Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101/2020
Platnost od 11.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 5, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5 a § 35 odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., vyhlášky č. 117/2017 Sb. a vyhlášky č. 48/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „např.“ zrušuje.

2. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) nástupištní stěnou bariéra, která zabraňuje pádu osob do kolejiště a jejíž součástí jsou nástupištní dveře pro cestující u nástupní hrany,

d) vodicí linií hmatová úprava v ploše nástupiště a dalších pochozích plochách užívaných veřejností.“.

3. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21

Minimální vybavenost železniční stanice a železniční zastávky

(1) Železniční stanice a železniční zastávky musí být vybaveny:

a) nástupišti,

b) prostory nebo přístřešky pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy,

c) bezbariérovým přístupem na nástupiště včetně hmatového a dálkově ovládaného akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace2) a

d) osvětlením prostor pro cestující.

(2) Pokud je železniční stanice nebo železniční zastávka vybavena elektronickým informačním systémem, musí být elektronický informační systém zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace.“.

4. V § 27 písmena g) a h) znějí:

g) elektrická zařízení, která zahrnují trakční měnírny, distribuční transformovny, napájecí vedení včetně trakčního, přívodní kolejnici s příslušenstvím, zařízení dálkového ovládání, zařízení pro měření a náhradní zdroje elektrické energie,

h) osvětlení zahrnující provozní a nouzové osvětlení ve stanicích, tunelech a depech, rozvody a náhradní zdroje osvětlení, řídicí systémy osvětlení a světelná zařízení nesloužící pro provozní a nouzové osvětlení,“.

5. V § 29 odst. 6 se slova „izolovaného styku“ nahrazují slovy „hranice kolejového úseku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tyto koleje musí být ukončeny zarážedly.“.

6. V § 35 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

(3) Vodorovné zatížení dělící stěny qk se stanoví v rozmezí 3,0 kN/m - 5,0 kN/m.“.

7. V § 38 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Bezpečnostní pás včetně hmatově vnímatelných značek se nemusí zřizovat v případě, kdy je prostor kolejiště chráněn nástupištní stěnou. Ukončení nástupiště pevnou překážkou musí být vizuálně i hmatově vyznačeno.“.

8. V § 38 odst. 6 třetí věta zní: „První a poslední schod schodišťového ramene musí být barevně vyznačen.“.

9. V § 38 se doplňují nové odstavce 19 a 20, které znějí:

(19) Nástupištní stěna musí být zkonstruována a umístěna tak, aby

a) v postranním prostoru mezi vlakem a nástupištní stěnou při případném použití nouzového otevření dveří nedošlo k zachycení cestujícího mezi vlakem a nástupištní stěnou,

b) nástupištní dveře pro nástup a výstup cestujících byly širší než dveře vlakové,

c) k otevření nástupištních i vlakových dveří došlo až po zastavení vlaku a zajištění souososti obou dveří,

d) se vlakové i nástupištní dveře otevíraly a zavíraly synchronně; systém musí umožnit otevření dveří prostřednictvím vysílačky pro osoby se zrakovým postižením,

e) nástupištní dveře byly v uzavřené poloze blokovány a dohled nad jejich uzavřením byl nepřetržitý,

f) v případě ztráty dohledu nad zavřenými nástupištními dveřmi nebo při jejich neoprávněném otevření byl vlak automaticky zastaven,

g) poruchové stavy nástupištních dveří byly aktivně signalizovány v řídicím středisku pro řízení drážní dopravy,

h) nástupištní dveře odstavené z provozu byly označeny, zavřeny a blokovány,

i) bylo možné nástupištní dveře v případě nouze ručně otevřít ze strany nástupištní hrany a vlakových dveří a

j) bylo možné nouzové otevření nástupištních dveří, zajištěné proti zneužití.

(20) V nástupištní stěně se dále zřizují dveře na koncích nástupiště umožňující vstup zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce do kolejí. Dveře na konci nástupiště musí být ze strany nástupiště blokovány proti jejich neoprávněnému otevření a neoprávněné otevření dveří musí být aktivně signalizováno v řídicím středisku pro řízení drážní dopravy.“.

10. V § 40 odstavce 3 až 9 znějí:

(3) Osvětlení veřejných staničních prostor se sdruženým osvětlením musí být automaticky ovládáno řídicím systémem osvětlení. Osvětlení staničních prostorů musí být zajištěno provozním osvětlením a v prostorech podle odstavce 4 též nouzovým osvětlením.

(4) Veřejné staniční prostory, tunely, únikové cesty a další provozně důležité prostory včetně zařízení nutných pro zásah obsluhy, případně jednotek požární ochrany, musí být vybaveny nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení únikových cest musí spolehlivě osvětlovat únikovou trasu.

(5) V prostorech, ve kterých je nezbytné pokračovat v běžné činnosti při poruše provozního osvětlení, se zřizuje náhradní osvětlení, které může být součástí nouzového osvětlení.

(6) Nouzové a náhradní osvětlení musí mít napájení zálohované z akumulátorového zdroje, přednostně o napětí 220 V.

(7) Rozvaděče provozního osvětlení musí být uzpůsobeny pro připojení ze dvou sekcí hlavního rozvaděče s možností přepnutí každé sekce podružného rozvaděče na kterýkoliv přívod. Hlavní rozvaděč pro napájení nouzového osvětlení musí mít možnost připojení přes dobíječe ze dvou sekcí hlavního rozvaděče. Při ztrátě napětí na obou sekcích hlavního rozvaděče musí být hlavní rozvaděč pro napájení nouzového osvětlení napájen z nouzového zdroje.

(8) Osvětlení veřejných prostor ve stanici, provozní a nouzové osvětlení v tunelu musí být uzpůsobeno ovládání z místa určeného provozovatelem dráhy.

(9) Venkovní osvětlení stanic musí být provedeno tak, aby směřovalo pouze do dolního poloprostoru a do míst určených k osvětlení. Musí být vypínáno v době, kdy stanice není v provozu, s výjimkou potřeby zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo ostrahu majetku. Pro venkovní osvětlení se používají světelné zdroje s barevnou teplotou 2700 K a nižší.“.

11. V § 40 odstavec 12 zní:

(12) Odpovídají-li hodnoty osvětlení hodnotám uvedeným v určené technické normě nebo její části podle zákona o technických požadavcích na výrobky2a), má se za to, že požadavky v odstavcích 1 až 11 jsou splněny.“.

12. V § 41 odstavec 2 zní:

(2) Jmenovitá napětí jsou uvedena v příloze č. 3.“.

13. V § 41 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Elektrické stanice musí být uzpůsobeny pro napájení ze dvou na sobě nezávislých elektrických stanic veřejného rozvodu elektrické energie o napětí 22 kV.

(5) Hlavní rozváděč nouzového napájení musí být uzpůsoben pro připojení přes náhradní zdroj nebo dobíječe ze dvou sekcí hlavního rozvaděče. Při ztrátě napětí na obou sekcích hlavního rozvaděče je rozvaděč nouzového napájení napájen z nouzového zdroje.“.

14. V § 41 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 6 až 12.

15. V § 41 odstavec 7 zní:

(7) Součástí všech elektrických úseků přívodní kolejnice je technický prostředek pro zkratování přívodní kolejnice, a to v každé stanici, kterou elektrický úsek prochází. Tento prostředek musí být uzpůsoben pro ruční ovládání a na nově zřizovaných nebo rekonstruovaných tratích musí být uzpůsoben také pro dálkové ovládání.“.

16. V § 41 se odstavec 12 zrušuje.

17. V § 43 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Uvedené hodnoty neplatí pro jízdu prvních pěti vlaků na nově vložených kolejnicích.“.

18. V § 43 odst. 7 se za slova „obvodu výhybky“ vkládají slova „nebo kolový snímač počítače náprav“.

19. Příloha č. 2 se zrušuje.

20. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Jmenovitá napětí elektrických sítí metra

Tabulka č. 1

Zařízení:Jmenovité napětí elektrické sítě
Energetická zařízení:
Elektrická zařízení a rozvody vn22 kV 50 Hz
Elektrická zařízení a rozvody nn: motorické, tepelné a světelné spotřebiče; ovládací a pomocné obvody230/400 V 50 Hz
Ovládací a pomocné obvody (ze samostatného zdroje)230 V 50 Hz
Ovládací a pomocné obvody pro nebezpečné prostory24 V 50 Hz
60 V DC
Nouzové osvětlení220 V DC
Trakční zařízení v elektrické stanici825 V DC
Úsekové odpojovače, odpojovače ve funkci zkratovačů a skříně signalizace napětí750 V DC
Přívodní kolejnice750 V DC
Profilový vodič750 V DC
Ovládací a pomocné obvody pro trakční zařízení (obvody mn, nn)230/400 V, 50 Hz, 220 V DC, 6 až 60 V DC
Ovládací a pomocné obvody ze samostatného zdroje220 V DC
Ostatní pomocné obvody ze samostatného zdroje24 V DC, 48 V DC, 60 V DC
Akumulátorová baterie (záložní zdroj)přednostně 220 V DC, 480 V DC

Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

Tabulka č. 2

Zařízení:Jmenovité napětí elektrické sítěOchrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
základnízvýšená
A. Sdělovací zařízení:
Sdělovací rozvody6 V ss, 12 V ss, 24 V ss, 36 V ss, 48 V ss, 60 V ssbezpečným napětím-
B. Zabezpečovací zařízení:
Zařízení v reléové místnosti (reléové stojany)230/400 V 50 Hz;automatické odpojení od zdroje v síti s izolovaným nulovým bodemochrana základní a pospojováním
220 V 275 Hz
Zařízení v kolejišti (k některým prvkům podle ČSN 342600 lze k uzemnění neživých částí využít i vlastní konstrukci zařízení)3x230/400 V 50 Hzautomatické odpojení od zdrojeochrana základní a pospojováním
Zařízení pro reléové obvody, návěstidla, kontrolní panely24 V ssautomatické odpojení od zdroje-

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Přívodní kolejnice vybavené a provedené podle § 41 odst. 8 vyhlášky č. 177/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze provozovat do doby jejich nejbližší rekonstrukce nebo modernizace.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru