Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 258/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 96/2020
Platnost od 02.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

258

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb.:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. a nařízení vlády č. 156/2019 Sb., se mění takto:

1. V části IV. Vojenská hodnost četař se v písmeni k) slovo „miřič“ nahrazuje slovem „mířič“.

2. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr písm. j) bodě 3 se za slova „specializovaných prací“ vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství,“ a za slovo „pluku,“ se vkládají slova „vojenském útvaru plukovního typu,“.

3. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr se písmena o) až q) označují jako písmena n) až p).

4. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík písm. b) bodě 1 se za slovo „letectva,“ vkládají slova „specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství,“, slovo „leteckému“ se nahrazuje slovem „leteckém“ a za slovo „křídlu,“ se vkládají slova „vojenském útvaru plukovního typu“.

5. Na konci části VIII. Vojenská hodnost praporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s) vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (druhý příslušník stálé směny).“.

6. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 2 se slova „signálového zpravodajství“ zrušují.

7. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 4 se za slovo „pracovišti“ vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství nebo“.

8. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. i) bodě 8 se za slova „činností u“ vkládá slovo „odboru“, slova „Ministerstva obrany“ se nahrazují slovy „Velitelství pro operace“ a slova „pomocník vedoucího směny“ se nahrazují slovy „první příslušník stálé směny“.

9. Na konci části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) komplexní řízení a velení vyššímu praporčickému, základnímu nebo poddůstojnickému kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo výcvikovému kurzu úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník kurzu).“.

10. Na konci části X. Vojenská hodnost štábní praporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) komplexní řízení a velení úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku).“.

11. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písmeni j) se slova „podsystému zpravodajské služby“ nahrazují slovy „Vojenského zpravodajství“.

12. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán písm. l) bodě 5 se slova „zpravodajské služby“ a slova „signálového zpravodajství“ zrušují.

13. V části XIV. Vojenská hodnost major se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až z) se označují jako písmena c) až y).

14. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. f) bodě 1 se za slova „duchovní služby v“ vkládají slova „Hradní stráži nebo“.

15. V části XIV. Vojenská hodnost major se na konci písmene i) doplňuje bod 4, který zní:

4. činností spojených se zajišťováním diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (zástupce vojenského a leteckého přidělence, zástupce přidělence obrany),“.

16. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. a) bod 4 zní:

4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Agentury finanční, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, oddělení ekonomickému a provoznímu Vojenského historického ústavu, ekonomickému oddělení nebo oddělení akvizic Agentury komunikačních a informačních systémů, oddělení rozpočtu a financování nebo oddělení akvizic Agentury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),“.

17. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene a) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 14, který zní:

14. stálé směně Velitelství pro operace (vedoucí směny),“.

18. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeno c) zní:

c) koordinace řízení duchovní služby v působnosti Ministerstva obrany nebo Hlavního velitelství Vojenské policie, metodické řízení duchovní služby a zabezpečení odborné přípravy vojenských kaplanů, koordinace a organizování činností vojenských kaplanů působících v operacích, včetně zahraničních operací (kaplan),“.

19. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeni i) se slova „podíl na“ zrušují, slova „(skupinou států) nebo“ se nahrazují slovy „nebo skupinou států anebo“ a za slova „přidělenec obrany“ se vkládají slova „ , vojenský a letecký přidělenec“.

20. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. l) bodě 2 se slova „sekci dozoru a kontroly Ministerstva obrany“ nahrazují slovy „Inspekci ministra obrany“.

21. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. l) bod 3 zní:

3. vysoce odborné specializované právní podpory v rámci Inspekce ministra obrany nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu, Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nebo Velitelství pro operace, je-li tato podpora zaměřena na oblast mezinárodního válečného nebo humanitárního práva (vedoucí starší právník-specialista),“.

22. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) bod 5 zní:

5. odboru specializovaného zařízení Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení),“.

23. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) bodě 6 se za slova „zástupce vedoucího oddělení“ vkládají slova „, zástupce vedoucího oddělení-vedoucí skupiny“.

24. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) se body 10 a 12 zrušují.

Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10 a dosavadní body 13 až 23 se označují jako body 11 až 21.

25. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. p) bodě 1 se slova „zpravodajské služby“ nahrazují slovy „Vojenského zpravodajství“.

26. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeno s) zní:

s) zajišťování vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),“.

27. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene u) doplňuje bod 3, který zní:

3. úzce specializovaných činností v odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (vedoucí směny),“.

28. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 7 se slova „bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství-ředitel odboru,“ zrušují.

29. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 14 se slova „organizačnímu celku signálového zpravodajství“ nahrazují slovy „specializovanému zařízení“.

30. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) se bod 17 zrušuje.

Dosavadní body 18 až 30 se označují jako body 17 až 29.

31. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene b) doplňuje bod 30, který zní:

30. Finanční správě Armády České republiky (ředitel správy),“.

32. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. e) bodě 1 se slova „(skupinou států) nebo“ nahrazují slovy „nebo skupinou států anebo“.

33. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. e) bodě 2 se za slova „Ministerstva obrany“ vkládají slova „nebo Vojenského zpravodajství“ a za slova „zástupce ředitele sekce“ se vkládají slova „ , zástupce ředitele sekce-ředitel odboru“.

34. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene e) doplňuje bod 3, který zní:

3. vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),“.

35. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bodě 8 se slova „organizačnímu celku signálového zpravodajství“ nahrazují slovy „specializovanému zařízení“.

36. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bod 11 zní:

11. štábu Velitelství pro operace nebo velitelství sil (zástupce náčelníka štábu),“.

37. Na konci části XVI. Vojenská hodnost plukovník se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m) řízení a koordinace ochrany informací ve Vojenském zpravodajství, výkon funkce bezpečnostního ředitele a plnění povinností odpovědné osoby v oblasti ochrany informací a bezpečnostní způsobilosti (bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství).“.

38. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál písm. a) bod 1 zní:

1. Agentuře logistiky nebo Agentuře personalistiky Armády České republiky (ředitel agentury),“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru