Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 257/2020 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Částka 95/2020
Platnost od 02.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

257

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2020

o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vymezení zón ochrany přírody

(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Krkonošského národního parku, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Charakteristika zón na území Krkonošského národního parku je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 217/2015 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2020 Sb.

Charakteristika zón Krkonošského národního parku podle přírodních podmínek a cílů ochrany

A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) přirozených lesních a křovinných ekosystémů smrčin, bučin, rašelinných lesů, subalpínských listnatých křovin a kosodřeviny,

b) přirozených mokřadních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vrchovišť,

c) přirozených ekosystémů alpínských trávníků, alpínské a subalpínské keříčkové vegetace, sněhových vyležisek, skalní vegetace sudetských karů, acidofilní vegetace alpínských skal a drolin a subalpínské vysokobylinné vegetace,

s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.

B. Přírodě blízkou zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů smrčin, bučin, suťových lesů, rašelinných lesů a lužních lesů,

b) člověkem částečně pozměněných mokřadních ekosystémů slatinných, přechodových rašelinišť a devětsilových lemů horských potoků,

c) člověkem částečně pozměněných travinných ekosystémů smilkových trávníků a nížinných až horských vřesovišť,

d) člověkem částečně pozměněných ekosystémů skal a drolin a jeskyní,

s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům.

C. Zónu soustředěné péče o přírodu tvoří

1. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů bučin a smrčin,

b) člověkem významně pozměněných travinných ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků a nížinných až horských vřesovišť,

s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna činností člověka, a

2. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů bučin a smrčin,

b) člověkem významně pozměněných mokřadních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a devětsilových lemů horských potoků,

c) člověkem významně pozměněných ekosystémů skal a drolin,

s cílem obnovy přírodě blízkých ekosystémů.

D. Zónu kulturní krajiny tvoří

a) zastavěné plochy a zastavitelná území obcí s výskytem urbanizovaných území a na ně navazujících antropogenních ploch se sporadickou vegetací mimo sídla, určených k jejich udržitelnému rozvoji,

b) plochy s výskytem člověkem pozměněných ekosystémů převážně intenzivně obhospodařovaných polí a luk, určených k trvalému využívání člověkem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2020 Sb.

Grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku

A. Klad mapových listů

Klad mapových listů

B. Legenda k mapovým listům

státní hranice státní hranice

hranice národního parku hranice národního parku

hranice listu mapového kladu - přehledová mapa hranice listu mapového kladu - přehledová mapa

hranice listu mapového kladu - jednotlivé mapové listy hranice listu mapového kladu - jednotlivé mapové listy

zóny národního parku

A - přírodní A - přírodní

B - přírodě blízká B - přírodě blízká

C - soustředěné péče o přírodu C - soustředěné péče o přírodu

D - kulturní krajiny D - kulturní krajiny

území podle § 18 odst. 3 zákona území podle § 18 odst. 3 zákona

C. Jednotlivé mapové listy

Mapový list č. 001

Mapový list č. 001

Mapový list č. 002

Mapový list č. 002

Mapový list č. 003

Mapový list č. 003

Mapový list č. 004

Mapový list č. 004

Mapový list č. 005

Mapový list č. 005

Mapový list č. 006

Mapový list č. 006

Mapový list č. 007

Mapový list č. 007

Mapový list č. 008

Mapový list č. 008

Mapový list č. 009

Mapový list č. 009

Mapový list č. 010

Mapový list č. 010

Mapový list č. 011

Mapový list č. 011

Mapový list č. 012

Mapový list č. 012

Mapový list č. 013

Mapový list č. 013

Mapový list č. 014

Mapový list č. 014

Mapový list č. 015

Mapový list č. 015

Mapový list č. 016

Mapový list č. 016

Mapový list č. 017

Mapový list č. 017

Mapový list č. 018

Mapový list č. 018

Mapový list č. 019

Mapový list č. 019

Mapový list č. 020

Mapový list č. 020

Mapový list č. 021

Mapový list č. 021

Mapový list č. 022

Mapový list č. 022

Mapový list č. 023

Mapový list č. 023

Mapový list č. 024

Mapový list č. 024

Mapový list č. 025

Mapový list č. 025

Mapový list č. 026

Mapový list č. 026

Mapový list č. 027

Mapový list č. 027

Mapový list č. 028

Mapový list č. 028

Mapový list č. 029

Mapový list č. 029

Mapový list č. 030

Mapový list č. 030

Mapový list č. 031

Mapový list č. 031

Mapový list č. 032

Mapový list č. 032

Mapový list č. 033

Mapový list č. 033

Mapový list č. 034

Mapový list č. 034

Mapový list č. 035

Mapový list č. 035

Mapový list č. 036

Mapový list č. 036

Mapový list č. 037

Mapový list č. 037

Mapový list č. 038

Mapový list č. 038

Mapový list č. 039

Mapový list č. 039

Mapový list č. 040

Mapový list č. 040

Mapový list č. 041

Mapový list č. 041

Mapový list č. 042

Mapový list č. 042

Mapový list č. 043

Mapový list č. 043

Mapový list č. 044

Mapový list č. 044

Mapový list č. 045

Mapový list č. 045

Mapový list č. 046

Mapový list č. 046

Mapový list č. 047

Mapový list č. 047

Mapový list č. 048

Mapový list č. 048

Mapový list č. 049

Mapový list č. 049

Mapový list č. 050

Mapový list č. 050

Mapový list č. 051

Mapový list č. 051

Mapový list č. 052

Mapový list č. 052

Mapový list č. 053

Mapový list č. 053

Mapový list č. 054

Mapový list č. 054

Mapový list č. 055

Mapový list č. 055

Mapový list č. 056

Mapový list č. 056

Mapový list č. 057

Mapový list č. 057

Mapový list č. 058

Mapový list č. 058

Mapový list č. 059

Mapový list č. 059

Mapový list č. 060

Mapový list č. 060

Mapový list č. 061

Mapový list č. 061

Mapový list č. 062

Mapový list č. 062

Mapový list č. 063

Mapový list č. 063

Mapový list č. 064

Mapový list č. 064

Mapový list č. 065

Mapový list č. 065

Mapový list č. 066

Mapový list č. 066

Mapový list č. 067

Mapový list č. 067

Mapový list č. 068

Mapový list č. 068

Mapový list č. 069

Mapový list č. 069

Mapový list č. 070

Mapový list č. 070

Mapový list č. 071

Mapový list č. 071

Mapový list č. 072

Mapový list č. 072

Mapový list č. 073

Mapový list č. 073

Mapový list č. 074

Mapový list č. 074

Mapový list č. 075

Mapový list č. 075

Mapový list č. 076

Mapový list č. 076

Mapový list č. 077

Mapový list č. 077

Mapový list č. 078

Mapový list č. 078

Mapový list č. 079

Mapový list č. 079

Mapový list č. 080

Mapový list č. 080

Mapový list č. 081

Mapový list č. 081

Mapový list č. 082

Mapový list č. 082

Mapový list č. 083

Mapový list č. 083

Mapový list č. 084

Mapový list č. 084

Mapový list č. 085

Mapový list č. 085

Mapový list č. 086

Mapový list č. 086

Mapový list č. 087

Mapový list č. 087

Mapový list č. 088

Mapový list č. 088

Mapový list č. 089

Mapový list č. 089

Mapový list č. 090

Mapový list č. 090

Mapový list č. 091

Mapový list č. 091

Mapový list č. 092

Mapový list č. 092

Mapový list č. 093

Mapový list č. 093

Mapový list č. 094

Mapový list č. 094

Mapový list č. 095

Mapový list č. 095

Mapový list č. 096

Mapový list č. 096

Mapový list č. 097

Mapový list č. 097

Mapový list č. 098

Mapový list č. 098

Mapový list č. 099

Mapový list č. 099

Mapový list č. 100

Mapový list č. 100

Mapový list č. 101

Mapový list č. 101

Mapový list č. 102

Mapový list č. 102

Mapový list č. 103

Mapový list č. 103

Mapový list č. 104

Mapový list č. 104

Mapový list č. 105

Mapový list č. 105

Mapový list č. 106

Mapový list č. 106

Mapový list č. 107

Mapový list č. 107

Mapový list č. 108

Mapový list č. 108

Mapový list č. 109

Mapový list č. 109

Mapový list č. 110

Mapový list č. 110

Mapový list č. 111

Mapový list č. 111

Mapový list č. 112

Mapový list č. 112

Mapový list č. 113

Mapový list č. 113

Mapový list č. 114

Mapový list č. 114

Mapový list č. 115

Mapový list č. 115

Mapový list č. 116

Mapový list č. 116

Mapový list č. 117

Mapový list č. 117

Mapový list č. 118

Mapový list č. 118

Mapový list č. 119

Mapový list č. 119

Mapový list č. 120

Mapový list č. 120

Mapový list č. 121

Mapový list č. 121

Mapový list č. 122

Mapový list č. 122

Mapový list č. 123

Mapový list č. 123

Mapový list č. 124

Mapový list č. 124

Mapový list č. 125

Mapový list č. 125

Mapový list č. 126

Mapový list č. 126

Mapový list č. 127

Mapový list č. 127

Mapový list č. 128

Mapový list č. 128

Mapový list č. 129

Mapový list č. 129

Mapový list č. 130

Mapový list č. 130

Mapový list č. 131

Mapový list č. 131

Mapový list č. 132

Mapový list č. 132

Mapový list č. 133

Mapový list č. 133

Mapový list č. 134

Mapový list č. 134

Mapový list č. 135

Mapový list č. 135

Mapový list č. 136

Mapový list č. 136

Mapový list č. 137

Mapový list č. 137

Mapový list č. 138

Mapový list č. 138

Mapový list č. 139

Mapový list č. 139

Mapový list č. 140

Mapový list č. 140

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru