

619043 Čejov

619086 Čekanice u Tábora

775801 Čekanov

673455 Čekánov

619108 Čekyně

619159 Čelákovice

619311 Čelčice

619345 Čelechovice na Hané

619337 Čelechovice u Přerova

619370 Čelina

619388 Čelistná

619400 Čelivo

619418 Čelkovice

676543 Čenětice

708976 Čenkov

619485 Čenkov u Malšic

619469 Čenkov u Třešti

623385 Čenovice

619531 Čenovice

619558 Čeperka

737101 Čepice

619612 Čepřovice

619655 Čeradice nad Loučnou

619663 Čerčany

619698 Čermákovice

619701 Čermná u Staňkova

619809 Černá

697133 Černá Hať

619825 Černá Hora

634239 Černá Hora u Dymokur

743844 Černá u Bohdanče

619965 Černá za Bory

620068 Černčice

620041 Černčice u Loun

704628 Černětice

620092 Černěves

625345 Černice u Defurových Lažan

620131 Černíč

647411 Černíč u Hradešic

620165 Černičí

620190 Černíkov

632562 Černíkov u Strakonic

620203 Černíkovice

620220 Černíky

620238 Černilov

620246 Černín

792420 Černín u Zdic

620262 Černíny

620335 Černiv

620343 Černochov

620386 Černošice

618071 Černouček

620521 Černov

620530 Černovice u Tábora

710571 Černovír

620629 Černožice nad Labem

620700 Červená Lhota

745596 Červená Lhota u Řimic

620718 Červená Řečice

620858 Červené Janovice

620947 Červené Pečky

620980 Červené Poříčí

653403 Červené Záhoří

750913 Červeněves

621030 Červenka

601306 Červený Hrádek u Bečvár

621064 Červený Hrádek u Dačic

621200 Červený Újezd

621153 Červený Újezd u Miličína

700380 Červený Újezd u Mukova

621242 Česká Bělá

614734 Česká Dlouhá

691461 Česká Doubravice

621277 Česká Jablonná

662798 Česká Kamenná Horka

746231 Česká Mez

621650 Česká Olešná

621668 Česká Rybná

621684 Česká Skalice

622486 České Budějovice 7

622567 České Heřmanice

622583 České Kopisty

608904 České Křídlovice

622656 České Meziříčí

708739 České Zlatníky

622737 Český Brod

622842 Český Dub

667196 Český Dvůr

622931 Český Krumlov

623296 Čestice

623351 Čestice u Častolovic

623393 Češtín

623377 Čestín u Jankova

623440 Čestlice

721093 Češnovice

747921 Číbuz

623482 Číčenice

623539 Číčová

623563 Číhalín

623717 Číhovice

655511 Čichořice

623776 Čichtice

623792 Čilec

623806 Čím

623822 Čimelice

623890 Číměř nad Jihlavou

730394 Čimice

623911 Čimice u Sušice

623920 Činěves

623946 Čisovice

624004 Čistá u Litomyšle

623962 Čistá u Rakovníka

624039 Čižice

624063 Čížkov

624071 Čížkov u Blovic

624101 Čížkovice

642606 Čížov

781835 Čížov u Jihlavy

624217 Čkyně

761648 Čtveřín

761001 Čtyřicet Lánů

624331 Čtyřkoly

624381 Čunín

D

730629 Ďáblice

624403 Dačice

672165 Dálčice

624527 Dalešice

771627 Daliměřice

624578 Dalovice u Mladé Boleslavi

624624 Dalovy

624632 Dambořice

624641 Daměnice

795941 Damětice

624659 Damíč

616478 Daminěves

792021 Damírov

624675 Damnice

624713 Damnov

625680 Dančovice

754731 Darmyšl

624799 Dašice

624811 Davle

624853 Deblín

624861 Děbolín

628310 Debrno

624896 Děčany

625329 Dědice

703290 Dědice u Nemyšle

792039 Dědice u Zbýšova

768642 Dědinka

605611 Dědkov

625337 Dědová

625353 Defurovy Lažany

658481 Dehtáry

625370 Dehtáře

794155 Dehtáře u Českých Budějovic

767646 Dehtín

625426 Děkanovice

632805 Děkovka

625540 Derflice

625558 Děrné

625639 Desná u Litomyšle

612715 Dešná

625698 Dešná u Dačic

625744 Deštná u Jindřichova Hradce

740136 Dětřichov

625990 Dětřichov u Frýdlantu

626074 Dětřichov u Moravské Třebové

626031 Dětřichov u Svitav

626139 Diváky

626252 Divec

782301 Divice

742201 Divišov

626317 Dlažkovice

626333 Dlažov

704024 Dlouhá

626376 Dlouhá Brtnice

626414 Dlouhá Lhota

626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi

626406 Dlouhá Lhota u Tábora

626431 Dlouhá Loučka

689173 Dlouhá Louka u Lužan

626571 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

626589 Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

626627 Dlouhé Dvory

626619 Dlouhé na Moravě

626651 Dlouhopolsko

626708 Dluhonice

626732 Dmýštice

626821 Dobelice

626830 Dobešov u Černovic

723045 Dobkov

626961 Dobrá

671363 Dobrá Voda u Kovářova

627062 Dobrá Voda u Křižanova

712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří

627119 Dobrá Voda u Pacova

626996 Dobrá Voda u Pelhřimova

627186 Dobrčice

748684 Dobrčice u Skršína

627259 Dobré Pole

782785 Dobré Pole u Vitic

627267 Dobrkov

680532 Dobrnice

627321 Dobrohostov

604381 Dobrohošť

627356 Dobroměřice

765236 Dobronice

627372 Dobronice u Bechyně

627399 Dobronice u Chýnova

627402 Dobronín

709026 Dobroše

647918 Dobrošov u Hrazan

627453 Dobrotice

650617 Dobrotice u Chanovic

627461 Dobroutov

627470 Dobrovice

792047 Dobrovítov

627488 Dobrovíz

632261 Dobrš

627496 Dobruška

627615 Dobřany

619493 Dobřejice

627640 Dobřejovice

759058 Dobřeň u Kutné Hory

627747 Dobřenice

627763 Dobříč u Prahy

627801 Dobřichov

627810 Dobřichovice

627861 Dobříkov

627887 Dobříň

627917 Dobřínsko

628123 Dobšice u Znojma

628042 Dobšice u Žehuně

628182 Doksany

628247 Dolánky nad Ohří

620963 Dolany u Červených Peček

624225 Dolany u Čkyně

628417 Dolany u Jaroměře

628301 Dolany u Kladna

628344 Dolany u Klatov

628450 Dolany u Pardubic

628328 Dolany u Prahy

722812 Dolany u Stříbra

784125 Dolejší Kunčice

628492 Dolenice

708984 Dolínek

628654 Dolní Beřkovice

628697 Dolní Bezděkov

604917 Dolní Bítovčice

760471 Dolní Bohušice

628701 Dolní Bojanovice

617873 Dolní Bolíkov

623113 Dolní Bolíkov-Nová Ves

798827 Dolní Bolíkov-Rubašov

660949 Dolní Borek

628719 Dolní Bory

628751 Dolní Brusnice

628778 Dolní Březinka

628824 Dolní Bukovsko

674486 Dolní Bušínov

628875 Dolní Cerekev

626449 Dolní Dlouhá Loučka

626716 Dolní Dlužiny

628956 Dolní Dubňany

628964 Dolní Dunajovice

634182 Dolní Dvorce u Telče

629057 Dolní Hbity

629081 Dolní Heřmanice

641120 Dolní Holetín

629103 Dolní Hořice

730599 Dolní Chabry

651931 Dolní Chobolice

642959 Dolní Chrášťany

629197 Dolní Jablonná

629219 Dolní Jamné

642975 Dolní Jelení

643068 Dolní Kamenice u Holýšova

629286 Dolní Kounice

629332 Dolní Kralovice

629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

643203 Dolní Kruty

629430 Dolní Lažany

629529 Dolní Lhota

629481 Dolní Lhota u Klatov

629545 Dolní Lhota u Ostravy

752371 Dolní Líšnice

677213 Dolní Lomnice u Kunic

629669 Dolní Loučky

629740 Dolní Město

644935 Dolní Metelsko

616281 Doln í Nakvasovice

702226 Dolní Neděliště

629839 Dolní Němčí

629847 Dolní Němčice

703699 Dolní Nerestce

716138 Dolní Ostrovec

643653 Dolní Pěna

725994 Dolní Poříčí

630021 Dolní Povelice

630039 Dolní Přím

630071 Dolní Radouň

681482 Dolní Radslavice

762415 Dolní Rápotice

740241 Dolní Ročov

630080 Dolní Roveň

630128 Dolní Řasníce

630136 Dolní Ředice

630144 Dolní Skrýchov

630179 Dolní Sloupnice

630187 Dolní Smrčné

745651 Dolní Stropnice

630225 Dolní Sukolom

630241 Dolní Svince

630250 Dolní Třebonín

770558 Dolní Týnec

630322 Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou

630292 Dolní Újezd u Litomyšle

750123 Dolní Vestec

781398 Dolní Věžnice

630349 Dolní Vilémovice

630357 Dolní Vilímeč

783862 Dolní Vlčkovice

630438 Dolní Žďár u Lásenice

630501 Doloplazy u Olomouce

701190 Dolsko

630527 Doly

630543 Domamil

618861 Domamyslice

630560 Domamyšl

738204 Domanice

709191 Dománovice

620211 Domašín u Černíkovic

630748 Domašín u Dobrušky

791776 Domašín u Zbraslavi

630799 Domašov u Brna

630853 Domažlice

700720 Domažličky

642851 Domčice

733911 Domkov

630942 Domoradice

630977 Domoraz

631019 Domoušice

767891 Donín

631027 Doňov

670804 Doubí nad Lužnicí

670618 Doubrava u Kostomlat nad Labem

631141 Doubrava u Plzně

736678 Doubrava u Puclic

670821 Doubravany

791067 Doubravčany

631205 Doubravčice

631302 Doubravice nad Moravou

631329 Doubravice nad Svitavou

744379 Doubravice u České Skalice

702064 Doubravice u Českých Budějovic

631272 Doubravice u Dvora Králové

680486 Doubravice u Leštiny

701963 Doubravice u Nečtin

631345 Doubravice u Volyně

631400 Doudleby

631426 Doudleby nad Orlicí

631469 Dožice

631477 Drahanovice

631531 Drahelčice

708381 Drahelice

631540 Drahenice

631582 Drahkov

631647 Drahobudice

631680 Drahobuz

631833 Drahotěšice

631876 Drahotice

631884 Drahotín

631965 Drahouš

726923 Drachkov u Strakonic

632104 Drásov

666017 Drasty

755940 Dražejov u Strakonic

632121 Dražetice II

632147 Dražice

632163 Dražice u Tábora

632198 Dražíč

632236 Dražičky

760145 Drážkov

632244 Dražkov nad Labem

632252 Dražkovice

632279 Drážov

632368 Dražůvky

632376 Drevníky

632171 Drhovice

632414 Drhovle

632571 Droužetice

619973 Drozdice

632635 Droždín

771503 Drslavice u Tupadel

632651 Drsník

632660 Druhanov

632686 Drunče

776823 Drválovice

735213 Držkrajov

632783 Držovice na Moravě

632813 Dřemčice

632864 Dřešín

632872 Dřešínek

632929 Dřetovice

754072 Dřevce

632937 Dřevčice u Brandýsa nad Labem

787868 Dřevíkov

633089 Dřínov

633119 Dřísy

633127 Dříteč

633275 Dub nad Moravou

668966 Dub u Kondrace

633267 Dub u Nového Jičína

633194 Dub u Prachatic

633259 Dub u Ratibořských Hor

633321 Dubany

785806 Dubany na Hané

652342 Dubčany u Choliny

633330 Dubeč

633348 Dubějovice

633372 Dubenec

792586 Dubí

665169 Dubí u Kladna

633526 Dubicko

633577 Dublovice

633585 Dubňany

633691 Dubovice

633208 Dubská Lhota

633704 Dudín

726290 Důl

633836 Dunice

633852 Dušejov

633861 Dušníky

787442 Dušníky nad Vltavou

743313 Dušníky u Rudné

777617 Dvakačovice

617415 Dvorce u Jihlavy

629464 Dvorce u Stráže nad Nežárkou

771198 Dvorce u Tučap

633216 Dvorec u Dubu

633895 Dvorska

633909 Dvory u Nymburka

633933 Dvořisko

633968 Dvůr Králové nad Labem

634140 Dyjákovice

634166 Dyjákovičky

634174 Dyje

634191 Dyjice

634212 Dyjička

634247 Dymokury

634255 Dynín

634310 Džbánice

634328 Džbánov u Litomyšle

634336 Džbánov u Vysokého Mýta

E

634379 Encovany

634433 Eš

634441 Evaň

F

703133 Filipov u Zábřeha

630969 Filipovice

778451 Fojtova Kraš

756075 Frankův Zhořec

693928 Frantoly

634808 Fryčovice

635090 Frýdlant

635197 Frýdnava

795950 Frymburk u Sušice

635448 Fulnek

G

716529 Geršov

636215 Grešlové Mýto

636223 Gručovice

681971 Grunta

636266 Grygov

H

711101 Hablov

789321 Habrkovice

640085 Habrovčice

636479 Habry

636487 Habřina

606502 Hačky

636541 Hajany

636550 Háje u Příbramě

636665 Hájek u Bavorova

636711 Hájek u Tišnova

773395 Hájek u Uhříněvsi

636673 Hájek u Všerub

636738 Hajnice

697753 Hajská

637106 Hamry nad Sázavou

791393 Hanov

637131 Haňovice

613479 Harcov

797031 Hartmanice u Žimutic

708585 Hartvíkov

637459 Hartvíkovice

720518 Harty

739588 Haškovcova Lhota

763837 Hašov

631655 Hatě

637513 Hatín

637963 Havlíčkova Borová

637823 Havlíčkův Brod

637980 Havlovice u Domažlic

638056 Havraníky

632996 Hedčany

710644 Hejčín

638161 Hejná

638226 Hejtmánkovice

659827 Helenín

638269 Hemže

638277 Henčlov

648680 Henčov

638293 Herálec

638366 Heraltice

627666 Herink

638421 Heroltice u Jihlavy

702072 Heřman u Českých Budějovic

722979 Heřmaneč u Počátek

638501 Heřmanice nad Labem

626007 Heřmanice u Frýdlantu

638561 Heřmanice u Polomi

638536 Heřmanice u Rouchovan

781924 Heřmanice u Vilémova

638587 Heřmaničky

620271 Hetlín

638781 Hevlín

638790 Hladké Životice

638811 Hladov

638838 Hlasivo

682519 Hláska

638901 Hlásná Třebaň

638951 Hlavečník

638960 Hlavenec

638978 Hlavice

639028 Hlávkov

639044 Hlavňov u Budislavi

639184 Hlína u Ivančic

639206 Hliněný Újezd

639231 Hlinice

639290 Hlinné

672564 Hlivice

706051 Hlízov

639427 Hlohová

752908 Hlohovčice

639443 Hlohovice

639451 Hlohovičky

639486 Hlubočany

639508 Hlubočec

607754 Hluboká u Borovan

639532 Hluboká u Dačic

664669 Hluboká u Kdyně

639559 Hluboká u Skutče

639656 Hluboké Dvory

639664 Hluboké Mašůvky

639702 Hlubyně

639893 Hluchov

639907 Hluk

639915 Hlupín

639923 Hlušíce

639931 Hlušičky

639940 Hlušovice

640000 Hnanice

640034 Hněvětice

737321 Hněvice

640069 Hněvkovice u Humpolce

640093 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou

640158 Hněvotín

653284 Hněvšín

764558 Hnidousy

640166 Hnojíce

737879 Hnojná Lhotka

640174 Hnojnice

710377 Hoděčín

645541 Hodějov

640247 Hodějovice

640255 Hoděšovice

640280 Hodíškov

640298 Hodkov

710873 Hodolany

640395 Hodonice

691151 Hodonice u Malont

640417 Hodonín

640611 Hodov

748994 Hodyně u Skuhrova

640638 Hojanovice

640697 Hojkov

640719 Hojovice

760153 Hojšín

640778 Holasice

656763 Holašovice

761591 Hole u Svrkyně

617881 Holešice u Cizkrajova

640964 Holešín

640972 Holešov

641111 Holešovice u Chroustovic

641138 Holetín

641227 Holice u Olomouce

641146 Holice v Čechách

650625 Holkovice

641294 Holohlavy

720194 Hološiny

755575 Holotín

641367 Holštejn

641383 Holubeč

777871 Holubice

641456 Holubice v Čechách

641537 Holušice

615846 Holušice u Kozárovic

700495 Holušice u Mužetic

641588 Homole

641723 Honbice

631892 Hora Svatého Václava

641847 Horákov

641855 Horažďovice

770213 Horažďovická Lhota

641944 Horčápsko

642061 Horka nad Moravou

642037 Horka nad Sázavou

641987 Horka u Chrudimi

634450 Horka u Libochovic

795763 Horka u Žehušic

642118 Horky

642126 Horky nad Jizerou

642096 Horky u Tábora

795984 Horky u Želetavy

642363 Horní Beřkovice

604909 Horní Bítovčice

605867 Horní Bobrová

760480 Horní Bohušice

621161 Horní Borek

642479 Horní Bory

642592 Horní Brusnice

642614 Horní Břečkov

786225 Horní Bučice

642665 Horní Bukovina

642673 Horní Bukovsko

642681 Horní Cerekev

642754 Horní Dehtov

626457 Horní Dlouhá Loučka

626724 Horní Dlužiny

790664 Horní Dolce

642843 Horní Dubňany

642860 Horní Dunajovice

656178 Horní Hbity

642932 Horní Heřmanice

602841 Horní Heřmanice u Bernartic

642941 Horní Hradiště

724696 Horní Hrachovice

651940 Horní Chobolice

642967 Horní Chrášťany

631663 Horní Jelčany

642983 Horní Jelení

658600 Horní Jirčany

688932 Horní Kamenice u Lukova

643076 Horní Kamenice u Staňkova

643084 Horní Kosov

643106 Horní Kounice

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

643211 Horní Kruty

680222 Horní Lažany u Lesonic

643262 Horní Lhota

643271 Horní Lhota u Blanska

772275 Horní Lhota u Klatov

630446 Horní Lhota u Lásenice

643297 Horní Lhota u Ostravy

643416 Horní Loučky

644927 Horní Metelsko

643572 Horní Moštěnice

616290 Horní Nakvasovice

643599 Horní Němčí

703702 Horní Nerestce

751634 Horní Nezly

643629 Horní Olešná

716146 Horní Ostrovec

790192 Horní Paseka

643661 Horní Pěna

643751 Horní Počaply

726001 Horní Poříčí

643866 Horní Přím

643912 Horní Radouň

643955 Horní Radslavice

643963 Horní Rápotice

740250 Horní Ročov

643971 Horní Roveň

643998 Horní Řasnice

644013 Horní Ředice

644021 Horní Řepčice

740322 Horní Skrýchov

644030 Horní Slatina

644111 Horní Slivno

644129 Horní Sloupnice

738506 Horní Smrčné

682713 Horní Sokolovec

705900 Horní Střítež

644358 Horní Studenec

644412 Horní Sukolom

608971 Horní Světlá u Bradáčova

770566 Horní Týnec

644501 Horní Újezd u Litomyšle

644528 Horní Újezd u Třebíče

644552 Horní Ves

781401 Horní Věžnice

644587 Horní Vilémovice

722987 Horní Vilímeč

783871 Horní Vlčkovice

789992 Horní Záhoří u Písku

660701 Horní Žďár u Jindřichova Hradce

644757 Hornice

644773 Horoměřice

644781 Horosedly

624241 Horosedly u Čkyně

644803 Horoušany

645931 Horoušany u Hostouně

644960 Horšov

644871 Horšovský Týn

644978 Horusice

795771 Horušice

734250 Hory u Předína

615242 Hory u Votic

603325 Hořákov

695971 Hořany u Kutné Hory

645001 Hořany u Poříčan

791903 Hořany u Zbrašína

645028 Hořátev

767701 Hořejany

743321 Hořelice

681741 Hořenec

638510 Hořenice

645079 Hořepník

645109 Hořesedly

645125 Hořešovičky

645150 Hořice u Humpolce

645281 Hořičky

769339 Hoříkovice

645338 Hořín

645494 Hořovický

645559 Hoslovice

643092 Hosov

783226 Hostákov

612901 Hostěnice u Brozan

645672 Hostěradice na Moravě

645702 Hostěrádky

645745 Hostim

645737 Hostim u Berouna

645761 Hostin u Vojkovic

615251 Hostišov

645834 Hostivice

759252 Hostkovice

629855 Hostkovice u Dolních Němčic

645869 Hostokryje

645885 Hostomice pod Brdy

645940 Hostouň u Horšovského Týna

645923 Hostouň u Prahy

645991 Hostovice u Pardubic

781932 Hostovlice

646148 Hošťalovice

698075 Hoštice u Mochtína

646199 Hoštice u Nemyšle

784354 Hoštice u Vodochod

646164 Hoštice u Volyně

646261 Hoštka

768332 Houdkovice

646318 Houserovka

646377 Hovorany

646385 Hovorčovice

646423 Hraběšín

646431 Hrabětice

658944 Hrabětice nad Odrou

603961 Hrabí

646547 Hrabová u Dubicka

646563 Hrabří

646580 Hrabství

646644 Hradčany u Českého Dubu

646687 Hradčany u Tišnova

646628 Hradčany u Žehuně

646873 Hradec Králové

647233 Hradec nad Svitavou

647241 Hradecko

603970 Hradečná u Bílé Lhoty

647250 Hradečno

642045 Hrádek nad Želivkou

739235 Hrádek u Loun

691470 Hrádek u Manětína

647322 Hrádek u Nechanic

647331 Hrádek u Pardubic

647349 Hrádek u Znojma

647420 Hradešice

736287 Hradešín

703788 Hradiště

608238 Hradiště u Boříkov

647454 Hradiště u Domažlic

647560 Hradišťko I

797430 Hradišťko II

651770 Hradišťko u Dačic

647519 Hradištko u Sadské

757675 Hradové Střimelice

647608 Hracholusky u Prachatic

760161 Hrachov

617245 Hrachoviště u Býště

690635 Hranice u Malče

647926 Hrazánky

647934 Hrazany

630659 Hrazená Lhota

647951 Hrbov

647969 Hrbov u Velkého Meziříčí

648027 Hrdibořice

648035 Hrdlív

648086 Hrdly

648094 Hrejkovice

648159 Hrobce

648230 Hrobice

746312 Hrobičany

708704 Hrobská Zahrádka

648256 Hroby

684597 Hrochov

648299 Hrochův Týnec

648353 Hronětice

604721 Hroška

648469 Hrotovice

648477 Hroubovice

743259 Hroznatín

648493 Hroznětice

623687 Hroznětín u Číhoště

648540 Hroznová Lhota

648604 Hrubá Vrbka

648612 Hrubčice

648639 Hrubšice

648647 Hrubý Jeseník

638986 Hrubý Lesnov

648655 Hrusice

648671 Hruška

648698 Hruškové Dvory

648701 Hrušky

648728 Hrušky u Brna

648736 Hrušov nad Jizerou

648752 Hrušová

725188 Hrušovany

648809 Hrušovany nad Jevišovkou

648833 Hrušovany u Brna

648876 Hrutov

600920 Hryzely

778061 Hrzín

648884 Hřebeč

648949 Hředle

648981 Hříběcí

618632 Hřibiny

648990 Hřibojedy

649023 Hřibsko

649031 Hříchovice

649058 Hřiměždice

649074 Hříšice

649091 Hříškov

649121 Hřiště

649139 Hřivčice

649147 Hřivice

649198 Hubenice

649210 Hubenov

607649 Hubenov u Borotic

770167 Hubenov u Třebohostic

751251 Hubíles

649236 Hudčice

644366 Hudeč

649279 Hukovice

778460 Hukovice u Velké Kraše

649287 Hulice

649309 Hulín

649317 Humburky

649325 Humpolec

649562 Hůrka

723444 Hurtova Lhota

649678 Husinec u Řeže

649856 Hustířany

617423 Hutě

649007 Hvězda

650188 Hvězdoňovice

650242 Hvozd u Konice

793914 Hvozdec u Lišova

608718 Hvozdečko

681717 Hvozdnice u Hradce Králové

650358 Hvožďany u Bechyně

697451 Hvožďany u Poběžovic

650366 Hybrálec

785792 Hynčice u Vražného

735990 Hynkov

650421 Hyršov

CH

695297 Chabičovice

650552 Chabrovice

650561 Chacholice

650439 Chalupy

650641 Charvatce u Jabkenic

650668 Charvatce u Loun

692018 Charvatce u Martiněvsi

650684 Charvátská Nová Ves

650714 Charváty

723631 Chářovice

650790 Chcebuz

674435 Chedrbí

651133 Cheznovice

751804 Chlebov

651184 Chleby

651320 Chlistov

651273 Chlistov u Benešova

776149 Chlistov u Dobrušky

645290 Chlistov u Hořiček

709638 Chlístov u Okrouhlice

651338 Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou

651346 Chlístovice

651397 Chloumek

651371 Chloumek u Mladé Boleslavi

711349 Chlovy

651591 Chlum nad Jihlavou

760218 Chlum nad Malší

651516 Chlum u Blovic

706922 Chlum u Novosedel

651427 Chlum u Vlašimi

792055 Chlum u Zbýšova

651753 Chlumčany u Loun

651737 Chlumčany u Přeštic

790796 Chlumec

651800 Chlumec nad Cidlinou

651788 Chlumec u Dačic

651826 Chlumek

651842 Chlumín

659517 Chlumská

651851 Chlumy

645681 Chlupice

651869 Chlustina

651877 Chmelík

777200 Chmeliště

651893 Chmelná u Pelhřimova

651885 Chmelná u Vlašimi

672491 Chmelovice

651974 Choceň

651982 Chocenice

652008 Chocenická Lhota

652016 Chocenický Újezd

652024 Chocerady

652083 Chocnějovice

652105 Chocomyšl

777838 Chodeč

704067 Chodeč-Zvíkov

652113 Chodouň

652121 Chodouny

652245 Chodovlice

652334 Cholenice

652351 Cholina

652369 Choltice

797146 Cholunná

652415 Chomoutov

627674 Chomutovice u Dobřejovic

652784 Chořelice

652792 Choťánky

652814 Chotčiny

652831 Chotěboř

652946 Chotěbudice

653012 Choteč u Holic

652989 Choteč u Prahy

653021 Chotělice

640107 Chotěměřice

653047 Chotěnov

653101 Chotěšiny

653161 Chotěšov

653225 Chotěšov u Vrbičan

653233 Chotětov

653276 Chotíkov

678601 Chotíkov u Kynšperka nad Ohří

653292 Chotilsko

605646 Chotiměř u Blížejova

653365 Chotiněves

669717 Chotouchov

653993 Chotouň

653390 Chotovice

795721 Choťovice

653411 Chotoviny

653489 Chotusice

653497 Chotutice

782807 Chotýš

648175 Chouč

653594 Choustník

654949 Chouzovy

653659 Chožov

701891 Chraberce

748692 Chrámce

632139 Chramiště

689289 Chramostek

653667 Chramosty

653799 Chrast

676021 Chrást u Křesetic

653748 Chrást u Poříčan

767344 Chrást u Tišic

653756 Chrást u Tochovic

789852 Chrást u Zahořan

653900 Chrastavice

653942 Chrástov u Horní Cerekve

653969 Chrášťany u Benešova

654001 Chrášťany u Českého Brodu

632821 Chrášťany u Dřemčic

654019 Chrášťany u Prahy

654027 Chrášťany u Rakovníka

654078 Chraštice

654108 Chrášťovice

697141 Chrášťovice u Mladotic

654124 Chrbonín

654132 Chrlice

654230 Chropyně

651354 Chroustkov

606090 Chroustov u Bohdalova

769614 Chroustov u Třebenic

654264 Chroustovice

654272 Chrtníč

652377 Chrtníky

654299 Chrudim

654400 Chrustenice

781622 Chřebřany

654612 Chudenice

654787 Chudeřice

654795 Chudíř

637157 Chudobín

707198 Chudonice

654817 Chudoslavice

654884 Chvalatice

654957 Chválenice

654981 Chvalešovice

655015 Chvaletice

655023 Chvaletín

706124 Chvalín

627330 Chválkov

655066 Chválkov u Kamenice nad Lipou

655171 Chvalkovice

710911 Chválkovice

655082 Chvalkovice u Dešné

655104 Chvalkovice v Čechách

620866 Chvalov u Červených Janovic

710211 Chválov u Pelhřimova

655287 Chvalovice

655252 Chvalovice u Netolic

671339 Chvalovice u Nymburka

632899 Chvalšovice

655368 Chvatěruby

655384 Chvojenec

655392 Chvojnov

716189 Chylice

655449 Chyňava

655465 Chýně

652997 Chýnice

681814 Chýnov

655473 Chýnov u Tábora

655490 Chýstovice

655538 Chyše

655627 Chyška

692131 Chyšná

655686 Chýšť

I

655708 Ivaň

655716 Ivaň na Hané

655724 Ivančice

J

655864 Jabkenice

681750 Jablonec u Libčevsi

656186 Jablonná

656259 Jabloňov u Velkého Meziříčí

656429 Jackov

742031 Jahodov

617768 Jakub

618713 Jakubín

656551 Jakubov u Moravských Budějovic

693936 Jáma

656615 Jamné u Jihlavy

656607 Jamné u Tišnova

656631 Jamnice

656674 Jamolice

656682 Jámy

626597 Jámy u Rychnova nad Kněžnou

656691 Jančí

656704 Jankov

656798 Jankov u Pelhřimova

656801 Jankovice u Přelouče

656852 Janoslavice

656879 Janov

656950 Janov u Litomyšle

656909 Janov u Mladé Vožice

646326 Janovice u Houserovky

657069 Janovice u Polné

782157 Janovice u Vinař

773204 Janovická Lhota

790931 Janovičky u Zámrsku

657336 Jaroměř

657506 Jaroměřice nad Rokytnou

705471 Jaronín

657522 Jaroslav

657531 Jaroslavice

756831 Jarotice

657603 Jarov u Blovic

657646 Jarpice

657671 Jasenná

657697 Jasinov

772283 Javor

657816 Javornice

633224 Javornice u Dubu

681849 Javorníček

657867 Javorník u Svitav

657832 Javorník u Vlašimi

657883 Javorník u Vysokého Mýta

724220 Javoří u Podolí

688673 Javoříčko

657972 Javůrek

755109 Jazovice

745537 Jažlovice

779474 Jeclov

798835 Ječmeniště

723347 Ječovice

658057 Jedlany

658111 Jedouchov

658120 Jedousov

658154 Jedovnice

658197 Jehnědí

756920 Jelcovy Lhotky

701688 Jelemek

658219 Jelence

781134 Jelenice

691429 Jelenice u Mělníka

658227 Jemnice

712892 Jemnice u Oseka

767204 Jemnice u Tisové

658243 Jemníky

658251 Jenčice

613011 Jeneč

658260 Jeneč u Prahy

658286 Jeníčkova Lhota

658316 Jeníkov u Vlašimi

690643 Jeníkovec

770078 Jeníkovice u Horšovského Týna

658367 Jeníkovice u Hradce Králové

658448 Jenišovice u Chrudimi

616486 Jenišovice u Mělníka

658499 Jenštejn

635456 Jerlochovice

621072 Jersice

658502 Jersín

669067 Jerusalem

658511 Jeřice

658529 Jeřičky

658553 Jeřišno

658596 Jesenec

658693 Jesenice u Rakovníka

658952 Jeseník nad Odrou

659011 Jestřabí Lhota

659002 Jestřabí u Fulneku

738891 Jestřebí

612961 Jestřebí u Brtnice

659118 Jestřebí u Zábřeha

791407 Jestřebice

659126 Jestřebíčko

659134 Ješetice

750000 Ješov

681911 Ješovice

752410 Ještětice

779521 Jetenovice

659185 Jetětice

774111 Jetišov

693871 Jetonice

659193 Jetřichov

659207 Jetřichovec

659347 Jeviněves

659355 Jevišovice

659363 Jevišovka

657441 Jezbiny

659398 Jezdovice

608106 Jezero

659428 Jezeřany

659461 Ježená

659479 Ježkovice

659495 Ježov nad Želivkou

716901 Ježovice

659525 Ježovy

676900 Jickovice

659673 Jihlava

659932 Jíkev

746843 Jilem u Sedletína

660019 Jilemník

660132 Jílovec

660167 Jílovice u Českého Meziříčí

660141 Jílovice u Trhových Svinů

660191 Jimlín

660299 Jindice

660493 Jindřichovice na Moravě

660523 Jindřichův Hradec

660710 Jinín

620998 Jíno

725277 Jiratice

616826 Jírovice

660973 Jiřetice u Čepřovic

660965 Jiřetice u Neustupova

602078 Jiřice

661040 Jiřice u Humpolce

661031 Jiřice u Kostelce nad Labem

661058 Jiřice u Miroslavi

645753 Jiřice u Moravských Budějovic

675644 Jiřičky

662372 Jiříkov u Kamene

661091 Jiříkovice

661104 Jiříkovice u Nového Města na Moravě

661112 Jiřin

661236 Jistebník

653373 Jištěrpy

717061 Jitkov

661287 Jivina

661422 Jizbice u Nymburka

661457 Jizerní Vtelno

661490 Josefov u Hodonína

657425 Josefov u Jaroměře

K

661619 Káciň

661635 Kácov

702927 Kačerov

672025 Kadeřín

661961 Kadov

653608 Kajetín

696170 Kakovice

734454 Kakovice u Volyně

665983 Kal u Klatov

662151 Kalenice

738239 Kaletice

662160 Kalhov

662241 Kaliště

621005 Kaliště u Červeného Poříčí

662208 Kaliště u Českých Budějovic

746363 Kaliště u Sebranic

662275 Kalivody

662321 Kaly

793124 Kamberk

662381 Kámen u Habrů

675831 Kámen u Křenic

662348 Kámen u Pacova

640794 Kamenec

719161 Kamení

662542 Kamenice u Herálce

662551 Kamenice u Jihlavy

662658 Kamenička

662780 Kamenná

662810 Kamenná Lhota

662763 Kamenná nad Oslavou

606278 Kamenná u Bohostic

662747 Kamenná u Jihlavy

662691 Kamenná u Příbramě

662712 Kamenná u Trhových Svinů

662828 Kamenné Zboží

678619 Kamenný Dvůr

704181 Kamenný Most

662925 Kamenný Újezd

750689 Kamilov

662984 Kamýk nad Vltavou

764574 Kamýk u Švihova

779351 Kamýk u Velkých Přílep

662992 Kanice u Domažlic

720119 Kanice u Petrovic

663018 Kaničky

711977 Kanín

678015 Kaňk

609013 Kaňkov

784044 Kanovsko

663069 Kaplice

738581 Kapsova Lhota

663182 Káranice

708020 Káraný

663247 Karle

627828 Karlík

663263 Karlín na Moravě

663271 Karlov

606626 Karlov u Bohušova

718149 Karlov u Paseky

663751 Karolín

759473 Karolín u Sulimova

664260 Kasalice

664278 Kasaličky

623407 Kasanice

656658 Kašina Hora

664359 Kašnice

677001 Kašov

664481 Kateřinice

676519 Katov

615439 Katov u Budislavi

664529 Katovice

664561 Kbel

664588 Kbel u Přeštic

739685 Kbel u Ratboře

664626 Kbelnice

680583 Kbelnice u Letin

731641 Kbely

664651 Kdousov

664677 Kdyně

664693 Keblice

664707 Keblov

664723 Kejnice

675105 Kejšovice

664731 Kejžlice

664774 Kelčany

664910 Kladina

664928 Kladky

623075 Kladné-Dobrkovice

665061 Kladno

665266 Kladno u Hlinska

665291 Kladrubce

629120 Kladruby

665410 Kladruby nad Labem

667692 Kladruby u Kohoutova

603643 Kladruby u Libice

665321 Kladruby u Strakonic

665312 Kladruby u Vlašimi

665428 Klamoš

723452 Klanečná

665452 Klapý

665517 Klášter Hradiště nad Jizerou

679658 Klášter nad Dědinou

781959 Klášter u Vilémova

710555 Klášterní Hradisko

665797 Klatovy

666009 Klec

666033 Klecany

790702 Klečaty

712060 Klečetné

662771 Klementice

666084 Kleneč

666122 Klenovice na Hané

693944 Klenovice u Mičovic

666106 Klenovice u Soběslavi

666149 Klentnice

733873 Kleny

666181 Kletečná u Humpolce

761311 Kletice

666190 Kletné

680702 Klevetov

666203 Klíčany

666238 Klíčov u Mrákova

666319 Klimkovice

666343 Klínec

654116 Klínovice

722774 Klipec

647942 Klisinec

666408 Klobouky u Brna

666424 Klobuky

666467 Klokočná

735370 Klokočov u Příbora

666513 Klokoty

666548 Klopina

666564 Klopotovice

693171 Kloušov

702684 Klouzovy u Chotěboře

666572 Kloužovice

792063 Klucké Chvalovice

666602 Klučenice

666661 Klučov

666670 Kluk

647225 Kluky

666688 Kluky u Čáslavi

650251 Klužínek

666777 Kly

767042 Kněž

623415 Kněž u Češtína

666840 Kněždub

666904 Kněževes nad Oslavou

666858 Kněževes u Prahy

666866 Kněževes u Rakovníka

789224 Kněževísko

666921 Kněžice u Městce Králové

666971 Kněžice u Ronova

667005 Kněžice u Třebíče

603121 Kněžičky

771350 Kněžívka

762806 Kněžská

774197 Kníje

667137 Knínice

667145 Knínice u Boskovic

792438 Knížkovice

667153 Kňovice

667188 Knovíz

667200 Knyk

667242 Koberovice

667331 Kobeřice u Brna

667455 Kobylí na Moravě

732869 Kobylice

667463 Kobylnice

789330 Kobylnice nad Doubravou

667471 Kobylnice u Brna

667498 Kobyly

667595 Koclířov

706892 Koclov

667617 Kocourov

644943 Kocourov u Horšovského Týna

750140 Kocourov u Slavíkova

667633 Kočí

613967 Kočín

667676 Kočov

667706 Kohoutov

667731 Kochánky

667749 Kochánov

684210 Kochánov u Lipničky

696234 Kochánov u Mitrova

756083 Kochánov u Stránecké Zhoře

646270 Kochovice

667803 Kojatice

751219 Kojatín

667838 Kojčice

638315 Koječín

660981 Koječín u Čepřovic

667862 Kojetice na Moravě

667854 Kojetice u Prahy

667897 Kojetín

667871 Kojetín u Havlíčkova Brodu

719854 Kojetín u Petrovic

667901 Kojice

673463 Kojkovice

673471 Kojkovičky

667978 Kokory

666441 Kokovice

764582 Kokšín

668010 Kolaje

668036 Koldín

668044 Koleč

706981 Kolence

668079 Kolesa

668125 Kolešovice

668141 Količín

668150 Kolín

791415 Kolišov

668478 Kolný

668508 Koloděje

769584 Kololeč

654060 Koloměřice

668575 Koloveč

668591 Kolovraty

668613 Kolšov

782769 Komárov u Dvora Králové

668699 Komárov u Holic

668702 Komárov u Přelouče

668729 Komárovice u Jihlavy

668737 Komárovice u Moravských Budějovic

668842 Komorno

668851 Komorovice

668923 Komušín

668958 Konárovice

797448 Končice

668974 Kondrac

669032 Koněprusy

669041 Koněšín

669059 Konětopy

722758 Konětopy u Pnětluk

669083 Konětopy u Příbramě

669091 Konice

669113 Konice u Znojma

703991 Kopeč

740152 Kordula

669512 Korkyně

669521 Komice

693006 Korno

669539 Korolupy

774243 Korotice

669610 Korozluky

669644 Korycany

603490 Koryta u Bezděkova

669679 Koryta u Mnichova Hradiště

721417 Korýtka

669725 Kořenice

669831 Kosice

669849 Kosičky

665967 Kosmáčov

658707 Kosobody

669954 Kosobudy

669971 Kosoř

669989 Kosořice

790737 Kosořín

691372 Kosov u Jihlavy

711381 Kosov u Opalic

670154 Kostelec na Hané

670162 Kostelec nad Černými lesy

670171 Kostelec nad Labem

741795 Kostelec nad Ohří

670197 Kostelec nad Orlicí

670201 Kostelec nad Vltavou

670260 Kostelec u Heřmanova Městce

670294 Kostelec u Holešova

670120 Kostelec u Jihlavy

670332 Kostelecká Lhota

670359 Kostelecké Horky

617431 Kostelecký Dvůr

670511 Kostelní Hlavno

670529 Kostelní Lhota

670537 Kostelní Myslová

670545 Kostelní Radouň

757683 Kostelní Střimelice

670553 Kostelní Vydři

670570 Kostěnice

670588 Kostice

670596 Kostníky

670600 Kostomlátky

670626 Kostomlaty nad Labem

670677 Kostomlaty pod Řípem

670723 Košatka nad Odrou

670758 Košetice

703419 Košice u Nepoměřic

670812 Košice u Soběslavi

670839 Košík

670910 Košín

670987 Koštice

712761 Kotel

770574 Kotelice

671061 Kotlasy

713023 Kotouň

651991 Kotousov

671126 Kotvrdovice

671134 Koubalova Lhota

671142 Kounice

655741 Kounické Předměstí

671151 Kounov u Rakovníka

671215 Kouřim

671231 Kout na Šumavě

606944 Kouty u Bojiště

671266 Kouty u Poděbrad

671274 Kouty u Třebíče

671282 Kovalovice

671347 Kovanice

671355 Kovansko

790443 Kováry

671380 Kovářov

671487 Kovářov u Bouzova

737038 Kovářovice

671541 Kovčín

671517 Kozárov

671525 Kozárovice

656810 Kozašice

603333 Kozí

641464 Kozinec

671592 Kozlany

671606 Kozlany u Vyškova

671614 Kozlov nad Otavou

671711 Kozlov u Jihlavy

671738 Kozlov u Křižanova

920673 Kozlov u Velkého Újezdu

929930 Kozlov u Velkého Újezdu I

767352 Kozly u Tišic

671851 Kozmice u Benešova

648264 Kozmice u Chýnova

661295 Kozmice u Jiviny

671894 Kozojedy

671886 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy

797677 Kozojedy u Žlunic

671959 Kozojídky

782165 Kozojídky u Vinar

671967 Kozolupy

671983 Kozolupy u Plzně

672009 Kozomín

788490 Kozovazy

672050 Kožichovice

672068 Kožlany

672084 Kožlí

724408 Kožlí u Čížové

700835 Kožlí u Myštic

712230 Kožlí u Orlíka

672106 Kožušany

628425 Krabčice

672131 Krabčice u Roudnice nad Labem

672181 Kraborovice

755257 Kracovice

672220 Krahulov

672319 Krajníčko

672351 Krakovany

679194 Krakovec na Moravě

672386 Kralice

672441 Kralice na Hané

672505 Králíky u Nového Bydžova

672572 Králová

672581 Králova Lhota

672611 Králova Lhota u Českého Meziříčí

672637 Kralovice

672629 Královice

672645 Kralovice u Rakovníka

672718 Kralupy nad Vltavou

676136 Kramolín u Křešína

768910 Kramolna

706086 Krámy

673111 Krasejovka

673145 Kraselov

673188 Krásensko

733695 Krasice

673218 Krasíkovice

673480 Krásná Hora

673528 Krásná Hora nad Vltavou

673722 Krásné Pole

673773 Krásněves

746916 Krásnice

673960 Krásný Les u Frýdlantu

674010 Krasonice

674028 Krasoňov

674044 Krasová

674087 Krašovice

624187 Krašovice u Čížové

674125 Krátká Ves

674133 Kratochvilka

674141 Kratonohy

674176 Krátošice

674257 Kravsko

674303 Krč u Protivína

706434 Krčin

674338 Krčmaň

674346 Krejnice

674397 Krhov u Hrotovic

674419 Krhovice

792071 Krchlebská Lhota

674494 Krchleby na Moravě

674443 Krchleby u Čáslavi

651222 Krchleby u Kostelce nad Orlicí

674478 Krchleby u Nymburka

753556 Krchleby u Staňkova

604992 Krchova Lomná

626015 Kristiánov

706779 Krnčice

683264 Krnov

769410 Krňovice

665126 Kročehlavy

700738 Kroměždice

675067 Kroučová

675075 Krouna

623831 Krsice

716031 Krsov

675113 Krsy

675156 Krtov

675164 Krty

675181 Krty u Strakonic

676624 Krucemburk

675202 Krumsín

675211 Krumvíř

675253 Krupá

675229 Krupá u Kostelce nad Černými Lesy

676039 Krupá u Křesetic

675407 Krusičany

701165 Krušlov

675415 Krušovice

774804 Krutěnice

710172 Krymlov

747335 Křakov

675491 Křeč

675539 Křečkov

763748 Křečov

675547 Křečovice u Neveklova

711306 Křečovice u Onomyšle

792349 Křekovice

675580 Křekovice u Vyšetic

675636 Křelov

675652 Křelovice u Pelhřimova

675725 Křemačov

624390 Křemenec

675768 Křemže

675806 Křenek

675849 Křenice

675814 Křenice u Prahy

675873 Křenov

724343 Křenovice

675881 Křenovice u Slavkova

675903 Křenovy

700525 Křenůvky

675938 Křepenice

675954 Křepice

675946 Křepice u Hustopečí

755729 Křepice u Vodňan

744867 Křepiny

676047 Křesetice

676055 Křesín

724416 Křešice u Čížové

679593 Křešice u Divišova

676080 Křešice u Litoměřic

676144 Křešín u Pacova

751341 Křešov

676187 Křičeň

750921 Křičov

753203 Křída u Stádlce

705951 Křídla

776734 Křídlůvky

676195 Křimice

676292 Křinec

676314 Křinice

757594 Křištín

626465 Křivá

643769 Křivenice

676365 Křivice

784516 Křivousy

676411 Křivsoudov

609315 Křižanov u Branic

683141 Křižanovice

676616 Křížov

676594 Křížov pod Blaníkem

627542 Křovice

676691 Křtěnov u Olešnice

705918 Křtěnovice

676888 Kubšice

676896 Kučerov

676918 Kučeř

676942 Kuchař

676951 Kuchařovice

676969 Kujavy

694169 Kukle

647209 Kukleny

677019 Kuks

749788 Kunčí

677141 Kunčina

677159 Kunčina Ves

742422 Kundratice u Rozsoch

760897 Kundratice u Svinů

797456 Kundratice u Žiželic nad Cidlinou

746274 Kunemil

737178 Kunětice

677205 Kuní

677230 Kunice u Říčan

677272 Kuničky

677281 Kunín

677329 Kunkovice u Litenčic

677337 Kuňovice

677418 Kunratice u Frýdlantu

677531 Kunžak

677582 Kupařovice

677647 Kuří u Říčan

677680 Kuřimská Nová Ves

677698 Kuřimské Jestřabí

681491 Kúsky

677710 Kutná Hora

773115 Kvačice

678252 Kvasetice u Květinová

678180 Kvasice

678198 Kvasiny

632287 Kváskovice u Drážova

678228 Kvášňovice

678244 Květín

678261 Květinov

678279 Květná

689017 Květná u Lukové

758949 Květnov

678317 Květov

749532 Kvíc

678333 Kvíčovice

678392 Kydliny

636746 Kyje u Hajnice

678431 Kyjov

616231 Kyjov u Buřenic

678546 Kyjov u Černé

678422 Kyjov u Havlíčkova Brodu

678554 Kyjovice

678562 Kyjovice ve Slezsku

678571 Kynice

678627 Kynšperk nad Ohří

678708 Kyselovice

749982 Kystra

678716 Kyšice

678741 Kyškovice

L

744778 Labětín

678821 Labské Chrčice

905038 Labuť u Bílovce

759112 Labutice

683442 Laby

763233 Lačnov u Lysic

614823 Ladín

678872 Ladná

729248 Lahovice

681768 Lahovice u Libčevsi

678899 Lančov

679071 Lány na Důlku

679101 Lány u Dašic

670634 Lány u Kostomlat nad Labem

682721 Lány u Libice nad Doubravou

685682 Lány u Litomyšle

679119 Lanžhot

679127 Lanžov

679160 Lásenice

679208 Laškov

679232 Lavičky

679259 Lavičné

706787 Láz u Nových Syrovic

740586 Láz u Radomyšle

710598 Lazce

768651 Lazce u Troubelic

672599 Laziště

606171 Lázně Bohdaneč

767859 Lázně Toušeň

679399 Lazníčky

679411 Lazníky

679429 Lazsko

679453 Lažánky u Blanska

679496 Lažany

648272 Lažany u Chýnova

698393 Lažany u Litomyšle

693821 Lažany u Mezna

679488 Lažany u Skutče

761672 Lažany u Sychrova

780456 Lažínky

701696 Lažišťka

679577 Lážovice

679607 Lbosín

624250 Lčovice

679666 Ledce

679615 Ledce u Kladna

679623 Ledce u Mladé Boleslavi

679631 Ledce u Plzně

679682 Ledce u Židlochovic

679691 Ledčice

679704 Ledec

679798 Ledenice

679828 Lednice na Moravě

679861 Lechovice

629138 Lejčkov

679887 Lejšovka

679925 Lenešice

754081 Leská

722995 Léskovec

679992 Léskovec u Vítkova

680036 Leskovice

738212 Leskovice u Radomyšle

778362 Lesná u Velké Chyšky

680176 Lesná u Znojma

680168 Lesná u Želetavy

680214 Lesnice

680231 Lesonice

680249 Lesonice u Moravského Krumlova

680362 Lesůňky

680419 Lešany

702781 Lešany u Nelahozevsi

680427 Lešany u Prostějova

680435 Lešetice

680443 Leskovice

680460 Lešov

702005 Lešovice

680508 Leština

680478 Leština u Herálce

680541 Leština u Světlé

680524 Leština u Zábřeha

680575 Leštinka

680605 Letiny

655830 Letkovice

681822 Letky

731439 Letňany

695815 Letovy

680770 Lety

680761 Lety u Dobřichovic

710342 Levín nad Cidlinou

680796 Levín u Berouna

676063 Levousy

680826 Lezník

701386 Lhota nad Moravou

700410 Lhota pod Džbánem

681059 Lhota pod Hořičkami

631493 Lhota pod Kosířem

782505 Lhota pod Kůstrým

681105 Lhota pod Libčany

681113 Lhota pod Přeloučí

723380 Lhota u Dobrušky

680940 Lhota u Dobřan

628808 Lhota u Dolních Břežan

680931 Lhota u Dřís

634271 Lhota u Dynína

681164 Lhota u Chroustovic

612723 Lhota u Konice

680729 Lhota u Letovic

681199 Lhota u Lysic

692689 Lhota u Medvědic

701211 Lhota u Nahořan

705438 Lhota u Rakovníka

791695 Lhota u Skutče

715964 Lhota u Tachova

681270 Lhotice

681296 Lhotice u Jemnice

681431 Lhotka nad Labem

796034 Lhotka u Berouna

681342 Lhotka u Humpolce

681415 Lhotka u Přerova

769380 Lhotka u Třebče

743186 Lhotka u Velkého Meziříčí

706809 Lhotka u Vítkova

681393 Lhotka u Žďáru nad Sázavou

768928 Lhotky

691178 Lhotky u Malotic

681466 Lhotky u Mladé Boleslavi

681504 Lhotky u Velkého Meziříčí

764591 Lhovice

682730 Lhůta

667625 Lhůta u Klatov

681580 Lhůta u Vysokého Mýta

791342 Lhůty

641731 Libanice

681725 Libčany

681776 Libčeves

681806 Libčice

681831 Libčice nad Vltavou

629341 Libčice u Dolních Krslovic

681857 Libecina

681881 Libečov

737887 Libějice

769665 Libel

681989 Libenice

682578 Liběšice u Litoměřic

795925 Liběšice u Želenic

752495 Libětice

682667 Líbeznice

682675 Libež

682683 Libhošť

682691 Libice nad Cidlinou

682748 Libice nad Doubravou

682756 Libická Lhotka

682781 Libíč

682799 Libichov

682861 Libínky

703621 Libiš

682918 Libišany

682926 Libivá

682951 Libkova Voda

682977 Libkovice pod Řípem

617199 Liblice

683078 Libníkovice

683124 Libochovice

683132 Libochovičky

683159 Liboměřice

683205 Libomyšl

781631 Libosváry

683272 Liboš

683370 Libotenice

683388 Libotov

683451 Libouň

683485 Librantice

683493 Libřice

683582 Libušín

683167 Licibořice

701033 Licomělice

684678 Licoměřice

683591 Lično

653420 Liderovice

718718 Lidéřovice

683701 Lidice

683728 Lidmaň

683736 Lidmaňka

683795 Lichoceves

683825 Líchovy

767158 Limuzy

683949 Lípa nad Orlicí

683906 Lípa u Havlíčkova Brodu

789275 Lipanovice

668605 Lipany

738760 Lipec

750476 Lipec u Slepotic

683973 Lipence

683981 Lipenec

684058 Lipice

684104 Lipinka

701912 Lipiny

684121 Lipňany

748846 Lipňany u Skryjí

684198 Lipnice nad Sázavou

684171 Lipnice u Dvora Králové

684139 Lipnice u Spáleného Poříčí

684228 Lipnička

684244 Lipník

684252 Lipník u Hrotovic

684295 Lipno

684325 Lipolec

684333 Lipoltice

684368 Lipov

615315 Lipová Lhota

684686 Lipovec

684694 Lipovec u Blanska

684716 Lipovka

684724 Lipovka u Rychnova nad Kněžnou

684830 Lipůvka

684848 Lípy

782840 Lískovice

641545 Lísky u Holušic

684929 Lišany u Rakovníka

612405 Líšeň

684970 Lišice

759546 Lišice u Sulovic

618802 Liškov

685119 Líšnice u Mohelnice

685054 Líšnice u Prahy

747599 Líšnice u Sepekova

616834 Líšno

685224 Líšťany u Cítolib

685267 Liteň

685275 Litenčice

685283 Litětiny

685305 Litice nad Orlicí

722740 Litice u Plzně

685313 Litíč

685356 Litobratřice

685364 Litohlavy

685372 Litohoř

775584 Litohošť

684732 Litohrady

685411 Litochovice nad Labem

685381 Litochovice u Volyně

689556 Litol

685674 Litomyšl

685852 Litošice

685895 Litovany

685909 Litovel

645842 Litovice

686204 Litvínovice

686239 Lkán

672912 Lobeč

672866 Lobeček

703664 Lobkovice

686298 Lobodice

686301 Ločenice

640808 Loděnice

686328 Loděnice u Berouna

686344 Loděnice u Moravského Krumlova

686387 Lodín

686395 Lohenice

686409 Lohenice u Přelouče

686425 Lochkov

779318 Lojovice

686492 Loket u Dolních Kralovic

737895 Lom

686549 Lom u Blatné

756571 Lomec

629499 Lomec u Klatov

774251 Lomec u Úmonína

721514 Lomnička u Plas

686816 Lomy u Jemnice

653179 Losina

686841 Losina u Plzně

720267 Losiny

686883 Loštice

620645 Loucká

772305 Loučany

686921 Loučany na Hané

686930 Loučeň

687014 Loučka

604607 Loučka u Bílska

687031 Loučky

781843 Loučky u Jihlavy

750930 Loučná Hora

687189 Louka

687197 Louka u Jemnice

687201 Louka u Ostrohu

797464 Loukonosy

687235 Loukov u Mnichova Hradiště

687278 Loukovec

687286 Loukovice

622877 Loukovičky

767611 Lounín

687332 Lounky

687375 Louňovice pod Blaníkem

687391 Louny

700657 Loužná

604097 Lovčice

687634 Lovčice u Nového Bydžova

687651 Lovčičky

693031 Lovčovice

687693 Lovětín u Třešti

687707 Lovosice

687847 Lozice

624357 Lštění

687855 Lštění nad Zubřinou

687871 Lubě

687952 Luběnice

688011 Lubná u Poličky

688002 Lubná u Rakovníka

688037 Lubné

688045 Lubnice

600792 Lubno u Bačkova

702463 Lubno u Nechanic

688096 Lubojaty

665975 Luby

688282 Lučice

688304 Lučice na Moravě

688291 Lučice u Chlumce nad Cidlinou

654621 Lučice u Chudenic

695491 Lučkovice

631507 Ludéřov

688461 Ludmírov

688606 Luhy

688681 Luká

688703 Luka nad Jihlavou

688801 Lukavec u Bílovce

688797 Lukavec u Lovosic

688771 Lukavec u Pacova

688908 Lukavice

688878 Lukavice na Moravě

756768 Lukavice u Strážova

624900 Lukohořany

688941 Lukov

688991 Lukov nad Dyjí

688983 Lukov u Moravských Budějovic

689009 Luková nad Cidlinou

693570 Luková u Manětína

689033 Luková u Přerova

689076 Lukovna

703117 Lupěné

689092 Lupenice

689106 Luštěnice

689122 Lutín

604542 Lutotín

689220 Lužany nad Trotinou

689181 Lužany u Přeštic

689246 Lužce

689254 Luže

689271 Lužec nad Cidlinou

689297 Lužec nad Vltavou

689301 Luženice

689319 Luženičky

689343 Lužice u Hodonína

689327 Lužice u Mostu

689351 Lužice u Šternberka

689505 Lysá nad Labem

689661 Lysice

729931 Lysolaje

689670 Lysovice

772330 Lžovice

M

689718 Mackovice

797570 Macourov

616141 Mačice

689921 Majetín

726931 Makarov

791539 Makolusky

689947 Makotřasy

689963 Makov u Jistebnice

690007 Makov u Litomyšle

734411 Makov u Předslavi

655121 Malá Bukovina u Chvalkovic

619787 Malá Čermná nad Orlicí

690112 Malá Lhota

690147 Malá Losenice

712906 Malá Turná

786250 Malá Víska u Klatov

690422 Malá Vrbka

603228 Malče

695301 Malčice

724424 Malčice u Mirotic

787132 Malčice u Všelibic

690431 Malčín

623547 Malé Číčovice

639214 Malé Hydčice

690538 Malé Přílepy

690554 Malé Přítočno

655694 Malé Výkleky

690589 Malé Žernoseky

690597 Maleč

690651 Maleč u Chotěboře

628352 Malechov

690724 Malenice

759066 Malenovice u Kutné Hory

756539 Maleny

690821 Malesice

744972 Malešín

784265 Malešín u Vodice

690830 Malešov

646288 Malešov u Hoštky

690872 Malešovice

690911 Malhostovice

643670 Malíkov nad Nežárkou

678023 Malin

664596 Malinec

690970 Malinky

690996 Málkov u Suchomast

749125 Malnice

603651 Malochyně

687863 Malonice nad Zubřinou

691186 Malotice

694843 Malovice u Miličína

691275 Malšice

691305 Malšova Lhota

691348 Malšovice

646997 Malšovice u Hradce Králové

691381 Malý Beranov

691399 Malý Bor

625736 Malý Dešov

779610 Malý Ježov

736686 Malý Malahov

691411 Malý Pěčín

691437 Malý Újezd

739529 Mančice u Rašovic

769681 Manešovice

691496 Manětín

691534 Mankovice

717282 Maňovice u Pačejova

653187 Mantov

734462 Marčovice

691704 Marketa

649155 Markvarec u Hřivic

691771 Markvarec u Nové Cerekve

691879 Markvartice

691887 Markvartice u Třebíče

691917 Maršov u Tábora

659436 Maršovice

706400 Maršovice u Nového Města na Moravě

692026 Martiněves u Libochovic

692085 Martinice u Březnice

692123 Martinice u Dolních Kralovic

692140 Martinice u Onšova

692115 Martinice u Velkého Meziříčí

656569 Martínkov

692166 Martínkovice

791008 Martinov

692221 Máslovice

631213 Masojedy

785920 Mastířovice

692239 Mastník

604739 Masty

724823 Maškovice

719871 Mašov

652822 Mašovice

775568 Mašovice u Hořepníku

692361 Mašovice u Meclova

692247 Mašovice u Znojma

692298 Matějov

657581 Matějovec nad Nežárkou

624870 Matná

762440 Mazelov

790711 Mažice

692344 Mcely

692379 Meclov

692395 Mečeříž

692409 Mečichov

692441 Měčín

692514 Mečíř

692573 Medlešice

692581 Medlice

692590 Medlov

692611 Medlov u Uničova

753009 Medná

692697 Medvědice

692719 Měchenice

734420 Měcholupy u Předslavi

604577 Měkynec

692778 Melč

627551 Mělčany u Dobrušky

692786 Mělčany u Ivančic

692794 Mělice

641391 Mělníce

775827 Mělník nad Sázavou

693014 Měňany

693049 Menhartice

745600 Měník

693073 Měník u Nového Bydžova

693090 Měnín

693103 Mentour

618811 Měrčín

693201 Merklovice

696846 Měrotín

693219 Měrovice nad Hanou

693227 Měrunice

693243 Měřín

693278 Městec

693286 Městec Králové

708895 Městec nad Dědinou

701220 Městec u Nahořan

795232 Město Žďár

605697 Městys Blížkovice

693448 Měšice u Prahy

693456 Měšice u Tábora

693481 Měšín

693529 Mešno

785571 Mešovice

618721 Metánov

693553 Mezholezy u Černíkova

693561 Mezholezy u Horšovského Týna

695980 Mezholezy u Kutné Hory

693588 Mezí

701394 Mezíce

764604 Mezihoří u Švihova

772232 Mezihoří u Týnčan

693634 Mezilečí

693669 Mezilesí

624144 Mezilesí u Trhových Svinů

632180 Meziříčí

693758 Meziříčko u Jihlavy

693766 Meziříčko u Moravských Budějovic

693774 Mezná u Pelhřimova

693863 Mezouň

755877 Micmanice

693952 Mičovice

720208 Michalovice

693979 Michalovice u Havlíčkova Brodu

674150 Michnovka

694045 Míchov u Boskovic

672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou

694118 Mikulášov

694142 Mikulčice

694177 Mikuleč

694193 Mikulov na Moravě

694380 Mikulovice

694371 Mikulovice u Pardubic

694398 Mikulovice u Znojma

601241 Milá

762237 Milatice

694509 Milavče

671550 Milčice

694533 Milčice u Peček

638676 Milešín

694622 Milešov nad Vltavou

694657 Milešovice

703427 Miletice u Nepoměřic

681288 Miletín u Humpolce

711314 Miletín u Onomyšle

694673 Milevsko

694851 Miličín

762601 Milíčov

694894 Milíčov u Jihlavy

694908 Milíčovice

619817 Milíkov

759937 Milíkovice

694975 Milín

688479 Milkov na Moravě

780791 Milokošť

695076 Milonice u Lipůvky

695092 Miloňovice

695122 Milostín

625388 Milotice

695157 Milotice u Kyjova

600733 Milotičky

695190 Milovice nad Labem

672751 Minice u Kralup nad Vltavou

696188 Minice u Mišovic

686557 Míreč

695319 Mirkovice

645958 Mírkovice

695378 Miroslav

695394 Miroslavské Knínice

695459 Mirošov u Jihlavy

648191 Mirošovice

739669 Mirošovice u Rataj nad Sázavou

695475 Mirošovice u Říčan

695505 Mirotice

697419 Mirotín

695726 Mirovice

695769 Mírovka

780031 Miřátky

695823 Miřenice

695858 Miřetice

695947 Miřetín

695955 Mířkov

655139 Miskolezy

695998 Miskovice

760081 Mistřín

731552 Miškovice

696196 Mišovice

645699 Mišovice

696251 Mitrov u Uhlířských Janovic

693847 Mitrovice

696722 Mladá Vožice

651966 Mladé

696765 Mladé Bříště

696854 Mladeč

696927 Mladějov na Moravě

697117 Mladoňovice na Moravě

697150 Mladotice

632457 Mladotice u Drhovle

673170 Mladotice u Kraselova

697290 Mlečice

703672 Mlékojedy u Neratovic

697311 Mlékosrby

697346 Mlékovice u Neveklova

725137 Mlýnec

697389 Mlýny u Choustníku

697397 Mnetěš

619981 Mnětice

697427 Mnich

663212 Mnich u Kardašovy Řečice

697443 Mnichov

650676 Mnichov u Loun

697460 Mnichov u Poběžovic

697524 Mnichovice

697541 Mnichovice u Říčan

771155 Mnichovský Týnec

697672 Močerady

706931 Močidlec

674451 Močovice

697761 Modlešovice

691712 Modletice

627682 Modletice u Dobřejovic

697826 Modlíkov u Přibyslavi

697931 Modřice

697966 Modřovice

698032 Mohelnice

661309 Mohelnice nad Jizerou

698067 Mochov

698091 Mochtín

698148 Mojné

777846 Mojné-Skřidla

698181 Mokošín

706299 Mokrá Lhota

698199 Mokrá u Brna

780413 Mokrá u Soběslavi

698211 Mokré

745707 Mokrý Lom

779326 Mokřany u Velkých Popovic

674095 Mokřice

698466 Morašice

698407 Morašice u Litomyšle

792233 Morašice v Železných horách

698474 Moravanský

698482 Moravany nad Loučnou

698504 Moravany u Brna

666980 Moravany u Ronova

698580 Moraveč

749567 Moraveč u Mladé Vožice

698601 Moravice

698610 Moravičany

614742 Moravská Dlouhá

698750 Moravská Huzová

662801 Moravská Kamenná Horka

606448 Moravská Loděnice

698792 Moravská Nová Ves

698806 Moravská Třebová

698890 Moravské Bránice

698903 Moravské Budějovice

784133 Moravské Vlkovice

699128 Moravský Krumlov

760994 Moravský Lačnov

699233 Moravský Písek

699250 Moravský Žižkov

699284 Morkůvky

699292 Mořice

699306 Mořina

699322 Mořinka

699837 Mostek nad Orlicí

724726 Mostek u Ratibořských Hor

699853 Mostiště u Velkého Meziříčí

699870 Mostkovice

663166 Mostky

709042 Mostov

699934 Mošnov

764540 Motyčín

782386 Moudrov

699985 Moutnice

673498 Mozolov u Krásné Hory

787876 Možděnice

700002 Mrač

692387 Mračnice

700011 Mradice

700029 Mrákotín u Skutče

700070 Mrákov

700100 Mramotice

700118 Mratín

763322 Mravín

770086 Mrchojedy

692701 Mrsklesy

767166 Mrzky

648205 Mrzlice

792764 Mstětice

606952 Mstislavice

700258 Mšené-lázně

661317 Mukařov u Jiviny

700428 Mutějovice

700444 Mutěnice

700436 Mutěnice u Strakonic

700461 Mutěnín

705926 Mutice

750352 Mutišov

617890 Mutná

614751 Muzlov

700509 Mužetice

637165 Myslechovice

700541 Mysletice

700576 Mysletín

700584 Mysliboř

700592 Myslibořice

757055 Myslíč

700631 Myslín

671991 Myslinka

700665 Myslív

787353 Myslív u Všerub

700690 Myslkovice

700711 Myslotín

651907 Myslov

700746 Myslovice

620149 Myslůvka

697559 Myšlín

785270 Mýšlovice

700801 Myštěves

700932 Mýto v Čechách

N

693260 Na Pouštích

700983 Nabočany

700991 Načeradec

701025 Načeratice

701041 Načešice

631906 Načetín u Drahotína

701106 Nadějov

918440 Náhlov

756253 Nahořánky

701238 Nahořany nad Metují

701173 Nahořany u Čkyně

740284 Nahořany u Mladé Vožice

694517 Nahošice

631264 Nahošín

701254 Náchod u Tábora

637114 Najdek na Moravě

686361 Najdek u Lodhéřova

701408 Náklo

701432 Nakvasovice

701491 Nalžovice

701505 Nalžovické Podhájí

701521 Nalžovské Hory

701548 Náměšť na Hané

701599 Nárameč

701629 Narysov

635502 Nasavrky u Golčova Jeníkova

701645 Nasavrky u Chocně

719820 Nasavrky u Miličína

761516 Nasavrky u Tábora

701653 Násedlovice

637173 Nasobůrky

701661 Našiměřice

701700 Nebahovy

701742 Nebanice

624047 Nebílovský Borek

704075 Nebílovy

701823 Nebovidy

701831 Nebovidy u Brna

701840 Nebřehovice

721522 Nebřeziny

729876 Nebušice

615196 Nečas

747548 Nečice

701904 Nečichy

701921 Nečín

702013 Nečtiny

702102 Nedabyle

702145 Nedakonice

692450 Nedanice

692468 Nedaničky

717100 Nedomice

685747 Nedošín

780421 Nedvědice u Soběslavi

702358 Nedvězí u Olomouce

702323 Nedvězí u Říčan

702404 Nehvizdy

702595 Nechvalín

679836 Nejdek u Lednice

702692 Nejepín

702757 Nekvasovy

702790 Nelahozeves

702838 Nelešovice

723894 Němčí

703028 Němčice

703044 Němčice nad Hanou

737186 Němčice nad Labem

703001 Němčice u České Třebové

702935 Němčice u Dolních Kralovic

703036 Němčice u Holešova

655813 Němčice u Ivančic

702960 Němčice u Kdyně

702986 Němčice u Klatov

616451 Němčice u Kolína

702943 Němčice u Luštěnic

689777 Němčice u Netolic

746886 Němčice u Sedlice

770094 Němčice u Třebnic

702951 Němčice u Volyně

703052 Němčičky

703079 Němčičky nad Jevišovkou

703061 Němčičky u Hustopečí

704521 Němětice

703109 Nemilany

703125 Nemile

703168 Nemíž

615960 Nemněnice

703176 Nemochovice

703192 Nemojov

703249 Nemošice

703311 Nemyšl

703354 Nenačovice

703362 Nenkovice

703371 Nepasice

703389 Neplachov

640816 Neplachovice

626911 Nepodřice

703397 Nepolisy

703435 Nepoměřice

753882 Nepomuky na Moravě

703524 Neprochovy

703541 Nepřejov

703559 Nepřevázka

797308 Nerad

797316 Neratov

703567 Neratovice

710687 Neředín

703729 Neslovice

791075 Nesměn u Zásmuk

793647 Nesměřice

703770 Nespeky

703800 Nesperská Lhota

778079 Nespery

761320 Nestrašovice

703826 Nesuchyně

703834 Nesvačilka

703842 Nesvačily u Berouna

735744 Nesvačily u Všelibic

636762 Nesytá

677922 Neškaredice

703915 Netín

703974 Netonice

749524 Netovice

704008 Netřeba

704041 Netřebice

704016 Netřebice u Nymburka

704199 Neuměřice

704202 Neumětely

685399 Neuslužice

704245 Neustupov

704261 Nevcehle

750191 Nevděk

704288 Neveklov

661325 Neveklovice

704318 Nevězíce

704342 Nevolice

704385 Nezamyslice u Horažďovic

607959 Nezdice nad Úhlavou

742911 Neznášov

786268 Neznašovy

626759 Něžovice

704539 Nihošovice

704547 Níhov

704555 Nikolčice

704571 Níkovice

704610 Nimpšov

704636 Nišovice

704652 Nítkovice

662356 Nízká Lhota

704709 Nížebohy

704725 Nížkov

704768 Nížkovice

633941 Nořín

708941 Nosákov

704865 Nosislav

704881 Noskov

683809 Noutonice

747513 Nouzov u Senomat

791172 Nová Brtnice

704954 Nová Buková

705012 Nová Cerekev

705039 Nová Dědina

705047 Nová Dědina u Konice

644421 Nová Dědina u Uničova

600318 Nová Horka

705071 Nová Lhota

756954 Nová Olešná

705268 Nová Říše

698415 Nová Sídla

705276 Nová Telib

710717 Nová Ulice

741434 Nová Ves II

600199 Nová Ves u Albrechtic

606651 Nová Ves u Bohušova

705497 Nová Ves u Brloha

702111 Nová Ves u Českých Budějovic

624195 Nová Ves u Čížové

649112 Nová Ves u Hříškova

705845 Nová Ves u Chotěboře

705870 Nová Ves u Chýnova

705543 Nová Ves u Kdyně

705896 Nová Ves u Leštiny

724742 Nová Ves u Litomyšle

637181 Nová Ves u Litovle

705934 Nová Ves u Mladé Vožice

705641 Nová Ves u Moravské Třebové

705969 Nová Ves u Nového Města na Moravě

705659 Nová Ves u Oslavan

705667 Nová Ves u Pohořelic

705411 Nová Ves u Prahy

795097 Nová Ves u Protivína

705446 Nová Ves u Rakovníka

749141 Nová Ves u Skutče

705535 Nová Ves u Strakonic

705985 Nová Ves u Světlé nad Sázavou

705683 Nová Ves u Třebíče

705675 Nová Ves u Třešti

705624 Nová Ves u Voděrad

756091 Nová Zhoř

629502 Novákovice

602108 Nové Benátky

706043 Nové Bránice

706116 Nové Dvory

706132 Nové Dvory u Doksan

662755 Nové Dvory u Kamenné

706078 Nové Dvory u Kutné Hory

697681 Nové Dvory u Močerad

748757 Nové Dvory u Opařan

726079 Nové Dvory u Pořína

778559 Nové Dvory u Velké Losenice

754315 Nové Hobzí

706302 Nové Hrady u Skutče

650145 Nové Hvězdlice

718084 Nové Jesenčany

706337 Nové Kopisty

706353 Nové Lesy

706418 Nové Město na Moravě

706396 Nové Město nad Cidlinou

736325 Nové Mlýny

706582 Nové Ouholice

798762 Nové Petrovice

710814 Nové Sady u Olomouce

720712 Nové Sady u Písečného

755923 Nové Strakonice

706795 Nové Syrovice

706833 Nové Veselí

781142 Nové Vrbno

706973 Novosedly na Moravě

707007 Novosedly nad Nežárkou

706906 Novosedly u Strakonic

706949 Novosedly u Žlutic

707163 Nový Bydžov

700681 Nový Dvůr u Myslíva

707287 Nový Dvůr u Oskořínka

747220 Nový Dvůr u Písku

647187 Nový Hradec Králové

707465 Nový Jičín-Dolní Předměstí

703222 Nový Nemojov

755117 Nový Petřín

707848 Nový Ples

707856 Nový Poddvorov

707864 Nový Přerov

707881 Nový Rychnov

644374 Nový Studenec

710920 Nový Svět u Olomouce

707988 Nový Šaldorf

708003 Nový Telečkov

708038 Nový Vestec

708101 Nučice

708062 Nučice u Rudné

676098 Nučnice

768031 Nučničky

623458 Nupaky

708143 Nuzice

623318 Nuzín

690929 Nuzířov

708232 Nymburk

708411 Nýrov

O

724289 Obectov

708577 Obědkovice

674168 Obědovice

708607 Oblajovice

708615 Oblekovice

602116 Obodř

708623 Obora u Kaznějova

620050 Obora u Loun

691925 Obora u Maršova

708658 Obory

708712 Obrataň

708798 Obrubce

708801 Obruby

724483 Obřice

708828 Obříství

708844 Obyčtov

708861 Obytce

708909 Očelice

708950 Odlochovice

708992 Odolena Voda

602051 Odolice

709069 Odrava

747467 Odrlice

709077 Odrovice

709174 Odřepsy

709182 Odunec

606901 Ohař

709204 Ohaře

709263 Ohnišov

707767 Ohnišťovice

791628 Ohrazení

605336 Ohrazenice na Moravě

765261 Ohrazenice u Tažovic

709336 Ohrazenice u Turnova

709352 Ohrobec

709361 Ohrozim

753564 Ohučov

709417 Ochoz u Konice

709450 Okarec

725196 Okna u Polep

683817 Okoř

750093 Okrašovice

643939 Okrouhlá Radouň

609323 Okrouhlá u Branic

709654 Okrouhlice

709697 Okrouhlička

709719 Okrouhlo

615391 Okřešice u Třebíče

709751 Okřínek

709778 Okříšky

709808 Olbramice

781991 Olbramice u Vilémova

709816 Olbramkostel

709930 Olbramovice u Moravského Krumlova

709948 Oldřetice

709956 Oldřichov u Mladé Vožice

626902 Oldřichov u Písku

605506 Oldřiš u Blažejova

710075 Oldřiš u Hlinska

710121 Oleksovice

750778 Oleksovičky

710130 Olešenka

794074 Olešínky

710181 Oleška

740365 Oleško u Rohatců

737470 Olešky

710326 Olešná na Moravě

724351 Olešná nad Vltavou

710296 Olešná u Havlíčkova Brodu

710199 Olešná u Hořovic

701009 Olešná u Načeradce

704482 Olešná u Nezvěstic

710229 Olešná u Pelhřimova

710202 Olešná u Rakovníka

710415 Olešnice na Moravě

710351 Olešnice nad Cidlinou

709662 Olešnice u Okrouhlice

710385 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou

710334 Olešnice u Trhových Svinů

775614 Olešovice

710504 Olomouc-město

710954 Olomučany

711039 Olovnice

711047 Olšany u Čáslavi

653055 Olšany u Chotěnova

678236 Olšany u Kvášňovic

711110 Olšany u Prostějova

711080 Olšany u Telče

711161 Olší nad Oslavou

745154 Oltyně

711195 Omice

721425 Ondřejov nad Střelou

711292 Ondřejov u Pelhřimova

711276 Ondřejov u Prahy

711322 Onomyšl

711357 Onšov

711373 Onšov na Moravě

624268 Onšovice u Čkyně

625396 Onšovice u Dehtářů

711390 Opalice

711411 Oparno

711438 Opařany

711471 Opatov na Moravě

711462 Opatov u Jihlavy

711454 Opatov v Čechách

711501 Opatovec

606316 Opatovice

620882 Opatovice I

696269 Opatovice II

711551 Opatovice nad Labem

711527 Opatovice u Rajhradu

792080 Opatovice u Zbýšova

711918 Oplocany

781649 Oplotec

679089 Opočínek

711926 Opočnice

768995 Opočno nad Loučnou

711951 Opočno pod Orlickými horami

660205 Opočno u Loun

711985 Opolánky

711993 Opolany

712019 Oponešice

712027 Oprechtice na Šumavě

712078 Oráčov

723096 Orasice

712086 Orel

694614 Orlické Zlákovice

712248 Orlík nad Vltavou

712591 Orlovice

712604 Ořech

712612 Ořechov

657701 Ořechov u Letovic

712647 Ořechov u Telče

646571 Oříkov

712701 Osečany

713015 Osek nad Bečvou

712884 Osek u Milevska

712914 Osek u Radomyšle

713040 Oselce

713058 Osice

713091 Osičky

713104 Osík

713163 Oskořínek

629090 Oslava

713180 Oslavany

713198 Oslavice

708011 Oslavička

792845 Osletín

653772 Oslí

713201 Oslnovice

713228 Oslov

713279 Osnice

713325 Osov

713368 Osové

713376 Ostašov na Moravě

683604 Ostašovice

713384 Ostojkovice

713392 Ostopovice

713406 Ostrá

779652 Ostromeč

715981 Ostrov

716006 Ostrov nad Oslavou

609234 Ostrov u Brandýsa nad Labem

716065 Ostrov u Macochy

774286 Ostrov u Poděbrad

715972 Ostrov u Tachova

715743 Ostrov u Tochovic

778087 Ostrov u Veliše

716103 Ostrovačice

716111 Ostrovánky

646334 Ostrovec u Houserovky

716171 Ostrožská Lhota

716201 Ostrožská Nová Ves

773123 Ostrožské Předměstí

663255 Ostrý Kámen

716294 Ostředek

716324 Ostřešany

607134 Ostřetice

716332 Ostřetín

716391 Osvračín

712001 Oškobrh

716472 Otěšice

695840 Otěšín

795062 Otěvěky

761460 Otice u Svojšovic

688711 Otín nad Jihlavou

716537 Otín u Měřína

716511 Otín u Stonařova

767654 Otín u Točníku

673137 Otmanka

738948 Otmarov

716561 Otmíče

716570 Otnice

707775 Otov u Nového Kramolína

716626 Otradov

748366 Otradovice

716634 Otročíce

716987 Otvovice

717053 Oucmanice

717070 Oudoleň

717118 Ovčáry u Dřís

717096 Ovčáry u Kolína

717126 Ovesná Lhota

P

720216 Paběnice

761681 Paceřice

717193 Pacetluky

717215 Pacov

717207 Pacov u Říčan

717304 Pačejov

717371 Padochov

717398 Páleč u Zlonic

717479 Palonín

717487 Pálovice

717509 Palupín

717525 Pamětice na Moravě

632473 Pamětice u Drhovle

717533 Pamětník

659835 Pančava

717495 Panenská

717541 Panenská Rozsíčka

717550 Panenské Břežany

717568 Panenský Týnec

717614 Panská Lhota

717657 Pardubice

717835 Pardubičky

718165 Paseka u Šternberka

765007 Paseky u Písku

739707 Pašinka

668761 Pašinovice

718271 Pátek u Loun

718262 Pátek u Poděbrad

603988 Pateřín

718301 Patokryje

686948 Patřín

718319 Pavlice

718335 Pavlínov

718432 Pavlov

718491 Pavlov u Herálce

718360 Pavlov u Rynárce

718416 Pavlov u Stonařova

718351 Pavlov u Unhoště

606057 Pavlovice

718521 Pavlovice nad Mží

718505 Pavlovice u Vlašimi

710938 Pavlovičky

659916 Pávov

718611 Pazucha

718661 Pecerady

718726 Peč

700754 Pečetín

718769 Pečice

718742 Pěčice

718785 Pečičky

768235 Pěčín u Trhových Svinů

718823 Pečky

718831 Pechova Lhota

684066 Pejškov

617504 Pekla

718874 Peklo nad Zdobnicí

628841 Pelejovice

718912 Pelhřimov

719056 Penčice

719064 Penčičky

719170 Pěnčín

719200 Pěnčín na Moravě

719226 Perálec

637955 Perknov

719242 Perná

637971 Peršíkov

677906 Perštejnec

719480 Pertoltice u Zruče nad Sázavou

719528 Peruc

745219 Pěšice

747491 Pětihosty

719609 Pětkovy

719668 Petráveč

683914 Petrkov

719706 Petroupim

720224 Petrovice I

720135 Petrovice nad Orlicí

720151 Petrovice u Blanska

719951 Petrovice u Domažlic

719943 Petrovice u Humpolce

736759 Petrovice u Jihlavy

692484 Petrovice u Měčína

719846 Petrovice u Miličína

720178 Petrovice u Moravského Krumlova

720127 Petrovice u Nového Bydžova

720186 Petrovice u Nového Města na Moravě

712922 Petrovice u Oseka

719927 Petrovice u Rakovníka

719889 Petrovice u Sedlčan

720101 Petrovice u Štoků

720160 Petrovice u Třebíče

772747 Petrovice u Uhelné Příbramě

734438 Petrovičky u Předslavi

720402 Petrůvky

720411 Petříkov u Velkých Popovic

697079 Petříkovice u Mladoňovic

720500 Petřvald u Nového Jičína

720526 Petřvaldík

720542 Pchery

656739 Pičín u Jankova

607690 Pikov

726541 Piletice

720721 Písečné u Slavonic

720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou

720950 Pískov

720968 Písková Lhota

720976 Písková Lhota u Poděbrad

721000 Pístov u Jihlavy

721042 Písty

721026 Písty u Nymburka

721051 Píšť u Humpolce

721115 Pištín

773417 Pitkovice

697478 Pivoň

721204 Plácky

721212 Plačice

721221 Plačkov

625701 Plačovice

716057 Pláň

721336 Planá nad Lužnicí

641618 Planá u Českých Budějovic

666629 Planá u Klučenic

721409 Plandry

650447 Pláně na Šumavě

721531 Plasy

698491 Platěnice

721549 Plav

721557 Plaveč

721565 Plavsko

674265 Plenkovice

769622 Plešice

673536 Plešiště

721735 Plešnice

721743 Plešovec

721751 Pletený Újezd

710237 Plevnice

721808 Plch

721824 Plchovice

721859 Plchůvky

626473 Plinkout

721875 Plíškovice

721905 Ploskovice

721930 Plotiště nad Labem

721964 Plumlov

722766 Pnětluky

724491 Pnětluky u Podsedic

722804 Pňovany

722855 Pňovice

722839 Pňovice pod Třemšínem

722863 Poběžovice u Domažlic

722898 Poběžovice u Holic

722901 Poběžovice u Přelouče

673226 Pobistrýce

722910 Pobučí

615978 Pocinovice u Semněvic

722944 Pocoucov

747661 Počaply nad Loučnou

722952 Počaply u Březnice

622591 Počaply u Terezína

723002 Počátky

723053 Počátky u Chotěboře

631353 Počátky u Volyně

723100 Počedělice

763675 Počeplice

723193 Počítky

711446 Podboří

723355 Podbradec

723363 Podbrdy

723398 Podbřezí

723479 Poděbaby

723495 Poděbrady

723622 Poděčely

723649 Podělusy

723657 Poděšín

619710 Poděvousy

735752 Podhora u Pěnčína

702803 Podhořany

680516 Podhořany u Nových Hradů

723703 Podhořany u Ronova

723789 Podhradí nad Dyjí

723801 Podhůří u Nepomuka

723819 Podivice

723835 Podivín

769916 Podklášteří

900125 Podlázky

723860 Podlažice

723983 Podlešín

755401 Podlešín u Stebna

741779 Podlusky

644382 Podmoklany

724092 Podmoky

724084 Podmoky u Městce Králové

724114 Podmolí

724122 Podmyče

724149 Podolanka

724360 Podolí I

724432 Podolí II

724271 Podolí nad Bobrůvkou

724254 Podolí u Brna

724238 Podolí u Klatov

694053 Podolí u Míchova

724327 Podolí u Mohelnice

724319 Podolí u Přerova

724211 Podolí u Ratibořských Hor

632589 Podolí u Strakonic

672513 Podoliby

673196 Podomí

601314 Poďousy

644951 Podražnice

724505 Podsedice

798436 Podskalí

655571 Podštěly

724513 Podůlšany

716928 Podveky

609960 Podzámčí

724645 Pohled

736236 Pohleď

706426 Pohledec

724700 Pohnánec

724734 Pohnání

724751 Pohodlí

746371 Pohora

724815 Pohoř

724831 Pohořany

724866 Pohořelice nad Jihlavou

724939 Pohoří u Dobrušky

696200 Pohoří u Mirovic

676977 Pohořílky u Kujav

716545 Pohořílky u Otína

753068 Pohránov

724947 Pohřebačka

724955 Pochvalov

724980 Pojbuky

797278 Pojedy

725013 Pokojov

638382 Pokojovice

725021 Pokřikov

723541 Polabec

725081 Polanka nad Odrou

690856 Polanka u Malešova

725064 Polanka u Moravského Krumlova

769436 Polanky nad Dědinou

725145 Poleň

725153 Poleňka

725200 Polepy

725170 Polepy u Kolína

725218 Polerady u Prahy

725242 Polesí u Počátek

725251 Polešovice

725307 Police

725285 Police u Jemnice

677850 Poličany

630497 Poličky

660698 Políkno u Jindřichova Hradce

675121 Polínka

623431 Polipsy

725471 Polizy

725480 Polkovice

725498 Polná

709212 Polní Chrčíce

725501 Polnička

725536 Polom u Hranic

606511 Polomí

725544 Polouvsí

637530 Polště

753017 Polžice u Horšovského Týna

725552 Pomezí

650455 Pomezí na Šumavě

725641 Ponětovice

725650 Ponikev

725722 Popelín

725731 Popelištná

725765 Popice u Jihlavy

669121 Popice u Znojma

725773 Poplze

745227 Popovec u Řepníků

791423 Popovec u Zběšiček

657514 Popovice nad Rokytnou

609251 Popovice u Brandýsa nad Labem

672963 Popovice u Králova Dvora

725854 Popovice u Rajhradu

627704 Popovičky

725871 Popůvky u Brna

715174 Poruba

725927 Pořešice

725943 Pořešín

778567 Pořežín

725986 Poříčany

726036 Poříčí nad Sázavou

607070 Poříčí u Bolechova

726010 Poříčí u Přibyslavi

726087 Pořín

693642 Posadov

726117 Postoloprty

726176 Postřelmov

726206 Postřižín

726320 Pošná

726346 Poštorná

726508 Potštejn

663743 Poučník

726559 Pouchov

710784 Povel

726842 Pozďatín

750107 Pozďátky

726907 Pozořice

705381 Pozov

750999 Pozovice

726915 Prace

726940 Pracejovice

726958 Prackovice nad Labem

726966 Práče

624802 Prachovice u Dašic

732851 Prapořiště

732885 Prasek

732907 Prasetín

732915 Praskačka

732940 Praskolesy

732958 Prašný Újezd

732974 Pravčice

732982 Pravětice

732991 Pravice

733016 Pravlov

733032 Pravonín

664286 Pravy

647101 Pražské Předměstí

733067 Prchalov

608050 Prklišov

733091 Probluz

672602 Probulov

733148 Prokopov

613452 Proruby

604950 Prosatín

733253 Proseč pod Křemešníkem

733156 Proseč u Humpolce

662399 Proseč u Kamene

726338 Proseč u Pošné

733202 Proseč-Obořiště

733423 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem

733393 Prosetín u Hlinska

733466 Prosiměřice

733474 Proskovice

733482 Prosmyky

733491 Prostějov

733709 Prostějovičky

759007 Prostředkovice

733784 Prostřední Lhota

630284 Prostřední Svince

777820 Prostřední Svince-Holkov

670561 Prostřední Vydři

723011 Prostý

757110 Protivec

733831 Protivec u Žlutic

724106 Proudkovice

733881 Provodov

776157 Provoz

733954 Prštice

703320 Prudice

708127 Prusice

602612 Prusy

734021 Prušánky

734098 Přáslavice

734110 Přáslavice u Olomouce

734128 Přeborov

665304 Přebudov

734161 Přeckov

734179 Přečín

734209 Předboj

688720 Předboř nad Jihlavou

653616 Předboř u Choustníku

690660 Předboř u Malče

734225 Předboř u Prahy

620297 Předbořice

789895 Předbořice u Zahořan

704091 Předenice

624276 Předenice u Čkyně

734241 Předhradí u Skutče

734268 Předín

734284 Předměřice nad Jizerou

734292 Předměřice nad Labem

694631 Přední Chlum

734373 Přední Kopanina

734381 Přední Lhota u Poděbrad

614319 Přední Poříčí

755931 Přední Ptákovice

757161 Přední Zborovice

601497 Předonín

734446 Předslav

734471 Předslavice

734519 Přehořov u Soběslavi

771376 Přehvozdí

646181 Přechovice

734551 Přelíc

734641 Přelovice

734659 Přemyslovice

792403 Přemyšlení

734683 Přepere u Turnova

734691 Přepychy

734705 Přepychy u Opočna

735035 Přerov nad Labem

735051 Přerubenice

641405 Přes

765244 Přeskače

759261 Přestavlky

735159 Přestavlky u Chrudimi

735167 Přestavlky u Přerova

735141 Přestavlky u Roudnice nad Labem

749605 Přestavlky u Slap

735205 Přešovice

735264 Přešťovice

675857 Přetín

735299 Převýšov

735302 Přezletice

735311 Přibice

735329 Příbor

735426 Příbram

735698 Přibyslav

735761 Přibyslavice

735809 Přibyslavice nad Jihlavou

735825 Příčina

735833 Příčovy

736007 Příkazy

736015 Příkosice

670227 Přílepov

736040 Přílepy

736058 Přílepy u Holešova

736066 Příložany

736074 Příluka

758060 Přímělkov

736121 Přímětice

736147 Přísečná

623083 Přísečná-Domoradice

736228 Příseka

736244 Příseka u Světlé nad Sázavou

736261 Přísnotice

736279 Přistoupím

736295 Přišimasy

679640 Příšov

736309 Příšovice

736317 Příštpo

736333 Přítluky

696005 Přítoky

736376 Přívory

605654 Přívozec

612146 Přízřenice

736392 Psárov

736554 Pšovlky

736562 Ptáčov

736589 Ptení

736601 Ptenín

736635 Ptice

736651 Ptýrov

736694 Puclice

669733 Pučery

711055 Pucheř

736767 Puklice

772755 Pukšice

627534 Pulice

604828 Pulkov

736830 Pustá Polom

736902 Pustějov

736937 Pustina

693251 Pustina u Měřína

725129 Pušperk

736996 Putimov

737003 Pyšel

737054 Pyšely

R

737119 Rabí

737194 Ráby

737291 Rácov

769479 Rácovice

737305 Račerovice

704644 Račí u Nišovic

737356 Račice u Dlouhého

737348 Račice u Hrotovic

737330 Račice u Štětí

725510 Račín u Polničky

737399 Račiněves

737411 Radčice u Plzně

737437 Radčice u Skutče

616249 Radějov u Buřenic

737488 Radějovice

737518 Radenín

737534 Radešín

737569 Radešínská Svratka

623326 Radešov u Čestic

737585 Radětice

737593 Radětice u Bechyně

673234 Radětín

737640 Radhošť

737674 Radíč

737763 Radíkovice

737798 Radim

737780 Radim u Kolína

737852 Radiměř

737950 Radimovice u Tábora

720429 Radimovice u Velkých Popovic

737909 Radimovice u Želče

786276 Radinovy

754471 Radišov

737968 Radkov u Tábora

737984 Radkov u Telče

738018 Radkov u Vítkova

774120 Radkovice

738034 Radkovice u Budče

738042 Radkovice u Hrotovic

600938 Radlice u Barchovic

738166 Radňov u Květinova

738158 Radňov u Rynárce

738182 Radňovice

617601 Radobytce

738221 Radomyšl

718289 Radonice nad Ohří

631841 Radonice u Drahotěšic

738255 Radonice u Milavčí

738247 Radonice u Prahy

738301 Radonín

738310 Radostice u Brna

781436 Radostice u Vchynice

738387 Radostín nad Oslavou

738361 Radostín u Havlíčkova Brodu

738379 Radostín u Vojnova Městce

738450 Radostov

683612 Radostovice u Lična

684236 Radostovice u Lipničky

738484 Radostovice u Smilových Hor

738514 Radošov

738557 Radošovice u Českých Budějovic

738590 Radošovice u Strakonic

738603 Radotice

738620 Radotín

604453 Radotín u Bílovce

655597 Radotín u Chyší

738654 Radouň u Štětí

738689 Radouňka

738697 Radouš

738701 Radovesice u Libochovic

738778 Radovesnice II

738816 Radslavice u Přerova

775843 Radvanice nad Sázavou

738859 Radvanice u Lipníka nad Bečvou

671401 Radvánov

738875 Radvánov u Mladé Vožice

738905 Rájec nad Svitavou

738883 Rájec u Zábřeha

738913 Ráječko

738921 Rajhrad

738956 Rajhradice

793035 Rájov

698130 Rájov-Černice

603341 Rajské

739073 Raková u Konice

623849 Rakovice

739081 Rakovník

739197 Rakůvka

739201 Rakvice

739260 Raná u Hlinska

739243 Raná u Loun

739278 Rancířov

739286 Rancířov

739294 Rankov u Chotěboře

739316 Rantířov

773174 Rasochy

739413 Rasošky

760820 Raškovice u Přelouče

638854 Rašovice u Hlasiva

739545 Rašovice u Nymburka

739553 Rašovice u Týniště nad Orlicí

739537 Rašovice u Uhlířských Janovic

771589 Rašovy

739677 Rataje nad Sázavou

739600 Rataje u Bechyně

739642 Rataje u Olomouce

739570 Rataje u Vlašimi

739715 Ratboř

739740 Ratenice

693961 Ratiborova Lhota

739758 Ratiboř u Jindřichova Hradce

739871 Ratibořice na Moravě

739863 Ratibořice u Tábora

739880 Ratibořské Hory

739901 Ratíškovice

601438 Ratišovice

739910 Ratměřice

648213 Razice

721883 Ráztely

740004 Rebešovice

740055 Rejšice

740144 Renoty

740161 Rešice

740195 Roblín

740292 Rodná

740349 Rodvínov

740373 Rohatce

740381 Rohatec

622699 Rohenice

740420 Rohle

627011 Rohovka

740446 Rohovládova Bělá

740454 Rohozec u Tišnova

694100 Rohozec u Žehušic

740497 Rohozná u Jihlavy

742104 Rohozná u Rovné

740527 Rohoznice

740501 Rohoznice u Hořic

657166 Rohozno

740535 Rohy

740560 Rochov

766879 Rochov u Tetčiněvsi

740594 Rojice

699225 Rokytná

740993 Rokytnice nad Rokytnou

740896 Rokytnice u Přerova

741078 Rokytno

735701 Ronov nad Sázavou

741183 Roseč

741221 Rosice u Brna

617539 Rosice u Cerekvičky

741191 Rosice u Chrasti

746258 Rosička

741353 Rosička u Deštné

787418 Rosnice u Všestar

741396 Roštěnice

741426 Rostkov

741442 Rostoklaty

741485 Roštění

741574 Roučkovice

741591 Roudná nad Lužnicí

753025 Roudná u Horšovského Týna

741612 Roudné

741639 Roudnice

741647 Roudnice nad Labem

741809 Roudníček

741825 Roudnička

741868 Rouchovany

787761 Rounek

741973 Rousměrov

742040 Roveň u Rychnova nad Kněžnou

742058 Rovensko

645087 Rovná u Hořepníku

742112 Rovná u Strakonic

672149 Rovné pod Řípem

750158 Rovný

742228 Rozběřice

738786 Rozehnaly

649406 Rozkoš u Humpolce

742287 Rozkoš u Jevišovic

711331 Rozkoš u Onomyšle

742309 Rozseč

742295 Rozseč u Třešti

742368 Rozsíčka

634204 Rozsíčky u Telče

742392 Rozsochatec

742431 Rozsochy

742490 Rozstání pod Kojálem

781592 Roztěž

762393 Roztoky nad Metují

742503 Roztoky u Prahy

774332 Rozvadovice

742929 Rožnov

743071 Rtišovice

790672 Rtyně

743194 Ruda u Velkého Meziříčí

670189 Rudeč

743232 Rudice u Blanska

743267 Rudíkov

743305 Rudlice

743453 Rudolec

743496 Rudoltice u Černíkova

693898 Rudov

694762 Rukáveč

743615 Runářov

743674 Rusek

729710 Ruzyně

743755 Růžená

756547 Růžov na Moravě

747190 Rvenice

712141 Rviště

743828 Rybí

743852 Rybitví

743879 Rybná nad Zdobnicí

743887 Rybné

743909 Rybníček u Habrů

744026 Rybníky na Moravě

747882 Rybova Lhota

744051 Rýdeč

667013 Rychlov u Kněžic

744093 Rychnov na Moravě

744107 Rychnov nad Kněžnou

744387 Rychnovek

744425 Rychtářov

697630 Rymaně

744638 Rymice

744646 Rynárec

671720 Rytířsko

627879 Rzy

Ř

628361 Řakom

744786 Řečany nad Labem

744883 Řečice nad Bobrůvkou

744859 Řečice u Humpolce

744905 Ředhošť

745049 Řehořov

710245 Řemenov

768502 Řemešín

745073 Řemíčov

745120 Řendějov

770582 Řepčice

710946 Řepčín

745162 Řepeč

742121 Řepice

745235 Řepníky

745294 Řepová

729701 Řepy

745316 Řeřichy

664324 Řesanice

745324 Řestoky

758531 Řešetová Lhota

745375 Řevnice

745383 Řevničov

745413 Řevnov

745421 Řeznovice

745430 Řeženčice

745545 Říčany u Brna

745456 Říčany u Prahy

745511 Říčany-Radošovice

630802 Říčky u Brna

617512 Řídký

745570 Řikonín

621714 Říkov

698423 Řikovice u Litomyšle

745588 Řikovice u Přerova

745626 Řimice

745723 Římov

745731 Římov na Moravě

745758 Řimovice

745766 Řípec

769886 Řípov

749940 Řísnice

681784 Řisuty u Libčevsi

S

626155 Sádek u Dívčího Hradu

745863 Sádek u Opavy

745928 Sadská

769991 Saky

745936 Salačova Lhota

745979 Salavice

746037 Samotíšky

746045 Samšín

746126 Sány

760935 Sasina

659843 Sasov

746134 Satalice

746142 Savín

746215 Sázava pod Křemešníkem

719749 Sázava u Petrova

746266 Sázava u Žďáru nad Sázavou

746282 Sázavka

777153 Sazomín

746321 Sběř

746401 Sebranice u Boskovic

746380 Sebranice u Litomyšle

746436 Seč u Blovic

746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí

746517 Sedlatice

760226 Sedlce

619213 Sedlčánky

730041 Sedlec

746665 Sedlec u Benátek nad Jizerou

677973 Sedlec u Kutné Hory

679151 Sedlec u Lanžova

746673 Sedlec u Líbeznic

746771 Sedlec u Libochovic

789933 Sedlec u Litoměřic

669628 Sedlec u Obrnic

722871 Sedlec u Poběžovic

765791 Sedlec u Temelína

785148 Sedlec u Vraclavi

795691 Sedlec u Žebráku

653462 Sedlečko u Chotovin

798231 Sedlecko u Jiřetic

793817 Sedlecko u Soběslavě

778095 Sedlecko u Veliše

746835 Sedlejov

707996 Sedlešovice

746851 Sedletín

746894 Sedlice u Blatné

746908 Sedlice u Domažlic

746924 Sedlice u Hradce Králové

746878 Sedlice u Želivi

697770 Sedlíkovice

628867 Sedlíkovice u Dolního Bukovska

786179 Sedliště nad Úslavou

618683 Sedliště u Častonína

746941 Sedliště u Litomyšle

737658 Sedlíšťka

747009 Sedlnice

747041 Sedlo u Horažďovic

739723 Sedlov

689793 Sedlovice

747092 Sedmpány

653314 Sejcká Lhota

797685 Sekeřice

670855 Seletice

747149 Selmice

774715 Seloutky

747165 Semčice

624918 Semeč

747181 Semechnice

747211 Semice nad Labem

747319 Semín

747343 Semněvice

747360 Semonice

675911 Semošice

604101 Semtěš u Bílého Podolí

747386 Semtín

747394 Sendražice u Kolína

747432 Senetářov

720232 Senetín

747441 Senice

747459 Senice na Hané

747475 Senička

656828 Seník

791911 Senkov

747505 Senohraby

747521 Senomaty

747564 Senožaty

601560 Senožaty u Bechyně

747602 Sepekov

747645 Sezemice

747670 Sezemice nad Loučnou

631914 Sezemín

747688 Sezimovo Ústí

771481 Schořov

747769 Sibřina

747815 Silůvky

724653 Simtany

671835 Sinutec

747823 Sirákov

748811 Sirákovice

747831 Siřejovice

747840 Sivice

747858 Skála u Havlíčkova Brodu

747866 Skála u Chrasti

747891 Skalice nad Lužnicí

757063 Skalice u Benešova

747874 Skalice u Dobříše

754099 Skalice u Lovosic

747939 Skalice u Smiřic

747947 Skalice u Znojma

748013 Skalička nad Labem

787060 Skalička u Tišnova

641413 Skařez

748226 Skaštice

697494 Skláře u Mnichova

748269 Sklené nad Oslavou

748242 Sklené u Svitav

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou

748323 Skočíce u Přeštic

748331 Skochovice

748358 Skopytce

692158 Skoranovice

748382 Skorkov

748391 Skorkov u Herálce

748404 Skoronice

748528 Skořenice

748561 Skotnice

772241 Skoupý

748587 Skramníky

748617 Skrbeň

748668 Skršice

748731 Skrýchov u Malšic

748773 Skrýchov u Opařan

748862 Skrýšov u Pelhřimova

657077 Skrýšov u Polné

760188 Skrýšov u Svatého Jana

754927 Skřeněř

748919 Skřipel

748943 Skřipov

748960 Skřivany

749010 Skuhrov pod Brdy

749036 Skuhrov u Havlíčkova Brodu

749133 Skupice u Postoloprt

749168 Skuteč

749176 Skutíčko

749192 Skvrňov

735272 Slaník

749575 Slapsko

749613 Slapy nad Vltavou

737917 Slapy u Tábora

612286 Slatina

749770 Slatina nad Zdobnicí

749648 Slatina pod Hazmburkem

749729 Slatina u Bílovce

749630 Slatina u Horažďovic

645966 Slatina u Hostouně

749656 Slatina u Hradce Králové

654574 Slatina u Chříče

654639 Slatina u Chudenic

749699 Slatina u Jevišovic

749621 Slatina u Velvar

749681 Slatina u Vysokého Mýta

749796 Slatiňany

749818 Slatinice na Hané

749826 Slatinky

749931 Slavětice

750026 Slavětín nad Metují

749991 Slavětín nad Ohří

750018 Slavětín u Litovle

749958 Slavětín u Načeradce

749974 Slavětín u Slavonic

620157 Slaviboř

750034 Slavice

750115 Slavíčky

750166 Slavíkov u Chotěboře

750204 Slavíkovice

750212 Slavíkovice u Jemnice

750301 Slavkov u Brna

750271 Slavkov u Uherského Brodu

750310 Slavkovice

750328 Slavníč

753211 Slavňovice

750387 Slavonín

688886 Slavoňov u Lukavice

750425 Slavošov u Zruče nad Sázavou

607142 Slavošovice u Klatov

750441 Slavošovice u Lišova

761800 Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

750492 Slepotice

646971 Slezské Předměstí

784141 Slezské Vlkovice

603155 Slibovice

630161 Slivínko

668931 Slivonice

638528 Slotov

706914 Sloučín

750671 Sloupno nad Cidlinou

603660 Sloupno u Chotěboře

632384 Slovanská Lhota

750697 Sloveč

750751 Sluhy

750786 Slup

736252 Služátky

667846 Služátky u Pelhřimova

755273 Služín

750841 Smečno

750867 Smetanova Lhota

782173 Smidarská Lhota

750948 Smidary

751006 Smilovu Štoků

751022 Smilovice

751014 Smilovice u Luštěnic

753602 Smilovice u Staňkovic

751065 Smilovy Hory

752509 Smiradice

751081 Smiřice

751090 Smolin

751111 Smolnice u Loun

751138 Smolotely

700088 Smolov u Domažlic

751197 Smrčná na Moravě

751227 Smrk na Moravě

775851 Smrk u Úžic

647438 Smrkovec u Hradešic

751243 Smržice

622893 Smržov u Českého Dubu

751260 Smržov u Smiřic

751359 Snědovice

751375 Snět

696862 Sobáčov

670235 Sobědraž

751537 Soběhrdy

751642 Soběnice

751677 Soběnov

751707 Soběslav

751839 Soběslavice

724441 Soběšice u Předotic

751901 Soběšice u Sušice

716936 Soběšín

665959 Sobětice u Klatov

793256 Sobin

752029 Sobíšky

791083 Sobočice

752142 Sobotovice

752151 Sobůlky

752169 Sojovice

752177 Sokoleč

752185 Sokolí

755591 Sokolíčko

752193 Sokolnice

752321 Solany

752398 Solenice

752428 Solnice

759074 Solopysky u Kutné Hory

752436 Solopysky u Loun

770043 Solopysky u Třebnic

752452 Sopřeč

658715 Soseň

752487 Souňov

752517 Sousedovice

626368 Soustov

752576 Soutice

752614 Sovenice

752606 Sovenice u Mnichova Hradiště

752665 Sovinec

684350 Sovoluská Lhota

670863 Sovolusky u Košíku

752681 Sovolusky u Přelouče

630781 Spáleniště

752771 Spáňov

752801 Spělov

752819 Speřice

752827 Spešov

717851 Spojil

623091 Spolí-Nové Spolí

752843 Spomyšl

624284 Spůle u Čkyně

706485 Spy

621722 Spyta

793884 Spytice

792241 Spytovice

752878 Srbce u Luže

709760 Srbce u Okřínka

752916 Srbice u Kolovče

698105 Srbice u Mochtína

752983 Srbsko u Karlštejna

753033 Srby u Horšovského Týna

752991 Srby u Tuchlovic

753076 Srch

791431 Srlín

753131 Srubec

753165 Sruby

650463 Sruby na Šumavě

753220 Stádlec

753246 Stachovice

753441 Stáj

718424 Stajiště

637548 Stajka

753475 Stálky

753491 Staměřice

753505 Stanětice

724840 Staňkovice

753611 Staňkovice u Uhlířských Janovic

753572 Staňkov-město

798711 Staňkov-ves

677035 Stanovíce u Kuksu

705021 Stanovíce u Nové Cerekve

753661 Stará Bělá

691364 Stará Bohyně

609170 Stará Boleslav

626881 Stará Dobev

753807 Stará Lysá

753891 Stará Říše

753947 Stará Ves nad Ondřejnicí

753963 Stará Ves u Bílovce

753939 Stará Ves u Přerova

754056 Stará Voda

754064 Stará Vožice

754102 Staré

602124 Staré Benátky

754129 Staré Bříště

754323 Staré Hobzí

754331 Staré Hodějovice

659860 Staré Hory

650153 Staré Hvězdlice

754412 Staré Jesenčany

754480 Staré Město u Moravské Třebové

720305 Staré Nespeřice

753238 Staré Sedlo u Stádlce

754781 Staré Ždánice

754790 Starec

604119 Starkoč u Bílého Podolí

788384 Starkoč u Vysokova

619990 Staročernsko

754854 Starojická Lhota

754862 Starosedlský Hrádek

784940 Starov

754871 Starovice

754943 Starý Bydžov

755052 Starý Kolín

700487 Starý Kramolín

612014 Starý Lískovec

755095 Starý Pelhřimov

755125 Starý Petřín

755133 Starý Ples

755168 Starý Poddvorov

718441 Starý Telečkov

755231 Starý Vestec

755265 Stařec

755281 Stařechovice

755290 Staříč

755320 Stašov

755311 Stašov u Zdic

755346 Statenice

755354 Stavenice

755362 Stavěšice

755371 Stéblová

755419 Stebno u Dubic

755443 Stehelčeves

609331 Stehlovice

755451 Stěžery

755478 Stěžírky

755486 Stěžov

648311 Stíčany

699888 Stichovice

755516 Stod

723029 Stojčín

755583 Stojíce

751073 Stojslavice

619094 Stoklasná Lhota

755605 Stonařov

755648 Stošíkovice na Louce

755745 Stožice

763683 Stračí

718297 Stradonice u Pátku

755800 Stradouň

755869 Strachoňovice

755885 Strachotice

623971 Strachovice

755915 Strakonice

756041 Strakov

756059 Straky

756067 Strančice

756105 Stránecká Zhoř

609269 Stránka u Brandýsa nad Labem

634221 Stranná u Telče

756211 Strašíce v Pošumaví

756288 Straškov

756300 Strašnov

756318 Strašov

756326 Stratov

756342 Stráž u Domažlic

756849 Stráž u Mirotic

756555 Stražisko

722961 Stražiště

631701 Stražiště u Drahobuze

661333 Stražiště u Jiviny

697168 Stražiště u Mladotic

756598 Strážkovice

756652 Strážnice na Moravě

756865 Strážovice

756857 Strážovice u Mirotic

717312 Strážovice u Pačejova

756938 Strměchy

756962 Strmilov

756971 Strojetice

621013 Stropčice

624535 Stropešín

603503 Struhadlo

757071 Struhařov u Benešova

757098 Struhy

796611 Strukov

757128 Strunkovice nad Blanicí

757179 Strunkovice nad Volyňkou

738565 Strýčice

757349 Strýčkovice

725528 Stržanov

757381 Středokluky

755958 Střela

627429 Střelecká

757438 Střelíce u Brna

757446 Střelíce u Jevišovic

757462 Střelíce u Litovle

757489 Střelské Hoštice

747050 Střelskohoštická Lhota

757501 Střemeníčko

629677 Střemchoví

757527 Střemošice

701416 Střeň

757586 Střezetice

757608 Střeziměř

655147 Střeziměřice

757624 Střezimíř

757705 Stříbrné Hory u Přibyslavi

757748 Stříbrnice nad Hanou

631361 Střídka

789658 Stříhanov

750701 Střihov

757985 Střítež pod Křemešníkem

758019 Střítež u Božejova

758027 Střítež u Černovic

757918 Střítež u Jihlavy

757870 Střítež u Poličky

639575 Střítež u Skutče

757926 Střítež u Třebíče

685402 Střítež u Volyně

608114 Střížkov u Bořeňovic

758078 Střížov

758035 Střížov nad Malší

758051 Střížov u Chotěboře

623903 Střížov u Třebíče

758132 Střížovice u Kvasic

751847 Střížovice u Pěnčína

758124 Střížovice u Plzně

751367 Střížovice u Snědovic

717843 Studánka

787337 Studánky u Všerub

686956 Studce

619361 Studenec

758299 Studenec u Třebíče

758396 Studénka nad Odrou

764043 Studénka u Štoků

736775 Studénky

758469 Studený

758582 Studnice

758477 Studnice u Lodhéřova

758540 Studnice u Náchoda

693855 Stupčice

601446 Stupešice

747785 Stupice

758671 Stvolny

758736 Sudice u Boskovic

758761 Sudislav nad Orlicí

758787 Sudkův Důl

758892 Sudovo Hlavno

758906 Sudslava

759023 Suchá Lhota

758965 Suchá u Havlíčkova Brodu

759015 Suchá u Jihlavy

729981 Suchdol

759163 Suchdol nad Odrou

759121 Suchdol u Konice

759082 Suchdol u Kutné Hory

777251 Suchdol v Moravském krasu

759210 Suchohrdly u Miroslavi

759228 Suchohrdly u Znojma

759244 Suchomasty

759279 Suchonice

759287 Suchov

759350 Sukorady u Mladé Boleslavi

716014 Suky

759414 Sulejovice

759457 Sulíkov

759481 Sulimov

759554 Sulovice

693901 Sušice

783471 Sutom

680613 Svárkov

759899 Svárov u Unhoště

759945 Svaryšov

759953 Svařeň

786641 Svařenice

647977 Svařenov

694088 Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše

620564 Svatava u Černovic

675237 Svatbín

641910 Svaté Pole u Horažďovic

760072 Svatkovice

760099 Svatobořice

688738 Svatoslav nad Jihlavou

760111 Svatoslav u Třebíče

760234 Svatý Jan nad Malší

760269 Svatý Jan pod Skalou

707601 Svatý Jiří

669288 Svatý Kopeček

694096 Svatý Mikuláš

644293 Svébohy

792772 Svémyslice

760293 Svépravice

760307 Svéradice

760315 Svésedlice

760323 Světce

629235 Světec u Dolního Jamného

787426 Světí

760391 Světice u Říčan

760510 Světlá nad Sázavou

687383 Světlá pod Blaníkem

760587 Světlice

760668 Světnov

651249 Svídnice u Kostelce nad Orlicí

760706 Svídnice u Slatiňan

760731 Svijanský Újezd

760749 Svijany

760765 Svinary

760790 Svinaře

760803 Svinařov u Kladna

760854 Svinčany

689335 Svinčice

760862 Svinětice

628441 Svinišťany

671703 Svinná u České Třebové

763845 Svinná u Štítar

760871 Svinný

715506 Svinov

760901 Sviny

760943 Svitávka

760951 Svitavy-město

760960 Svitavy-předměstí

761125 Svobodné Dvory

761231 Svojkovice na Moravě

757136 Svojnice

761338 Svojšice

761401 Svojšice u Choltic

761478 Svojšovice

761524 Svrabov

679402 Svrčov

628379 Svrčovec

761605 Svrkyně

645974 Svržno

761621 Svučice

761630 Sýčina

634123 Sylvárov

761788 Synčany

761818 Synkov

747572 Syrov

761826 Syrovátka

761834 Syrovice

Š

761907 Šafov

762814 Šachotín

607622 Šachov u Borohrádku

724459 Šamonice

762016 Šanov nad Jevišovkou

761958 Šanov u Rakovníka

762032 Šaplava

762041 Šaratice

762059 Šardice

795992 Šašovice

762075 Šatov

762156 Šebestěnice

762181 Šebetov

762211 Šebířov

762245 Šebkovice

773433 Šeborov

741876 Šemíkovice

707546 Šenov u Nového Jičína

754111 Šepetely

680788 Šerkov

733890 Šeřeč

762407 Šestajovice u Jaroměře

762423 Šetějovice

762458 Ševětín

631922 Šibanov

631931 Šidlákov

762482 Šimanov na Moravě

708721 Šimpach

757144 Šipoun

762661 Široký Důl

707783 Šitboř

762687 Šitbořice

762709 Škrdlovice

645567 Škrobočov

749800 Škrovád

681121 Škudly

762717 Škůdra

762733 Škvorec

762768 Škvořetice

762792 Šlapanice u Brna

762784 Šlapanice v Čechách

762822 Šlapanov

615412 Šlotava

615986 Šlovice u Bukovce

762831 Šlovice u Plzně

693987 Šmolovy u Havlíčkova Brodu

762920 Šonov u Nového Města nad Metují

762938 Šošůvka

704733 Špinov

734667 Štarnov u Přemyslovic

678651 Štědrá u Kynšperka nad Ohří

618551 Štědrovice

763241 Štěchov

763276 Štěchovice

763314 Štěměchy

640824 Štemplovec

763331 Štěnec

769444 Štěnkov

763349 Štěnovice

624055 Štěnovický Borek

680559 Štěpánov u Leštiny

763438 Štěpánov u Olomouce

763403 Štěpánov u Přelouče

791709 Štěpánov u Skutče

763489 Štěpánovice u Českých Budějovic

787515 Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou

767662 Štěpánovice u Klatov

600202 Štěpánovsko

763519 Štěpkov

763691 Štětí I

798843 Štětí II

785814 Štětovice

631221 Štíhlíce

678341 Štichov

763756 Štichovice

620301 Štipoklasy u Černín

665436 Štít

763870 Štítary na Moravě

763853 Štítary nad Radbuzou

736023 Štítov

763985 Štítov u Blovic

764051 Štoky

622818 Štolmíř

764116 Štramberk

764248 Šumice

764256 Šumná

764531 Švábov

673544 Švastalova Lhota

774138 Švejcarova Lhota

764621 Švihov u Klatov

764566 Švihov u Rakovníka

T

764701 Tábor

764825 Tachlovice

771511 Tajanov u Tupadel

765015 Tálín

746011 Talmberk

763861 Tasnovice

765104 Tasov

765091 Tasov nad Veličkou

765121 Tasovice nad Dyjí

765171 Tatce

618284 Tatouňovice

765252 Tavíkovice

672114 Tážaly

765279 Tažovice

647284 Tedražice

765309 Tehov u Říčan

785288 Těchařovice

765431 Těchlovice u Hradce Králové

603627 Těchnice

765449 Těchobuz

779636 Těchobuz II

721913 Těchobuzice

765457 Těchonice

765503 Těchoraz

765520 Těchov

765538 Telce

765546 Telč

765694 Telčice

765767 Telnice u Brna

765813 Temelínec

656666 Temešvár

765899 Těně

769592 Teplá u Třebenic

766429 Teplýšovice

766453 Terešov

766470 Terezín

766542 Terezín u Čejce

766631 Termesivy

766674 Těšany

766682 Těšenov

766704 Těšetice u Olomouce

766691 Těšetice u Znojma

698113 Těšetiny

674311 Těšínov u Protivína

641324 Těškov

766780 Těškovice

711365 Těškovice u Onšova

766798 Těšnovice

752924 Těšovice u Kolovče

766861 Tetčice

603511 Tetětice u Bezděkova

766917 Tetín u Berouna

766968 Tetov

767051 Tis u Habrů

733041 Tisek

767131 Tísek

767174 Tismice

767221 Tisová u Tachova

767263 Tisová u Vysokého Mýta

767310 Tisovec

673552 Tisovnice

767361 Tišice

631981 Tlestky

771414 Tlustovousy

767620 Tmaň

693022 Tobolka

767671 Točník u Klatov

767719 Tochovice

767727 Tomice u Dolních Kralovic

667641 Topol

767760 Topolany u Olomouce

767786 Tošovice

767841 Touchovice

601195 Tourov

767875 Toušice

767883 Touškov

767913 Toužetín

768014 Tovačov

628484 Tovéř

768049 Travčice

766810 Trávník

713066 Trávník u Osic

768057 Trboušany

768154 Trhové Sviny

768251 Trhový Štěpánov

768286 Trnava u Třebíče

744794 Trnávka

768316 Trnávka u Lipníka nad Bečvou

768308 Trnávka u Nového Jičína

659533 Trnčí

768324 Trněný Újezd

790451 Trněný Újezd u Zákolan

768359 Trnov

660183 Trnová u Jíloviště

682870 Trnová u Polep

768413 Trnovany u Litoměřic

768421 Trnové Pole

768511 Trojany u Mladotic

768529 Trojovice

768537 Trokavec

768553 Troskotovice

768618 Trotina

768669 Troubelice

768685 Troubky nad Bečvou

768715 Troubsko

768740 Trpín

760714 Trpišov

768855 Trstěnice u Litomyšle

768863 Trstěnice u Moravského Krumlova

768871 Tršice

769002 Trusnov

724246 Tržek

698440 Tržek u Litomyšle

769355 Třebařov

769363 Třebčín

769398 Třebeč

769452 Třebechovice pod Orebem

769487 Třebelovice

769606 Třebenice

769631 Třebenice na Moravě

769649 Třebestovice

647047 Třebeš

617776 Třebešice

769673 Třebešov

769703 Třebětice

769690 Třebětice u Dačic

769738 Třebíč

623768 Třebíčský Číchov

770001 Třebichovice

702994 Třebíšov

770019 Třebiště

770027 Třebívlice

724467 Třebkov

770116 Třebnice

770108 Třebnice u Domažlic

770159 Třeboc

770175 Třebohostice

770221 Třebomyslice u Horažďovic

770361 Třebonín

731528 Třeboradice

755087 Třebosice

770396 Třebotov

662216 Třebotovice

770442 Třeboutice

770451 Třebovětice

770469 Třebovice

770523 Třebsko

770531 Třebusice

770591 Třebušín

634387 Třebutičky

692506 Třebýcina

621021 Třebýcinka

770612 Třemblat

770698 Třemošná

770710 Třemošnice

637467 Třesov

770761 Třešť

770795 Třeština

770809 Tři Dvory

621056 Tři Dvory u Litovle

736406 Tříklasovice

771163 Třtěno

688614 Třtí

758558 Třtice nad Olešnicí

771210 Tučapy u Holešova

771201 Tučapy u Soběslavi

771244 Tučín

771261 Tuhaň

771341 Tuchoměřice

771384 Tuchoraz

781606 Tuchotice

771422 Tuklaty

771431 Tukleky

771449 Tulešice

771465 Tuněchody

771520 Tupadly u Klatov

738573 Tupesy

771546 Tupesy u Přelouče

711284 Turkovice u Ondřejova

771597 Turkovice u Přelouče

723908 Turov

771732 Turov nad Loučnou

705888 Turovec

771741 Turovka

771759 Tursko

612171 Tuřany

771856 Tuřice

761346 Tušovice

771961 Tutleky

791326 Tužice

771970 Tvarožná

771988 Tvarožná Lhota

771996 Tvorovice

772003 Tvořihráz

648221 Tvrdín

772020 Tvrdonice

772062 Tvrzice

688789 Týmová Ves

769941 Týn u Třebíče

772259 Týnčany

772321 Týnec na Moravě

772356 Týnec nad Labem

772399 Týnec nad Sázavou

772267 Týnec u Dobrovice

639222 Týnec u Hliněného Újezdu

772313 Týnec u Janovic nad Úhlavou

772411 Týneček

735248 Týnice

772429 Týniště nad Orlicí

690864 Týniště u Malešova

772437 Týnišťko

717321 Týřovice u Pačejova

U

772551 Úboč

600776 Udeříce

772763 Uhelná Příbram

772780 Úherce

717576 Úherce u Panenského Týnce

772810 Uherčice u Hustopečí

772836 Uherčice u Znojma

772976 Uhersko

773131 Uherský Ostroh

773182 Uhlířská Lhota

773212 Uhlířské Janovice

773239 Úholičky

773247 Úhonice

667757 Úhořilka

672190 Úhrov

773298 Úhřetice

773301 Úhřetická Lhota

773379 Uhřice u Kyjova

773387 Uhřičice

773425 Uhříněves

773441 Uhřínov u Velkého Meziříčí

773492 Uhřínovice u Jihlavy

784214 Uhřínovice u Voděrad

773778 Újezd nad Lesy

773719 Újezd nad Rokytnou

773905 Újezd u Brna

773913 Újezd u Černé Hory

773573 Újezd u Hořovic

773654 Újezd u Hradce Králové

625361 Újezd u Chanovic

773948 Újezd u Chocně

677451 Újezd u Kunštátu

773581 Újezd u Luštěnic

773646 Újezd u Manětína

773760 Újezd u Mohelnice

773689 Újezd u Přelouče

773662 Újezd u Sezemic

773751 Újezd u Uničova

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou

720241 Újezdec

643238 Újezdec u Horních Krut

681075 Újezdec u Hořiček

721701 Újezdec u Kardašovy Řečice

774049 Újezdec u Litomyšle

773590 Újezdec u Luštěnic

700762 Újezdec u Měcholup

774014 Újezdec u Mělníka

698121 Újezdec u Mochtína

772071 Újezdec u Tvrzic

774103 Ujkovice

774146 Úlehle

734489 Úlehle u Předslavic

774219 Úlice

772569 Úlíkov

603350 Úloh

740268 Úlovice

774278 Úmonín

774294 Úmyslovice

774308 Únanov

774341 Unčovice

774359 Únějovice

774421 Únětice u Blovic

774413 Únětice u Prahy

774499 Unhošť

770183 Únice

774502 Uničov

774634 Unín

774642 Unkovice

774669 Úpohlavy

708836 Úpor

718734 Urbaneč

774685 Urbanice

732923 Urbanice u Praskačky

774693 Urbanov

651290 Úročnice

774740 Úsilov

774766 Úsobí

774782 Úsov-město

774791 Úsov-Židovská obec

774812 Ústaleč

667684 Ústí nad Mží

774821 Ústí u Humpolce

775428 Ústín

775436 Ústrašice

775444 Ústrašín

742376 Ústup

775541 Útěchov u Moravské Třebové

778371 Útěchovice pod Stražištěm

775576 Útěchovice u Hořepníku

775592 Útěchovičky

775622 Úterý

672327 Útěšov

775649 Utín

775665 Útušice

775738 Úvaly u Prahy

775771 Uzenice

775886 Úžice u Kralup nad Vltavou

775860 Úžice u Kutné Hory

V

775924 Vacanovice

644536 Vacenovice

775932 Vacenovice u Kyjova

775959 Václavice u Benešova

655031 Václavov u Chvaletína

776050 Václavy

776092 Vacov

701181 Vacovice

629511 Vacovy

625400 Vadčice

709671 Vadín

776165 Val u Dobrušky

701602 Valdíkov

776599 Valeč u Hrotovic

776742 Valtrovice

776785 Vamberk

776793 Vanice

776831 Vanovice

639010 Vápno

776955 Vápno u Přelouče

776963 Vápovice

930571 Varhošť u Města Libavá

750883 Varvažov

777161 Vatín

777218 Vavřinec

777269 Vavřinec na Moravě

777331 Vážany nad Litavou

777285 Vážany u Boskovic

777382 Včelná

771538 Věckovice u Janovic nad Úhlavou

761192 Veclov u Svojetína

777501 Vědlice

777510 Vědomice

777536 Vedrovice

777609 Vejvanov

777625 Vejvanovice

726583 Věkoše

777633 Velatice

712728 Velběhy

666556 Veleboř

777668 Velečín

777757 Veleň

777765 Velenice

777781 Velenka

777803 Velenovy

746339 Velešice

646296 Velešice u Hoštky

717339 Velešice u Pačejova

777854 Velešín

781100 Velešov

777897 Velešovice

777927 Veletov

777951 Velichovky

606961 Veliká

777960 Veliká Ves u Prahy

778036 Velim

778052 Veliny

778109 Veliš

655155 Velká Bukovina u Chvalkovic

778281 Velká Bystřice

619795 Velká Čermná nad Orlicí

778354 Velká Chmelištná

778389 Velká Chyška

778419 Velká Jesenice

778486 Velká Kraš

778494 Velká Lečice

618667 Velká Ledská

778575 Velká Losenice

778583 Velká nad Veličkou

778150 Velká nad Vltavou

778591 Velká Polom

792942 Velká Rovná

712931 Velká Turná

778168 Velká u Milevska

778656 Velká Ves

778664 Velké Albrechtice

778672 Velké Bílovice

623555 Velké Číčovice

778770 Velké Heraltice

778800 Velké Hostěrádky

778834 Velké Hydčice

778842 Velké Chvalovice

779041 Velké Koloděje

779091 Velké Meziříčí

779229 Velké Němčice

779245 Velké Pavlovice

779342 Velké Popovice

779369 Velké Přílepy

779377 Velké Přítočno

603163 Velké Výkleky

723550 Velké Zboží

779491 Velký Beranov

779539 Velký Bor u Horažďovic

625728 Velký Dešov

779598 Velký Chlumec

779628 Velký Ježov

634158 Velký Karlov

779687 Velký Osek

779695 Velký Pěčín

779717 Velký Rybník u Humpolce

779776 Velký Třebešov

779784 Velký Týnec

779792 Velký Újezd

667811 Velký Újezd u Kojatic

616435 Velký Újezd u Litoměřic

779831 Velký Vřešťov

666581 Velmovice

779857 Veltěže

779865 Veltruby

779873 Veltrusy

779971 Vémyslice

779989 Vendolí

671428 Vepice

780049 Vepříkov

780057 Vepřová

780073 Verdek

614688 Vernéřovice

780260 Věrovany

780341 Veřechov

605689 Ves Blížkovice

672157 Vesce pod Řípem

780391 Vesce u Dačic

780464 Vesce u Moravských Budějovic

723037 Vesce u Počátek

670243 Vesec

780511 Veselá u Častrova

746860 Veselá u Sedletína

780685 Veselí nad Lužnicí

780723 Veselí nad Moravou

777277 Veselice na Moravě

778427 Veselíce nad Metují

723487 Veselice u Havlíčkova Brodu

688690 Veselíčko

780839 Veselíčko u Milevska

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou

780731 Veselí-Předměstí

780961 Veselý Žďár

780979 Veská

638552 Véska u Oder

781011 Vestec nad Mrlinou

681083 Vestec u Hořiček

649066 Vestec u Hřiměždic

654361 Vestec u Chrudimi

790681 Vestec u Jaroměře

798428 Vestec u Mezna

658570 Vestecká Lhotka

602574 Věstoňovice

781096 Věteřov

785938 Vetlá

781118 Větrný Jeníkov

752401 Větrov u Solenic

781126 Větrušice u Klecan

781151 Větřkovice u Vítkova

781282 Vevčice

781304 Veverská Bítýška

747351 Věvrov

781321 Věž

606740 Věžky u Přerova

781355 Věžná

781410 Věžnice

781428 Věžnička

781444 Vchynice

781452 Víceměřice

629448 Vícenice u Dolních Lažan

767689 Vícenice u Klatov

781487 Vícenice u Náměště nad Oslavou

620891 Víckovice

661341 Vicmanov

781495 Vícov

781541 Vídeň

781657 Vidice

781614 Vidice u Kutné Hory

781690 Vidlatá Seč

741621 Vidov

604933 Vidovle

781851 Vílanec

781878 Vilantice

781975 Vilémov u Golčova Jeníkova

649414 Vilémov u Humpolce

782009 Vilémov u Litovle

620904 Vilémovice u Červených Janovic

782033 Vilémovice u Macochy

782050 Vilice

782076 Vílov

782181 Vinary u Smidar

782190 Vinary u Vysokého Mýta

782297 Vinaříce u Dobrovice

782271 Vinaříce u Kladna

782319 Vinaříce u Loun

782246 Vinaříce u Suchomast

772364 Vinaříce u Týnce nad Labem

693308 Vinice u Městce Králové

782360 Viničně Šumice

721921 Vinné

782378 Vinoř

782394 Vintířov

698008 Víska

782581 Víska u Frýdlantu

705861 Víska u Chotěboře

667030 Víska u Kněžic

637190 Víska u Litovle

782513 Víska u Strakonic

768545 Vísky

782530 Vísky u Letovic

782602 Višňové

753041 Vítání

782637 Vitčice na Moravě

782670 Vitějovice

782831 Vitice

782858 Vitice u Humpolce

674079 Vitice u Vodňan

782998 Vítkov

672467 Vitonice na Hané

605522 Vitonice u Blažejovic

783145 Vitonice u Znojma

718530 Vítovice u Pavlovic

783200 Vižina

759864 Vížka

783218 Vlačice

783234 Vladislav

671436 Vladyčín

688894 Vlachov

783307 Vlasatice

689998 Vlásenice u Makova

783323 Vlásenice u Pelhřimova

619396 Vlásenice-Drbohlavy

713252 Vlastec

783463 Vlastibořice

783480 Vlastislav

750379 Vlastkovec

783544 Vlašim

783617 Vlčatín

783625 Vlčetín

783641 Vlčeves

783650 Vlčí

783692 Vlčí Habřina

651761 Vlčí u Chlumčan

783838 Vlčkov

732931 Vlčkovice u Praskačky

783897 Vlčnov

712094 Vlčnov u Chrudimi

755044 Vlčnov u Starého Jičína

783919 Vlčtejn

673561 Vletice

628671 Vliněves

783943 Vlkančice

707791 Vlkanov u Nového Kramolína

784010 Vlkava

784028 Vlkonice

626864 Vlkosovice

784036 Vlkoš u Kyjova

784052 Vlkoš u Přerova

603171 Vlkov nad Lesy

784095 Vlkov pod Oškobrhem

618292 Vlkov u Čakova

784079 Vlkov u Jaroměře

791547 Vlková

793922 Vlkovice

784184 Vnorovice

745529 Voděrádky

784231 Voděrady u Českých Heřmanic

689114 Voděrady u Luštěnic

784222 Voděrady u Rychnova nad Kněžnou

784273 Vodice u Tábora

784281 Vodňany

627623 Vodní Újezd

756296 Vodochody

784362 Vodochody u Prahy

674460 Vodranty

784427 Vochov

705632 Vojenice

784524 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

784567 Vojkovice u Židlochovic

674354 Vojnice

670995 Vojnice u Koštic

784583 Vojnice u Olomouce

671002 Vojničky

784621 Vojslavice nad Želivkou

784656 Vojtěchov u Hlinska

650277 Vojtěchov u Konice

744654 Vokov u Rynárce

784672 Volárna

784796 Voleč

784834 Volenice

723118 Volenice u Počedělic

784851 Voletice

673501 Volichov

778443 Volovka

666637 Voltýřov

784958 Volyně

784982 Vonoklasy

764647 Vosí

785041 Votice

605964 Votuz

785164 Vraclav

785172 Vracov

785199 Vracovice

642622 Vracovice u Horního Břečkova

701017 Vračkovice

785211 Vračovice

785237 Vrahovice

785253 Vraňany

785296 Vrančice

785318 Vrané nad Vltavou

791555 Vranice

721069 Vranice u Humpolce

785326 Vranín

675920 Vránov

785415 Vranov nad Dyjí

785431 Vranová u Letovic

785512 Vranovice nad Svratkou

785555 Vranovská Ves

785563 Vraný

665177 Vrapice

785580 Vratěnín

693782 Vratišov u Mezné

767182 Vrátkov

785717 Vráž u Berouna

785733 Vráž u Písku

629375 Vraždovy Lhotice

785741 Vražkov

653471 Vrážná

721441 Vrážné nad Střelou

785768 Vražné u Oder

785822 Vrbátky

785865 Vrbatův Kostelec

651257 Vrbice u Kostelce nad Orlicí

680567 Vrbice u Leštiny

700266 Vrbice u Mšeného-lázní

785881 Vrbice u Poděbrad

785946 Vrbice u Roudnice nad Labem

776114 Vrbice u Vacova

785962 Vrbice u Velkých Pavlovic

785989 Vrbičany

785997 Vrbičany u Lovosic

726125 Vrbka u Postoloprt

741817 Vrbka u Roudníčku

786039 Vrbno nad Lesy

645346 Vrbno u Mělníka

701751 Vrbová

786101 Vrbová Lhota

786128 Vrbovec

786284 Vrhaveč u Klatov

786381 Vrchoslavice

786527 Vrchoviny

786535 Vrchy

786608 Vršce

791091 Vršice

786616 Vršovice u Loun

786632 Vršovka

635553 Vrtěšice

786659 Vrutice

662569 Vržanov

786667 Vřesce

759465 Vřesice

786683 Vřesina u Bílovce

607967 Vřeskovice

782866 Vřesník

786977 Vsisko

786985 Vstiš

787019 Všebořice u Dolních Kralovic

787043 Všechlapy nad Blanicí

681792 Všechlapy u Libčevsi

787051 Všechlapy u Nymburka

734497 Všechlapy u Volyně

787078 Všechovice u Tišnova

787094 Všechromy

787108 Všejany

787159 Všelibice

796581 Všeliby

787272 Všenory

787281 Všepadly

787299 Všeradice

787345 Všeruby u Kdyně

672424 Všesoky

787434 Všestary

787396 Všestary u Říčan

787451 Všestudy u Veltrus

677256 Všešímy

787485 Všetaty

704148 Všetice

641057 Všetuly

787507 Vtelno

678325 Vůsí

787523 Výčapy

787531 Vydří

787540 Vyhnanice u Voděrad

631442 Vyhnánov

787558 Vykáň

787591 Vyklantice

787604 Výkleky

787671 Výrava

787698 Výrov u Kralovic

694525 Výrov u Milavčí

787701 Výrovice

787752 Vyskytná

787779 Vyskytná nad Jihlavou

691526 Vysočany u Manětína

790320 Vysočany u Nového Bydžova

787850 Vysočany u Znojma

788040 Vysoká Lhota

788074 Vysoká Libyně

788082 Vysoká nad Labem

695785 Vysoká u Havlíčkova Brodu

716341 Vysoká u Holic

721018 Vysoká u Jihlavy

788201 Vysoká u Příbramě

723207 Vysoké

788210 Vysoké Chvojno

788228 Vysoké Mýto

721301 Vysoké Sedliště

788333 Vysoké Studnice

788392 Vysokov

788414 Vysoký Chlumec

788457 Vysoký Újezd nad Dědinou

788449 Vysoký Újezd u Berouna

688924 Výsonín

788465 Vystrčenovice

671533 Vystrkov

668869 Vystrkov u Humpolce

788473 Vyšehněvice

685127 Vyšehorky

788503 Vyšehořovice

788546 Vyšetice

700908 Výšice

788554 Vyškov u Počerad

749737 Výškovice u Slatiny

708135 Výžerky

789038 Vyžice

Z

707210 Zábědov

789054 Zábeštní Lhota

789208 Záblatí u Osové Bítýšky

725633 Záblatí u Ponědraže

789232 Zábludov

789241 Záborná

789259 Záborná Lhota

789348 Záboří nad Labem

789283 Záboří u Českých Budějovic

666785 Záboří u Kel

674320 Záboří u Protivína

712795 Zábrdí u Osečné

676306 Zábrdovice u Křince

798754 Zábrdovice u Vedrovic

789429 Zábřeh na Moravě

768626 Zábřezí

601322 Zadní Hrádek

669962 Zadní Chlum

745278 Zadní Kopanina

724998 Zadní Lomná

701858 Zadní Ptákovice

725005 Zadní Střítež

789593 Zadní Třebaň

692620 Zadní Újezd

700568 Zadní Vydři

770191 Zadní Zborovice

789607 Zadní Zhořec

768367 Zádolí u Trnova

789666 Zádolí u Vysokého Mýta

789674 Zadražany

789798 Zahorčice u Volyně

785121 Zahorčice u Vrábče

698156 Záhorkovice

768375 Záhornice

789828 Záhornice u Městce Králové

789909 Zahořany

789925 Zahořany u Domažlic

789941 Zahořany u Litoměřic

697656 Zahořany u Mníšku pod Brdy

721727 Záhoří

789950 Záhoří u Humpolce

694878 Záhoří u Miličína

706965 Záhořice

655481 Záhostice

685704 Záhrad'

629383 Zahrádčice

738395 Zahradiště

624098 Zahrádka u Čížkova

670251 Zahrádka u Kovářova

695335 Zahrádka u Mirkovic

719919 Zahrádka u Petrovic

775606 Zahrádka u Pošné

790249 Zahrádky

790303 Záchlumí

790311 Zachotín

790338 Zachrašťany

790346 Zaječí

737071 Zaječice

790362 Zaječice u Chrudimi

790401 Zájezd u Buštěhradu

790419 Zájezdec

790435 Zajíčkov

790486 Zákřov

658464 Zalažany

790575 Zálesí u Bítova

632295 Zálesí u Drážova

631299 Zálesí u Dvora Králové

790630 Zálezlice

662224 Zaliny

790699 Zaloňov

790729 Zálší

790745 Zálší u Chocně

747611 Zálší u Sepekova

790761 Zalužany

790851 Záluží u Budislavě

619230 Záluží u Čelákovic

790770 Záluží u Hořovic

627909 Záluží u Roudnice nad Labem

770701 Záluží u Třemošné

790834 Záluží u Vodňan

795453 Zámek Žďár

790915 Záměl

722880 Zámělíč

790958 Zámrsk

609226 Zápy

790982 Zárubice

790991 Zárybničná Lhota

791016 Záryby

791024 Zářecká Lhota

641928 Zářečí u Horažďovic

604127 Zaříčany

762229 Záříčí u Mladé Vožice

703923 Záseka

791181 Zašovice

760536 Závidkovice

791245 Zavidov

695084 Závist

679241 Závist u Velkého Meziříčí

791261 Závišice

791334 Zavlekov

641626 Závraty

662704 Zavržice

791385 Zbelítov

654094 Zbenice

606286 Zbenické Zlákovice

602698 Zběšice

791440 Zběšičky

791458 Zbilidy

791466 Zbinohy

791563 Zbizuby

791571 Zblovice

680753 Zboněk

791601 Zbonín

791610 Zborná

791644 Zborov

721484 Zborovy

600806 Zboží

667234 Zbožice

791687 Zbožíčko

791717 Zbožnov

791733 Zbraslav

791920 Zbrašín

762164 Zbudovice

791962 Zbuzany

619035 Zbynice

786241 Zbyslav

693910 Zbyslavec

792004 Zbyslavice

792128 Zbýšov

792110 Zbýšov u Oslavan

792098 Zbýšov v Čechách

735566 Zdaboř

792187 Zdebuzeves

792250 Zdechovice

792268 Zdelov

792276 Zdemyslice

792284 Zdenice

792292 Zdeňkov

661627 Zderadinky

661651 Zderadiny

719234 Zderaz

668133 Zderaz u Kolešovic

725161 Zdeslav

792357 Zdeslav u Rakovníka

620327 Zdeslavice u Černín

651362 Zdeslavice u Chlístovic

792365 Zdešov

792381 Zdětín na Moravě

792373 Zdětín u Benátek nad Jizerou

792411 Zdiby

792446 Zdice

749966 Zdiměřice u Načeradce

689262 Zdislav

792608 Zdislavice u Herálce

792578 Zdislavice u Vlašimi

768634 Zdobin

792705 Zduchovice

797642 Zehuby

784966 Zechovice

645354 Zelčín

689203 Zelené

792781 Zeleneč

792799 Zeměchy u Kralup nad Vltavou

660213 Zeměchy u Loun

673579 Zhoř nad Vltavou

620912 Zhoř u Červených Janovic

792900 Zhoř u České Třebové

792926 Zhoř u Jihlavy

709981 Zhoř u Mladé Vožice

792951 Zhoř u Pacova

792918 Zhoř u Rohozce

691933 Zhoř u Tábora

781941 Zhoř u Vilémova

693596 Zhořec u Manětína

792969 Zhořec u Pacova

657611 Zhůř

738751 Zibohlavy

668583 Zichov

792985 Zichovec

793043 Zlatá Koruna

793205 Zlátenka

621749 Zlíč

793264 Zličín

759872 Zliv nad Mží

624209 Zlivice

655376 Zlončice

793345 Zlonín

793353 Zlosyň

793388 Zminný

725749 Zmišovice

793400 Znětínek

793426 Znojmo-Hradiště

793574 Znojmo-Louka

793418 Znojmo-město

630675 Znosim

660736 Zorkovice

793698 Zubčice

793736 Zubří u Nového Města na Moravě

793809 Zvěrkovice u Moravských Budějovic

793825 Zvěrotice

655279 Zvěřetice

793833 Zvěřínek

793876 Zvěstov

793892 Zvěstovice

793931 Zvíkov u Lišova

793981 Zvíkovské Podhradí

793990 Zvírotice

744395 Zvole

794082 Zvole nad Pernštejnem

794058 Zvole u Prahy

794091 Zvole u Zábřeha

794104 Zvoleněves

794112 Zvolenovice

741400 Zvonovice

762725 Zvotoky

Ž

794121 Žabčice

794171 Žabovřesky nad Ohří

794163 Žabovřesky u Českých Budějovic

686891 Žádlovice

704504 Žákava

794295 Žáky

794350 Žalkovice

742511 Žalov

695343 Žaltice

672432 Žandov

794589 Žár u Čkyně

794546 Žár u Nových Hradů

794597 Žáravice

794627 Žarošice

794724 Žatčany

794945 Žatec na Moravě

794953 Ždánice u Kouřimi

781983 Ždánice u Vilémova

795224 Žďár nad Orlicí

795194 Žďár u Blanska

739979 Žďár u Kaplice

765465 Žďár u Nalžovských Hor

795101 Žďár u Protivína

795089 Žďár u Rakovníka

795500 Žďárec u Skutče

795607 Ždírec na Moravě

795640 Ždírec nad Doubravou

660027 Ždírec u Pohledu

795682 Žebnice

701939 Žebrák u Nečína

789917 Žebrákov u Zahořan

795739 Žehuň

795798 Žehušice

795801 Želatovice

654965 Želčany

795828 Želeč u Tábora

774677 Želechovice

795852 Želechovice u Uničova

795917 Želenice

795933 Želenice u Mostu

795968 Želešice

796000 Želetava

796018 Želetice u Kyjova

796026 Želetice u Znojma

671011 Želevice

796042 Železná

796107 Železné

796115 Železné Horky

681733 Želí

796271 Želiv

683213 Želkovice u Libomyšle

796361 Želkovice u Loun

796409 Ženklava

796441 Žeravice

796450 Žeraviny

796468 Žerčice

701718 Žernovice

796557 Žernovník u Černé Hory

796603 Žerotice

796620 Žerotín

717584 Žerotín u Panenského Týnce

796654 Žerůtky

796662 Žerůtky u Znojma

616681 Žerůvky

796689 Žežice

762431 Žibřidovice

796701 Židlochovice

796794 Židovice nad Labem

640182 Židovice u Hnojnic

796905 Žihobce

693235 Žichov

796930 Žichovice

751553 Žíňany

634093 Žirecká Podstráň

634085 Žireč Městys

634131 Žireč Ves

797138 Žirov

797154 Žirovnice

777226 Žíšov

797197 Žitenice

797286 Žitovlice

797332 Živanice

797367 Životice u Kasejovic

797481 Žiželice nad Cidlinou

797596 Žižkovo Pole

797618 Žlebské Chvalovice

797651 Žleby

797707 Žlunice

797782 Žopy

794554 Žumberk u Nových Hradů

632392 Županovice

655091 Županovice u Dešné

“.

22. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 1

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých travních porostech

Klimatický region*Minerální dusíkatá hnojivaHnojiva s rychle uvolnitelným dusíkemHnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem***
0 - 51. 11. - 15. 2.
(1. 11. - 31. 1.**)
15. 11. - 15. 2.
(15. 11. - 31. 1.**)
15. 12. - 15. 2.
6 - 71. 11. - 28. 2.
(1. 11. - 15. 2.**)
15. 11. - 28. 2.
(15. 11. - 15. 2.**)
15. 12. - 28. 2.
8 - 915. 10. - 28. 2.
(15. 10. - 15. 2.**)
5. 11. - 28. 2.
(5. 11. - 15. 2.**)
15. 12. - 28. 2.

Vysvětlivky:

* první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem ozimých plodin.

*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.“.

23. V příloze č. 2 tabulka č. 6 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 6

Maximální celková dávka dusíku v období po sklizni hlavních plodin

Způsob hnojeníI.
aplikační pásmo
II.
aplikační pásmo
III. aplikační pásmo
a) půdy se středním rizikem infiltraceb) půdy s vysokým rizikem infiltrace
A*B*A*B*A*B*A*B*
1. K ozimé plodině následující po obilnině60120501004080400
2. K ozimé plodině následující po jiné předplodině než je obilnina4080306015**015**0
3. K meziplodinám, s výjimkou čistých porostů jetelovin a luskovin nebo k podpoře rozkladu slámy***, s výjimkou slámy luskovin, olejnin a jetelovin pěstovaných na semeno601205010040804080
4. Pro následné jarní plodiny (použití hnojiv je možné až od 1. října)****010008008000

Vysvětlivky:

* A. maximální celková dávka dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha.
B. maximální celková dávka celkového dusíku ve hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N/ha.

** v případě hnojení pro cibuli ozimou a česnek ozimý je maximální dávka 40 kg N/ha.

*** použití minerálních dusíkatých hnojiv k podpoře rozkladu slámy je možné v případě, že bude následovat ozimá plodina nebo meziplodina ponechaná na zemědělském pozemku minimálně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

**** hnojení ve III. aplikačním pásmu v období do 31. října pro klimatické regiony 0-7 nebo do 20. října pro klimatické regiony 8-9 je možné s inhibitorem nitrifikace, a to při použití dávkovacího zařízení pro řízenou homogenizaci a v dávce uvedené v příbalovém letáku nebo na schválené etiketě.“.

24. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „hnojení jednotlivých plodin“ nahrazují slovy „přívodu dusíku“.

25. V příloze č. 3 tabulka č. 4 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 4

Výnosy plodin a limity přívodu dusíku v hospodářském roce pro jednotlivé výnosové hladiny

PlodinaVýnosové hladiny
123
t/hakg N/hat/hakg N/hat/hakg N/ha
1.Pšenice ozimá potravinářskádo 6,01706,0-8,0200nad 8,0230
2.Pšenice ozimá nepotravinářskádo 6,01506,0-8,0180nad 8,0200
3.Pšenice jarnído 4,01104,0-6,0130nad 6,0145
4.Žitodo 4,51154,5-6,5135nad 6,5145
5.Ječmen ozimýdo 5,51355,5-7,5160nad 7,5175
6.Ječmen jarní sladovnickýdo 4,51004,5-6,8125nad 6,8135
7.Ječmen jarní krmnýdo 4,51154,5-7,0145nad 7,0160
8.Ovesdo 3,51103,5-5,0125nad 5,0140
9.Tritikáledo 4,51254,5-6,5150nad 6,5165
10.Kukuřice na zrnodo 8,01908,0-10,5220nad 10,5240
11.Kukuřice na siláždo 4019040-50220nad 50240
12.Brambory ranédo 2010020-30130nad 30160
13.Brambory sadbovédo 2010020-30125nad 30150
14.Brambory ostatnído 3014030-40170nad 40190
15.Cukrovkado 6517065-80190nad 80210
16.Krmná řepado 3510035-50130nad 50150
17.Řepkado 3,02003,0-4,0220nad 4,0230
18.Slunečnicedo 2,51002,5-3,5110nad 3,5130
19.Mákdo 0,81000,8-1,2120nad 1,2140
20.Hořčicedo 1,0801,0-1,385nad 1,390
21.Lendo 1,5801,5-2,085nad 2,090

Vysvětlivky:

Limit přívodu dusíku ve výnosové hladině 1 se vztahuje k uvedenému výnosu a ve výnosové hladině 2 k výnosu na horním okraji uvedeného rozmezí. Ve výnosové hladině 3 se limit vztahuje k výnosu o 30 % vyššímu, než je uvedeno.“.

26. V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 5

Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám nebo kulturám v hospodářském roce bez ohledu na výnosové hladiny

Plodina/kulturaLimit přívodu dusíku (kg N/ha)
1. Luskoviny - mimo hrách zahradní, fazol zahradní a sóju40
2. Sója80
3. Jetel, vojtěška*40
4. Trávy na orné půdě200
5. Trvalé travní porosty160
6. Jahody100

Vysvětlivka:

* Do limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.“.

27. V příloze č. 3 tabulce č. 6 se za tabulku doplňují vysvětlivky, které znějí

„Vysvětlivky:

Limit přívodu dusíku pro nízký výnos se vztahuje k uvedenému výnosu a pro střední výnos k výnosu na horním okraji uvedeného rozmezí. Limit pro vysoký výnos se vztahuje k výnosu o 20 % vyššímu, než je uvedeno.“.

28. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Plodiny vázající vzdušný dusík

Plodiny vázající vzdušný dusík
1.Bob
2.Cizrna
3.Cičorka
4.Čočka
5.Fazol
6.Hrách (včetně pelušky)
7.Hrachor
8.Jestřabina
9.Jetel
10.Komonice
11.Kozinec
12.Lupina
13.Pískavice
14.Ptačí noha
15.Sója
16.Štírovník
17.Tolice (včetně vojtěšky)
18.Úročník
19.Vičenec
20.Vikev

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Bilance dusíku na úrovni obchodního závodu za hospodářský rok

Vstupy dusíku v hospodářském roce jsou v rámci bilance dusíku porovnávány s výstupy dusíku v produktech sklizených ve stejném hospodářském roce nebo do konce kalendářního roku, ve kterém tento hospodářský rok končí. Hodnoty v tabulkách č. 2 až 4 se uvádějí zaokrouhlené na 1 desetinné místo.

Tabulka č. 1

Obchodní závod
Hospodářský rok

Tabulka č. 2 Výpočet vstupů a výstupů dusíku (v tunách N za obchodní závod)

Vstupy celkového dusíkuVýstupy dusíku
č.Položkat Nč.Položkat N
1.Minerální hnojiva1.Hlavní sklizňové produkty*
2.Statková hnojiva, s výjimkou rostlinných zbytků**2.Vedlejší sklizňové produkty*
3.Organická hnojiva**Celkové výstupy dusíku (B)
(součet hodnot v řádcích č. 1 a 2)
4.Organominerální hnojiva**
5.Upravené kaly**
6.Přívod dusíku symbiotickou fixací N***
Celkové vstupy dusíku (A)
(součet hodnot v řádcích č. 1 až 6)

Tabulka č. 3 Výpočet celkové bilance dusíku (v tunách N za obchodní závod)

č.Položkat N
1.Rozdíl mezi celkovými vstupy dusíku (A) a celkovými výstupy dusíku (B) z tabulky č. 2
2.Neovlivnitelné ztráty****
Výsledek celkové bilance dusíku
(od hodnoty v 1. řádku se odečte hodnota ve 2. řádku)

Tabulka č. 4 Výpočet průměrné bilance dusíku (v kg N/ha obchodního závodu)

č.PoložkaHodnota
1.Započítaná plocha zemědělské půdy (§ 7a) v ha
2.Výsledek celkové bilance dusíku z tabulky č. 3 v přepočtu na kg N
Výsledek průměrné bilance dusíku v kg N/ha zemědělské půdy
(hodnota celkové bilance dusíku ve 2. řádku se vydělí hodnotou v 1. řádku)

Vysvětlivky:

* výpočet výstupů dusíku na základě údajů o sklizených produktech a údajů o průměrném odběru živin v rostlinných produktech podle tabulky č. 5, případně podle výsledků vlastních analýz; nezapočítává se výstup dusíku v rostlinách spasených zvířaty.

** výpočet přívodu celkového dusíku na základě údajů o spotřebě hnojiv a upravených kalů z evidence obchodního závodu a údajů o průměrném přívodu dusíku podle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, případně podle údajů z příbalového letáku nebo výsledků vlastních analýz; nezapočítává se přívod dusíku pasenými zvířaty.

*** průměrný roční přívod dusíku symbiotickou fixací vzdušného dusíku ve výši 240 kg N/ha víceletých čistých porostů jetelovin nebo 80 kg N/ha ostatních hlavních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami.

**** v případě nezaviněného snížení výnosů plodin lze uplatnit neovlivnitelné ztráty ve výši rozdílu výstupu dusíku v průměrném výnosu plodin v obchodním závodu za poslední pětileté období a výstupu dusíku ve výnosu plodin v nepříznivých podmínkách konkrétního hospodářského roku, pokud je nejméně o 30 % nižší; při pěstování polní zeleniny lze na každý hektar zeleniny odečíst roční ztráty ve výši 60 kg N/ha.

Tabulka č. 5 Průměrný odběr živin ve sklizených produktech

PlodinaProdukt1)Obsah sušiny
(%)
Poměr hlavního produktu k vedlejšímu produktuPrůměrný odběr živin2)
(kg/t)
NPK
A. Obilniny
1.Pšenice ozimá potravinářskázrno8620,42,93,5
sláma914,70,611,1
celkem1,0:0,924,63,413,5
2.Pšenice ozimá nepotravinářskázrno8617,82,93,5
sláma914,70,611,1
celkem1,0:0,922,03,413,5
3.Pšenice jarnízrno8618,13,03,7
sláma914,50,711,6
celkem1,0:0,922,23,614,1
4.Žitozrno8616,23,55,1
sláma914,51,110,7
celkem1,0: 1,020,74,615,8
5.Ječmen ozimýzrno8617,23,45,1
sláma915,91,011,7
celkem1,0:0,721,34,113,3
6.Ječmen jarní sladovnickýzrno8615,12,83,9
sláma915,90,813,7
celkem1,0:0,618,63,312,1
7.Ječmen jarní krmnýzrno8617,22,83,9
sláma915,90,813,7
celkem1,0:0,620,73,312,1
8.Oveszrno8618,64,05,1
sláma916,21,619,0
celkem1,0: 1,125,45,826,0
9.Trit kalezrno8617,93,94,6
sláma915,91,013,4
celkem1,0:0,923,24,816,7
10.Kukuřice na zrnozrno8615,83,54,6
sláma919,51,217,1
celkem1,0: 1,025,34,721,7
11.Čirok zrnovýzrno9117,92,83,3
sláma926,20,710,3
celkem1,0:0,521,03,28,5
12.Pohankazrno8620,73,46,5
sláma9111,43,120,6
celkem1,0:2,043,59,647,7
13.Ostatní obilniny na zrno (průměr)zrno8618,03,04,0
sláma915,01,012,0
celkem1,0: 1,023,04,016,0
B. Luskoviny
14.Hráchzrno8635,93,68,4
sláma8615,11,515,1
celkem1,0: 1,051,05,123,5
15.Lupinazrno8655,67,013,1
sláma8612,11,615,6
celkem1,0: 1,067,78,628,7
16.Bobzrno8642,44,610,2
sláma8610,50,811,3
celkem1,0:0,951,95,320,4
17.Sójazrno8654,67,318,9
sláma8610,11,39,6
celkem1,0: 1,064,78,628,5
18.Ostatní luskoviny na zrno (průměr)zrno8640,04,010,0
sláma8610,01,011,0
celkem1,0: 1,050,05,021,0
C. Olejniny
19.Řepkasemeno9234,27,27,9
sláma866,91,311,6
celkem1,0:2,249,410,133,4
20.Slunečnicesemeno9228,07,019,9
sláma869,52,139,6
celkem1,0: 1,845,110,891,2
21.Máksemeno9233,27,68,2
sláma868,60,919,1
celkem1,0:2,857,310,161,7
22.Hořčicesemeno9250,07,77,7
sláma867,11,721,1
celkem1,0:1,560,710,339,4
23.Lensemeno9233,66,68,3
stonky865,31,412,1
celkem1,0:1,541,68,726,5
24.Lnička setásemeno9224,94,65,8
sláma869,51,714,1
celkem1,0: 1,034,46,319,9
24.Ostatní olejniny a další plodiny na semeno (průměr)semeno9233,07,08,0
sláma866,01,517,0
celkem1,0: 1,542,09,333,5
D. Okopaniny
25.Brambory ranéhlízy183,00,54,4
nať122,30,22,8
celkem1,0:0,33,70,65,2
26.Brambory ostatníhlízy223,50,54,5
nať152,80,24,0
celkem1,0:0,24,10,55,3
27.Cukrovkabulvy231,80,32,0
chrást154,00,44,5
celkem1,0:0,43,40,53,8
28.Krmná řepabulvy171,40,31,3
chrást152,80,44,0
celkem1,0:0,42,50,52,9
29.Ostatní okopaniny (průměr)hlízy, bulvy222,50,43,5
nať, listy153,00,44,0
celkem1,0:0,33,40,54,7
E. Jednoleté pícniny
30.Kukuřice na silážzelená hmota354,70,74,4
31.Čirokzelená hmota354,40,74,0
32.Ostatní obilniny na zelenozelená hmota174,40,64,7
33.Hrách krmnýzelená hmota174,60,63,7
34.Luskovinoobilní směszelená hmota174,70,54,2
35.Slunečnice ročnízelená hmota174,00,74,1
36.Krmná kapustazelená hmota174,80,65,7
37.Řepka na krmenízelená hmota175,10,75,4
38.Hořčice bílázelená hmota175,70,44,0
39.Ptačí nohazelená hmota173,80,53,3
40.Ostatní jednoleté pícniny (průměr)zelená hmota174,00,64,5
F. Víceleté pícniny
41.Jetelseno8524,12,017,9
42.Vojtěškaseno8528,32,318,2
43.Jetelotrávaseno8521,82,019,0
44.Vojtěškotrávaseno8521,12,819,8
45.Trávy s jetelovinamiseno8520,43,023,0
46.Trávy na orné půděseno8521,72,620,8
47.Louky a pastvinyseno8518,62,116,2
48.Jeteloviny na semenosemeno9155,06,45,8
omlatky9115,01,322,8
celkem1,0:8,0175, 016,8188, 2
49.Trávy na semenosemeno9123,43,65,8
omlatky9115,81,422,8
celkem1,0:8,0149, 814,8188, 2
G. Zelenina (pouze hlavní produkt)
50.Celer3,00,95,0
51.Cibule2,00,41,7
52.Kapusta hlávková3,50,53,3
63.Kedluben3,00,43,7
54.Květák3,50,53,3
55.Mrkev2,00,43,7
56.Okurky2,00,44,2
57.Rajče1,80,32,9
58.Řepa salátová3,00,74,2
59.Špenát4,00,65,8
60.Zelí3,00,42,7
61.Ostatní zelenina (průměr)2,50,44,0

Vysvětlivky:

1) Hodnota „celkem“ vyjadřuje odběr živin v hlavním produktu (zrno, semeno, hlízy, bulvy) a vedlejším produktu (sláma, nať, chrást), v přepočtu na jednu tunu hlavního produktu.

2) Odběr živin vyjádřený v prvcích (N = dusík, P = fosfor, K = draslík) v přepočtu na jednu tunu produktu při uvedeném standartním obsahu sušiny, u víceletých pícnin sklizených na píci v přepočtu na seno.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku podle § 7a nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za hospodářský rok 2020/2021.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru