Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 247/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Částka 91/2020
Platnost od 19.05.2020
Účinnost od 19.05.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

ZÁKON

ze dne 13. května 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen „kulturní akce“) v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

§ 2

Působnost

Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021.

§ 3

Ochranná doba

(1) Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen „pořadatel“) k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch.

(2) Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2022, neskončí-li podle tohoto zákona dříve.

Poukaz na kulturní akci

§ 4

(1) Zákazník může do 31. prosince 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci (dále jen „poukaz“). Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.

(2) Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.

(3) Poukaz obsahuje zejména

a) peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a

b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla.

(4) Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.

§ 5

(1) Po dobu trvání ochranné doby nabídne na základě poukazu pořadatel zákazníkovi náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.

(2) Ochranná doba končí, jestliže pořadatel

a) nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo

b) nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2022.

(3) Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením1), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič2) pečující o nezaopatřené dítě3), ochranná doba rovněž končí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.

(4) Povinnost vrácení vstupného, jejíž plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněnou využitím poukazu k úhradě vstupného na náhradní kulturní akci, které není nižší než peněžní částka podle § 4 odst. 3 písm. a).

(5) Pořadatel zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

§ 6

Pořadatel jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.


§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 448/2020 Sb. Čl. II

1. Není-li dále stanoveno jinak, právní vztahy a práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 247/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zákon č. 247/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije rovněž na vstupné za kulturní akci podle § 2 zákona č. 247/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo uhrazeno zákazníkem nebo v jeho prospěch ode dne 19. května 2020 do dne bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Přesunout nahoru